Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання регулювання


Положення про те, що конкурентні ринки забез-чивают ефективний розподіл ресурсів (кото-рої розвивалося в гол. 10), припускає, що працівни-ки органів регулювання повинні спробувати си-мітіровать роботу конкурентних ринків у тих сек-торах, де існують природні монополії. Каки у разі конкурентних ринків, витрати должнимінімізіроваться, а ціни визначатися на основепредельних витрат. Крім того, органи регулиро-вання повинні дотримуватися балансу між інтересаміпотребітелей, які бажають низьких цін, і еко-номічного життєздатністю проізводітеля.Программа, благоприятствующая споживачам по-засобом встановлення цін набагато нижче себестоі-
10TaK була не завжди: в 1896 р. майже в половині великих міст СШАводоснабженіем займалися приватні компанії. Пізніше місцеві органивласті взяли на себе функції багатьох приватних автобусних компаній. З іншої сторони, багато великих міст віднедавна стали заклю-чать контракти з приватними компаніями на прибирання сміття.
Мости, призведе до швидкого банкрутства регулюючи-мих фірм або потребують значного увеліченіяналогов для відшкодування збитків государственногопроизводства. З урахуванням цих зауважень необходімовиполненіе наступних основних правил регулиро-вання діяльності природних монополій.
- Ціни повинні бути максимально прібліженик граничним витратам
- Прибутки повинні забезпечувати тольконормальную норму прибутку.
- Виробництво повинно бути ефективним.
Обговоримо кожне з них по порядку.
ЦІНИ. Встановлення цін на основі граничних з-держек гарантує, що цінність дополнітельнопроізводімой продукції для споживачів равнаіздержкам її виробництва. Великі відхилення відцього системи ціноутворення обумовлюють з-зайві втрати. Якщо величина граничних іздер-жек нижче ціни, то продукція виробляється в НЕ-достатньому обсязі; якщо їх величина превишаетцену, то обсяг виробленої продукції слішкомвисок Але в природні монополії середні з-тримки падають із зростанням випуску чинності економііот масштабу. А це, як ілюструє рис. 14-4, означає, що граничні витрати нижче средніх.Установленіе ціни точно на рівні граничних з-держек означало б виробництво продукції в об'єк-Еме Q 'і вимагало б відповідного ізмененіяцени F, яка в цьому випадку виявляється ніжевелічіни довгострокових середніх витрат Даннаяотрасль комунального обслуговування несла б по-тери; її балансовий прибуток, якщо такий і име-лась би, не забезпечувала б нормального доходу навложенний капітал. Таким чином, працівники ре-що регулюють агентств повинні намагатися установлювати ціни, максимально наближені до предель-ним витратам, але разом з тим забезпечувати по-лучанин доходу, достатнього для відшкодування з-держек
Один з способів, за допомогою якого можнобило б цього домогтися, полягає в використан-ванні двокомпонентного тарифу.

Про & вухкомпонентний тариф представляетсобой систему ціноутворення, при которойпользователі платять фіксовану суму заправився встати на обслуговування, а потім платавзімается за споживання кожної едініциданного виду послуг (змінна плата).
У випадку з електроенергією, наприклад, була биустановлена фіксована плата, скажімо, в 4 долл.В місяць за підключення до муніципальної електрич-чеський мережі, а потім - окремо вимірювана по
лічильнику плата за кожен спожитий кіловат-годину електроенергії. Дохід від фіксованої зі складової плати за послугу давав би компаніівозможность відшкодувати свої витрати навіть в томувипадку, якщо б змінна складова билаустановлена рівної граничним витратам. Неко-торие підприємства комунального обслужіваніяіспользуют модифіковану схему, при которойнесколько перших кіловат електроенергії отпу-скается за високою ціною, а ціни на дополнитель-ні одиниці електроенергії встановлюються бли-ж до граничних витрат
Більш поширений, але менш задовольни-вальний підхід полягає у встановленні ценина рівні середніх витрат. Цей підхід проіллю-стрировать на рис 14-4. У оптимальною з позіцііобщества точці E 'ціна нижче величини долгосроч-них середніх витрат. Якщо ціноутворення наоснове двокомпонентного тарифу виключається, праців-ники органів регулювання можуть вирішити уста-новить ціну, рівну P. У цій точці доходи лішьвозмещают витрати по задоволенню спросапотребітелей на продукцію в обсязі Q.
