Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

4.1. ТЕОРІЇ ІНФЛЯЦІЇ


Сучасна інфляція виступає однією з найважчих бо-лезней економіки ХХ в. Її симптоми виявлялися як в ринкових ном господарстві, виступаючи у вигляді підвищення загального рівня цін, так і в економіках, де діяли неринкові сили (командно-адміністративні системи та перехідні від державної до ринкових господарствам). В останньому випадку інфляція виявлялася в та-ких процесах, як товарний дефіцит, зниження якості товарів і послуг, формування тіньової економіки.
Для того щоб зрозуміти феномен сучасної інфляції, форми-ючий в умовах ринку і приватного підприємництва, необ-хідно розкрити її сутність, механізм дії, фактори і причи-ни.
Зазвичай під інфляцією (inflation - надування, здуття) розумі-ється знецінення грошових знаків, що відбувається через те, що в економіці їх стає більше, ніж потрібно. Виявляються ці про-процес у зростанні рівня цін. Однак не завжди зростання рівня цін виступає наслідком зростання грошової маси.
Вперше даний термін використовувався в період війни в США в 1861-1865 рр.., Коли відбувалося різке знецінення паперових грошей. Однак інфляція в Х1Х в. носила тимчасовий характер, супроводжувала війнам, неврожаїв. Стійкість грошового обігу того періоду забезпечувалася автоматично системою золотого стандарту. З її кру-ням і переходом до кредитно-паперової системі грошового обра-домлення були створені основи для надмірної емісії грошей.
Сутність інфляції, її механізм, фактори та причини нераз-ної пов'язані із зміною історичних умов розвитку ринкової ного господарства, зі становленням і еволюцією системи грошового об-рощення і видів грошей, зміною ролі і форм кредитних ставлення-ний. Тому інфляція не може бути визначена однозначно.
У розумінні сучасної інфляції є дві найважливіші проблеми: є інфляція феноменом грошей або ж феноменом ціни. Спочатку в економічній науці панівне поло-ються займала ідея, що інфляція - суто грошове явище, свя-занное з порушенням законів грошового обігу. Лише пізніше з'являється друга точка зору, що зв'язує інфляцію з процесами ціноутворення.
В економічній науці в рамках сформованих основних теорій виділяються наступні концепції інфляції:
1. Теорія інфляції, побудована на кількісної теорії де-шей.
2. Кейнсіанська трактування інфляції.
3. Інфляція як багатофакторне явище.
4. Монетаристское розуміння феномена інфляції.
5. Теорія економіки пропозиції та інфляції.
6. Теорія структурної інфляції.
Теорія інфляції, побудована на кількісної теорії де-шей
Стабільність грошового обігу означає рівність двох макроекономічних потоків, які утворюють своєрідне «крово-звернення» національного господарства: потоку товарів , послуг і потоку грошей. Така рівність позначив американський економіст Ірвінг Фішер у формулі
МV=РQ.
Дана формула виступає як рівняння обміну, де М - кількість грошей в обігу (незалежно від їх металевого або паперового характеру), V - швидкість обігу грошей, Р - середній рівень цін то-варних угод, Q - кількість товарних угод.
Спираючись на цю концепцію, де виділена головна функція де-шей як засобу обігу, економісти спробували пояснити сущ-ність і причини інфляції.
У цьому рівнянні чітко відображені причинно-наслідкові зв'язки між грошовою масою і рівнем цін при постійних і незмінних величинах V і Q. При цьому грошова маса виступає причиною, обу-словлівающей той чи інший рівень цін, через який проявляється інфляція.
Таким чином, згідно даному підходу, сутність ін-фляции полягає в тому, що рівень цін змінюється прямо пропорційно зростанню грошової маси.
Концепція інфляції, заснована на кількісної теорії де-шей, правильно пояснювала механізм інфляції, що діяв в Х1Х в. і першому десятилітті ХХ в. У цей період інфляція виступала в більшості випадків як грошове явище. В епоху золотого стандар-та грошовий обіг був стабільним. Ця стабільність забезпечуватися як би "автоматично". Коли у продавців і покупців з'являлося зайва кількість золотих монет, то останні перехо-дили в розряд скарбів, виконуючи функцію накопичення багатства. Якщо ж гроші знову були потрібні для купівлі-продажу товарів, то вони витягали з місця накопичення і знову надходили в обіг. Все це позначалося на тривалій стійкості цін.
В системі металевого грошового обігу інфляція мож-ника при випуску паперових грошей у відриві від металевої їх основи. Така необхідність виникала в період воєн або після них, в період господарсько-економічних розрух. Звідси рецепти, реко-вані кількісною теорією боротьби з інфляцією - зменшено-ня обсягу паперових грошей, відновлення їх зв'язку (обміну) з золо-том. У той період подібних рад виявлялося достатньо для вос-становлення грошового обігу та ціноутворення.
