Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

2. Полеміка про національному ринку: критика народництва


В.П. Воронцов, Н.Ф. Данієльсон та інші економісти-народники головною перешкодою для російського капіталізму вважали від-
I \ ютвіе ринків: внутрішнього - через скорочення попиту слідом-ii ііе бідності та подальшого розорення дрібних виробників; піешніх, розділених між країнами, пішли вперед у ка ши алістіческом розвитку - через недоступність для відсталою ii рани.
На противагу цьому Струве вказав, що російська велика промисловість зовсім не позбавлена перспектив проникнення на зовнішні ринки (Балкани, Передня Азія), але головне - територіальна громадность країни приусловии споруди сибірських залізних трог створює передумови розвитку обробної промисловості за рахунок великого внутрішнього ринку - подібно до того, як разні 1ась промисловість США. Не заперечуючи, що «процес нашого каїн [алістіческо! Про розвитку буде, звичайно, в силу нашої економі-411 кою і культурної відсталості йти повільніше, ніж в Америці, і
I1 1С ить дуже хворобливий характер », Струве наполягав, що« якщо ио-iiHiue Росія здатна-розвиватися в економічному відношенні, то але розвиток складатиметься іменами наближенні до того народно-м * тйственному типу, представницею якого є Амері-
i iнекая республіка ».
На прикладі США Струве говорив також про «культурно-історичну ої зв'язку економічного прогресу з інститутом приватної собст-
4 струпи П Б. Критичні нотатки до питання про економічний розви-щі Росії. СПб., 1894, С. 261.
3G1
венности, принципами економічної свободи і почуттям індівп дуалізму »і про те, що капіталізм успадковує економічне нер.1 венство від попередніх господарських форм і з часом б \ дет пом'якшувати його, оскільки капіталістичне велике раціонаш. ве виробництво може розширюватися лише за умови зростання по требления народних мас. В американському досвіді Струве бачив і уСх1 дітельного підтвердження вчення Ф. Ліста про національну ассоці.1 ІІІ продуктивних сил і протекціонізмі. Ліст і Маркс «чудово доповнюють один одного» 1. «Національна система Политич кой економії» Ліста, видана в 1891 р. врусском перекладі, і моно графія професора А.І. Скворцова «Вплив парового транспорту ні сільське господарство» (Варшава, 1890) стали базою лротівонародніч ських тверджень про створення залізничною мережею умов} «майже безмежною можливості збуту» і перетворенні нар | ного господарства Росії в національний ринок. Струве саркастичен ки помічав, що в Росії вже виявилося «перевагу желе,} них доріг як фактора економічної еволюції над крітічес мислячої інтелігенцією і навіть - на жаль! - Над громадою »;« іділлк землеробської держави і «народного виробництва» зруйную ється під свист локомотива »6.
На противагу народникам, Струве фіксував і пів <| жітельно оцінював розшарування, «розпадання» селянства на частини - «представників нової сили, капіталу у всіх його формах»! «Напівсамостійних хліборобів і справжніх наймитів» - зак номерних руху до «вершин товарного господарства» 7. Намічено як бажаний орієнтир американську хутірську систему, Стру ве підкреслював, що для Росії «єдино розумною і riporpeq сивной» буде економічна політика, спрямована на «створити економічно міцної, пристосованого до товарного произве ству селянства», що йде назустріч потребам національна промисловості в ринку збуту.
Остання фраза в книзі Струве була нарочито викликає «Визнаємо нашу некультурність і підемо на виучку до капіталізму-
Тему« вишколу у капіталізму »продовжив Туган-Барановського і своєї докторської дисертації «Російська фабрика», обобщівіп і рясний фактичний матеріал про взаємовідносини великої і мс i кой промисловості в історії Росії.
Там же. С. 183. (1 Там же. С. 114, 180. 7 Там же. С. 240.
362
Народники покладали надії на го, що кустарні промисли, [що виникли на основі селянської домашньої промисловості, [можуть бути альтернативою крупному фабричного виробництва. Але I Ту [ан-Барановський з'ясував, що більше значення для російської кус-IТарной промисловості мали не старовинні промисли, що виникли | І 1 домашнього виробництва, а нові промисли, що розвинулися завдяки насадженню державою з часів Петра I фабрик і великих (1астерскіх, що стали школами промислової культури.
