Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

3. Рівновага на галузевому ринкетруда


На рис 16-2 зображені криві попиту та запропонованого-вання робочої сили. Крива пропозиції S1 можерозглядатися як для короткострокового, так і длядолгосрочного періоду, в обох випадках вона являє-ся зростаючій.
Рівновага на галузевому ринку праці встанов-ється в точці E, де величина попиту на рабочуюсілу збігається з обсягом пропозиції. Рівень за-нятості при цьому дорівнює I0, рівень зарплати - W0.Все підприємства галузі наймають то кількість

Кількість праці
РІС 16-Z Падіння цін на продукцію. На графіку зображені дружина зростаюча крива пропозиції робочої сили S1 деякої галузі Крива попиту D1 є понижающейся, відпрацьовано-жая падаючу віддачу праці. Спочатку рівновагу установлюється в точці E при рівні зарплати W0 та зайнятості L0. Прісніженіі попиту на продукцію галузі ціна на цю продукціютакже знижується. Це зрушує криву попиту на робочу сілудо положення, займаного кривої D1 '. Рівновага перемещаетсяв точку E ', в якій нижче і рівень оплати праці, і зайнятість
працівників, яке вони хочуть найняти за даннуюзарплату, а працівники галузі надають під-приємств то кількість праці, яку вони готовипредоставіть. Тут і надалі під заробітноїплати ми розуміємо всі види компенсацій, вклю-чаю відрахування до фонду медичного страхування, пенсійний фонд та інші пільги.
На моделі попиту - пропозиції для ринкатруда легко простежити наслідки змін вспросе та пропозицію робочої сили. Предполо-жим, ми розглядаємо ринок праці в лісовій про-мисловості; яка, як ми вважаємо, являетсясовершенно конкурентної галуззю.
Спочатку розглянемо наслідки ізмененіяспроса на працю Припустимо, що внаслідок зни-ження темпів будівництва житлових будинків попит надревесіну скоротився. Зниження попиту на ліс состорони споживачів, як ми встановили в гол. 15, викличе зниження цін на деревину і відповідно-но зрушення вліво вниз кривої попиту на робочу Силуна підприємствах лісової промисловості. Кріваяспроса зсувається до W1, як це показано на ріс16-2. Точка рівноваги при цьому перемещаетсявніз від E до F з меншим рівнем оплати праці ізанятості. Таким чином, зниження попиту на про-дукцію, вироблену даною галуззю, уменьша-ет попит на робочу силу, зменшуючи одновременноі зайнятість, і рівень оплати зайнятих.
Тепер розглянемо наслідки змін впредложеніі праці. Припустимо, що в інших від-раслях відбулося підвищення продуктивностіпраці, оскільки в цих галузях осуществлялісьінвестіціі і працівники тут стали більш продуктивних. Відповідно в цих галузях растетзаработная плата У лісовій промисловості длякаждого рівня зарплати можна буде наніматьвсе менше і менше работнікоа Що відбудеться суровнем заробітної плати та зайнятості в леснойпромишленності, де не були здійснені інве-стіціі в нову техніку?
На рис 16-3 представлений графічний аналіз по-добной ситуації.
У лісовій промисловості длякаждого рівня зарплати пропонується все меньшетруда, що показано на рис 16-3 як зрушення крівойпредложенія від S1 до S't. Точка рівноваги зміщений-ється з E в E '. Відповідно підвищується равновес-ве значення заробітної плати (як і в інших від-раслях економіки), однак знижується рівень заня-тости. Інвестиції в інших галузях економікіпріводят до зростання обсягів виробництва та збільшен-нію рівня зайнятості в цих галузях, повсемест-ному зростанню заробітної плати і зниження уровнязанятості в лісовій промисловості.
Ключове припущення в останньому прімересостоіт в тому, що при підвищенні заробітної пла-

-1-оКолічество праці
РІС. 16-3. Підвищення заробітної плати в інших отрас-лях економіки. Коли збільшується зарплата в інших отрас-лях, працівники залишають дану галузь з метою отримання бо-леї високооплачуваних робіт поза своїй галузі. Відповідно-но крива пропозиції праці в даній галузі зсувається вверхвлево до положення, займаного кривої S1 '. В результаті точкаравновесія зміщується з? до E ', зарплата збільшується з W0 доVf1, а зайнятість падає з I0 до L,. Так процес збільшення зар-плати поширюється по всій економіці
ти в інших галузях зайняті в лісовій промисло-вості звільняються з роботи і переходять на болеевисокооплачіваемую роботу в інших галузях еко-номіки. Таким чином, ключовим поняттям є-ється мобільність робочої сили. Якби работнікіне звільнялися у надії знайти більш високі зара-ботки, тобто якби всі вони в силу якихось прічінотказалісь покинути лісову промисловість, вонибули не отримали збільшення заробітної плати.
