Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Уповільнення зростання продуктивності останнім часом


У табл. 35-6, за формою точно збігається з табл.35-5, досліджується економічне зростання в Сполучений-них Штатах після другої світової війни. Період1948-1973 рр.. був за історичними мірками періоди-будинок швидкого економічного зростання, при цьому тим-пи зростання продуктивності праці (випуску про-дукції на одиницю вводиться праці) составлялі2, 43% (3,89-1,46) на рік. На усовершенствованіезнаній доводиться 1,09% цього зростання
ТАБЛИЦЯ 35-6. Уповільнення економічного зростання ,1948-1973 рр.. і 1973-1982 рр..
Щорічний темп зростання 'Джерела зростання. 1948-1973 рр.. 1973-1982 рр.. Загальні витрати виробничих факторів 2,23 2,53 працю 1,46 1,86 Капітал 0,77 0,67 Випуск продукції на одиницю вводиться фактора 1,66 0,08 Знання 1,09 -0,05 Розподіл ресурсів 0,30 0 , 07 Економія від масштабу 0,32 0,21 Інші -0,05 -0,15 Щорічне зростання національного доходу 3,89 2,61 Джерело E Denison, Trends in American Economic Growth, 1929-1982, The Brookings Institution, Washington, DC, 1985, p. 112.
З 1973 по 1983 р., навпаки, проізводітельностьтруда збільшувалася тільки на 0,75% на рік, і, соглас-но розрахунками Денисона, це дійсно був пери-од спаду в накопиченні ефективних знань. Ростпроізводітельності праці за цей період в основ-ном відбувався за рахунок накопичення капітала.Вследствіе того, що з часом невеликі вимірюв-вати в темпах зростання, акумулюючись, призводять ккрупним відмінностей в рівнях обсягів виробниц-ства, зниження продуктивності в последнеевремя стало предметом серйозного занепокоєння іцелого ряду досліджень.
Зниження зростання продуктивності було характерне для всіх країн, хоча в США уповільнення еко-тання було особливо різким У чому жепрічіна? Найпростіше пояснення полягає в тому, що знизилися темпи зростання інвестування, але дан-ні табл. 35-6 показують, що не це головне. Го-раздо важливіше те, що знизився випуск продукції наодиницю витрат.
Деякі дослідження вказують на те, чтоосновная причина зниження продуктивності-уповільнення темпів технічного прогресса13. Лю-дям, що користуються комп'ютерами, відеомагніто-фонами та іншими електронними чудесами, зображені теннимі або стали популярними в последніе15 років, можливо, здасться дивним, що темпивнедренія нововведень сповільнилися. Вважається, що такі нововведення, як комп'ютер, значною але поліпшили якість продукції іето поліпшення якості не враховується должнимобразом при вимірюванні ВНП.
Можливо, це вірно, але є й інша гіпотеза, яка полягає в тому, що використання комп'ютерів в офісах усілілоекономіческую активність, але не призвело до значних збільшенню випуску продукціі14.
У 70-ті роки значно збільшилася держав-ного регулювання економіки, наприклад вформе контролю за забрудненням навколишнього се-ди. Це могло відвернути ресурси від виробництва то-варів, щоб направити їх на боротьбу із забрудненням-ем навколишнього середовища. Хоча обсяг ВНП і не збіль-лічілся, люди все одно стали багатшими в тій же сте-пені, в якій знизилося забруднення Іншим факто-ром, який вважали «винним» в снижениипроизводительности, є збільшення частки мо-лодих і ненавчених працівників у складі робочої
13 Б додаток до роботи Денисона, дані з якої покладені в осно-ву табл. 35-6, см.: John W. Kendrick, «International Comparisons ofRecent Productivity Trends», in William Fellner (ed.), Essays inContemporary Economic Problems, American Enterprise Institute, 1981-1982 edition; див. також Martin N. Baily, «What Has Happened toProductivity Growth?» Science, October 1986.