Набираючись) намага на великих підприємствах, майстровиті люди з даром перед-1рінімательства заводили у себе в селах промислові стани; «фа -піки роздрібнилися в кустарну промисловість-». Але так було, лише Поки велика промисловість була заснована на ручній і крепост-Ком труде. З виникненням машинного фабричного виробництва Кабрал силу процес втрати кустарної продукцією конкурентоспро-ебпості щодо фабричних виробів, втрати кустарями преж-Heii промисловий самостійності та перетворенні їх на найманих робітників на дому.
Струве використовував матеріал «Російської фабрики» для резюме ультурно-історичної «генетики» російського капіталізму: «Того Цемент, коли ми зіткнулися з інтенсивною, несущейся із Заходу шшталістіческой культурою, ми менш, ніж який-небудь інший ^ В] юд ... розташовували антикапиталистическими традиціями в обла-ГИ промисловості ». Корпоративне западноевропейскоеремес-3, технічно підготовляючи капіталізм, в той же час відкладаються со-IpiiniuHoe йому своєрідне кустарне право: статути нав'язували Чріведлівую оплату кустарів, обмежували свободу підприємцями-Пельства (не дозволяючи без проходження ремісничого учнівства-pliu займатися купецької діяльністю). У Росії, зважаючи на її ес-((ного-географіческіхі політико-історичних особливостей, Кожілось децентралізоване товарне виробництво - еконо -1скі більш близьке розвиненого капіталізму, ніж висококультурне | | шіое ремесло. У Росії при бідності основної маси населення м.-Йі, пануванні натурального господарства, слабкому розвитку міст ^ Промислової техніки не могли скластися розвинені місцеві in к і, але величезна територія і оптові ремесла в прідорож-р | \ селах забезпечили розвиток значного ринку з простоєм для діяльності торгового капіталу. середу, в яку втор-1ся торговий капітал, була перед ним юридично і культурно 1'юружна. Ніякого «кустарного права» не було, «панувала идеаль-| н манчестерская свобода, за кріпосного права повне laissez (lire. .. пом'якшене високим поміщицьким оброком і чиновницькими
3G3
хабарами ». Але таке децентралізоване товарне виробництв виграшне в« чисто економічному »наближенні до капітал ^ му, накладалося на технічну та культурну відсталість; поз му негативні сторони капіталізму позначилися в Росії з о <| бій остротой9.
Інший аспект критики народництва Туган-Барановскік інтерпретацію Марксової теорії відтворення - підхоплення!-Булгаков і Ульянов, що доводили в своїх роботах, що капі ^ лизм може розвиватися на основі внутрішнього, їм самим соз1 ваемого ринку.
Ульянов-Вл. Ільїн вмонографіі «Розвиток капіталізму в Ро <оці »охарактеризував« історичну місію капіталізму »як« ра. вітіе суспільних продуктивних сил »через ряд« нерівномірний ностей і непропорційно »і з тією особливістю, що« poi i засобів виробництва (продуктивного споживання) далеко про ганяє зростання особистого споживання » 10; і саме за рахунок розширюють 'гося попиту на засоби виробництва в першу чергу створюється »t тертям ринок. Процес створення внутрішнього ринку двояким з разом пов'язаний з відділенням безпосереднього виробника і ^ засобів виробництва: 1) ці засоби виробництва перетворюються постійний капітал для нового власника , а 2) який втратив їх; Зорень невеликий виробник змушений купувати на рьп засоби існування, які стають речовими елеме тами змінного капіталу.
Ульянов за допомогою матеріалів земської статистики доказ ^ що проникнення товарних відносин в сільське господарство, з <ної боку, розділяє хліборобів на класи, перетворює «общи ную село в село дрібних аграріїв»; іншої сторони, виділ ет один за іншим види переробки сировини з натурального госпо <| ва в особливі галузі промисловості, збільшуючи число дрібних П? мислити і в той же час расслаівая кустарів на вищі і нижчі р ^ ряди ". Помилкою народників Ульянов вважав погляд на кулака-пер
* Концепція« децентралізованого товарного виробництва »Crpjl почасти передбачає методологічний підхід сучасних неоінст! туціонал істів до економічної історії Заходу: ростспеціалізіропанн! ремісничих навичок завдяки розширенню території поселенні і р | вітіе торгами ремісничими виробами більш за рахунок віддалених обла тей, ніж за рахунок місцевої округи (North D, Thomas S.