Кейнсіанське напрямок в теорії інфляції
Новий теоретичний і практичний підхід до інфляції фор-мируется на тлі глибокої економічної кризи 1929 - 1933 рр.. З виходом в 1936 р. книги Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнято-сті, відсотка і грошей» падає значення кількісної теорії грошей. У теорію інфляції вносяться нові моменти:
По-перше, відбувається відхід від жорстких кількісних зако-номерностей, властивих рівнянню обміну. Було визнано можли-ним зміна і швидкості обігу грошей, і обсягу продукції (то-варних угод) в обох частинах цього рівняння, і, відповідно, вплив цих змін на інфляційні процеси.
По-друге, в 30-х рр.. тривало посилення процесу краху системи грошового обігу, заснованого на золотому стандарті, і одночасно формувалися і поглиблювалися кредитно-грошові від-носіння. У зв'язку з цим в аналіз кількісних закономірностей були включені такі змінні величини, як норма відсотка, чи-квідность різних платіжних коштів і цінних паперів. Це означа-ло, що при дослідженні механізмів інфляції стали враховуватися співвідношення грошових потоків на фондових і власне грошових (короткострокових позик) ринках.
По-третє, кейнсіанство відкинуло теза про пропорційність у зміні грошової маси і рівня цін, довівши, що низькі темпи інфляції в період спаду можуть стимулювати зростання виробництва і зайнятості. Таким чином, було визнано, що приріст цін на рік не більше 2-3% (пізніше стеля був піднятий до 5-10%) є необ-дімим умовою нормального розвитку економіки.
Теорія інфляції як багатофакторне явище
В економічній науці виникає ідея про те, що зростання загального рівня цін може бути викликаний не тільки зміною кількості грошей в обігу, а й факторами , лежачими на стороні виробництва і пропозиції товарів, процесів самого ціноутворення. Тим самим були поставлені під сумнів основні постулати кількісної теорії грошей про те, що існує лише пряма залежність між обсягом грошової маси і рівнем цін. Основний упор в теорії ін-фляции був зроблений на праву частину рівняння обміну (РQ).
З розвитком даного підходу в теорію інфляції вторгається тео-рія ціни, відтісняючи безроздільно пануючий підхід з позиції грошей.
Причини і феномен інфляції починають пов'язувати з усіма факторами ціноутворення.
Перегляд традиційної чисто грошової теорії інфляції сиг-рал найважливішу роль для розуміння механізму сучасної інфля-ції.
Виходячи з двох трактувань інфляції в залежності від викликаю-щих її чинників пізніше склалася теорія інфляції попиту і інфля-ції витрат (або пропозиції). При цьому обидва розуміння інфляції мають органічну, хоча і різну зв'язок з грошима.
Трактування інфляції як феномена не тільки грошового, а й чинників самого ціноутворення, відображала реальні економічні умови, що склалися після другої світової війни. У цей період інфляція дійсно викликалася витратами виробництва.
Однак у практиці продовжували активно застосовуватися кейнсіансько-ські рецепти. Економічна політика в країнах з ринковою еконо-Мікою протягом 50-60-х рр.. спиралася на дефіцитне бюджетне фінансування. Це викликало, з одного боку, швидкий економі-чний зростання, але, з іншого - стали посилюватися інфляційні тенден-ції. З середини 60-х і початку 70-х рр.. інфляція з повзучої перех-дит в галопуючу. Необхідно було дати нову оцінку інфляції-онним процесам.
Неможливість подолання галопуючої інфляції з опорою на кейнсіанські заходи стимулювання привела до відродження НЕ-оклассіческой теорії у вигляді так званого монетаризму.
Монетаризм і теорія інфляції
В основі теорії монетаризму лежить ідея вільного ринкового господарства при пануванні приватного підприємництва. При цьому провідну роль в цьому господарстві дана концепція відводить грошам. У рамках монетаризму знову відновлюється роль і значення кількістю-жавної теорії грошей.
Інфляція в рамках теорії монетаризму виступає чисто денеж-ним явищем, тобто викликається надмірною кількістю грошей в об-рощення.
Боротьба з інфляцією у монетаристів пов'язана зі зменшенням ко-личества грошей в обігу, скороченням взагалі платоспроможного попиту, стримуванням зростання кількості грошей в заздалегідь заданих пре-справах (політика таргетування), ліквідацією дефіцитного бюджет-ного фінансування , обмежувальної грошово-кредитної політи-кою.
Поряд з теорією монетаризму в 70-х рр.. виникає і теорія «економіки пропозиції», суть якої зводиться до всебічного заохочення приватного підприємництва. При цьому її прихильники вважають, що інфляція може бути подолана з відновленням де-ніжного звернення, заснованого на золотому стандарті.
Теорія структурної інфляції сформувалася в латіноамері-Канському регіоні, з його довгостроковим досвідом високої інфляції. Дана концепція пов'язує інфляцію з диспропорціями в галузях і секторах господарства, звідси - з нееластичністю пропозиції по від-носіння до попиту, слабкою мобільністю факторів виробництва, що не-гнучкістю цін у бік їх зниження.
