Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

7.1. Управління позаоборотними активами

Однією з найбільш важливих функцій фінансового менеджменту є забезпечення своєчасного та ефективного оновлення складу необоротних активів.
Послідовність розробки і прийняття управлінських рішень щодо забезпечення поновлення необоротних активів організації характеризується наступними основними етапами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.1. Управління позаоборотними активами "
 1. 2. Визначення необхідного обсягу відновлення операційних необоротних активів у майбутньому періоді.
  Необоротних активів організації може здійснюватися на простій або розширеній основі, відображаючи процес простого чи розширеного їх відтворення. Просте відтворення операційних необоротних активів здійснюється в міру фізичного і морального їх зносу в межах суми накопиченої амортизації (коштів амортизаційного фонду). Необхідний обсяг відновлення операційних позаоборотних
 2. 4. Визначення вартості відновлення окремих груп операційних необоротних активів у розрізі різних його форм.
  Управлінських рішень дозволяють сформувати загальну потребу в оновленні операційних необоротних активів організації в розрізі окремих їх видів і різних форм майбутнього
 3. 3. Вибір найбільш ефективних форм відновлення окремих груп операційних необоротних активів.
  Необоротних активів у процесі простого їх відтворення може здійснюватися в таких основних формах:? поточного ремонту - являє собою процес часткового відновлення функціональних властивостей і вартості основних засобів у процесі їх оновлення;? капітального ремонту - являє собою процес повного (або досить високою частини) відновлення основних засобів і часткової
 4. 61. Майнового стану ПІДПРИЄМСТВА
  необоротні та оборотні активи, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Актив бухгалтерського балансу підприємства дозволяє оцінити майно підприємства та його інвестиційну діяльність на звітну дату. Загальна вартість майна підприємства дорівнює підсумку активу балансу за вирахуванням підсумку за розділом III балансу «Збитки». Вартість необоротних активів (основний капітал) дорівнює підсумку розділу I
 5. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
  управління поточними активами, управління оборотним капіталом, перетворення ліквідних активів у фактори виробництва і управління фіксованими активами (основним капіталом), розподіл потреби в новому обладнанні і ефективність
 6. Тема 7. Управління активами організації
  управління активами - капіталізація сукупної вартості активів, тобто здійснення прирощення ринкової вартості майнового комплексу організації, пов'язаної з капиталообразованием (накопиченням капіталу). Завдання управління активами: - захист активів; - сек'юритизація активів; - прирощення активів; - капіталізація активів; - отримання прибутку; - забезпечення оновлення активів; - забезпечення
 7. Необоротні активи
  позаоборотних активів відносять абстрактні кошти, поточні вилучення обігових коштів, основні засоби, передані філіям та підрозділам
 8. 1. Формування необхідного рівня інтенсивності відновлення окремих груп необоротних активів організації.
  Управління позаоборотних активів, що полягає в індивідуалізації рівня інтенсивності оновлення необоротних активів у відповідності зі специфікою їх експлуатації в процесі операційної діяльності. Амортизаційна політика організації в значній мірі відображає амортизаційну політику держави. Вона базується на встановлених державою принципах, методах і нормах амортизаційних
 9. 13.3.1 Аналіз активів організації та оцінка ефективності їх використання.
  Управління активами Активи організації аналізуються з 2-х точок зору: - з точки зору участі в обороті організації (аналізується величина і структура активів згідно зі змістом статей бухгалтерського балансу) - з точки зору ліквідності (аналіз побудований на угрупованню активів за ступенем ліквідності). Аналіз майна організації побудований на основі даних Активу балансу, який
 10. Стаття 66. Нормативи ліквідності кредитної організації визначаються як
  активами і пасивами з урахуванням термінів, сум і типів активів і пасивів та інших факторів; співвідношення її ліквідних активів (готівкові грошові кошти, вимоги до запитання, короткострокові цінні папери, інші легкореалізуемие активи) і сумарних
 11. 53. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ активів і пасивів балансу
  необоротних) активів. Отримана сума наявності власних оборотних коштів збільшується на суми доходів майбутніх періодів, фонду споживання і засобів майбутніх витрат і платежів, що відображаються у VI розділі пасиву балансу, так як вони фактично використовуються в обороті підприємства і прирівнюються до власних коштів. Необхідно також розрахувати структуру розподілу власного
 12. Оцінка прибутковості (рейтинг) продажів, активів, інвестицій.
  Необоротні - на 122 млн. руб. та оборотні активи на 201 млн. руб. Таблиця 13.1. Структура активу балансу ТОВ «Комплект», млн. руб. Актив балансу На 01.01.2007 р. На 1.01.2008 р. Приріст (+), зниження (-) Млн. руб Уд.вес,% Млн. руб Уд.вес,% Млн. руб Уд.вес,% 1. Необоротні активи (стор.190 +820 34,67 942 35,04 122 0,37 1.1. Основні засоби (стор.110) 815
 13. 2.1. Мета і завдання фінансового аналізу
  управлінських рішень. Завданнями фінансового аналізу є: - визначення поточного фінансового стану організації; - виявлення та оцінка змін фінансового стану в просторово-часовому розрізі; - виявлення та оцінка основних факторів, що викликають зміни фінансового стану; - побудова прогнозу зміни фінансового стану організації в майбутньому. Предметом фінансового
 14. 1.3. Функції фінансового менеджменту
  управління та основних форм її фінансової діяльності. З урахуванням здійснення такої конкретизації в кожній організації будується багаторівнева функціональна система управління фінансовою діяльністю. Основні напрямки фінансового менеджменту організації 1. Управління капіталом (пасивами) - визначення потреби в капіталі для фінансування формованих активів організації; оптимізація
 15. ГЛАВА Активи
  позаоборотними, не можуть бути переведені в готівку протягом року, і в балансовому звіті вони проходять окремим рядком, включаючи в себе такі статті, як «Довгострокові інвестиції», «Будівлі та обладнання», «Гудвіл», «Нематеріальні активи», «Накопичена амортизація», «Відстрочені витрати »та ін Ці дві групи активів, взяті разом і по окремих статтях, що розглядаються як кількісно, так і
 16. УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ
  управління ліквідністю. Комерційні банки найчастіше використовують наступні методи: 1) загальний метод розподілу коштів, що полягає в розподілі залучених і власних коштів по каналах розміщення з єдиного фонду відповідно до потреб та інтуїцією; 2) метод розподілу активів (конверсії коштів), що полягає в розміщенні активів у відповідності з термінами пасивів
© 2014-2021  epi.cc.ua