The Rise of the Westq World. Cfimbnge, 1973. P. 22-26).
0 Струве П.Б. На різні теми. СПб.,! 902. С. 443.
10 Ленін В.І. Поли зібр соч. Т. 3. С. 598.
"Там же. С. 322, 341,345.
364
[купщіка як на зовнішню фігуру по відношенню до громадського крес-[тьянству-кустарництва. «Народники не хочуть досліджувати того про-(цесса розкладання дрібних виробників, який висачівает з [селян підприємців і« куркулів ». Тим часом,« що таке ку-[лак, що не кустар з капіталом »? Куркульство - тенденція мужика в lei про господарську діяльність, а лихвар-« глитай »- досягнувши успіху-[ший« господарський мужичок »'2.
Констатіровав «цікавий закон паралельного розкладання | Дрібних виробників у промисловості і в землеробстві» 3 - виділення в обох сферах дрібної буржуазії та найманих робітників, Уляною прийшов до висновку про принципову тотожність господарської еволюції сільській Росії Марксової схемою розвитку капі- Тплізма від патріархального господарства до мануфактурі і великому {Виробництву, заснованому на вживанні машин і широкої кооперації робітників. У кустарної промисловості Ульянов відзначав той не процес «нівечення часткового робітника», який був описаний 1арксом при аналізі мануфактури - поява деталиціков-кус-"Прей, «віртуозів і калік поділу праці»; в кустарів і мужичка (Ідел НЕ особливий тип виробника, а дрібного буржуа з тими ж при-ІС> ретательскімі інстинктами, що і у великого. «Якщо великий про-ишленнік не зупиняється ні перед якими засобами, щоб (Оеспечіть собі монополію, то кустар-«селянин» цього відно-JCHHH рідний брат його; дрібний буржуа своїми дрібними засобами Втремітся відстояти в сутності ті ж самі класові інтереси, для рпщіти яких великий фабрикант жадає протекціонізму, премій, привілеїв і пр. »'4. Згущуючи класові фарби в прагненні сказати ілюзорність« народного виробництва »,« переважання »яііталізма в сільському господарстві Росії та розшарування села на Уестную буржуазію і пролетаріат, Ульянов писав у рецензії на книгу Цурналіста-економіста Р.Е. Гвоздьова« Куркульство- лихварство »J899):« Нечисленні заможні селяни, перебуваючи серед | сси «малопотужних» селян, провідних напівголодне существовав КС на їх нікчемних наділах, неминуче перетворюються в експлу-| торів гіршого виду, закабаляючи бідноту роздачею грошей в борг, зим-ВЙ наемкой і т.д. »'1.
Свою критику Ульянов уклав висновком, що зустріти розви-^ ющийся та Росії капіталізм можна двояко: або оцінювати його з
N Там ж. Т. 3. С. 365. Т. 2. С. 523. 11 Там же. Т. 3. С. 546. 14 Там же. С. 335. "Тамже. Т. 4 С. 56.
365
точки зору класу дрібних виробників, що руйнується кап «1 лізм, або з погляду класу безхазяйне виробнику створюваного капіталізмом. Другу позицію - свою (Пролетарський го соціаліста)-Ульяновсчітал єдино правильною; Первун народницьку - назвав «економічним романтизмом» і «мілину буржуазним утопізм».
