Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

3. Природна норма безробіття


Тепер ми знаємо, як вимірюється безробіття і гдеее коріння. Наприклад, вона має місце у випадку, когдалюді очікують повідомлення про надання їм ра-боти. Іншим варіантом є випадок, коли особи, що втратили роботу, приймаються за пошуки нової, а також коли вони включаються в процес пошуку, небудучі зайнятими безпосередньо перед цим
Так як пошуки роботи, а також процес перехо-так з однієї роботи на іншу вимагають витрат време-ні, в будь-якій реальній економіці завжди существуетнекоторая безробіття. Навіть у 1944 р., в разгарвторой світової війни, коли роботи було більше, ніж людей для її виконання, і норма безработ-ці досягла рекордно низького рівня, в среднем1, 2% робочої сили США проте були безра-Ботного.
Отже, політики, які заявляють ополном знищенні безробіття, міркувати не-реалістично. Але якщо нульова безробіття бессмис-Ленна, то який її рівень може бути провозгла-шен в якості мети? Щоб відповісти на це по-прос, економісти ввели поняття природної нор-ми безробіття.
Про'стественная норма безробіття - етодоля безробітних, яка відповідає доцільно рівню повної зайнятості в еко-номіці.
Ідея того, що при повній зайнятості має битьнекоторая безробіття, видається дивною до техпор, поки ми не згадуємо, що економіка посто-янно змінюється, створюються нові робочі місця, Астара ліквідуються, люди поповнюють ринок тру- та й залишають його. Це пов'язано з тим, що всегдаесть люди, які не мають роботу і шукають її.
1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986год
РІС. 32-5. Фактична і природна норми безра-ботіци. Затінені смуги показують норму безработ-ці, відповідну повної зайнятості. З приводу точноюрасположенія діапазону природної норми безработіцинет якоїсь визначеності, однак прийнято вважати, чтос 4-5% наприкінці 60-х років вона зросла до 5,5-6,5% у 80-х роках. (Джерела: для фактичної норми - DataResources, Inc; для природної норми - оцінки авторів).

При цьому загальний стан економіки не імеетзначенія5.
Якщо фактична частка безробітних дорівнює целесо-подібної нормі, то люди, які шукають роботу, як пра-вило, знаходять її протягом прийнятного періодавремені, а підприємцям, які шукають працівників, в свою чергу в більшості випадків вдається зроби-ти це досить швидко. Підвищення норми без безробіттю зазвичай свідчить про зростаючі стра-даніях в середовищі безробітних, тоді як сніженіеетой норми найчастіше веде до інфляції заробітноїплати, так як підприємці виявляються в си-туації, коли вони не в змозі найняти необхід-моє число працівників при поточному рівні заработ -ной плати.
Якщо політики турбуються про безработ-це та інфляції, метою розумної політики должнобить збереження фактичної норми безработіцина рівні, близькому до її природної величиною
Хоча теоретичне визначення естественнойнорми безробіття не являє особливих зусиль, зрозуміти, що це таке, на практиці часто затруд-нітельно6. Зазвичай з питання про точну велічінеестественной норми безробіття для американ-ської економіки виникають певні разногла-сія. Економісти оцінюють природну норму, використовуючи в якості бази деякий період, в те-
5 Один час економісти зверталися до поняття норми фрікціоннойбезработіци, що означає майже те ж, що і поняття природної нор-ми. Слово «фрикційна» добре пояснює перманентне существова-ня деякого рівня безробіття: між ліквідацією старих і со-будівлею нових робочих місць, а також між прийняттям рішення про пої-сках роботи і дійсним знаходженням її завжди існує визна-ділене тертя, протиріччя.
6 Оскільки потенційний випуск продукції знаходиться на рівні, кото-рий може бути забезпечений при повній зайнятості, проблема ізмереніяестественной норми безробіття в сутності ідентична проблемі виміру потенційного випуску продукції.
Чення якого економіка мала повну (але не аб-солютно повну) зайнятість з досить стабільні-ми цінами. Для цієї мети часто використовується сере-дина 60-х років. Потім вихідний рівень безробіттю-тіци коригується з урахуванням змін в составерабочей сили, що мали місце в наступний пери-од. Наприклад, якщо частка молоді у складі рабо-чий сили зросла, оцінка природної норми по-підвищується до рівня, що відображає той факт, чтомолодие люди більшою мірою, ніж досвідчені праців-ники, відчувають труднощі з пошуком і со-зберіганням за собою робочих місць .
Малюнок 32-5 показує результати цих кор-ректіровок та ілюструє три важливих моменти, що стосуються природної норми. Затінена поло-са показує діапазон оцінок природною нормибезработіци, зроблених для різних періодів, по-скільки різні цілком розумні способи оцін-ки природної норми завжди дають злегка відрізняю-щиеся один від одного результати. Тому ми поки-викликають діапазон оцінок. Різниця між вищою інізшей оцінками для будь-якого періоду дорівнює при-мірно 1 процентному пункту. Таким чином, ні-хто не знає точно, яка природна норма без безробіттю в певний період.
Тим не менееето поняття є досить корисним. На-приклад, коли частка безробітних сягає 10%, яс-но, що буде потрібно тривалий шлях, щоб снізітьее до рівня природної норми. Ясно також, чтодоля безробітних, рівна 3%, значно ніжеестественной норми. Дещо важче сказати, на-ходиться чи економіка в стані повної зайнято-сті при 6%-му рівні безробіття.
Другий момент, проілюстрований на рис.32-5, полягає в тому, що оцінки природної нор-
ТАБЛИЦЯ 32-Z Тривалість безробіття: дві можливості
Випадок А
Випадок В

