Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

2.1. Мета і завдання фінансового аналізу

Фінансовий аналіз - це метод наукового дослідження, який застосовується для обробки інформації про фінансову діяльність господарюючого суб'єкта (організації). Мета фінансового аналізу - оцінка фінансових параметрів діяльності організації. Результати фінансового аналізу дають необхідну інформацію про стан об'єкта аналізу і служать основою для прийняття відповідних управлінських рішень. Завданнями фінансового аналізу є: - визначення поточного фінансового стану організації; - виявлення та оцінка змін фінансового стану в просторово-часовому розрізі; - виявлення та оцінка основних факторів, що викликають зміни фінансового стану; - побудова прогнозу зміни фінансового стану організації в майбутньому.
Предметом фінансового аналізу є відносини між окремими підрозділами організації у сфері управління фінансами, а також фінансові відносини організації з зовнішніми контрагентами. Об'єктом фінансового аналізу є фінансово-господарська діяльність організації, зокрема, процеси, пов'язані зі зміною: - ресурсної бази організації (власного і позикового капіталу); - активів організації (оборотних і необоротних); - доходів і витрат організації; - грошових потоків організації та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.1. Мета і завдання фінансового аналізу"
 1. 1.1. Мета і завдання фінансового менеджменту
  мета нерозривно пов'язана з основною метою управління організацією в цілому і реалізується з нею в єдиних процедурах. Основні завдання, які покликаний вирішувати фінансовий менеджмент: Завдання фінансового менеджменту 1. Пошук джерел і способів фінансування бізнесу організації для забезпечення необхідного рівня та структури її активів. Це завдання реалізується шляхом визначення загальної потреби в
 2. 56. ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  мета аналізу фінансового стану підприємства - своєчасно виявляти і усувати недоліки, наявні при використанні коштів, і забезпечувати платоспроможність підприємства. Для оцінки стійкості фінансового стану підприємства використовується система показників, що характеризують зміни: структури капіталу підприємства по його розміщенню і джерелам утворення; ефективності та
 3. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  фінансового стану має і вертикальний (структурний) аналіз активу і пасиву балансу, яке дає уявлення фінансового звіту у вигляді відносних показників. Мета вертикального аналізу полягає в розрахунку питомої ваги окремих статей у підсумку балансу й оцінці його змін. За допомогою вертикального аналізу можна проводити міжгосподарські порівняння підприємств, а
 4. 2.4. Зміст фінансового аналізу
  фінансового аналізу: 1. Аналіз майнового потенціалу: - загальна характеристика фінансово-господарської діяльності організації (вертикальний і горизонтальний аналіз балансу, побудова аналітичного балансу); - аналіз структури і динаміки активів; - аналіз структури і динаміки пасивів. 2. Аналіз фінансового потенціалу: - аналіз ліквідності та платоспроможності організації; - аналіз
 5. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 6. АУДИТ
  мета аудиту - виявлення фінансового стану, стану фірми і розробка рекомендацій щодо їх
 7. 48. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  мета фінансової діяльності - вирішити, де, коли і як використовувати фінансові ресурси для ефективного розвитку виробництва і отримання максимального прибутку. Головна мета аналізу - своєчасно виявляти і усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його
 8. 57. ЦІЛІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  завдань. Цілі індивідуальні для кожного господарюючого суб'єкта. Підприємства в умовах високої інфляції й існуючої податкової політики держави можуть мати різні інтереси в питаннях формування і використання прибутку, виплати дивідендів, регулювання витрат виробництва, збільшення майна й обсягів продаж (виручки від реалізації). Одне із завдань реорганізації підприємства -
 9. 3.4. Бюджетування як інструмент фінансового менеджменту
  задача бюджетування - забезпечення контролю за всіма видами витрат, за які може нести відповідальність конкретний керівник. Всі необхідні обмеження відслідковуються і забезпечуються самими виконавцями, які в разі необхідності повинні вишукати «внутрішні резерви» щоб не перевищити встановлені ліміти та нормативи витрат. Бюджетування вирішує завдання вибору найбільш