Марксисти вважали себе переможцями в ідейній боротьбі з парі ництво. Дійсно, розмови про «неможливість» в Росс | капіталізму були залишені. Однак це не виключило, з одного <рони, пошуків новим поколінням народництва умов некапі ^ дієтичних форм розвитку в російському селі. З іншого стороя швидко розійшовся з революціонером Ульяновим-Леніним тр «легальних марксистів * заднім числом визнало резонність Нарол нических позицій в« питанні про ринках ». Туган-Барановський визнаний що боротьба за приміщення надлишкового продукту на зовнішньому ринку складає« характерну рису капіталістичної хозяйствен ної системи »16, Булгаков - що зовнішні ринки мають головне лм чення на ранній стадії капіталізму", а Струве попросту став ідеї логом імперіалістичної експансії Росії для виходу на зовнішні ринкіIS. Але це було пізніше, а в кінці 1890-х рр.., ще недос порист з народниками, марксисти стали з'ясовувати стосунки між со? Масла у полемічний вогонь додали нові переклади «Капит з одного боку, і книг, що критикують вчення Маркса, - з друг
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Полеміка про національному ринку: критика народництва"
 1. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  національну, а й значно ширшу значимість . Однією з особливостей економічної думки в Росії є органічний зв'язок теоретичного аналізу з актуальними проблемами розвитку продуктивних сил, реформування соціально-економічних відносин. Це відрізняє і самобутню «Книгу про злиднях і багатство» Івана Тихоновича Посошкова (1652-1726), і програму революційних перетворень Павла
 2. 1. Дихотомії Т. Веблена
  полеміку з ортодоксальними економіста ^ насамперед Дж.Б. Кларком, Веблен продовжив у статтях, складу ших книгу «Місце науки в сучасної цивілізації »(1919). Він not цал йде від бентамовского« арифметики користі »гедоністіч! кую концепцію людини як« атома бажань »і« калькулятора уд вольствия і страждань », вібруючого під впливом стимулі які пересувають його в просторі, але
 3. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих пустопорожнім спорах спокійно рухалася своїм
 4. 2. Межі економічного розрахунку
    національному багатстві? У чому сенс остаточного результату цих обчислень? Що туди слід включати, а що не слід? Чи буде правильним включити сюди цінність клімату країни і вроджених здібностей та набутих навичок людей? Ділова людина може звернути свою власність в гроші, а країна не може. Грошові еквіваленти, що застосовуються в діяльності і в економічному розрахунку,
 5. 3. Чистий ринкова економіка
    національною державою або світовим органом влади, неявно міститься в теоріях економістів. Максимізація прибутку Вважається, що економісти, вивчаючи проблеми ринкової економіки, абсолютно нереалістичні, припускаючи, що всі люди прагнуть отримати максимально досяжну вигоду. Вони, мовляв, малюють образ абсолютно егоїстичного і раціонального істоти, для якого не має значення нічого,
 6. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
    полеміка з приводу евристичних питань, а суперечка, що зачіпає основи економічної науки. Математичні методи повинні бути відкинуті не тільки з причини їх беззмістовності. Це абсолютно порочне метод, відштовхується від помилкових передумов і ведучий до помилкових висновків. Його силогізми не просто безплідні; вони відводять думка від вивчення реальних проблем і спотворюють взаємозв'язку між
 7. 16. Процентні ставки і грошове відношення
    національної валюти золоту та іноземній валюті: безумовний викуп. Центральний банк повинен купувати за паритетним курсом будь-яку кількість золота та іноземної валюти, пропоноване проти місцевих банкнот і депонованих грошей, з іншого боку, він повинен без дискримінації продавати будь-яку кількість золота та іноземної валюти, яке потрібно людям, готовим платити паритетні ціни в місцевих
 8. 19. Золотий стандарт
    національну автаркію. Інтервенціоністські уряду і групи тиску билися проти золотого стандарту, тому що вважали його найбільш серйозною перешкодою на шляху їх зусиль з маніпулювання цінами та ставками заробітної плати. Але самі фанатичні нападки на золото здійснювалися тими, хто прагнув до кредитної експансії. Для них кредитна експансія була панацеєю від усіх економічних
 9. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
    національних держав, а також змовою між групами держав, відіграють незначну роль. Вони стосуються деяких корисних копалин, чиї родовища нечисленні і географічно сконцентровані, а також місцевих монополій обмеженого простору. Дійсно, в цих випадках монопольні ціни можуть бути призначені навіть за відсутності державної політики, прямо або побічно
 10. 4. Гильдейский соціалізм і корпоративізм
    національний уряд займається тільки тими справами, які стосуються інтересів країни в цілому, лише гільдія повинна володіти повноваженнями з приводу своїх внутрішніх справ, а держава повинна обмежувати своє втручання тільки тими справами, які гільдії самі не можуть врегулювати. Однак у системі громадської співпраці, заснованому на поділі праці, не існує питань,
© 2014-2022  epi.cc.ua