Механізм інфляції дана теорія пов'язує зі структурою і переміщенням попиту. Зміна попиту стимулює зміни у виробництві та споживанні, викликаючи зростання цін, а потім і зростання кількістю-ства грошей.
Для стримування інфляції дана теорія пропонує здійснюва-лять зміни в структурі економіки через збалансований еко-номический зростання, ліквідувати диспропорції і зробити мобільні-ми фактори виробництва.
З розглянутих теорій інфляції можна зробити висновок, що інфляцію неможливо визначити однозначно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.1. ТЕОРІЇ ІНФЛЯЦІЇ "
 1. Думайте як економіст 45 Економіст як учений" -: номістів прагнуть ставитися до предмета дослідження з
  теорії, накопичують фактичні дані, а потім аналізують їх спробі підтвердити або спростувати теоретичні концепції. Початківцям здасться дивним, що економіка може бути предметом теоре-гческого вивчення, тим більше що економісти обходяться в дослідженнях без гобірок або телескопів. Сутність науки, однак, полягає не в томографах,: нхрофазотронах або мікроскопах, а в науковому
 2. Гроші і рівень цін
  теорії інфляції. Воно ілюструє сліду-ющий принцип: Про Рівень цін зростає щоразу, коли но-мінальної грошова маса збільшується від-вано попиту на реальні залишки. Рівняння (2) може також бути використане прирассмотрении кількісної теорії грошей. Про Кількісна теорія грошей свідчить, чтоізмененія в рівні цін визначаються головнимчином динамікою номінальної маси грошей.
 3. Передмова
  теорії. Вихід у світ "Людської діяльності", безумовно, справедливий по відношенню до автора, мислити системно і створив останнє в історії економічної думки твір у жанрі трактату економічної теорії, в той час, коли єдиним жанром для економістів стали журнальні статті , згодом об'єднуються в збірки статей даного автора з різних приводів. Тут Мизесу
 4. 4. Стабілізація
  теорії вимірювання вимагають людей зі стійкими бажаннями і оцінками. Ми можемо вважати цінові зміни виразом змін купівельної спроможності грошей тільки в тому випадку, якщо люди завжди однаково оцінюють одні й ті ж речі. Оскільки неможливо встановити загальну суму грошей, витрачених на споживчі товари в даний відрізок часу, статистики повинні покладатися на ціни,
 5. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  теорії каталлактики. Вона дедуціруется окремий випадок з принципів більш універсальної теорії. Вона демонструє, як конкретне явище неминуче виникає в результаті дії принципів, дійсних для всіх явищ. Вона не каже: це сталося в такий-то час у такому-то місці. Вона каже: це відбувається завжди, коли створюються відповідні умови; коли б товар, на який досі
 6. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  теорії циклів виробництва. Зрозуміло, якщо додатково емітована сума невелика, то не буде і неминучих наслідків експансії.]. Багато держав дивляться на проблему випуску в обіг інструментів, що не мають покриття, тільки з точки зору фіскальних інтересів. На їх погляд, головне завдання банків надавати позики казначейству. Заступники грошей схвально розглядалися в
 7. 15. Міжрегіональні курси валют
  теорії. Якщо номінальний дохід резидентів в результаті інфляції не збільшився, то вони будуть змушені обмежити споживання або імпортованих, або місцевих продуктів. У першому випадку впаде імпорт, у другому виросте експорт. Таким чином, торговий баланс знову повернеться до рівня, який меркантилісти називають сприятливим. Притиснуті до стінки, меркантилісти не могли не визнати
 8. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
    теорії, так і історії. Але того, що історія з допомогою своїх специфічних методів може сказати нам у цій галузі, достатньо, щоб підтвердити висновок про те, що протягом століть купівельна спроможність грошей знижувалася. По цьому пункту розбіжності відсутні. Але прояснення вимагає не ця проблема. Питання в тому, чи було падіння купівельної спроможності необхідним чинником еволюції,
 9. 19. Золотий стандарт
    теорії, що лежать в основі цих зусиль, в такій мірі спотворили ринкові явища, як могли їх спотворити тільки бюрократи. Спроби встановити подвійний стандарт, заснований на обох металах і золоті, і сріблі, з тріском провалилися. Саме це фіаско і породило золотий стандарт. Виникнення золотого стандарту стало проявом нищівної поразки держави і дорогих його серцю доктрин.
 10. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
    теорії полягає в пізнанні того, що зміни грошового відношення під дією грошових чинників не роблять одночасного і однакового за силою впливу на ціни, ставки заробітної плати і процентні ставки. Якби не було цієї нерівномірності, то гроші були б нейтральні; зміна грошового відношення не робило б ніякого впливу ні на структуру виробництва, обсяги і галузеву
© 2014-2022  epi.cc.ua