Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

виконання завдання регулювання


Як можна оцінити роботу регульованих або дер-жавних природних монополій в Сполучений-них Штатах на основі трьох щойно приведений-них нормативних показників (ціни, прибутку, еф-бництва) господарської діяльності? Короткоможно було б відповісти: «Не дуже добре». Длябільш повної відповіді слід було б додати: «Але всреднем не гірше, ніж роботу будь-яких естественнихмонополій». Частково цей неоднозначний ответотражает політичні аспекти регулювання, ко-торие ми підкреслювали в гол. 13; частково він відпрацьовано-жает труднощі досягнення хороших показателейработи без винагород і покарань, автоматично забезпечуваних конкуренцією.
ЦІНИ. Донедавна працівники регулючі-чих органів у Сполучених Штатах не уделялідолжного уваги граничним витратам при
11 У багатьох ситуаціях працівники регулюючих агентств повинні такжезаніматься питаннями якості і надійності послуг, що надаються. Вотлічіе від показників ефективності виробництва показники якості-ва і надійності відносно легко виміряти. По-настоягдему труднаязадача виникає при визначенні соціально оптимальних рівнів ка-пра і надійності. Наприклад, завжди можна зменшити вероятностьперебоев в постачанні електроенергії, але тільки ціною дополнітельнихзатрат.
Встановленні ціни; тарифи на комунальні послуги оф-ги грунтувалися головним чином на середніх з-Держко. З державними підприємствами поло-ються-тут було не краще, хоча в інших странахнекоторие галузі комунального обслуговування всоставе державного сектора (преимущественноэлектроэнергетические системи Англії і Франції) були піонерами у використанні системи ценооб-разования на основі граничних витрат.
Оскільки працівники регулюючих агентствчувствітельни до впливу політичних ричаговими володіють деякою свободою у реалізації своіхсобственних соціальних і політичних цілей, це-ни в галузях комунального обслуговування СШАчасто використовувалися для оподаткування одніхгрупп та субсидування інших. Так, сільськогоспо-дарські області часто отримували субсидії благода-ря вимогу про встановлення єдиних на всейтерріторіі даного штату цін незалежно отіздержек. На ділові та міжміські телефон-ні розмови був введений податок (ціни превишалісредніе витрати), з тим щоб субсидувати ра-боту міської та місцевого телефонного зв'язку.

Робота з регулювання в цій області в по-останню роки покращилася, проте деякі робіт-ники органів регулювання при встановленні ценвсе ще приділяють занадто мало уваги предель-ним витратам.
ПРИБУТКУ. Навіть незважаючи на те, що работнікірегулірующіх агентств приділяли багато вніманіярасчетам нормальної (або «справедливою») нормипрібилі на капітал, регульовані компанії під-час отримували високі норми прибутку. Так було селектроенергетіческімі компаніями в 1950-х і1960-х роках, коли в результаті технічного про-гресу витрати знижувались набагато швидше посравнению зі зниженням цін працівниками регулюються-ючий агентств. Хоча цей досвід, здається, підтверджуе гіпотезу захоплення, що обговорювалася в гол. 13, працівники регулюючих агентств не завжди забез-чивают регульованим фірмам отримання високіхпрібилей. Наприклад, в 1970-х роках швидкі тим-пи зростання інфляції і зростання цін на паливо спосіб-ствовали надзвичайному підвищенню стоімостіелектроенергіі. Ціни на електроенергію сталіострой політичною проблемою, а працівники регу-лірующіх агентств не підвищували тарифи в ступені, достатньої для відшкодування витрат. У результатемногіе електричні компанії виявилися не в со-стоянні відшкодувати свої сукупні витрати. На-ряду з ростом витрат і зниженням якості об-слуговування це призвело до скорочення об'емовінвестіцій і витрат на підтримку роботи облад-нання. Точно так само деякі державні
комунальні підприємства зазнають постоянниеубиткі (як, наприклад, US Postal Service до начала1980-х років), тоді як іншим вдається получатьсверхпрібилі (ряд муніципальних електріческіхкомпаній).
ВИРОБНИЦТВО. Дуже мало хто з работніковрегулірующіх агентств і ще менше з здійс-складовими нагляд за роботою державних під-приємств у сфері комунального обслуговування уде-ляє належну увагу проблемі мінімізації з-держек. Частково це відбувається тому, чтоуправляющіе комунальних компаній зазвичай го-раздо краще інформовані про можливості фірми їх можливих діях, ніж працівники органоврегулірованія. Іноді комунальні предпріятіяподвергаются санкціям за нераціональні рішен-ня, наприклад дорогі й непотрібні атомні елект-ростанціі. Але такого роду покарання, зазвичай нео-жида, виявляються занадто запізнілими, що-б впливати на рішення фірм І разом з тим регу-лирующие комісії рідко заохочують коммуналь-ні підприємства за особливо хорошу роботу.