Обсяг випуску
Існують дві проблеми, пов'язані з ценооб-разованием на основі середніх витрат. Перша: при обсязі випуску Q продукції проізводітсяменьше, так як ціна перевищує LMC Величина со-ціальних втрат відповідає затіненій області
на рис. 14-4. Друга: граничні витрати під-приємств сфери комунального обслуговування име-ют тенденцію до зміни в часі (по време-ні діб, зокрема). Як правило, наращіваніепроізводства електроенергії вимагає набагато менших витрат в нічний час, коли працюють тольконаіболее ефективні підприємства, ніж в дневноевремя, коли для задоволення попиту отраслькоммунального обслуговування часто змушена працюва-ти на повну потужність. Ціни повинні відпрацьовано-жати зміни величини граничних витрат підчасу; ціни, що базуються на середніх издерж-ках, зазвичай не можуть це зробити належним чином.
ПРИБУТОК. Раніше ми стверджували, що всі іздержкідолжни бути відшкодовані, так що для того, чтобипредпріятіе комунального обслуговування могловижіть, прибутки повинні забезпечувати по меньшеймере нормальний дохід на капітал. На рис. 14-4показано, чому прибутку не повинні значітельнопревишать цей необхідний рівень. Предполо-жим, що регульована ціна дорівнювала P ", отже, галузь комунального обслуговування про-переводила б у точці E".
У даному випадку галузь по-лучан б істотні надприбутки, і ми знахо-сідали б далеко від оптимальної з позиції загально-ства точки E "- набагато далі, ніж потрібно дляотримання галуззю нормальних прибутків. В точкеE "споживачі платять за послугу навіть більше, ніж Вточку E, в якій ціна встановлюється на основесредніх витрат, вони отримують менше продук-ції, і продукція виробляється з більш високімісреднімі витратами. Рівновага у точці E "немає від-вечает нічиїм інтересам, за винятком інте-сов комунальної компанії, яка цього случаеполучает надприбутки. Припинення випадків отри-ня надприбутків захистить споживачів від нео-правданно високих цін.
РІС. 14-4 Регульована природна моно-полія. В оптимальною з позиції суспільства точці.? ', в якій ціна збігається з величиною предель-них витрат, фірма не відшкодовувала б своїх з-держек, так як LAC перевищують LMC для любихоб'емов випуску Одне з рішень полягає у встановленні ціни на рівні середніх витрат обсягу виробництва, відповідного точці H.Но в цій точці продукції виробляється занадто-ком мало, так як P перевищує LMC. Велічінавознікающіх в результаті цього витрат загально-ства показана затіненій областю. І все ж дляобщества в цілому точка E виявляється віддай перевагу-тельнее точки рівноваги нерегульованої моно-поліі E "
Глава 14: Держава і проблема монополій 267
ВИРОБНИЦТВО. Але якщо ціни завжди тільки віз-мещают витрати, так що галузь коммунальногообслужіванія завжди отримує нормальну нормупрібилі, чи є у неї хоч якийсь стимул длямінімізаціі витрат? Зовсім ніякого. У цих умовах очікувані витрати, а отже, іцени були б вищими, ніж необходімо.Ето вимагає напруженої, часом неприємної ра-боти щодо зниження витрат. А збільшення некот-яких статей витрат, таких, як великі оклади і «плюшеві» офіси для керівних працівників, басейни для співробітників, кафетерії з дотуються-ми цінами на обіди, завжди тільки приємно. Бремятакіх витрат цілком і повністю несуть посто-янние споживачі комунальних послуг.
