Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

5.1. Поняття, типи та завдання факторного аналізу

Взаємозв'язок економічних явищ. Уявлення про факторному аналізі. Типи факторного аналізу, його основні завдання.
Всі явища і процеси господарської діяльності підприємств знаходяться у взаємозв'язку, взаємозалежності і обумовленості. Одні з них безпосередньо пов'язані між собою, інші-опосередковано. Наприклад, на величину валової продукції безпосередній вплив мають такі фактори, як чисельність робітників і рівень продуктивності їхньої праці. Всі інші фактори впливають на цей показник побічно.
Кожне явище можна розглядати як причину і як наслідок. Наприклад, продуктивність праці можна розглядати, з одного боку, як причину зміни обсягу виробництва, рівня її собівартості, а з іншого - як результат зміни ступеня механізації та автоматизації виробництва, удосконалення організації праці і т.д.
Кожен результативний показник залежить від численних і різноманітних факторів. Чим детальніше досліджується вплив факторів на величину результативного показника, тим точніше результати аналізу та оцінка якості роботи підприємств. Звідси важливим методологічним питанням в аналізі господарської діяльності є вивчення та вимірювання впливу факторів на величину досліджуваних економічних показників. Без глибокого і всебічного вивчення факторів не можна зробити обгрунтовані висновки про результати діяльності, виявити резерви виробництва, обгрунтувати плани й управлінські рішення.
Під факторним аналізом розуміється методика комплексного і системного вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників.
Розрізняють такі типи факторного аналізу:
детермінований і стохастичний;
прямий і зворотний;
одноступінчатий і багатоступінчастий;
статичний і динамічний;
ретроспективний і перспективний (прогнозний).
Детермінований факторний аналіз являє собою методику дослідження впливу чинників, зв'язок яких з результативним показником носить функціональний характер, тобто коли результативний показник представлений у вигляді добутку, приватного або алгебраїчної суми факторів.
Стохастический аналіз являє собою методику дослідження факторів, зв'язок яких з результативним показником на відміну від функціональної є неповною, ймовірнісної (кореляційної).
Якщо при функціональній (повної) залежності зі зміною аргументу завжди відбувається відповідна зміна функції, то при кореляційного зв'язку зміна аргументу може дати декілька значень приросту функції залежно від поєднання інших факторів, що визначають даний показник. Наприклад, продуктивність праці при одному і тому ж рівні фондовоору-женности може бути неоднаковою на різних підприємствах. Це залежить від оптимальності поєднання інших факторів, що впливають на цей показник.
При прямому факторному аналізі дослідження ведеться дедуктивним способом - від загального до приватного. Зворотний факторний аналіз здійснює дослідження причинно-наслідкових зв'язків способом логічною індукції - від приватних, окремих факторів до узагальнюючих.
Факторний аналіз може бути одноступінчастим і багатоступеневим. Перший тип використовується для дослідження факторів тільки одного рівня (одному щаблі) підпорядкування без їх деталізації на складові частини. Наприклад, у=а х b. При многоступенчатом факторному аналізі проводиться деталізація факторів а і b на складові елементи з метою вивчення їх поведінки. Деталізація факторів може бути продовжена і далі. У даному випадку вивчається вплив факторів різних рівнів співпідпорядкованості.
Необхідно розрізняти також статичний і динамічний факторний аналіз. Перший вид застосовується при вивченні впливу факторів на результативні-показники на відповідну дату. Інший вид представляє собою методику дослідження причинно-наслідкових зв'язків в динаміці.
І нарешті, факторний аналіз може бути ретроспективним, який вивчає причини приросту результативних показників за минулі періоди, і перспективним, який досліджує поведінку факторів і результативних показників в перспективі.
Основними завданнями факторного аналізу є наступні.
1. Відбір факторів, що визначають досліджувані результативні показники.
2. Класифікація та систематизація факторів з метою забезпечення комплексного і системного підходу до дослідження їх впливу на результати господарської діяльності.
3. Визначення форми залежності між факторами і результативним показником.
4. Моделювання взаємозв'язків між результативним і факторними показниками.
5.
Розрахунок впливу факторів і оцінка ролі кожного з них у зміні величини результативного показника.
6. Робота з факторною моделлю (практичне її використання для управління економічними процесами).