Ця проста модель ринку праці дає можли-ність зрозуміти дві важливі властивості поведінки заня-тости та заробітної плати в економіці в цілому перше, ми переконалися, що ринок праці є од-ним з найважливіших сполучних ланок між раз-особистими галузями економіки. По-друге, якщо од-на галузь процвітає і з цієї причини встановлює більш високий рівень оплати праці, чтобипрівлечь більше число працівників, то це приводить до зниження обсягів виробництва в інших від-раслях. Той факт, що якась галузь в состоянііповисіть ставки заробітної плати і підвищує їх, означає, що вона тим самим відволікає робочу си-лу з інших галузей, розширюючи своє виробництва
Тепер ми зможемо проаналізувати характерізмененій в рівні зайнятості та заробітної плати, показаних в табл. 16-1. Для зручності частково вос-зробимо ці дані в табл. 16-3. Тут представ-лени дані про приріст середньогодинної заробітної
плати та рівні зайнятості працівників на підприєм-ствах приватного сектора Насамперед зверніть ува-гу на те, що у всіх галузях заробітна платаізменілась приблизно однаково. Це свідченням-, ет про тісний взаємозв'язок між різними сегментами ринку труда4.
Якщо ми зосередимо увагу на відмінностях вросте заробітної плати, то зауважимо, що дані потремо галузям підтверджують аналіз, результатикоторого підсумовані на рис.
16-2 і 16-3. Етотаналіз дозволяє припустити, що рівень заро-бітної плати в бурхливо розвиваються галузях еко-номіки буде рости швидше, ніж у галузях, скор-щающую своє виробництво. Збільшення рівня за-нятості та оплати праці в нефтегазодобывающейпромышленности за період 1975-1984 рр.. визваноповишеніем попиту на робочу силу в цій отрас-ли: зайнятість у цій сфері економіки США резковозросла у зв'язку із зростанням цін на всі види палива, що почався з 1973 р. Аналогічно більш медленнийрост заробітної плати на підприємствах кожевая-ної промисловості, супроводжується зниженням-ем рівня зайнятості в цій сфері, відбувався в си-лу конкуренції, що загострилася з боку зару-бажаних шкіряних фірм. Банківська справа роз-рялось темпом, майже рівним середньому для еконо-міки в цілому, і зарплата банківських служащіхувелічівалась майже тим же темпом, що і в част-ном секторі в цілому.
Дані по чавуну-і сталеливарної промисловості, однак, не підтверджують загальну тенденціюВ зв'язку з потужною іноземною конкуренцією, ко-торая призвела до зниження виробництва сталі вСША, рівень зайнятості знизився на 40%, однакозаработная плата працівників цієї галузі рослаопережающімі темпами порівняно зі среднейпо країні. Справа в тому, що в цій галузі оченьсільни профспілки. Незважаючи на значне со-кращения рівня зайнятості, профспілкам удалосьдобіться випереджаючого зростання оплати праці стале-літейщіков5.
Цей приклад піднімає ще одну проблему-впливу профспілок на рівень заробітної плати.К цю проблему ми звернемося в гол. 17. Але преждечем рушити далі, ми повинні розібратися, чемже визначається середній рівень заробітної плати економіці в цілому.
4 Як ми вже відзначали, рівень споживчих цін за період з 1974по 1984 виріс на 93%. За даними табл. 16-3 видно, що в середньому ре-альна заробітна плата промислових робітників за цей період знизилася-лась.
5 Колін Лоуренс і Роберт ЗЛоуренс у своїй роботі «Manufacturing WageDispersion: An End Game Interpretation», 1985, стверджують, що профспілковим-юзи працівників сталеливарної промисловості, вважаючи спад виробниц-ства неминучим, вимагали підвищення зарплати для того, щоб напів-чить максимальну частку прибутку від реалізації продукції галузі.
ТАБЛИЦЯ 16-3. Зіставлення приросту зарплати ізанятості по галузях, 1975-1984 рр..
