Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

1.3. Проблеми періодизації історії економіки


Одним з найбільш складних питань сучасної історії еко-номіки залишається періодизація. Тут можна виділити кілька під-ходів.
Формаційний підхід базується на марксової схемою розподілу мі-ровой історії на первинну (докласове), вторинну (класову) і третинну (безкласову) формації. Незважаючи на логічність побудови ня, дана схема являє собою досить спрощене розуміння історії як лінійно-прогресивного процесу зміни нижчих гро-ських форм вищими, в основі якого лежать матеріальні факто-ри. До того ж вона застосовна тільки до обмеженого регіону - Захід-ної Європі та до певного проміжку часу (до середини XIX ст.).
Цивілізаційний підхід веде свій початок з робіт російського мис-літеля Н.В. Данилевського, англійського історика А. Тойнбі, німецького філософа О. Шпенглера. Його особливістю є прагнення опи-Сива економічні процеси з точки зору узагальненого синтези-рованного погляду на історію. Тому в центрі його уваги - не одна країна, а сукупність всіх рис того чи іншого суспільства - мате-ріальних, ідейних, культурних, релігійних, моральних і т.д. в їх єдності і взаємодії. Однак такий підхід також не позбавлений недоліками, пов'язаних насамперед з невиписаністю основних термінів. Наприклад, поняття "цивілізація" характеризує як стадію розвитку суспільства, так і культурно-історичний тип.

В даний час прагнення вчених уникнути крайнощів і про-протиріч названих підходів призвело до швидкого оформлення ново-го циклічного напряму в аналізі проблеми періодизації. У со-відповідності з теорією економічних циклів в історії економіки мож-но виділити їх чотири основних види:
* середньострокові з десятирічною амплітудою коливання;
* піввікові (цикли Кондратьєва), пов'язані зі зміною поко-лений людей, технологічних укладів, основних фондів, з зміна-ми в економічних і соціально-політичних відносинах;
* вікові, що відбиваються в періодичній зміні світових ціві-лізація;
* тисячолітні суперциклу, що охоплюють кілька родствен-них цивілізацій.
В результаті сучасна періодизація історії економіки при-знайшла більш строгу і точну форму, яка включає сім цивили-зацій і три суперциклу (табл. 1).
Таблиця 1
Циклічна періодизація історії економіки


