Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Соціальні витрати монополії


Чи є обмеження випуску і підвищення це-ни негативним явищем з точки зору Обществао цілому? Іншими словами, чи є монополіянесовместімой з ефективністю по Парето? Що-б відповісти на це питання, розглянемо рис 11-5, на якому показані ринкова крива попиту ікрівая граничних витрат для конкретного мо-нопольно виробленого товару, скажімо алмазов.Точка E відповідала б точці конкурентногоравновесія, в якій крива пропозиції галузі, що представляє собою криву JWC, перетинає кри-ву попиту D.
Як було зазначено в гол. 10, для кожного кількістю-жавного значення обсягу виробленого блага

Гранична оценкапотребителямидополнительной
одиниці продукції
Обсяг випуску
РІС 11-5. Соціальні витрати монополії: P> MC Кри-вая попиту D показує, що при обсязі випуску Q1n ценностьдополнітельной одиниці випуску для споживачів составляетРт. Крива граничних витрат MC показує, що при дан-ном обсязі випуску витрати виробництва дополнітельнойедініци продукції рівні МСТ. Таким чином, при обсязі ви-пуску Q1n, як і при всіх обсягах випуску, при яких ценапревишает величину граничних витрат, збільшення випускабило б вигідно для суспільства в цілому. Але, розуміючи, що при-ріст випуску привів би до зниження ціни, монополіст прихо-дит до висновку, що в його інтересах діяти лівіше соці-ально оптимальної точки?, Тобто оптимальною з точки зору про-вин в цілому
крива попиту задає ціну, яку потребітеліготови платити за додаткову одиницю данногоблага. Так, при обсязі Qn споживачі готові пла-тить? Т за додаткову одиницю продукції, такчто дана ціна Рт служить показником ізмереніяценності додаткової одиниці блага для потре-бителей. З боку пропозиції витрати вироб-ництва додаткової одиниці блага задаютсякрівой MC При обсязі Qn граничні іздержкіпроізводства додаткової одиниці продукціісоставляют MC.
Tn.
У ситуації, подібній зображеної на рис 11-5, розширення випуску було б вигідно суспільству, оскільки цінність додаткової одиниці продукціідля споживачів перевищує величину предельнихіздержек її виробництва Але якщо Qn - це об'еммонопольного випуску, то розширення випуску б -ло б невигідно монополісту. Величина сніженіяцени в рамках існуючого обсягу випуску пе-
Ревес б величину приросту доходу, полученногоот додаткових продажів.
Ось чому монополі-сти обмежують свій випуск, викликаючи тим самимрост соціальних витрат, пов'язаних з монополі-ей. '
Положення про те, що монополія, йдучи по путіограніченія випуску, призводить до соціальних з-Держко, стає особливо очевидним, якщо мирассматріваем монополіста, контролирующегопредложение предметів споживання, що не вимагаю-щих витрат на їх виробництво. Наприклад, такімпредметом споживання може бути доступ до кра-сивому гірському пейзажу. Оскільки види пріродимогут бути доступні без будь-яких витрат, лю-ди можуть насолоджуватися ними стільки, скільки поже-гавкають, отримуючи досить зорових вражень, так що гранична цінність цього «товару» в точ-ності дорівнює нулю. Іншими словами, ми знахо-сідали б у точці споживання, в якій потреби-тели готові платити нуль - не більше і не мен-ше - за кожен додатковий погляд. Звичайно, монополіст стягував би плату з людей за любованіегорнимі видами, і це призвело б до ограніченіюуровня доступності (до зниження обсягу «випуску» цього «товару»). Соціальні витрати виникають всилу того, що доступ до гірського пейзажу, которийпріносіл б задоволення людям і без всяких з-держек, обмежується максимизирующим при-бувальщина монополістом.
Тепер давайте подивимося, як може бути з-мерена величина цих соціальних витрат. Нарис 11-6 ми знову показуємо точку конкурентно-го рівноваги E, а також точку монопольного рівноваги А При конкурентному рівновазі ціна рав-вується граничним витратам, так що ценностьдополнітельной одиниці продукції для споживачам-лий якраз збігається з граничними іздержкаміее виробництва. Суспільство не отримало б никако-го виграшу від нарощування випуску за пределиуровня конкурентного рівноваги або ж від егосніженія нижче даного рівня. Як було показань гл. 9, конкурентна рівновага є ефек-нормативним по Парето.
Монопольне рівновага не є ефек-ним по Парето. Ціна P, з якою сталківаютсяпотребітелі, перевищує граничні витрати збіль-шення випуску MCn. Отже, потребітелібилі б готові платити за додаткову едини-цу продукції більше того, у що її проізводствообошлось б монополісту.
Відштовхуючись від монопольного обсягу випускаQn, припустимо, що випуск продукції яким-тообразом зріс на 1 одиницю. Відповідний ви-ігриш для суспільства представляв би собою разніцумежду граничної цінністю додаткової оди-
Ниці для покупців і граничними іздержкаміее виробництва, або (Рт - МСТ).
Точно так само, як-що б потім була проведена друга додаткових-ная одиниця, то додатковий виграш для про-вин представляв би собою різницю між пре-слушною цінністю (P) і граничними витратами (MC) при цьому обсязі випуску Продовжуючи в томже дусі доти, поки випуск не досягне конкурентних рівня Qc, ми бачимо, що величина чи-стій вигоди, пов'язаної зі збільшенням проізводстваеще на одну одиницю, вимірюється величиною верти-кального розриву між ціною і граничними з-Держко при кожному обсязі випуску Сумміруяеті вертикальні відрізки, ми отримуємо (у вигляді за-тенение трикутника ABE) загальну величину соці-ального виграшу, який мав би місце в ре-док збільшення випуску з монопольного уровнядо конкурентного уровня5.
Тепер ми можемо бачити, що соціальні з-тримки, пов'язані з монополією, - це альтерна-
5 У термінах тих концепцій, визначення і пояснення яким билідани в гол . 10, площа трикутника ABE на рис 11-6 представляє собойвелічіну, на яку збільшилася б сума надлишків для потребітелейі виробників в результаті руху від монопольного обсягу випу-ска до конкурентного обсягу випуску.