Сектор Виробнича сфера,
приріст у%
Погодинна зарплата Зайнятість
Всього приватний сектор 83 , 9 26,0 Нафто-і газовидобування 99,3 83,4 Банківська справа 86,4 23Д Шкіряна промисловість 77,6 -24,9 Чугуно-і сталеливарна промисловість 87Д -40,2 Джерело Statistical Abstract of the US, 1986, Table 694.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Рівновага на галузевому ринкетруда "
 1. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  рівноваги, викликаного кредитною експансією. Деякі вкладення, зроблені в період буму, після більш тверезої оцінки в період коригування, незатуманеного ілюзіями раптового підйому, здаються абсолютно безнадійними провалами. Від них просто слід відмовитися, тому що поточні кошти, необхідні для їх подальшої експлуатації, неможливо покрити продажем їх продукції; цей оборотний
 2. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  рівновага не більше, ніж витримка під паром субпредельной землі.]. Але так як поява нової інформації постійно спрямовує події до нової мети, умови рівномірно функціонуючої економіки ніколи не реалізуються. Наявність незавантажених потужностей неадаптіруемих інвестицій є наслідком помилок, зроблених у минулому. Припущення, зроблені інвесторами, як показали подальші
 3. Процентна ставка
  рівноважну ціну (RE). Точка Е - точка перетину кривих попиту на капітал (D) і пропозиції капіталу (5). Тут відбувається збіг граничної прибутковості капіталу та граничних витрат втрачених можливостей, попит на позичковий капітал і його пропозицію збігаються. Необхідно розрізняти середню ставку відсотка, яка визначається за тривалий період часу, і ринкову ставку відсотка,
 4. 1. Циклічність як форма розвитку національної економіки.
  Рівноваги в масштабі економіки в цілому до іншого. Тому циклічність можна розглядати як один із способів саморегулювання ринкової економіки. Так як характерна риса циклічності - рух не по колу, а по спіралі, то вона є формою прогресивного розвитку. Теорії циклічності і види циклів Ідея циклічності як першооснови світу витала в світовій науці з часів Стародавньої Греції
 5. Економічне зростання в моделі міжгалузевого балансу
  рівноваги до емпіричного вивчення взаємозалежності між різними галузями народного господарства ... »1. У самому методі економічного аналізу «витрати - випуск» В. Леонтьєв передусім звертає увагу на кількісні зв'язки в економіці. Ці зв'язки між галузями встановлюються через так звані технологічні коефіцієнти. У схемі міжгалузевий баланс представлений чотирма
 6. Обсяг випуску та реалізації в умовах досконалої конкуренції
  рівновагу фірми в умовах досконалої конкуренції Як змінюватиметься пропозиція в конкурентній галузі за умови зміни попиту? Припустимо, що до зміни попиту на ринку існувало рівновагу. Графік S на рис. 11.9 являє собою криву пропозиції всіх фірм, що виробляють дану продукцію, іншими словами, криву пропозиції галузі; D - криву ринкового попиту на взятий нами
 7. Причини середніх циклічних коливань
  рівновагу . У той же час прагнення економічних агентів до максимізації прибутку, розширенню масштабів виробництва, зростанню інвестицій як стимулів розвитку економіки призводить до такого стану, коли сукупна пропозиція виходить за межі ринкового попиту. Більшість економістів-теоретиків вважають, що кризи надвиробництва зумовлені серйозним порушенням співвідношення між сукупним
 8. Глосарій
  рівноваги сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції, сукупні доходи дорівнюють сукупним витратам Закон Оукена - відображає відношення між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВВП. Згідно з цим законом перевищення поточного рівня безробіття на 1% над передбачуваним природним рівнем збільшує відставання обсягу ВВП на 2,5% Закон пропозиції - полягає в тому, що за інших рівних
 9. § 16. Закони обігу грошей. Інфляція
  рівновагу в економіці, збалансованість попиту і пропозиції забезпечуються товарною масою, яка оцінюється сумою купівельних і платіжних засобів, які обслуговують господарський обіг і належать державі, фірмам та окремим особам. У грошовій масі розрізняють активні гроші, що знаходяться в готівковому та безготівковому обігу, і пасивні (нагромадження, резерви, залишки на рахунках),
 10. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  рівновагу. Вирівнюється попит і пропозиція, тобто відбувається саморегулювання економіки. У ринковій економіці державі належить другорядна роль, воно виконує лише ті функції, які не в змозі виконати окремий індивід. Такими функціями є організація громадського порядку, державної поштової служби, запровадження обов'язкового шкільного навчання, забезпечення
© 2014-2022  epi.cc.ua