14 Мартін Бейлі, згаданий у попередній виносці, призводить некоториеданние на користь того, що автоматизація в офісах мала основним ре-зультатом зростання «паперової» роботи.
Сили. Звідси можна припустити, що кваліфікує-ція робочої сили знизилася.
ЕКОНОМІКА ПОСЛУГ. Одним з долговременнихфакторов, що сприяють скороченню темпів ро-ста продуктивності, є зміна струк-тури виробництва продукції на користь послуг, напри-мер освіти, страхування і фінансових кон-сультації. Обсяг виробництва в деяких з етіхотраслей важко виміряти і, можливо, важче на-рощувати, ніж випуск фізичних товарів. Многіеекономісти стверджують, що Сполучені Штатиі інші передові країни стають «економіка-ми послуг» і тому зростання продуктивності в ніхбудет сповільнюватися. Але проти цього аргументу ми по-винні навести той факт, що сфера послуг помогаетповишать продуктивність в матеріальному про-ізводстве. Консультують фірми можуть спосіб-ствовать поширенню нової техніки; фірми, складові і провідні звітність, позволяютекономіть на управлінському праці, а консультан-ти з телекомунікацій і комп'ютерів помога-ют спростити управління товарно-матеріальнимізапасамі. Тоді головне питання полягає в слідую-щем: чи є зростання сфери послуг в основному відпрацьовано-жением того факту, що промислові фірми від-здавалися від багатьох видів робіт, які раніше ви-виконується всередині фірми (це означало б ростпроізводітельності у виробничій сфері), Іліра сфери послуг у сутності є підсумком рас-ширения мережі ресторанів швидкого обслуговування.
Якщо вірно останнє, то зростання сфери послуг можетозначать падіння зростання загальної продуктивності, а якщо вірно перше, то це зростання не обязательновизивает зниження продуктивності.
ПІДВИЩЕННЯ ЦІН НА ЕНЕРГОНОСІЇ. Рольповишенія цін на нафту в уповільненні зростання вироб-водительности в 70-ті роки все ще залишається спорной.Непосредственним впливом підвищення цін нанефть і подальшим скороченням іспользованіянефті можна пояснити максимум 0,3% паденіяекономіческого зростання, показаного в табл. 35-6.
Але збільшення цін на нафту могло сократітьрост продуктивності непрямим чином. По-перше, воно могло відвернути зусилля від улучшеніятехнологіі і направити їх на заощадження енергії, що допомагає пояснити уповільнення прогресу нау-ки. Можливо також, що більш високі ціни наенергоносітелі зробили частина основного капіталанеекономічной для використання внаслідок того, що це вимагало надто багато палива. Ні одноіз цих припущень не є безперечним, ноімеются грунтовні непрямі докази впользу того, що енергетична криза зіграв глав-
666 Частина 7: Сукупна пропозиція та економічне зростання
ТАБЛИЦЯ 35 -7. Економічне зростання США последнеговремені з точки зору історичної перспективи
Темп зростання реального '. ВВП Темп зростання реального на 1 Душу населення, сукупного ВВП,% В ГОД% на рік 1870-1985 1,83 3,47 1948-1985 1,87 3,20 1960-1973 2,65 3,88 1973-1985 1, 24 2,24 Джерела: Для 1870-1985 рр.. див. табл. 35-1 і 35-2. Для остальнихданних Economic Seport of (he President, 1987, Tables B-9 і B-30.