РІС. 11-6. Вимірювання загальної величини соціальних іздер-жек, пов'язаних з монополією. Конкурентна галузь забезпечуватися б випуск на рівні точки E, в якій граничні з-тримки в точності дорівнюють ціні і, отже, установленої споживачами граничної цінності додаткової едини-ці випуску. Монополіст, навпаки, обмежує випуск обсягів по-мом Q1n (нижче Q1), при якому ціна (Рт) перевищує велічінупредельних витрат. Загальна величина соціальних витрат, пов'язаних з монополією, виражається накопиченою сумою пре-височини ціни над граничними витратами і дорівнює потім на внутрішню-ненной площі ABE
тивні витрати. Вони являють собою общуювелічіну вигоди (різницю між цінністю і з-Держко), якій жертвує суспільство, допускаясокращеніе виробництва до монопольного рівня, а не стимулюючи його розширення до конкурентногоуровня.
Про Недоліки суспільства, пов'язані з ограни-чением випуску монополіями, рівняються на-копленіем сумі перевищення предельнойценності над граничними витратами придвижении від монопольного обсягу випуску кконкурентному.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Соціальні витрати монополії "
 1. 15.5 МОНОПОЛЬНА ПРИБУТОК Площа прямоуголь-ника BCDE дорівнює прибутку монополії. Висота
  витрати виробництва ліки передбачаються постійними (що більш-менш правильно для значного числа препаратів). Протягом терміну дії патенту фірма-монополіст максимізує прибуток, так як про-нищить обсяг продукції, при якому граничний дохід дорівнює граничним витратам. Водночас встановлюється ціна, неабияк перевищує пре-слушні витрати. Але коли термін патенту
 2. 6. Монопольні ціни
  соціального захисту Бісмарка, а також профспілкового тиску і примусу, спрямованого на підвищення ставок заробітної плати, збільшити доходи і підвищити рівень життя найманих робітників. Поборники цієї політики не послухали попередження економістів. Економічних законів не існує, оголосили вони. В результаті Sozialpolitik призвела до зростання витрат виробництва в Німеччині. Кожне просування
 3. 15. Химера неринкових цін
  соціальної організації краще відповідає досягненню тих цілей, яким люди повинні присвятити свої праці і турботи. Питання стоїть так: ринкова економіка чи соціалізм? Ніякого третього рішення не існує. Поняття ринкової економіки з неринковими цінами абсурдно. Сама ідея витратних цін нездійсненна. Навіть якщо формулу витратних цін прикласти до підприємницької прибутку, то вона паралізує
 4. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  соціальні досягнення, тобто як подарунки, для отримання яких працівники не повинні йти ні на які жертви. Прийнято вважати, що правильність цієї доктрини в достатній мірі підтверджується тим, що окремі наймані працівники володіють нікчемним впливом на умови трудового договору. Рішення, що стосуються тривалості робочого дня, роботи в неділю і свята, обідніх перерв і
 5. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  соціальна філософія нашої епохи. Вона не створена Марксом, хоча своєю популярністю вона зобов'язана в основному роботам Маркса і марксистів. Під нею сьогодні підписуються не тільки марксисти, але й не меншою мірою ті партії, які підкреслено декларують свій антимарксизм і на словах підтримують вільне підприємництво. Вона є офіційною соціальною філософією римського католицизму,
 6. Коментарі
  соціальної психології. Аналізу індивідуальних дій економічних агентів (методології індивідуалізму) вони протиставляли розгляд колективних дій і колективних інститутів корпорацій, профспілок, політичних партій. Сам термін інституціоналізм походить від слова інститут, під яким малися на увазі певний звичай, порядок, прийнятий у суспільстві, а також закріплення звичаїв
 7. 3. Антимонопольне регулювання
  соціальними конфліктами. У силу всього перерахованого в розвинених країнах існує антимонопольне регулювання економіки. Як відомо, у країнах Заходу держава активно втручається в господарську діяльність монополій і олігополії. Воно прагне не допустити надмірного впливу монополій і олігополії в економіці, розробляє антимонопольне (антитрестовські) законодавство.
 8. Зовнішньоторговельна політика
  соціальні програми, зниження податків і т.д. Особливо це відноситься до молодим державам, які використовують тарифну захист як одне з джерел державних доходів. Від 1/4 до 3/5 державного бюджету країн з низьким рівнем національного доходу забезпечується в даний час за рахунок митних
 9. 2. Економічні погляди Й. Шумпетера
  соціальної приналежності. Цей тип характеру відрізняють такі особливості: - опора на власні сили, - перевагу ризику, - цінність власної незалежності, - орієнтація на власну думку, - потреба в досягненні успіху, при тому, що самоцінність грошей для нього невелика, - і як ключове якість підприємця - прагнення до нововведення. Підприємець представляє
 10. 3. Еволюція теорій прибутку та підприємництва
  соціальний тип, що володіє здатністю до реалізації різноманітних ринкових можливостей. Як складова частина в сучасну теорію прибутку входить погляд на природу прибутку, висловлений американським економістом Ф.Найт (1885-1972) у своїй відомій книзі "Ризик, невизначеність, прибуток" (1921), де він розглядає прибуток як дохід за несення тягаря невизначеності. При цьому Найт проводить
© 2014-2022  epi.cc.ua