Протягом року кожен працівник не має роботи 5% свого
часу, тобто приблизно 2,5 неделіПродолжітельность безробіття Z1S тижня
Норма безробіття 5,0%
Протягом року 95% працівників весь час зайняті, 5% залишаються
без роботи протягом цілого годаПродолжітельность безробіття 1 рік
Норма безробіття 5,0%

ми зазвичай розташовуються в діапазонах з довольнозначітельним рівнем безробіття, в частностідля 80 -х років від 5,5 до 6,5%. При величині рабо-чий сили понад 120 млн. чоловік це означає, чтоболее 7 млн. з них не мають роботи навіть в умо-вах повної зайнятості. І навіть при величезній чисельності безробітних розширення совокупногоспроса (як спроба залучити їх до економіческуюдеятельность) може виявитися нерозумним, по-скільки викличе зростання інфляції. До того ж це, ве-роятно, позбавить людей мотивів до досить настій-, чівим пошукам підходящої роботи.
І нарешті, рис. 32-5 показує, що оценкіестественной норми безробіття з часом рос-чи. На початку 70-х років поправки на зміни всоставе робочої сили підвищили оцінки природний-ної норми в середньому до рівня 5,5%, в той времякак фактична норма середини 60-х років складала 4,5%. У середині 80-х років при безробіттю, що зависла на рівні 7%, деякі економісти да-ж підняли свої оцінки природної норми бли-ж до тих позначок, які почали здаватися нор-мальним рівнем безробіття, ті. приблизно до 6%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Природна норма безробіття "
 1. Резюме
  природною, більшість безробітних можуть знайти роботу доста-точно швидко, а підприємці в змозі нанятьработніков при поточному рівні заробітної плати. 7. Хоча спостерігаються часті переміщення людей на ри-нок праці і назад, а також між зайнятістю ібезработіцей, більшу частину безробітних в Сполуче-наних Штатах становлять люди, що не мають роботи-ти протягом більшої частини року.
 2. ЗНИКНЕННЯ КЛАСИЧНИХ порівняльних переваг
  природних ресурсів і від фактора пропорцій (відносного наявності капіталу або праці) (1). Країни з хорошим грунтом, кліматом і достатніми дощами спеціалізуються на сільськогосподарської продукції; країни, де є нафта, виробляють нафту. Країни, багаті капіталом (з великим капіталом на працівника), роблять капіталомісткі продукти; країни, багаті працею (з невеликим капіталом на працівника),
 3. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  природного випуску. Дефлятор ВНП та індекс цін Інфляція і дефляція ускладнюють розрахунок ВНП, так як даний показник характеризує грошове, тимчасове і кількісний стан виробництва. Первинними даними для розрахунку ВНП є обсяги продажів, але останні залежать як від кількості проданих виробів, так і від рівня цін на них. ВНП, розрахований за діючими цінами, називається
 4. Неокейнсианские моделі економічного зростання