Тому особливо важливо, щоб працівники регу-лірующіх агентств проявляли активний інтерес кеффектівності роботи регульованих або знаходячи-трудящих в державній власності фірм11. Праців-ники регулюючих агентств повинні стежити заеффектівностью роботи цих фірм шляхом проверкіісполненія важливих управлінських рішень ісравненій з будь-якими підприємствами комунально-го обслуговування, що надають аналогічні послуги оф-ги. Можливо, часом необхідно обеспечіватьпрібилі вище нормальних, а часом - ніженормальних, з тим щоб заохотити за хорошу ра-боту або покарати за неефективну.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання регулювання "
 1. § 48. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією
  завданням регулювання державою ринку є зменшення такої невизначеності, досягнення збалансованості попиту та пропозиції на
 2. виконання завдання регулювання
  задача виникає при визначенні соціально оптимальних рівнів ка-пра і надійності. Наприклад, завжди можна зменшити вероятностьперебоев в постачанні електроенергії, але тільки ціною дополнітельнихзатрат. встановленні ціни; тарифи на комунальні послуги оф-ги грунтувалися головним чином на середніх з-Держко. З державними підприємствами поло-ються-тут було не краще, хоча в інших
 3. 10. Метод економічної науки
  завдання полягає в тому, щоб витягти і дедуціровать їх, тлумачити їх зміст і визначити загальні умови діяльності як такої. Показавши, які умови необхідні для будь-якої діяльності, необхідно піти далі і визначити зрозуміло, в категоріальному і формальному сенсі менш загальні умови окремих типів діяльності. Другу задачу можна було б вирішити шляхом опису всіх мислимих станів
 4. 1. Засоби і цілі
  регулювання зовнішньої торгівлі невідповідним засобом для досягнення цілей тих, хто до нього вдається. Але якщо громадська думка не відмовляється від своїх помилок, а держава відповідно звертається до регулювання зовнішньої торгівлі, хід подій визначається цією позицією. Сучасна медицина вважає терапевтичний ефект мандрагори міфом. Але поки люди сприймали цей міф як
 5. 4. Виробництво
  завданню. Але вони впевнені, що здатність правити краще доводиться шляхом переконання своїх співгромадян, а не застосуванням до них сили. Зрозуміло, немає ніякої гарантії, що виборці довірять посаду найбільш компетентному кандидату. Але і ніяка інша система не дає таких гарантій. Якщо більшість привержено помилковим принципам і воліє недостойних кандидатів, то не існує іншого
 6. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
  завданням економічної науки вважалося вивчення прямого обміну. Все, що слід було зробити крім цього, в кращому випадку досліджувати проблему поганих грошей. Погоджуючись з цим поглядом, економісти не піклувалися про приділення достатньої уваги проблемам непрямого обміну. Їх трактування грошових проблем була поверхневою; вона була дуже слабо пов'язана з основним напрямком досліджень ринкового
 7. 4. Стабілізація
  задачу все одно не можна вирішити. Не тільки тому, що змінюються технологічні особливості товарів і з'являються нові види товарів, а старі зникають. Змінюються уявлення про цінності, що викликають зміни попиту і виробництва. Посилки теорії вимірювання вимагають людей зі стійкими бажаннями і оцінками. Ми можемо вважати цінові зміни виразом змін купівельної спроможності грошей
 8. 5. Конкуренція
  завдання в суспільстві, не може орієнтуватися на амбіції підлеглих. Індивіди абсолютно байдужі і не звертаються за отриманням особливих призначень. Вони поводяться подібно племінним жеребцям, які не прагнуть представити себе у вигідному світлі, коли власник відбирає виробника для покриття своєї кращої племінної кобили. Але подібні люди вже не можуть бути діяльними. Каталлактіческая
 9. 6. Свобода
  задач, що диктуються законами праксиологии. У світі, де повно нестримних агресорів і поневолювачів, цільний безумовний пацифізм рівносильний беззастережну капітуляцію перед обличчям найжорстокіших гнобителів. Той, хто хоче залишитися вільним, повинен битися на смерть з тими, хто прагне позбавити його свободи. Ізольовані спроби опору з боку кожного індивіда приречені на провал,
 10. 6. Монопольні ціни
  задача, ніж припускають економісти, коли, малюючи криві попиту, вони приписують монополісту дар досконалого передбачення. Тому ми повинні в якості особливого умови, що вимагається для появи монопольних цін, включити в список здатність монополіста виявити ці ціни. 9. Особливий випадок являє собою неповна монополія. Здебільшого сукупної пропозиції володіє монополіст; інше
© 2014-2022  epi.cc.ua