Відбір факторів для аналізу того чи іншого показника здійснюється на основі теоретичних і практичних знань, набутих у цій галузі. При цьому зазвичай виходять з принципу: чим більший комплекс факторів досліджується, тим точніше будуть результати аналізу. Разом з тим необхідно мати на увазі, що якщо цей комплекс факторів розглядається як механічна сума, без урахування їх взаємодії, без виділення головних, визначальних, то висновки можуть бути помилковими. В АХД взаємозв'язане дослідження впливу факторів на величину результативних показників досягається за допомогою їх систематизації, що є одним з основних методологічних питань цієї науки.
Важливим методологічним питанням в факторному аналізі є визначення форми залежності між факторами і результативними показниками: функціональна вона чи стохастична, пряма або зворотна, прямолінійна або криволінійна. Тут використовується теоретичний і практичний досвід, а також способи порівняння паралельних і динамічних рядів, аналітичних угруповань вихідної інформації, графічний та ін
Моделювання економічних показників (детерміноване і стохастичне) також являє собою складну методологічну проблему в факторному аналізі, вирішення якої потребує спеціальних знань і практичних навичок у цій галузі. У зв'язку з цим цього питання в даному курсі приділяється багато уваги.
Найголовніший методологічний аспект в АХД - розрахунок впливу факторів на величину результативних показників, для чого в аналізі використовується цілий арсенал способів, сутність, призначення, сфера застосування яких і процедура розрахунків розглядаються в наступних розділах.
І нарешті, останній етап факторного аналізу - практичне використання факторної моделі для підрахунку резервів приросту результативного показника, для планування і прогнозування його величини при зміні виробничої ситуації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.1. Поняття, типи та завдання факторного аналізу "
 1. 2.6.2. Факторний аналіз на основі жорстко детермінованих моделей
  понять в економічному аналізі є поняття фактора (від лат. Factor - робить, що виробляє). В економічних дослідженнях під фактором розуміють умови, необхідні для проведення даного господарського процесу, а також причину, рушійну силу цього процесу, що визначатиме її характер або одну з основних рис. На результати господарської діяльності впливає безліч факторів,
 2. 2.2.2. Види зв'язків в економічних системах
  задач: встановлення самого факту зв'язку між аналізованими показниками; вимір тісноти зв'язку між ними; виявлення та порівняльний аналіз факторів, що впливають на величину результатного показника; визначення невипадкового характеру виявлених зв'язків; кількісна оцінка впливу зміни факторів на зміну результатного показника. Існує два типи зв'язків, які піддаються
 3. 2.5.6. Методи ситуаційного аналізу та прогнозування
  факторного ознаки відповідає цілком визначене невипадкове значення результативної ознаки. Як приклад можна привести залежності, реалізовані в рамках відомої моделі факторного аналізу фірми "Дюпон" (ця модель буде розглянута в розділі 4.8). Використовуючи цю модель і підставляючи в неї прогнозні значення різних факторів, наприклад, виручки від реалізації, оборотності
 4. Валовий національний продукт
  факторних (первинних) доходів, експорту та імпорту (чистий експорт) і поточних трансфертів, отриманих з-за кордону, тобто: Sрасч=Sф.д. + Sекс-імп + Sтр, де Sф.д - сальдо факторних доходів; Sекс-імп - сальдо експорту та імпорту, або чистий експорт; Sтр - сальдо поточних трансфертів. Якщо сальдо експорту та імпорту є складовою частиною і ВВП, і ВНП, то сальдо поточних трансфертів не має ніякого
 5. Види факторних доходів
  факторними доходами. Власники факторів виробництва (економічних ресурсів) отримують такі види доходів: від природних ресурсів - ренту (земельну, гірську, плату за воду і т.д.); від трудових ресурсів - заробітну плату; від капіталу - відсоток (як дохід власників грошового капіталу) і прибуток (як дохід власників реального капіталу); від підприємницьких здібностей -
 6. Висновки
  поняттями при цьому стали поняття «наделенность факторами виробництва» (надмірності, дефіциту) і інтенсивності їх використання (фактороемкости), а також поняття «ціна фактора виробництва» і «ступінь його мобільності». 3. Теорія факторних пропорцій включає в себе дві теореми: теорему Хекшера-Оліна і теорему вирівнювання цін на фактори виробництва. 4. Доказ теорії факторних
