Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Визначення величини цінності


В суб'єктивної теорії вартості існують два принципово відмінних під-ходу до визначення кількісної величини цінності. Прихильники першого - карди-налісти декларують можливість абсолютного виміру цінності, їх опоненти - ордіналісти відстоюють можливість тільки порядкового порівняння (ранжирування) цінностей благ.
Це «ранжування» - той же механізм, відповідно до якого вище були коли-кількісний порівняємо споживчі вартості, але тепер мова йде про ранжирування цінностей благ. (Слід нагадати, що нашій категорії «цінність» в Економікс відповід-ветствует «гранична корисність»).
Як випливає з формули (6), в рамках розглянутої концепції суб'єкту немає необхідності будь-яким чином визначати абсолютне значення цінності. Тим бо-леї, що за відсутності відповідних одиниць виміру навряд чи в принципі може бути виміряна «поточне кількісне значення суб'єктивної оцінки важливості товару з точки зору задоволення відповідної потреби даного індивіда». У зв'язку з цим присутня в формулах (3) - (6) цінність в абсолютному значенні (ПЦч.т, СПЦмнт, ОЦсуб) повинна розглядатися тільки як абстрактної категорії, удоб-ної для аналізу. У реальній дійсності індивід має справу виключно з від-вано цінністю (пцч.т). При цьому слід зауважити, що величина пцч.т різних благ має числове (в частках від одиниці), а не порядкове значення. Тому запропонованого-ваний спосіб визначення значення цінності різниться не тільки від кардиналистской, а й ординалістського.
Виникає закономірне питання: чому раніше не вдалося виявити механізм, в со-відповідності з яким кожен з нас визначає величину цінності благ, а тут, в рам-ках пропонованої концепції, це виявилося можливим?
Як формулюється задача виміру цінності в сучасній економічній тео-рії? На ринок виходить суб'єкт, що має в кишені 1000 руб., І потрібно визначити, яким чином при відомих цінах він розподіляє свої гроші між різними то-Варамі. У Економікс вважають, що цей розподіл відбувається відповідно до пре-слушними полезностями товарів. Питання, як в кишеню до суб'єкта потрапили ці 1000 руб., І чому саме 1000, а не інша сума, і не ставляться, адже сам суб'єкт? це покупці-тель, жодним чином не пов'язаний з процесом виробництва товарів. Зрозуміло, що, згідно з теорією граничної корисності, яка в Економікс лежить в основі пояснення попиту, суб'єкт якимось чином (от саме, незрозуміло яким!) При виборі товару враховує його цінність. Але при такій постановці завдання цінність розглядає-ся сама по собі, без «опори» на інші категорії і без зв'язку з ними. Не дивно, що доводиться шукати спосіб абсолютного виміру цінності - а як же інакше, якщо її не до чого «віднести»? Оскільки одиниць вимірювання такої «ефемерної» категорії, як цін-ність, в природі не існує, кардиналістський спосіб терпить закономірну невдачу.
Ситуація видається настільки безвихідною, що ордіналісти з ходу заявляють, що вони й не намагаються виміряти цінність, вони й без визначення числового значення цінно-сті зуміють пояснити механізм утворення ціни товару.
Кардіналісти, від Бем-Баверка до Маршалла, вважають, що цінність блага може бути виміряна в грошових одиницях. Найбільш чітко цю позицію сформулював Бем-Баверк: «Одиницею служить для нас величина насолоди, яке ми можемо отримати за допомогою грошової одиниці: монети в десять крейцерів, гульдена і т. п.» 14. Дещо спрощуючи, цю фразу можна інтерпретувати так: якщо для доступу до насолоди, доставляється бла-гом, покупець готовий заплатити десять крейцерів, значить, для нього величина цінності це-го блага дорівнює десяти крейцерам. Причому десять крейцерів - це ринкова ціна блага. Тим самим цінність блага, що лежить в основі формування ціни, сама визначається через по-засіб ціни, тобто, ми отримуємо той самий логічно порочне «зачароване коло», який висить «домкратовим мечем» (вислів одного радіоведучого) над немарксисти-ськими теоріями вартості .