Як показує аналіз, кожний наступний цикл в 1,5 рази коро-че попереднього. Це дає можливість визначити приблизні межі не тільки нової постіндустріальної цивілізації, а й усього постінд-стріального суперциклу (до середини 30 ст.).
Складовою частиною цивілізаційних циклів є цикли Конд-ратьева. Встановлено, що вони в рудиментарній формі зародилися в Китаї на рубежі I і II тис.
н.е. і по Великому шовковому шляху перемістити-тились до Європи в 11-12 ст. Спочатку механізм поширення цих циклів був пов'язаний з екзогенними (зовнішніми) факторами, насамперед з торгівлею. З розвитком промислового перевороту центр важки-сти був перенесений на ендогенні (внутрішні) чинники.
Циклічний підхід дозволяє по-новому поглянути на проблеми, що відбуваються сьогодні в світі в цілому і в Росії зокрема. Перебуваючи-ня світової та вітчизняної економіки - це результат природного ходу розвитку людського суспільства, а перехід до ринкової економі-ці - об'єктивна необхідність, зумовлена зміною індустріальних ної цивілізації постіндустріальної. Тривалість перехідного періоду, якщо його розуміти як етап кризи і витіснення минає і народження нової цивілізації, за розрахунками В. І. Кузьміна і А. В. Жир-мундского, становить 1/4 загальної тривалості циклу, отже, Росія в нову цивілізацію увійде в 2010 р. Так як наша країна в силу різних причин пізніше вступала в усі суперциклу, але проходила їх швидше, не можна однозначно говорити про прогрес чи регрес її розвитку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.3. Проблеми періодизації історії економіки "
 1. Тема 1. Введення в історію економіки
  періодизації історії еконо-міки. Формаційний і цивілізаційний підходи. Економічні цикли і періодизація історії економіки. Основні ознаки госпо-ва. Основи типології господарства. Росія і світова економіка. Структура курсу. Загальна характеристика джерел і
 2. 1.1. Предмет історії економіки та його еволюція
  проблем та ролі матеріальних факторів у розвитку суспільства, призвело до догматизації цієї великої для свого часу теорії. Наприкінці XIX - початку XX вв. розвитку історико-економічного напрямку в економічній науці сприяло становлення інсти-туціоналізма. Його прихильники розглядали економічні системи з широких культурологічних позицій як певний щабель в історичному житті
 3. 3.1. Основні риси і етапи розвитку економіки середньовіччя
  проблеми історії економіки феодалізму досить дис-куссіонной, зокрема його періодизація. Останнім часом наиболь-шиї поширення набуло виділення наступних етапів (табл. 2). Таблиця 2 Періодизація економіки середньовіччя
 4. Глава 3 Формування класичної школи політичної економії
  проблемах економіки. Особливе місце в історії економічної думки по праву належить Адаму Сміту {1723-1790). Саме його знаменита книга «Дослідження про природу і причини багатства народів», що вийшла у світ в 1776 р., принесла ноной науці широке громадське визнання. Шотландський професор моральної філософії став першим класиком економічної науки. У фігурі А.Смита символічно
 5. § 3. Макроекономічна нерівновага
  періодизація "великих циклів". Кожен з них має п'ять фаз: 1) депресія, 2) пожвавлення, 3) підйом, 4) процвітання і 5) стабільність. Кожна фаза має тривалість від 8 до 12 років. У зв'язку з цим були уточнені тимчасові відрізки протікання довгих хвиль: 1-а хвиля: від депресії 1772-1783 рр.. до нестабільності 1812-1825 рр..; 2-а хвиля: від депресії 1825-1838 рр.. до нестабільності 1866-1873
 6. Передмова
  проблеми інфляції та економічного циклу, критика соціалізму і интервенционизма і відстоювання антипозитивістських "апріорістской" методології економічної теорії. Вихід у світ "Людської діяльності", безумовно, справедливий по відношенню до автора, мислити системно і створив останнє в історії економічної думки твір у жанрі трактату економічної теорії, в той час, коли
 7. 1. Праксиология та історія
  проблемою. Досвід, з яким мають справу науки про людську діяльність, завжди являє собою складні явища. Відносно людської діяльності не можна ставити лабораторних експериментів. Ми не маємо можливості спостерігати зміну тільки одного елемента при тому, щоб всі інші обставини події залишалися незмінними. Історичний досвід як досвід складних явищ не
 8. 9. Про ідеальному типі
  проблеми цієї філософії не справа праксиологии. Будучи унікальними і неповторними, історичні події мають одну спільну рису: вони діяльність людини. Історія розуміє їх як людську поведінку; вона осягає їх сенс допомогою праксіологічного пізнання і розуміє їх значення, розглядаючи їх індивідуальні та унікальні риси. Для історії важливо тільки значення для людини:
 9. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  проблеми ідеології не має значення, правда це чи ні. Питання стоїть так: що змусило Максвелла сформулювати правильну теорію те, що для розвитку промисловості в XIX в. телеграфування без проводів було філософським каменем і еліксиром молодості [Ibid. P. 726.], Чи ідеологічна надбудова егоїстичних класових інтересів буржуазії? Немає сумнівів у тому, що бактеріологічні дослідження
 10. 1. Закон граничної корисності
  проблему, яку вони не змогли вирішити. Вони помітили, що речі, чия корисність більше, цінуються менше, ніж речі з меншою корисністю. Залізо менш цінне, ніж золото. Цей факт здається несумісним з теорією цінності та цін, заснованої на концепції корисності і споживної цінності. Економісти порахували, що повинні відмовитися від такої теорії, і спробували пояснити феномени цінності та
© 2014-2022  epi.cc.ua