 7. Основні поняття
  факторних пропорцій - Забезпеченість країн факторами виробництва і відмінності в пропорціях їх використання - Теорія Хекшера-Оліна - Теорема Хекшера-Оліна - Теорема вирівнювання цін на фактори виробництва - Факторну перевага - Конкурентна перевага - Наділення факторами виробництва - Інтенсивність використання факторів - Ціна фактора виробництва - Мобільні
 8. Запитання для закріплення матеріалу
  поняття «наделенность факторами виробництва »і« інтенсивність використання факторів виробництва ». 3. Охарактеризуйте ринки факторів виробництва і ціни факторів виробництва; специфічні і мобільні фактори. Яка класифікація факторів виробництва в теорії конкурентної переваги? 4. Які теореми включають в себе теорію факторних пропорцій? Сформулюйте ці теореми. 5. Чому
 9. Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001

 10. Терміни і поняття
  Економічні агенти Економічні інтереси Власність Доходи Факторні доходи Витрати виробництва Прибуток Нормальна прибуток Економічна
 11. 7. Індексний метод
  факторного аналізу якого або показника. Наприклад, необхідно визначити зміна в порівнянні з минулим роком обсягу товарної продукції? Т під впливом змінної чисельності робітників (а) і продуктивності їхньої праці (в). Для вирішення будується система взаємопов'язаних індексів: I заг=(в 1 - а 1) / (у 0 - а 0)=Т1 / Т0, де I заг - загальний груповий індекс зміни обсягу випуску продукції; в1,
 12. Логарифмічний метод
  зрозуміло, що загальна прирощення товарообігу в обох моделях одне і те ж, тобто мова йде про одну й ту ж величиною, двічі распределяемой деяким чином на два доданків. При цьому в першій моделі все прирощення результативного показника буде приписано впливу чисельності та вироблення, а в другій моделі - впливу фондовіддачі і величини основних засобів *. При цьому абсолютно ігнорується
 13. РОЗДІЛ 1. ПРОПЕДЕВТИКА
  поняття сучасної господарської діяльності: власність, типи організації господарства, гроші, ринкова система, конкуренція і
 14. Глава 7. Конкурентні ринки праці, капіталу, землі і "факторні" доходи
  факторні "доходи: введення в проблему 7.2. Конкурентні ринки праці, капіталу, землі і" факторні "дохо-ди На жаль, в дійсності заміщення старого капіталу новим і заміна праці капіталом можуть бути проблемними і важкодосяжним. Кемпбелл Р. Мачконнелл, Стенлі Л. Брю Витрати виробництва товару залежать від факторів виробництва - праці, капіталу, землі, їх споживчих
 15. 6.7. Спосіб логарифмування в аналізі господарської діяльності
  факторних індексів до логарифму індексу результативного показника. І не має значення, який логарифм використовується - натуральний або десятковий. Використовуючи дані табл. 6.1, обчислимо приріст валової продукції за рахунок чисельності робітників (ЧР), кількості відпрацьованих днів одним робочим за рік (Д) і середньоденної виробітку (ДВ) по факторної моделі: {foto106} {foto107} Порівнявши
 16. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  поняття, вимірювання, причини, типи. 20. Інфляція і безробіття. Крива Філіпса. 21. Економічне зростання, сутність і вимір. 22. Фактори економічного зростання. 23. Типи і протиріччя економічного зростання. 24. Завдання і функції держави в ринковій економіці. 25. Методи та інструменти державного впливу на економіку. 26. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика
 17. 2.1. Поняття, прийоми і методи економічного аналізу.
  поняття економічного аналізу та назвати його основні завдання. 2. Перерахувати види економічного аналізу. 3. Перерахувати питання, які вирішує економічний
 18. 2.8.1. Кореляційний аналіз
    завдання і вибір ознак, б) збір інформації та її первинна обробка (угруповання, виключення аномальних спостережень, перевірка нормальності одномірного розподілу), в) попередня характеристика взаємозв'язків (аналітичні угруповання, графіки); г) усунення мультиколінеарності (взаємозалежності факторів) та уточнення набору показників шляхом розрахунку парних коефіцієнтів кореляції;
 19. 6. ФОРМУВАННЯ неокласичної школи. А. МАРШАЛЛ. ДЖ. Б. КЛАРК
    факторного
© 2014-2022  epi.cc.ua