Це, однак, не означає, що не існує сти-мулів для зниження витрат. Одного разу установ-лені ціни на комунальні послуги підтримуючи-ються на незмінному рівні аж до того момен-та, поки працівники органів регулювання не на-чнут їх переглядати. До тих пір, поки ценифіксіровани, зниження витрат збільшує при-були долар за доларом Оскільки процес регу-лювання займає певний час, необхід-моє для того, щоб розглянути заявки коммуналь-них компаній з приводу зростання їх витрат і при-слухатися до показань свідків експертів і
груіп споживачів, зміна регульованих ценімеет тенденцію до запізнювання по відношенню кіздержкам Може бути, через існування етоголага регулювання або тому, що явно роздувається-мі витрати можуть бути легко виявлені, а так-же тому, що керуючі комунальних компа-ний часто дуже серйозно ставляться до гро-ним послугах, показники ефективності регулюючи-мих підприємств комунального обслуговування вСоедіненних Штатах безумовно не були катаст-рофіческі низькими. Але існує множествооснованій вважати, що вони могли б бути і вище
| Антитрестовская політика і економічне ре-лювання діяльності природних монополійпредставляют собою суто специфічні для Аме-рики відповідь заходи на проблему монопольної вла-сти. Ми побачили, що жодна з них не є со-завершеною. Дебати з приводу антитрестовской по-літики завжди привертають як тих, хто виступає заужесточеніе правил регулювання (поза зависимостиот того, які вони зараз), щоб со-здать бар'єри використанню монопольної влади, так і тих, хто вважає, що існуючі правілапрепятствуют ефективній роботі підприємств. Ніодін з підходів до регулювання або держав-ного управління природними монополіяміне уникнув серйозної, цілком заслуженою критики, Проблеми, пов'язані з владою монополій (какестественних, так і не є такими), до-статочно важкі для їх вивчення на заняттях, гдеізвестни все криві витрат і попиту, а метою є при-ляется ефективність; вони набагато складніше в реаль-ному світі, де багато невизначеності, а цілі є-ються політично заданими.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " виконання завдання регулювання "
 1. 6. Свобода
  виконання функцій захисту планової роботи ринкової економіки від агресії внутрішніх та іноземних порушників спокою, є кроком вперед по дорозі, прямо веде в тоталітарну систему, де свобода взагалі відсутня. Свобода це стан людини в договірному суспільстві. Громадське співробітництво у системі приватної власності на фактори виробництва означає, що в межах ринку
 2. 11.1. Зміст і завдання аналізу розрахункових операцій, джерела інформації для аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості
  виконання оплачених з рахунків казначейства зобов'язань, а також збереження товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, виявляти і відшкодовувати їх нестачі. Бюджету ж, у свою чергу, необхідно своєчасно і повно виділяти установам бюджетні кошти відповідно до кошторису. Що ж до коштів, отриманих з інших джерел, то тут, незважаючи на існуючу систему
 3. Три глобальні функції держави
  виконання державою ще трьох глобальних функцій: ефективність, справедливість і стабільність. Ефективність. Держава покликана створити такий економічний «фон», використовуючи різні економічні інструменти, який забезпечив би ефективне функціонування виробництва. Зокрема, велике значення має антимонопольна діяльність держави, забезпечення максимально сприятливих
 4. Тіньова економіка
  виконанням законодавства приводить до розквіту тіньової економіки. Тіньова економіка - це неформальна економіка, що функціонує поза правовим полем. Її ключовою ознакою можна вважати ухилення від офіційної реєстрації комерційних договорів або умисне спотворення їх змісту при реєстрації. Функцію засобу платежу в тіньовій економіці виконують в основному готівкові гроші, в тому
 5. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  виконанням обов'язків служителів релігійні-ного культу. Не без впливу лейбористів у декларації социалистич-ського інтернаціоналу, яка була прийнята 2-го липня 1951 р., 245 є пункт, згідно з яким байдуже, черпають чи со-ціалістів свої переконання в результаті марксистського або ка-кого іншого соціального аналізу або ж в релігійних гуманних принципах. Ми,
 6. Тема 9. РИНОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
  виконання завдань суб'єктів ринку; - юридичний та економічний контроль господарської діяльності; - регулювання ділової активності на ринку. {Foto9} Рис. 9.2. Принципи класифікації ринків {foto10} Рис. 9.3. Склад ринкової інфраструктури 3. Межі розвитку ринку. Рівень, темп і межі розвитку ринкових відношенні залежать від вигідності обміну для його учасників. Цей механізм
 7. Методи державного регулювання платіжного балансу
  виконанням своїх рішень). У довгостроковому плані ефект від цих заходів суперечливий, так як створюється «тепличний режим» для місцевих виробників, знижується інтерес іноземних інвесторів до країни через заборону на переказ їхніх доходів, виникають труднощі з залученням іноземних фахівців, створюються перешкоди для розширення за кордоном товаро- і услугопроводящей мережі для вітчизняних
 8. Глосарій
  виконання яких в основному відбувається безпосередньо після укладання угоди Кваліфікація - набір необхідних для виконання роботи навичок, знань і досвіду Кейнсианство - напрям економічної теорії , розроблене Дж.М. Кейнсом і зване теорією ефективного попиту. Її ідея полягає в тому, щоб через стимулювання попиту впливати на виробництво і пропозиція товарів,
 9. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  виконання завдань державних органів, які не приносять економічної вигоди, державні підприємства повинні отримувати відповідну компенсацію. До цього методу, в. Зокрема, має намір вдатися лейбористська партія Великобританії, соціалістична партія Франції. У моделі змішаної економіки важлива роль відводиться ефективному функціонуванню дрібних і середніх підприємств.
 10. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
  виконанні державою глобальної економічної функції свідчить його зростаюча роль як підприємця, інвестора, продавця, покупця, кредитора, боржника, організатора, центральної регулюючої сили і т. д. До основних економічних функцій держави відносяться також створення умов для прогресу кожного елемента системи продуктивних сил, ослаблення, а по можливості, і
© 2014-2022  epi.cc.ua