Можна отримати той же невеселий висновок й іншим шляхом. Давайте повіримо Кардін-листам, що цінність товару виражається в грошах. Але ж гроші - такий же товар, що й інші, і цінність самих грошей для суб'єкта визначається цінністю товарів, які на них можна купити, і ми знову маємо «замкнуте коло».
Можна констатувати, що тупики кардиналізма можна подолати тільки відмовою від самого кардиналистской підходу. Але, з іншого боку, і небажання ордіналістов вирішувати задачу вимірювання цінності можна розглядати як капітуляцію.
У пропонованій концепції цінність чужого товару бере участь у формуванні вар-тості (індивідуального мінового відношення ресурсу і чужого товару) і не пов'язана непо-безпосередніх з ринковою ціною (міновим ставленням, які склалися на ринку). Тому наявність «замкнутого кола» в принципі виключено.
Ключовий момент пропонованої концепції - зв'язок (!) Витрат факторів вироб-ництва Зсуб, одержаних в результаті цих витрат ресурсів Рсуб і МНТ (Рмнт). Цей зв'язок дозволяє виявити залежність між витратами і цінністю.
Належні суб'єкту 1000 руб. НЕ впали з неба у вигляді манни небесної. Вони являють собою частину його ресурсів (Рсуб), отриманих в оплату за здійснені ним витрати чинників виробництва, наприклад, праці (Зсуб), і саме ця обставина дає суб'єкту підставу претендувати на цілком певний набір благ (Рмнт). Тобто, з точки зору суб'єкта, мається цілком певна кількісна зв'язок не тільки ме-жду Рсуб і Рмнт (див. (1)), а й між сукупними цінностями цих наборів благ СОЦсуб і СПЦмнт (див.
(3)). Таким чином, рівності (1) і (3) відображають кількісну залежність між витратами факторів виробництва суб'єкта (втіленими в Рсуб) і со-сукупними цінністю МНТ (СПЦмнт).
Ясніше всього зв'язок витрат факторів виробництва, МНТ і його сукупної цінності СПЦмнт видна, якщо суб'єкт - найманий працівник, що живе «від зарплати до зарплати». У цьому випадку МНТ повинен забезпечити відтворення робочої сили суб'єкта протягом чергового виробничого циклу, тобто, періоду між отриманням зарплати.
Товаровиробник, який вклав у виробництво товару власні ресурси (день-ги), теж дуже добре знає, що собою представляє його МНТ. Але й наявність накопичень не змінює ситуацію, якщо накопичення виникли в результаті здійснених у минулому за-трат факторів виробництва.
Зв'язок витрат факторів виробництва, ресурсів і МНТ порушується, якщо суб'єкт напів-чіл свої ресурси у спадщину, в результаті виграшу в лотерею або кримінальним пу-тем. Але ці випадки - виняткові, тому вони не можуть змінити загальну тенден-цію.
Суб'єкт визначає цінність необхідного йому товару, що належить іншому суб'єкту, не абсолютно, а по відношенню до сукупної цінності певного набору благ - МНТ. Він приблизно оцінює («прикидає») частку цінності конкретного това-ра в сукупної цінності свого МНТ - пцч.т. А сам цей МНТ формується не тільки під впливом бажань і потреб суб'єкта, його склад і обсяг безпосередньо пов'язані з тими витратами власних факторів виробництва суб'єкта, які він здійснив у минулому.
Визначення величини цінності у відносних одиницях дозволяє висловити її конкретним числовим значенням і уникнути при цьому залежності цінності від ціни то-вару і попадання з цієї причини в «замкнуте коло».
