Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

4. Визначення середньої заробітноїплати

Ми пояснили, яким чином зарплата в одній га-лузі підлаштовується під зміни зарплат в ін-ших галузях. Для того щоб зрозуміти, що таке аб-солютно рівень заробітної плати в будь отрас-ли, нам необхідно дізнатися, чим визначається середовищ-ний рівень заробітної плати в економіці в це-лом. Якщо відповідати коротко, то середній рівень заробіт-ної плати визначається сукупним, або про-щим, пропозицією і попитом на робочу сілу.Рассмотрім це питання докладніше.
Проводячи криву пропозиції сукупної рабо-чий сили на рис. 16-4, ми виходимо з заданногораспределенія робочої сили за статтю, рівнем квалі-фікації та освіти. Нас цікавить, яким про-разом загальний обсяг пропозиції робочої сили векономіке змінюється залежно від рівня ре-альної заробітної плати. Для зручності будемо вва-тать, що реальна заробітна плата в усіх отрас-лях і знижується, і збільшується одночасно. Ра-зумеется, одні працівники отримують більше, інші-менше, але зараз ми не будемо звертати ува-ня на відносну величину заробітної плати.Предположім, що вона залишається незмінною пріізмененіі середньої зарплати. Відповідно відно-сительно попиту на робочу силу вважатимемо, чтооплата праці в різних галузях знижується і по-підвищується одночасно, а відносна зарплатаявляется заданої. Таким чином, ми концентрують-руем увагу на визначенні середньої реальнойзаработной плати, а не відносних значенійзарплати по отраслям6.
6 Згадаймо, що реальна заробітна плата являє собою співвідношення ня W / P, тобто номінальну заробітну плату, поділену на рівень Певоніа визначається кількістю товарів, які можна придбати наотримання заробіток.

Крива пропозиції робочої сили для економі-ки в цілому є зростаючою (див. п. 2). Вкаждом окремо взятій галузі крива попиту натрудившись є спадною. Таким чином, сукупність-ная крива попиту в економіці також являетсяубивающей. Саме так ми отримуємо совокупниекрівие пропозиції праці та попиту на працю (см.ріс 16-4). Сукупна крива пропозиції трудаможет підніматися круто вгору і на определенномуровне заробітної плати навіть відхилятися обрат-но, в сторону нуля.
Середня реальна заробітна плата определяетсяв точці перетину кривих попиту і предложеніяE. Від чого залежить цей рівень? Форма крівойпредложенія залежить від бажання людей работать.На їх вирішення в свою чергу впливають такі фак-тори, як рівень освіти, соціальні тради-ції, стан здоров'я і т. п. Положення крівойспроса залежить від продуктивності праці У част-ності, чим вище загальний обсяг накопиченого капі-тала в економіці, тим вище попит на робочу сілупрі будь-якому рівні реальної заробітної плати. Та-ким чином, при збільшенні капіталу збільшує-ся попит на працю. Це виразиться в зсуві крівойспроса на робочу силу з D1 до D \. Соответственноточка рівноваги зміститься в F, і реальна заро-бітної плата зросте. Частково це пов'язано з тим, що в економіці відбувається накопичення физиче-

