Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Сукупні і граничні витрати


У табл. 8-4 показані постійні (FQ, змінні (VQ, сукупні (TC) і граничні (MC) іздержкіпрі різних обсягах випуску «Джайгентік Гло-уб» . Як і раніше, праця є єдиним пе-ремінним видом витрат «Джайгентік». Стоімостькаждой одиниці праці становить 200 дол в неде-лю. Обсяг випуску визначений у першому стовпці, асоответствующій обсяг витрат праці показаний Подруге столбце6. Решта стовпці показиваютразлічние компоненти витрат при кожному обсягів по-ме випуску.
Як ми вже бачили, і в даній таблиці, і в об-щем випадку постійні витрати є незмінними і незалежними від обсягу випуску. По-постійні витрати «Джайгентік» у розмірі 500долл. на тиждень являють собою головним обра-зом альтернативну вартість її будівель і облад-нання, які є незмінними в короткострокові періоді. Єдиний спосіб, при по-мощі якого «Джайгентік» могла б уникнути
6 Дані табл. 8-4 узгоджуються з даними табл. 8-2; єдине отлічіесостоіт в тому, тго в цих двох таблицях розглядаються різні об'єк-еми витрат праці.
цих витрат, складався б у розпродажі всього ееімущества і, отже, у припиненні діяльності.
У короткостроковому періоді ростуть тільки змінні витрати при збільшенні обсягу випуску. Подруге стовпці табл. 8-4 показані витрати праці, необхідні для виробництва кожного обсягу випу-ска. Ці дані узгоджуються з даними табл. 8-2, показуючи обсяги випуску, вироблені із використанням кожного обсягу витрат праці. При за-витратах, складових 200 дол на кожного зайнято-го працівника в тиждень , змінні витрати в НЕ-ділю дорівнюють просто чисельності зайнятих, по-множення на 200 дол Наприклад, сім працівни-ків, необхідних для виробництва 6 одиниць про-дукції, обходяться в 1400 дол, і, отже, пе-ремінні витрати при цьому обсязі випуску рав-ни 1400 дол
Щоб зрозуміти, чи є вигідним виробниц-ство додаткової одиниці продукції, необ-хідно порівняти між собою послідувало б зацій зміна доходу з граничними іздержкаміпроізводства7.
Про Граничні витрати (MC) - це издерж-ки, пов'язані з виробництвом додаткових-ної одиниці продукції.
Інакше кажучи, пре-слушні витрати являють собою відвели-чення сукупних витрат, на яке мае піти фірма заради виробництва ще од-ної одиниці продукції.
Граничні витрати «Джайгентік» при відмінності-них обсягах випуску показані в последнемстолбце табл. 8-4. MC рівні приросту TC при каж -будинок обсязі випуску. Наприклад, у міру увеліченіявипуска з 3 до 4 одиниць сукупні витрати віз-розтануть з 1220 до 1400 дол Граничні издерж-ки, отже, рівні 180 дол (1400 дол -1220 дол). Зауважте, що оскільки в краткосроч-ном періоді змінюються тільки змінні з-тримки, то граничні витрати в краткосрочномперіоде дорівнюють приросту змінних витрат втом випадку, коли для виробництва наступної оди-Ниці продукції використовуються великі обсяги пе-ремінних факторів. Зауважте також, що гранично-ні витрати, як і граничний продукт праці, немогут бути отримані безпосередньо з отчетнихданних за якийсь окремий період. Надознать, як зміняться витрати, якщо ізменілсяоб'ем випуску.
7 Поняття пріростних витрат тісно пов'язане з концепцією предельнихіздержек. Поняття граничних витрат відноситься до приросту іздер-жек, зумовленого малим приростом випуску, тоді як ізмененіевелічіни сукупних витрат у результаті будь-якого конкретного (біль-шого або малого) зміни в роботі фірми носить назву приріст-них витрат, пов'язаних з даним зміною
кривої сукупних І ПРЕДЕЛЬНИХІЗДЕРЖЕК. На рис 8-4 представлена в графіче-ському вигляді інформація про витрати з табл. 8-4.Рісунок 8-4а показує сукупні витрати (TC) та їх складові: постійні та переменниеіздержкі. Крива постійних витрат (FC) паралельних горизонтальній осі, оскільки постій-ні витрати не змінюються із зміною об'емавипуска. Відстань по вертикалі між крівиміFC і TC являє собою змінні витрати, які збільшуються разом з обсягом випуску.
Співвідношення між випуском і переменнимііздержкамі випливає безпосередньо з крівойсовокупного продукту, що на рис 8-1.Разделів VC на 200 дол (витрати на одного робіт-ника), отримуємо чисельність працівників, требуемихдля виробництва кожного обсягу випуску.
Изобра-жая у вигляді графіка цю залежність з чісленностьюработніков по горизонтальній осі і обсягом ви-пуску по вертикальній, отримуємо криву TP.