Необхідно розглядати суб'єкта, що вийшов з 1000 руб. на ринок, не тільки в якості споживача (покупця), але і як виробника. Лише пов'язавши цінність чужого товару, по відношенню до якого суб'єкт виступає як споживач, з минулими затра-тами факторів виробництва суб'єкта як виробника, можна виявити механізм, з по-міццю якого він враховує цінність товару при формуванні свого индивидуаль-ного мінового відношення - вартості. (Строго кажучи, вживати вираз «вимірюв-ширення цінності» в даному випадку не зовсім правомірно, оскільки вимірювання абсолютного значення цінності не здійснюється).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Визначення величини цінності "
 1. ДВІ ВАРТОСТІ
  визначенні цієї категорії. Однак те або інше визначення стоїмо-сті (значить, істинність теорії) не може бути підтверджено суворим науковим методом, тобто експериментальним шляхом, - в іншому випадку це давно було б зроблено. З цієї причини в основі всіх теорій вартості лежать не гіпотези (що характерно для ес-тественних наук), а постулати. Сформульований у попередньому розділі тезу про
 2. Вартості одиниці чужого товару і ресурсів
  визначення величини цінності блага лежить суб'єктивна (!) Оцінка важ-ності потреби у поточний момент часу, тому рівність (3) існує тільки у свідомості конкретного суб'єкта. Однак воно грунтується на певній «об'єктивної» ос-нове, відображеної рівністю (1). З останнього рівності випливає вираз для обмінної цінності одиниці ре-сурсу: ОЦсуб=СОЦсуб / Рсуб=СПЦмнт / Рсуб.
 3. 8. Концептуалізація і розуміння
  визначені на попередньому етапі роботи історика. Вони не можуть бути полем для розуміння. Таке завдання вирішується методами неісторичних наук. Факти відбираються шляхом обережного критичного вивчення доступних документів. До тих пір, поки теорії неісторичних наук, на основі яких історик виробляє критичне дослідження першоджерел, досить надійні і достовірні, не може бути
 4. 9. Про ідеальному типі
  певний експеримент у своїй лабораторії, є звітом про історичну подію. Фізик вважає себе вправі абстрагуватися від особистості експериментатора, часу і місця експерименту. Він розповідає тільки про ті обставини, які, на його думку, ставляться до отримання досягнутого результату і при повторенні відтворять той же самий результат. Він трансформує історичне
 5. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  певної мети. Але це не дає відповіді на питання, чому ідеологічна, тобто помилкова, теорія надасть кращу послугу, ніж вірна теорія. Той факт, що практичне застосування теорії призводить до результату, передвіщеному на основі цієї теорії, є загальновизнаним підтвердженням її правильності. Твердження про те, що хибна теорія з усіх точок зору більш корисна, ніж правильна,
 6. 4. Діяльність та обмін
  певної поведінки. Знову і знову виходить так, що діяльність не призводить до досягнення намічених цілей. Іноді отримані результати, хоча і нижче поставлених цілей, все ж дають поліпшення в порівнянні з попереднім станом справ; в цьому випадку прибуток також з'являється, хоча і менша в порівнянні з очікуваною. Але може статися, що діяльність призвела до стану, менш
 7. 1. Закон граничної корисності
  визначеності. У даному світі існують кількісні зв'язки між причиною і наслідком. В іншому випадку, якби певні речі могли приносити необмежену користь, в них ніколи не було б недоліку і вони не вважалися б засобами. Діюча людина цінує речі як засобу за усунення ощущаемого їм занепокоєння. З точки зору природничих наук різноманітні події, які
 8. 3. Людська праця як засіб
  певний індивід, може відповідати одним цілям більше, іншим менше або взагалі не відповідати ніяким іншим цілям. Одним з недоліків економічної теорії класичної школи якраз і було те, що вони не приділяли цьому достатньо уваги і не брали в розрахунок при побудові теорій цінності, цін і заробітної плати. Люди економлять не праця взагалі, а конкретний вид даної праці.
 9. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  певними інститутами. У такій обстановці вільна торгівля, тобто вільне переміщення тільки товарів, не може привести до перерозподілу капіталу і праці на земної поверхні у відповідності з кращими або гіршими фізичними можливостями, наданими продуктивності праці. Тут починає діяти закон порівняльних витрат. Будь-яка країна звертається до тих галузей
 10. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
  певних умовах. Вони повністю віддавали собі звіт в тому, що міжособистісний обмін і, отже, ринковий обмін здійснюються за допомогою загальновизнаного засобу обміну грошей, і тому ціни є відмінною рисою певного способу економічної організації суспільства, якого не існувало в первісної цивілізації і який, можливо, зникне в ході майбутніх історичних
© 2014-2022  epi.cc.ua