 10. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
  мета розпочатої роботи досягнуто. Навпаки, тільки тепер ми дісталися, нарешті, до суті. З іншого боку, які б висновки ми ні отримали далі, вони будуть засновані на тому рішенні проблеми вартості, яке представлене синтетичної концепцією. По-цьому книга цілком обгрунтовано отримала свою назву. У цій главі буде дана постановка задачі, аналізу якої і присвячена ця
 11. 3.3.6. Економічний і фінансовий аналіз
  фінансових аспектів майбутньої діяльності підприємств є центральною частиною всіх процедур, пов'язаних з плануванням. У рамках економічного аналізу знаходять своє грошове вираження ефекти і особливості, виявлені в інших розділах аналізу: технологічного, комерційного, екологічного та соціального. Тут же визначається ціна заходів, які слід прийняти для формування позитивної
 12. Фінансове прогнозування
  метою фінансового прогнозування є визначення реально можливого обсягу фінансових ресурсів і їх потреби в прогнозованому періоді. Фінансові прогнози є необхідним елементом і етапом у виробленні фінансової політики. Вони дозволяють розробляти різні сценарії вирішення соціально-економічних завдань, що стоять перед усіма суб'єктами фінансової системи. До числа основних методів
 13. 20.1. Завдання аналізу фінансових результатів
  завданнями аналізу фінансових результатів діяльності є:. систематичний контроль за виконанням планів реалізації продукції й одержанням прибутку; визначення впливу як об'єктивних, так суб'єктивних факторів на фінансові результати; виявлення резервів збільшення суми прибутку і рентабельності; оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення прибутку та
 14. Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)
  задачам статистики фінансів підприємств та організацій відносяться: 1) завдання вивчення стану і розвитку фінансово-грошових відносин господарюючих суб'єктів; 2) завдання аналізу обсягу і структури джерел формування фінансових ресурсів; 3) завдання визначення напрямів використання грошових коштів; 4) завдання аналізу рівня і динаміки прибутку, рентабельності (прибутковості) підприємства
 15. ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНІ
  завдання, які вирішуються в процесі економічного аналізу, планування, проектування, пов'язані з визначенням шуканих невідомих величин на основі вихідних даних. На відміну від математичних задач економічні завдання не завжди вдається формалізувати, звести лише до розрахунку. Їх рішення супроводжується пошуком відсутніх даних, експертними оцінками, обговоренням, прийняттям
 16. ЕКОНОМІЧНА ЗАВДАННЯ
  завдання, які вирішуються в процесі економічного аналізу, планування, проектування, пов'язані з визначенням шуканих невідомих величин на основі вихідних даних. На відміну від математичних задач економічні завдання не завжди вдається формалізувати, звести лише до розрахунку. Їх рішення супроводжується пошуком відсутніх даних, експертними оцінками, обговоренням, прийняттям
 17. мікроекономічному аналізу
  фінансово-господарської діяльності підприємств, фірм, включаючи аналіз обсягів виробництва, витрат,
 18. Аналіз
  метою виявити те специфічне, що відрізняє їх один від одного. Це важливо для вирішення подальшої завдання теоретичного пояснення тих особливостей, від яких відволікаються спочатку. За допомогою аналізу розкривається істотне в явищі. Якщо говорити про процес пізнання, то аналіз використовується при русі від споглядання дійсності до абстрактного мислення, тобто від конкретного до
 19. Мета і завдання дисципліни
  завдання полягає в умінні використовувати набуті теоретичні знання в конкретній практичній
 20. 13.3 Аналіз і оцінка фінансового стану організації торгівлі
  мета аналізу фінансового стану виявити недоліки фінансово-господарської діяльності, визначити заходи щодо їх усунення, розробити заходи, спрямовані на підвищення ефективності використання активів і капіталу організації. Завдання аналізу фінансового стану:? Дати розгорнуту характеристику фінансового стану на початок і кінець звітного року для того, щоб бачити, якими
© 2014-2021  epi.cc.ua