Малюнок 8-4Ь показує граничні іздержкіпроізводства глобусів. Ця крива відрізняється открівой граничного продукту праці (MP), изобра-женной на рис 8-2 і 8-3. При низьких обсягах ви-пуску граничні витрати падають у міру збіль-чення випуску. Це відбувається тому, що, когдазатрати праці збільшуються в цілях зростання випуску, кожен додатковий працівник додає біль-ше до випуску, ніж попередній. Іншими словами, внаслідок збільшення граничного продукту праці (в глобусах на одного зайнятого) граничні издерж-ки [(у доларах на одного зайнятого) х (чісленностьзанятих в розрахунку на один глобус)] уменьшаютсяпрі низьких обсягах випуску. Тоді як перша оди-ница випуску підвищує витрати на 340 дол, другий одиниця додає тільки 220 дол до з-Держко, а граничні витрати третього едініциравни 160 дол При високих обсягах випускафірма відчуває дію спадної віддачі. накожному додаткового працівника припадає всеменьшій і менший обсяг капіталу, і предельнийпродукт праці падає. Це означає, що для вироб-ництва наступної одиниці продукції необхід-ми зростаючі обсяги додаткового труда.Так як витрати на кожного додаткового ра-ботника складають 200 дол, то граничні з-тримки випуску зростають , оскільки предельнийпродукт праці убуває. До того часу, коли об'єк-ем випуску сягає 6 одиниць, витрати вироб-ництва наступного глобуса (сьомого) составляют380 дол
Таким чином, в силу закону спадної отдачікрівая MC є зростаючій. При некоторомоб'еме випуску (в даному випадку десь між дво-ма і трьома глобусами на тиждень) починається дей-

Випуск глобусів (на тиждень) (а)
ствие спадної віддачі праці та увелічівающіесяоб'еми випуску можуть бути забезпечені тільки пріувелічівающіхся граничних витратах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Сукупні і граничні витрати"
 1. Коли фірма випускає більше 6 склянок лимонаду, середні сукупні витрати починають зростати, так як
  сукупні витрати починають зростати, так як середні змінні витрати істотно збільшуються. Нижня точка [/-подібної кривої відповідає обсягу випуску, при кото-ром досягаються мінімальні середні сукупні витрати - ефективний масштаб фірми. Для Телма Терсті ефективний масштаб дорівнює 5 або 6 ста-Канаме лимонаду. Якщо число проданих склянок лимонаду більше або менше
 2. Змінні витрати з-змінюються відповідно до динаміки обсягу виробництва.
  сукупні витрати - це відношення сукупних витрат до обсягу випуску. Граничні витрати - це прирощення сукупних витрат при збільшен-ванні обсягу випуску на одиницю продукції. При аналізі поведінки фірми корисно перед-ставити її середні сукупні і граничні витрати в графічному вигляді. Зі збільшенням обсягу виробництва граничні витрати ти- типові фірми зростають. Середні
 3. 3. Людська праця як засіб
  сукупної людської діяльності та виробництві для задоволення потреб. Наш світ характеризується феноменом негативною корисності праці. Люди обмінюють працю, що приносить негативну корисність, на продукти праці; праця є для них джерелом опосередкованого задоволення. У тій мірі, в якій конкретний вид праці приносить обмежена кількість задоволення, а не
 4. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  сукупної послідовності подій немає жодної миті, коли вигоди, що здобуваються із збільшення кількості наявного капіталу і технічних удосконалень, приносили б користь тільки підприємцям. Якщо багатство і дохід решти залишалися б без змін, то вони могли б купити додатково випущену продукцію, тільки відповідно обмеживши купівлю іншої продукції. Тоді
 5. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  сукупного капіталу. Для власника це означає набагато більше, в більшості випадків втрату всього стану. Але якщо повну свободу рук отримує менеджер, то стан справ сильно змінюється. Він спекулює, ризикуючи чужими грошима. Він бачить перспективи невизначеного задуму інакше, ніж людина, відповідальна за збитки. І якраз тоді, коли він має частку в прибутку, він стає найбільш
 6. 4. Облік витрат виробництва
  сукупності виробничих факторів будь-які комплектуючі елементи будь-яка машина, будь-який робочий, будь-яку кількість сировини використовуються повністю тільки в тому випадку, якщо повністю використовуються і продуктивні сили всіх інших елементів. При цьому виробництво частини максимально досяжного випуску не вимагає великих витрат, ніж виробництво максимально можливого випуску. Ми також можемо
 7. 6. Монопольні ціни
  сукупного запасу по будь-якій ціні, що перевищує конкурентну, стане менше, ніж сукупна виручка від сукупних продажів за конкурентною ціною. Отже, зайво витрачати час на пошуки того, що слід вважати показником однаковості вироби. Немає необхідності обговорювати питання, чи всі краватки можна назвати екземплярами одного виробу, або їх слід розрізняти по тканині, кольором і моделі.
 8. 7. Репутація
  сукупної виручки над сукупними витратами. Випадок 3. Продавець користується у вузькому колі відданих постійних клієнтів такої блискучої репутацією, що може призначати для них більш високі ціни, ніж ті, що сплачуються його менш відомим конкурентам. Однак ці ціни не є монопольними цінами. Вони не є результатом обдуманої політики, спрямованої на обмеження сукупних
 9. 6. Зміни в купівельній спроможності під дією грошових чинників і умов на товарних ринках
  сукупне задоволення не змінилося або що в той час, як в сукупній пропозиції не відбулося ніяких змін, сукупне задоволення або сума щастя збільшилися чи зменшилися внаслідок змін у розподілі багатства. Поняття сукупного задоволення або сукупного щастя беззмістовні. Неможливо знайти еталон для порівняння різних ступенів задоволення або
 10. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  сукупного чистого продукту виробничих зусиль. Але величина сукупного чистого продукту також зменшиться, і тільки від специфічних обставин кожного конкретного випадку залежить, чи буде відносно велика частина меншого пирога більше або менше відносно меншої частини більшого пирога. Прибуток і ставка відсотка не мають безпосереднього впливу скорочення сукупного
© 2014-2022  epi.cc.ua