  природне зростання: визначається темпом зростання населення і виражає природний верхня межа зростання доходу: Ту=Тр; 2) гарантоване зростання: це темп зростання, обмежений готівковим об'ємом відтвореного фактора виробництва - капіталу (K / F)=T; 3) фактичне зростання: це зростання, варьирующий. залежно від наявності капіталу і праці: а) Тр=s / b; б) Тр s / b.
 5. Тема 41. БЕЗРОБІТТЯ ТА ЇЇ ФОРМИ
  природні і непереборні в ринковій економіці. Введений в науковий обіг М. Фрідманом природний рівень безробіття знаходиться під впливом факторів: - демографічних; - інфраструктурних; - рівня мінімальної заробітної плати та соціальних виплат. 3. Норма безробіття. Існує безліч різних показників, що характеризують безробіття. Найбільш поширеним є
 6. Структура і форми безробіття
  природний рівень безробіття, який визначається як рівень безробіття при повній зайнятості. При цьому повна зайнятість зовсім не означає 100%-ної зайнятості робочої сили і відсутність безробіття. Вона припускає наявність структурної та фрикційного безробіття, але відсутність циклічного безробіття. Під структурним безробіттям розуміється безробіття, викликана невідповідністю структур попиту і
 7. Глосарій
  природним рівнем збільшує відставання обсягу ВВП на 2,5% Закон пропозиції - полягає в тому, що при інших рівних умов кількість пропонованого продавцями товару тим більше, чим вище ціна цього товару, і навпаки, чим нижче ціна, тим менше величина його пропозиції Закон попиту - полягає в тому, що за інших рівних умов величина попиту на товар тим більше, чим нижче ціна цього
 8. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  природна свобода людини, її незалежність від соціуму, а відстоювання своїх інтересів окремими індивідуумами веде до задоволення суспільних інтересів, до суспільного благополуччя. Такі погляди значною мірою відображали специфіку капіталізму епохи вільної конкуренції. Ідеї економічного лібералізму панували до кризи 19291933 рр.. На зміну їм прийшло вчення Дж. Кейнса.
 9. 3.4. МЕТОДИ БОРОТЬБИ З БЕЗРОБІТТЯМ. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК БЕЗРОБІТТЯ, ІНФЛЯЦІЇ І ВНП
  природного рівня; в) шоками зміни пропозиції, викликаними підвищеннями рівня цін на сировину:?=? E -? - (u - up) +?, Де? - Фактичний рівень інфляції;? E - очікуваний рівень ін-фляции; u - фактичний рівень безробіття; up - природний рівень безробіття; (u - up) - циклічне безробіття;? - Різкі зміни (шоки) пропозиції;? - Емпіричний коефіцієнт (> 0),
 10. 3. «Нетиповий погляд»: епістемологична функція ціннісних орієнтації і мова теорії як спосіб переконання
  природничих наук, успіхи яких таким чином ніби переносилися і на економіку. Багато важливі економічні терміни несуть подвійне навантаження: «що є» і «що має бути». Причому дві ці сторони, як правило, важко піддаються розмежуванню, часто відбувається непомітне «зісковзування» з позитивною на нормативну площину. Прикладами подібного «зісковзування» можна вважати терміни
© 2014-2022  epi.cc.ua