Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

7.1. Поняття стохастичною зв'язку і завдання кореляційного аналізу

Сутність стохастичних взаємозв'язків між показниками. Відмінності стохастичних зв'язків від функціональних. Способи дослідження залежностей в стохастичному факторному аналізі. Умови застосування та завдання кореляційного аналізу.
У попередніх розділах розглядалася методика вирішення завдань детермінованого факторного аналізу. Однак на практиці далеко не всі економічні явища і процеси можуть вивчатися за допомогою цієї методики, так як в більшості випадків їх не можна звести до функціональних залежностях, коли величиною факторного показника відповідає єдина величина результативного показника.
Найчастіше в економічних дослідженнях зустрічаються стохастичні залежності, які відрізняються приблизністю, невизначеністю. Вони виявляються тільки в середньому по значній кількості об'єктів (спостережень). Тут кожної величиною факторного показника (аргументу) може відповідати декілька значень результативного показника (функції). Наприклад, збільшення фондоозброєності праці робітників дає різний приріст продуктивності праці на різних підприємствах навіть при дуже вирівняних інших умовах. Це пояснюється тим, що всі фактори, від яких залежить продуктивність праці, діють в комплексі, взаємопов'язано. Залежно від того, наскільки оптимально поєднуються різні фактори, буде неоднаковою ступінь впливу кожного з них на величину результативного показника.
Взаємозв'язок між досліджуваними факторами і результативним показником проявиться, якщо взяти для дослідження велику кількість спостережень (об'єктів) і порівняти їх значення.
Тоді відповідно до закону великих чисел вплив інших факторів на результативний показник згладжується, нейтралізується. Це дає можливість встановити зв'язок, співвідношення між досліджуваними явищами.
Значить, кореляційний (стохастична) зв'язок - це неповна, ймовірна залежність між показниками, яка проявляється тільки в масі спостережень. Відрізняють парну і множинну кореляцію.
Парна кореляція - це зв'язок між двома показниками, один з яких є факторним, а інший - результативним. Множинна кореляція виникає від взаємодії декількох факторів з результативним показником.
Для дослідження стохастичних співвідношень використовуються наступні способи економічного аналізу, з якими ми вже знайомилися в попередніх розділах: порівняння паралельних і динамічних рядів, аналітичні угруповання, графіки. Однак вони дозволяють виявити тільки загальний характер і напрям зв'язку. Основне ж завдання факторного аналізу - визначити ступінь впливу кожного фактора на рівень результативного показника. Для цієї мети застосовуються способи кореляційного, дисперсійного, компонентного, сучасного багатовимірного факторного аналізу тощо
Найбільш широке застосування в економічних дослідженнях знайшли прийоми кореляційного аналізу, які дозволяють кількісно виразити взаємозв'язок між показниками.
Необхідні умови застосування кореляційного аналізу.

1. Наявність досить великої кількості спостережень про величину досліджуваних факторних і результативних показників (у динаміці або за поточний рік по сукупності однорідних об'єктів).
2. Досліджувані фактори повинні мати кількісний вимір і відображення в тих чи інших джерелах інформації.
Застосування кореляційного аналізу дозволяє вирішити наступні завдання:
1) визначити зміну результативного показника під впливом одного або декількох факторів (в абсолютному вимірі), тобто визначити, на скільки одиниць змінюється величина результативного показника при зміні факторного на одиницю;
2) встановити відносну ступінь залежності результативного показника від кожного фактора.
Дослідження кореляційних співвідношень має величезне значення в АХД. Це проявляється в тому, що значно поглиблюється факторний аналіз, встановлюються місце і роль кожного фактора у формуванні рівня досліджуваних показників, поглиблюються знання про досліджуваних явищах, визначаються закономірності їх розвитку і як підсумок - точніше обгрунтовуються плани й управлінські рішення, більш об'єктивно оцінюються підсумки діяльності підприємств і більш повно визначаються внутрішньогосподарські резерви.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.1. Поняття стохастичною зв'язку і завдання кореляційного аналізу "
 1. 2.8.1. Кореляційний аналіз
  Кореляційний аналіз є метод встановлення зв'язку і виміру її тісноти між спостереженнями, які можна вважати випадковими і вибраними з сукупності, розподіленої по багатовимірному нормальному закону. Кореляційної зв'язком називається така статистична зв'язок, при якій різним значенням однієї змінної відповідають різні середні значення іншої. Виникати кореляційний зв'язок
 2. 2.2.2. Види зв'язків в економічних системах
  При вивченні зв'язків в аналізі господарської діяльності вирішується кілька завдань: встановлення самого факту зв'язку між аналізованими показниками; вимір тісноти зв'язку між ними; виявлення та порівняльний аналіз факторів, що впливають на величину результатного показника ; визначення невипадкового характеру виявлених зв'язків; кількісна оцінка впливу зміни факторів на зміну
 3. 1.3. Предмет і основні методи аналізу господарської діяльності бюджетних організацій
  Господарська діяльність бюджетних організацій є складним об'єктом дослідження, який вивчається такими науками, як економічна теорія, макро-та мікроекономіка, планування, фінанси, статистика та ін Безпосереднім предметом аналізу господарської діяльності є причинно-наслідкові зв'язки, що становлять основу економічних відносин, що виникають і складаються на рівні
 4. 5.1. Поняття, типи та завдання факторного аналізу
  Взаємозв'язок економічних явищ. Уявлення про факторному аналізі. Типи факторного аналізу, його основні завдання. Всі явища і процеси господарської діяльності підприємств знаходяться у взаємозв'язку, взаємозалежності і обумовленості. Одні з них безпосередньо пов'язані між собою, інші-опосередковано. Наприклад, на величину валової продукції безпосередній вплив мають такі фактори,
 5. 2.8. Математико-статистичні методи вивчення зв'язків
  Математико-статистичні методи вивчення зв'язків, звані інакше стохастическим моделюванням, є певною мірою доповненням і поглибленням детермінованого аналізу. В аналізі фінансово-господарської діяльності стохастичні моделі використовуються, коли необхідно: оцінити вплив факторів, по яких не можна побудувати жорстко детерміновану модель; вивчити і порівняти
 6. Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001