Ную роль в зниженні зростання продуктивності в70-ті роки. Найбільш переконливим доказательствомявляется збіг у часі падіння зростання про- дуктивності і послідував незабаром післяцього зростання цін на нафту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Уповільнення зростання продуктивності останнім часом"
 1. КИТАЙ
  уповільнення національного приросту продукції (14). Внаслідок цього опубліковані відсотки зростання, ймовірно , слід відносити до зростання міського, а не сільського виробництва. Коли комунізм ще міцно тримався, на утримання і будівництво жител йшов лише один відсоток доходу домогосподарств. Квартирна плата не окупала навіть опалення, не кажучи вже про будівництві та утриманні житлового фонду. Але
 2. ІНШІ МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ
  уповільнення зростання робочої сили не відбулося. Коли на працюючого припадає менше капіталу, слід чекати деякого зниження заробітків. 5. Якщо розглянути частку ВВП, що йде робочій силі, то ця частка протягом останніх двох десятиліть залишалася приблизно постійною. Але при цьому частка заробітної плати суттєво знизилася (на 5%), тоді як частка пенсій істотно зросла. Тоді як
 3. Визначення економічного зростання
  уповільнені, стабільні й нестабільні. Нині в теоріях зростання превалює другий спосіб вимірювання. Під економічним зростанням мається на увазі такий розвиток національної економіки, при якому темпи збільшення реального національного доходу перевищують темпи зростання населення. Це дозволяє розглядати проблеми зростання з позиції жителя країни, а не стороннього спостерігача. Економічний
 4. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  уповільненням економічного зростання. Стримуючий вплив на економічне зростання продовжувала надавати державна бюджетна політика. Її особливістю стало скорочення федеральних закупівель при повільному збільшенні бюджетних витрат властей шта-тов і місцевих органів самоврядування. У 1995 р. уряд Клин-тону вийшло з новими пропозиціями про посилення контролю за бюд-житній витратами, які
 5. § 48. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією
  уповільнення темпів зростання йди навіть «заморожування» заробітної плати, а також вкладів у ощадних касах і банках, контроль за рухом цін, заробітків і прибутку, тобто проводити політику доходів. Це сприяє стабільності цін, але викликає інші економічні потрясіння - спад виробництва, банкрутства, зростання безробіття і, в кінцевому рахунку, - обмеження споживання. Якщо споживає
 6. § 53. Зайнятість і безробіття
  уповільнення. Найбільш поширена в наш час кейнсіанська теорія безробіття, згідно з якою причина полягає в недостатньому попиті на товари, обумовленому схильністю людей до заощадження і недостатніми стимулами до інвестицій. Кейнсіанці доводили, що ліквідувати безробіття можна через стимулювання державою попиту та інвестицій. Особлива роль у збільшенні інвестицій
 7. § 3. макроекономічні нерівноваги
  зростання, а потім, як правило, і пряме скорочення масштабів випуску продукції. Такі явища пов'язані з перевиробництвом товарів. У цей час різко збільшуються запаси нереалізованої продукції. Відбуваються масові банкрутства (розорення) промислових і торгових підприємств, які не можуть розпродати накопичені товари. Через припинення виробництва швидко зростає безробіття, скорочується
 8. Стимулювання науково-техніческоюпрогресса
  уповільнення економічного ростауже змінили свій характер на протівоположний.В останні роки ступінь державного регулювання дещо зменшилася. Зростає средняякваліфікація робочої сили. Ціни на енергоносіїв-ли знижуються . Економічна політика може вер-нуться до орієнтації на економічне зростання з упо-ром на стимулювання інвестицій у НДДКР, атакож на скорочення регулювання. Але
 9. 6. Монопольні ціни
  Зростанню обмеженість пропозиції є джерелом економічної цінності і всіх цін; як такої однієї її недостатньо для породження монопольних цін [Див спростування вводить в оману розширення концепції монополії в: Ely RT Monopolies and Trusts. New York, 1906. P. 136.]. Сьогодні за наявності деяких відмінностей у продукції різних виробників і продавців завжди застосовується
 10. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  зростання граничної продуктивності праці і ставок заробітної плати. Вони надавали привілеї одним групам найманих робітників на шкоду іншим групам. Вони створили масове безробіття і зменшили кількість продуктів, доступних робочим як споживачам. Апологети державного втручання в економіку і профспілкового руху приписують всі поліпшення умов існування робітників
© 2014-2022  epi.cc.ua