Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме 1.

Соціальні витрати, зумовлені існуванням-ем монополій, виникають внаслідок обмеження ви-пуску монополістом. Величина цих соціальних по-терь вимірюється як сума різниць між цін-ністю, яку споживачі встановлюють для каж-дой одиниці продукції, яку необхідно вироб-вести, і граничними витратами її виробництва.
2. У галузях, що є природними монополіями, в яких витрати падають зі зростанням обсягу випу-ска, конкуренція не сприяє зростанню ефективно-сті. Такі галузі, як правило, або є регу-ліруемих, або знаходяться у державній власності; державні структури, а не ринкові-ні сили, встановлюють тут ціни. В інших отрас-лях вимога неухильного дотримання антіт-
рестовскіх законів здатне підвищити їх ефек-тивність допомогою посилення та захисту конкуренції.
3. Оцінки витрат суспільства, пов'язаних з монополь-ним обмеженням випуску, незначні за величи-ні: як правило, вони становлять менше 1% велічінисовокупного випуску в економіці Настільки низька оціню-ка витрат суспільства може відображати, по-перше, позитивний вплив антитрестовской політи-ки і регулювання і, по-друге, ігнорування тогофакта, що монополія може призводити до чрезмерновисокім витратам виробництва, породжувати Недопіла-Стіма політичну владу і несправедливе пере-розподіл доходу.
4. Першим і найважливішим антитрестовским законом билЗакон Шермана 1890 г, прийнятий у період інтенсивної хвилі злиттів. Цей закон забороняє всякіесоглашенія, що обмежують торгівлю (включаючи Угоді про встановлення і підтримці фіксовано-ванних цін), а також монополізацію (використання
«неприйнятних», «нерозсудливих» дій в целяхдостіженія та збереження монопольного становища).
5. Закон Клейтона 1914 забороняє цінову дискримінації, вимоги про те, щоб покупці немали справу з конкурентами продавця, і злиття, нотолько в тих випадках, коли ці практичні действіяспособствуют послаблення конкуренції.

6. Встановлення і підтримка фіксованих цін є при-ляють порушенням закону і часто наказиваютсяштрафамі або тюремним ув'язненням. Інші нару-ності антитрестовські законів зазвичай закінчують-ся вироками суду, які вимагають певних дей-наслідком (наприклад, поділу фірми) або ізмененійв політиці цих порушників. Крім того, постраждали-рілі в результаті порушення антитрестовских законовімеют право на відшкодування своїх збитків у трійок-ратному розмірі. В останні роки приватні судебниеіскі (позови приватних фірм) про відшкодування шкоди втроекратном розмірі або винесенні судових запро-злодіїв у справі були набагато більш многочісленниміпо порівнянні з державними.
7. Антитрестовская політика, що проводиться адміністра-цією Рейгана, концентрувалася на випадках установ-лення і підтримки фіксованих цін і на про-процесах злиттів між конкурентами в галузях з ви-соким рівнем концентрації. Судові справи, викличу-денние за фактом негласного змови, цінової дискримінації і злиттів між фірмами і ще не завер-шенние, можуть бути огороджені від антітрестовскіхнападок.
8. Оскільки органиченно випуску відповідає інте-сам існуючих в галузі компаній, то закони, спрямовані проти підтримки фіксірованнихцен і злиття в цілях створення монополії, спосіб-ствовали ослаблення монопольної влади в економі-ці США. Деякі вважають, що антітрестовскаяполітіка приділяла достатньої уваги такімфакторам, як конкуренція із закордонними фірмаміі виграш в ефективності в результаті злиття, тоді як інші стверджують, що антитрестовские за-кони повинні використовуватися для захисту малих під-приємств з соціальних і політичних причин
9. До головних прикладів природних монополій відно-сятся галузі комунального обслуговування: поста-ня водою, газом і електроенергією, а також местнаятелефонная зв'язок і каналізація.
У Сполучених Шта-тах і більшості інших країн галузі коммуналь-ного обслуговування або є регульованими, чи-бо перебувають у державній власності іуправляются державою, з тим щоб перешкодити імвоспользоваться своєю владою над ринком
10. Для ефективного розподілу ресурсів ціни есте-дарських монополій повинні по можливості битьблізкі до їх граничним витратам Але середні з-тримки знижуються в умовах природної монополії, так що граничні витрати виявляються нижчого за середній витрат. Тому в тому випадку, коли ценаустанавлівается на рівні граничних витрат, онаоказивается нижче величини середніх витрат, іфірма несе збитки. ' 11. Двокомпонентні тарифи, що передбачають від-
ділову і фіксовану плату за доступ до отри-нию послуг, а також оплату кожної одиниці отриманий-них послуг, можуть служити хорошим прикладом рішен-ня цієї проблеми. Інше рішення, більш розпрощався-поранене в Сполучених Штатах, полягає в уста-новлення цін на рівні середніх витрат. При це-нах, що встановлюються на рівні середніх витрат, обсяг випуску не є оптимальним з громадською точки зору, але втрати для суспільства мен-ше, ніж могли б бути у випадку нерегульованої мо-нополіі.12. Працівники регулюючих агентств з переменнимуспехом намагаються забезпечити, підприємствам кому-нального обслуговування отримання нормальної нормипрібилі. Якби це їм завжди вдавалося, то кому-нальні фірми не мали б стимулу для мінімізації-ції своїх витрат. Таким чином, важливою для працівників органів регулювання є завдання від-злежування показників ефективності роботи кому-нальних галузей і її підвищення, однак етотрудная задача.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме 1. "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua