Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Середні витрати


Отже, ми розглянули концепції витрат, відповідні сукупного продукту (TP) і гранично-ному продукту (MP) праці. Остання концепціяіздержек, яку нам необхідно представити,-це середні витрати, відповідні среднемупродукту (AP) праці.
Про Середні витрати являють собою за-трати на одиницю випущеної продукціі.Средніе змінні витрати (AVC) являють собою відношення змінних витрат (VC) до обсягу випуску. Середні постоянниеіздержкі (AFC) являють собою ставлення-ня постійних витрат (FQ до обсягу ви-пуску. Середні сукупні витрати (АТС) являють собою відношення совокупнихіздержек (TC) до обсягу випуску,
У вигляді рівнянь ці визначення виглядають сліду-ющим чином:
(D (2)

Середні
змінні=AVCіздержкі
Середні
постійні=AFCіздержкі
Випуск глобусів (на тиждень)
(Ь)
РІС 8-4 Витрати виробництва глобусів. Малюнок (а) поки-показують криву сукупних витрат (TC), отриману на основеданних табл. 8-4. Крива TC стає все більш крутий по мереначала дії спадної віддачі. Сукупні витрати перед-ставляют собою суму постійних витрат (FQ, що не за-висять від випуску, і змінних витрат (VQ, які ростуть сростом випуску. Малюнок (Ь) показує граничні витрати (MQ виробництва глобусів, тобто приріст витрат, требуемийдля виробництва додаткової одиниці продукції КріваяMC спочатку убуває, але потім зростає внаслідок убивающейотдачі праці

=АТС
AVC + AFC (3)
Середні
сукупні
витрати
Рівняння (3) виконується в силу того, що сово-купно витрати дорівнюють сумі змінних і по-постійних витрат.
Ми відзначали вище, що фірми користуються пре-слушними витратами для встановлення того, сліду-ет чи їм збільшити або зменшити випуск продук-ції. Середні витрати використовуються при решеніівопроса про те, робити чи дану продукціювообще. Зокрема, якщо ціна, що представляє со-бій середній дохід на одиницю випущеної про-дукції, менше, ніж середні змінні издерж-ки, то фірма зменшить свої втрати шляхом прио-становки її діяльності в короткостроковому періодеЕслі ціна нижча середніх сукупних витрат, тофірма отримує негативну економіческуюпрібиль і їй слід розглянути возможностьокончательного закриття.
На відміну від граничних витрат середні сово-
купно витрати можуть бути розраховані на основебухгалтерской звітності після коригування раз-відмінностей між обліковими витратами і альтернатив -ними витратами. Щоб обчислити середні змінні витрати або середні постійні издерж-ки на основі даних бухгалтерської звітності, звісно ж, необхідно вміти відрізняти постоянниевіди витрат від змінних.
КРИВІ СЕРЕДНІХ І граничних витрат . Ми показуємо в табл. 8-5 значення AFC, AVC, АТСі MC для компанії «Джайгентік Глоуб». Ці зна-чення отримані на основі даних табл. 8-4 і визна-ділень, які ми тільки що дали. На рис 8 -5показани графіки кривих цих середніх і предель-них витрат.
На рис 8-5 і в загальному випадку крива середніх со-сукупними витрат (АТС) завжди розташовується ви-ше кривої середніх змінних витрат (AVC). Розрив між кривими АТС і AVC показує ве-личину середніх постійних витрат (AFC). Сред-ня постійні витрати знижуються при збільшен-ванні обсягу випуску, так як вони рівні постояннойвелічіне (у нашому прикладі 500 дол), поділеній навсе збільшуються обсяги випуску.
Таким обра-зом, у міру збільшення випуску відстань междукрівимі АТС і AVC зменшується, а проте при низ-ких обсягах випуску різниця між АТС і AVCможет бути значною.
Так як в даному випадку праця є едина змінним фактором, форма крівойAVC на рис 8-5 відображає форму кривої среднегопродукта праці (AP), що на рис 8-3. Прінізкіх обсягах випуску середній продукт праці (випуск глобусів у розрахунку на одного зайнятого) віз-розтане, так що середні змінні витрати (200 дол х чисельність зайнятих в розрахунку на одінглобус) повинні падати, коли випуск увелічівается.Прі високих обсягах випуску середній продукттруда падає, так що середні змінні издерж-ки ростуть.
ТАБЛИЦЯ 8-5. Середні та граничні іздержкіпроізводства глобусів
Випуск FC AFC VC AVC TC АТС MC 0500. 0. 500 _> 340> 220> 160> 180> 220 > 280> 380 1 500 500 340 340 840 840 <
2 500 250 560 280 1060 530 <
3 500 167 720 240 1220 407 4 500 125 900 225 1400 350 <
5 500 100 1120 224 1620 324 <
6 500 83 1400 233 1900 317 7 500 71 1780 254 2280 326 -
Випуск глобусів (на тиждень)
РІС. 8-5. Середні і граничні витрати проізводстваглобусов. Крива середніх змінних витрат (AVC) являетсяU-подібної, відображаючи спочатку зростаючу і потім убивающуюотдачу праці. Середні сукупні витрати (АТС) представляютсобой суму середніх змінних витрат і середніх постій-них витрат (AFC). Крива граничних витрат (MC) пересе-кає обидві криві середніх витрат в точках їх мінімумів

Крива АТС загалом має ту ж саму форму, що й крива AVC, хоча на рис 8-5 вона тільки лішьначала загинатися вгору. (Оскільки AFC являетсяубивающей при всіх обсягах випуску, крива АТСвсегда досягає свого мінімального значення прибільш високому обсязі випуску, ніж крива AVC) Вданном прикладі і в загальному випадку краткосрочниекрівие AVC та АТС характеризуються як U-образ-ні криві середніх витрат. Обидві ці криві в си-лу закону спадної віддачі завжди загібаютсявверх при досить високих обсягах випуску. Помере того як все більше і більше працівників ис-користується для експлуатації будь-якого заданого мно-дружність постійних факторів, проізводітельностьтруда зрештою падає і соответственносредніе витрати ростуть.
Зрештою показана на рис 8-5 залежність між кривими MC і AVC відображає общуюзавісімость між граничними і середніми вели-чинами, яку ми спостерігали на рис 8-3. ЕсліMC лежить вище AVC, то змінні іздержкіпроізводства ще однієї одиниці продукції вищесередньої, так що середні витрати повинні повели-Чіван, якщо дана одиниця проводиться. Якщо
12 *
Вікно 8-1. Встановлення цін на електрику за собівартістю
Більшість людей згодні з тим, що регульовані ча-стние фірми, що забезпечують постачання електроенергії, повинні встановлювати ціни на неї «по собівартості». Але як саме слід визначати «собівартість» напрактиці? Зокрема, чи повинна ціна устанавліватьсяравной середнім або граничним витратам?
Якщо ціна, яку приватній фірмі дозволено призначають-чать за електрику, встановлюється рівною среднімсовокупним витратам фірми, то фірма отримає нулі-ву економічну прибуток. Інакше кажучи, величина ееучетной прибули лише відшкодує альтернативні з-тримки капіталу , вкладеного її акціонерами. Біль-шість людей вважають це справедливим; в теченіедолгого часу це був стандартний підхід до установ-лению цін на електроенергію і на інші коммуналь-ні послуги, як, наприклад, на постачання газом і на те-лефону послуги в Сполучених Штатах.
Однак після 30-х років економісти стали утверж-дати, що ціни повинні встановлюватися рівними пре-діловою, а не середнім витратам. Чому? Тому щотільки тоді ціна, яку платить споживач за до- полнительную одиницю електроенергії, дорівнює издерж-
кам виробництва цієї додаткової одиниці. Есліцени встановлюються рівними середнім витратам, тоіздержкі, які несе споживач, оказиваютсябольшімі чи меншими фактичних витрат, обус-ловлення його рішеннями про збільшення або зменшення нии свого споживання електроенергії.

Регулюючі органи в Сполучених Штатах в тече-ня довгого часу опиралися даним «рецептом». Оскільки граничні витрати і середні витрати, як правило, відрізняються (за величиною), то установленіецен по граничним витратам в загальному обусловліваетненулевую економічний прибуток. Положітельниепрібилі здаються несправедливими споживачам; отри-цательние прибутку здаються несправедливими акціонерів-рам. Як ми вже відзначали, граничні витрати оце-нитка важче, ніж середні.
Але в останні роки органи регулювання в Сполуче-наних Штатах почали звертати увагу на предель-ні витрати. Тарифи на електрику в багатьох шта-тах тепер варіюються по сезонах і за часом доби, відображаючи тим самим аналогічні зміни в предель-них витратах.
MC лежить нижче AVC, тоді виробництво ще однойедініци має знижувати AVC Точно така ж ло-гику підказує, що якщо MC лежить вище (нижче) АТС, то АТС повинна зростати (падати).
На рис. 8-5 показаний звичайний випадок: предельниеіздержкі спочатку нижче як середніх сово-купно витрат, так і середніх змінних з-держек, але внаслідок закону спадної отдачіоні піднімаються вище і тих, і інших (средніхіздержек) у міру збільшення випуску, і становит-ся все більш і більш дорогим проізводітьеще більше, збільшуючи тільки витрати праці. (Згадайте, що згідно з припущенням все про-чие види витрат в короткостроковому періоді являютсяпостояннимі.) Як показано на малюнку, кріваяпредельних витрат повинна перетинати крівиесредніх витрат (AVC і АТС) в точках їх міні-мума8. Зліва від точки перетину граничні з-тримки нижче середніх витрат, так що средніеіздержкі падають. Праворуч від точки пересеченіяпредельние витрати вище середніх витрат, такчто середні витрати зростають. З цього випливає, чтопересеченіе кривих має відбуватися при най-меншому значенні середніх витрат.

Різниця між середніми і граничними з-Держко (вартістю) виникає і в обиденнойжізні. Витрати в розрахунку на унцію (AC) кукуруз-
8 Як у випадку з кривими UP і AP на рис 8-3, UC не перетинає ні AVC, ні АТС точно в точках їх мінімуму на малюнку, оскільки обсяг випу-ска вимірюється у великих одиницях.
них пластівців у великій упаковці, як правило, менше витрат у розрахунку на унцію в маленькойупаковке. Це означає, що гранична стоімостьпокупкі пластівців (MC) нижче середньої їх стоімості.Разлічіе між граничними і середніми издерж-ками важливо при аналізі багатьох напрямків дер-жавної політики. В вікні 8-1 показано, що еторазлічіе опинилося в центрі дебатів з приводу цінна електрику, встановлюються Державною-ми регулюючими органами.
« Попередня
Наступна »
= Перейти до змісту підручника = Інформація, релевантна "Середні витрати"
4. Облік витрат виробництва
середніх витрат виробництва. Слід визнати, що тепер в сукупності недосконале подільних факторів кожен з них використовується краще, і тому витрати виробництва, викликані взаємодією цих факторів, не змінилися, а частки, що припадають на одиницю випуску, зменшилися. Але з іншого боку, збільшення використання абсолютно подільних факторів виробництва може бути досягнуто тільки
 1. 6. Монопольні ціни
  середні витрати. Стимул потенційних інвесторів, таким чином, двоякий. Він полягає не тільки в монопольному доході учасників картелю, але і в можливості обійти їх за допомогою більш низьких витрат виробництва. Тут знову на допомогу старим фірмам, утворюючим картель, приходять інститути. Патенти дають їм законну монополію, яку ніхто не може порушити. Звичайно, лише частина їх
 2. 9. Вплив монопольних цін на споживання
  середні витрати виробництва і тим самим збільшує кількість капіталу та праці, які можна використовувати для додаткового виробництва. Однак не потрібен ніякий картель, щоб усунути завод, що має високі витрати. Конкуренція на вільному ринку досягає цього результату без всякої монополії і монопольних цін. Навпаки, часто метою заохочувальною державою картелизации є саме
 3. 10. Цінова дискримінація з боку продавця
  середні витрати виробництва можна знизити з допомогою великомасштабного виробництва, конкуренція між тими, хто прагне отримати один і той же товар, сприяє поліпшенню становища кожного окремого конкурента. Наявність великої кількості людей, які прагнуть придбати товар c, дозволяє виробляти його з використанням затратосберегающіх технологічних процесів. І тоді навіть люди,
 4. СВОБОДА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  середні витрати, не будь у них можливості продавати свою продукцію за кордон. Внутрішній ринок для текстильної промисловості в цих країнах був би занадто малий, щоб великі фірми могли працювати з низькими витратами. В умовах же міжнародної торгівлі текстильні компанії цих країн здатні проводити і продавати великі обсяги продукції, цілком успішно конкуруючи на світовому
 5. Постійні, змінні та загальні витрати
  середніх витрат. Поняття середніх витрат (AC, avenge costs) міститься в «Капіталі» К. Маркса. Маркс на базі цього виду витрат побудував концепцію цін виробництва, середньої норми прибутку, що припадає на капітал. Цей вид витрат існує і в бухгалтерії фірми. Однак її арсенал більш об'ємний, в ньому чільна роль належить загальним (валових) витратам, а також граничним витратам.
 6. Граничні витрати виробництва та економічну рівновагу фірми
  середні витрати крім змінних включають ще й постійні витрати, тобто становлять більшу величину; граничні витрати же припускають тільки приріст змінних витрат; 2) крива АС знаходиться правіше кривої МС, так як в АС (середні витрати) змінні витрати входять цілком, а в МС (граничні витрати) - різниця в змінних витратах при збільшенні виробництва на одиницю, тобто
 7. Види конкуренції
  середніми витратами і продавати її за ціну, що відповідає цим витратам. Графічно це означає, що крива середніх витрат тільки торкається кривої попиту. В умовах досконалої конкуренції ціна попиту є для фірми заданою величиною. Фірма може продати за цією ціною будь-яку кількість товару. Крива попиту з точки зору фірми виглядає як крива ринкової ціни або MR (див. рис. 7.1).
 8. Тема 18. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА: ЇХ ВИДИ, ДИНАМІКА
    середніх витрат прийнято називати сімейством середніх витрат. {Foto47} де ATC-середні загальні витрати; AFC-середні постійні витрати; AVC-середні змінні витрати; Q-кількість випускається. З ними можна провести ті ж самі перетворення, що і з постійними і змінними: ATC=AFC + AVC; AFC=ATC-AVC; AVC=ATC-AFC. (18.4) Взаємозв'язок середніх витрат
 9. Аналіз в термінах граничних змін дозволяє приймати оптимальні рішення.
    середні витрати на одне місце складуть S 100 000/200, тобто $ 500. Хтось може подумати, що авіакомпанія никог-так ве буде продавати квитки дешевше цієї
 10. Анализ в терминах предельных изменений позволяет принимать оптимальные решения.
  средние издержки на одно место составят S 100 000/200, то есть $ 500. Кто-то может подумать,что авиакомпания никог- да ве будет продавать билеты дешевле этой
© 2014-2022  epi.cc.ua