Кількість праці
РІС. 16-4. Визначення середньої заробітної плати. Сово-купно крива пропозиції робочої сили в економіці S1 на направлена вгору, сукупна крива попиту на робочу силу D1-вниз. Точка E визначає величину середньої заробітної плати іуровень повної зайнятості.
При зсуві кривої попиту на рабочуюсілу з D1 до D \ в результаті збільшення основного капіталу точ-ка рівноваги переміститься в положення? ', Рівні зайнятості іреальной заробітної плати зростуть
ських обсягів капіталу, що забезпечує растущійтренд реальної заробітної плати.
Продуктивність праці залежить також від ква-ліфікації робочої сили. Якщо рівень кваліфікує-ції працівників високий, то високий і граничний про-дукт праці, і підприємства йдуть на збільшення опла-ти праці працівників. Економісти називають уро-вень кваліфікації робітників людським капіта-лом робочої сили - мова про це піде в гол. 17.Увеліченіе людського капіталу по прошествіідесятілетій також впливає на збільшення реальнойзаработной плати.
Хоча ми і побудували сукупні криві запропонованого-вання та попиту на робочу силу, слід подчерк-нуть, що не існує єдиного ринку праці, в кото-ром брали б участь всі підприємства і всі працівни-ки. Значною мірою ринок праці децентралі-зовано, і зміни рівня оплати праці під віз-дією коливань попиту та пропозиції від-ходять на окремих ринках і йдуть з різною ско-зростання. З цієї причини сукупні криві спросаі пропозиції на рис 16-4 описують якийсь сово-Купний рівень, до якого прагне реальна за-робітна плата. Фактичні зміни проісходятна конкретних підприємствах і в галузях, вони незв'язаних між собою і займають тривалий час.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Визначення середньої заробітноїплати "
 1. 3. Природна норма безробіття
  визначеності, однак прийнято вважати, чтос 4-5% наприкінці 60-х років вона зросла до 5,5-6,5% у 80-х роках. (Джерела: для фактичної норми - DataResources, Inc; для природної норми - оцінки авторів). При цьому загальний стан економіки не імеетзначенія5. Якщо фактична частка безробітних дорівнює целесо-подібної нормі, то люди, які шукають роботу, як пра-вило, знаходять її протягом
 2. 9. Про ідеальному типі
  певний експеримент у своїй лабораторії, є звітом про історичну подію. Фізик вважає себе вправі абстрагуватися від особистості експериментатора, часу і місця експерименту. Він розповідає тільки про ті обставини, які, на його думку, ставляться до отримання досягнутого результату і при повторенні відтворять той же самий результат. Він трансформує історичне
 3. 11. Обмеженість праксиологических понять
  визначено. Якщо існує всевідання, то неможливо собі уявити всемогутності. Безсилля що-небудь змінити в зумовленому потоці подій обмежить міць будь-якої сили. Діяльність є прояв обмеженого могутності і влади. Вона суть прояв людини, стримуваного обмеженою силою свого розуму, фізіологічної природи свого тіла, превратностями середовища і рідкістю зовнішніх
 4. 3. Імовірність класу
  певний період минулого на певній території. Якщо ми припустимо, що смертність не зміниться, то можемо сказати, що знаємо все про смертність населення цієї території в цілому. Але щодо середньої тривалості життя індивідів ми не знаємо нічого, крім того, що вони є членами цього класу людей. Для цього недосконалого знання обчислення ймовірності забезпечує
 5. 4. Імовірність події
  певною хворобою, може сказати: Його шанси на одужання 7 до 3. Якщо лікар сам лікує пацієнта, у нього може бути інша думка. Пацієнт молодий, міцний чоловік; до того, як він захворів, у нього було гарне здоров'я. У такому випадку, може вирішити лікар, коефіцієнт смертності нижче; шанси цього пацієнта не 7:3, а 9:1. Логічний підхід залишається таким же, хоча може базуватися не на
 6. 1. Закон граничної корисності
  визначеності. У даному світі існують кількісні зв'язки між причиною і наслідком. В іншому випадку, якби певні речі могли приносити необмежену користь, в них ніколи не було б недоліку і вони не вважалися б засобами. Діюча людина цінує речі як засобу за усунення ощущаемого їм занепокоєння. З точки зору природничих наук різноманітні події, які
 7. 4. Виробництво
  певні заходи, щоб не піддавати суспільство небезпеки. Анархічне суспільство буде залежати від милості кожного індивіда. Суспільство не може існувати, якщо більшість не готова шляхом застосування або загрози насильницьких дій протистояти меншості, разрушающему громадський порядок. Цією владою наділяється держава чи уряд. Держава або уряд є
 8. 9. Інстинкт агресії і руйнування
  визначення еволюційний чи біологічний до навчань, які безтурботно гудять всю історію людства c того самого моменту, коли людина тільки-тільки почав підніматися над чисто тваринам існуванням своїх дочеловеческих предків, як безперервний рух до деградації і розкладання. Для оцінки змін, що відбуваються в живих істотах, біологія пропонує тільки один стандарт: чи є
 9. 4. Стабілізація
  визначення цінності і діяльність від непостійності людини і мінливості його поведінки і міркувати, як якби у Всесвіті існували вічні цінності, незалежні від суб'єктивних оцінок людей і здатні стати мірилом оцінки реальної діяльності [З питання про схильність розуму вважати жорсткість і незмінність істотним якістю, а зміна і рух випадковим див.: Bergson. La
 10. 3. Капіталізм
  визначення єврейський.]. І навпаки, все, що вважається позитивним і гідним похвали, люди називають соціалістичним. Зазвичай схема така: людина довільно називає те, що йому не подобається, капіталістичним, а потім на основі цього визначення робить висновок, що річ погана. На цьому семантична плутанина не припиняється. Сісмонді, романтичні шанувальники середньовіччя,
© 2014-2022  epi.cc.ua