 7. 7.4. Стохастичні лінії (Stochastics)
  Стохастичні лінії (рис.7.6) ввів у вживання Джордж Лейн ще в 50-і роки. Всі обчислення доводилося робити вручну, і група трейдерів (або вже фахівців з технічного аналізу?) Розробляла формули для осциляторів, послідовно даючи їм назви% А,% В,% С і т.д. Працездатними виявилися тільки три:% К,% D і% R. Перші дві криві відомі як стохастичні Лейна, а остання
 8. 2.8.2. Регресійний аналіз
  Регресійний аналіз - це метод встановлення аналітичного виразу стохастичної залежності між досліджуваними ознаками. Рівняння регресії показує, як у середньому змінюється у при зміні будь-якого з xi, і має вигляд: {foto133} де у - залежна змінна (вона завжди одна); хi - незалежні змінні (фактори) (їх може бути декілька). Якщо незалежна змінна одна -
 9. Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)
  Для визначення предмета статистики фінансів підприємств та організацій необхідно визначити поняття фінансів. Фінанси підприємств (організацій) - господарюючих суб'єктів - це фінансові відносини, які виражені в грошовій формі. Ці відносини виникають при утворенні, розподілі та використанні грошових фондів і накопичень в процесі виробництва і реалізації товарів, виконання робіт
 10. 5.3. Систематизація факторів в аналізі господарської діяльності
  Необхідність і значення систематизації факторів. Основні способи систематизації факторів у детермінованому і стохастичному аналізі. Системний підхід в АХД викликає необхідність взаємопов'язаного вивчення факторів з урахуванням їх внутрішніх і зовнішніх зв'язків, взаємодії і співпідпорядкованості, що досягається за допомогою систематизації. Систематизація в цілому - це розміщення досліджуваних явищ або
 11. 7.5. % R Ларрі Вільямса
  Ларрі Вільяма, за висловом Дж. Лейна, "відточив і вдосконалив" винайдений спільними зусиллями індикатор% R (рис.7.8). Вільяма навіть видав книгу з багатообіцяючою назвою "Як я виграв один мільйон доларів, працюючи на товарних ринках в минулому році". Надамо Вам судити про прибутковість використання даного індикатора на власній практиці. Строго кажучи, його розрахунок являє
 12. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)
  Фінанси підприємств (організацій)-господарюючих суб'єктів являють собою фінансові відносини, виражені в грошовій формі, що виникають при утворенні, розподілі та використанні грошових фондів і нагромаджень у процесі виробництва та реалізації товарів, виконання робіт і надання різних послуг. Фінансові відносини підприємств (організацій) розрізняються за характером і спрямованості.
 13. Логарифмічний метод
  Метод використовується при факторному аналізі мультиплікативних моделей. Розглянемо суть методу на прикладі двухфакторной моделі: {foto58} Позначимо індексами 1 і 0 дані, що відносяться до звітного і базового періодів відповідно. Потрібно виділити в прирості результативного фактора вплив змін факторів залежних, тобто уявити? z як суму: {foto59} Відповідно до
 14. Питання 30. Статистичні методи вивчення факторів зростання продуктивності праці
  При вивченні впливу окремих факторів на динаміку продуктивності праці можуть використовуватися різні методи. Застосування індексного методу полягає в розрахунку індексів продуктивності праці змінного складу, постійного складу і впливу структурних зрушень за сукупністю підприємств. На основі розрахованих індексів здійснюється аналіз динаміки середнього рівня
 15. Аналіз
  Насамперед розглянемо аналіз і синтез. При аналізі відбувається уявне розкладання явища на складові частини і виділення окремих його сторін з метою виявити те специфічне, що відрізняє їх один від одного. Це важливо для вирішення подальшої завдання теоретичного пояснення тих особливостей, від яких відволікаються спочатку. За допомогою аналізу розкривається істотне в явищі. Якщо
 16. 1.1.9 ЗАКОНИ ВІЛЬНОГО РИНКУ
  Вільним ринком є початкова форма реального ринку. З нього виникла ринкова економіка. На вільному ринку діють вчинені конкуренти, які не впливають на ринкову ціну своїми оборудками. Граничною ідеалізацією (фантомом) такого ринку є ринок досконалої конкуренції. Ринки товарів --- + ---
© 2014-2021  epi.cc.ua