Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

8.2. Система національних рахунків

Система національних рахунків - застосовувана в розвинених країнах система національного обліку, статистики в масштабі країни, заснована на узагальненні та систематизації макроекономічних показників і балансових таблиць. В основу СНР покладено такі принципи: балансування доходів і витрат за методом подвійний запас, вартісної оцінки всіх товарів і послуг, роздільного обліку на спеціальних рахунках фінансових і перерозподільних потоків.
Таблиця 16.
.

Етапи розвитку СНС


Сучасна СНС ООН являє собою узгоджену схему для збору, опису та ув'язки основних потоків статистичної інформації, які виражені в макроекономічних показниках, які характеризують найбільш важливі результати і пропорції економічного розвитку. Фактично, СНС ООН стала міжнародним керівництвом для національних статистичних служб. Вона містить понад 500 різних стандартних рахунків, які доповнюються 25 допоміжними таблицями.
В основі СНР лежить використання статистичного міжгалузевого балансу (МОБ) виробництва та розподілу продукції, що має ряд модифікацій. МОБ являє собою шахову таблицю і може бути «великим» і «малим», залежно від числа включених галузей. В даний час одним з найбільш відомих є міжгалузевий баланс В. Л. Леонтьєва, що отримав назву «Витрати - випуск». Це пов'язано з тим, що галузі національної економіки виступають як виробники і формують пропозицію благ і послуг, продаючи їх іншим галузям. Ці ж галузі виступають як споживачі, і в цій якості вони формують попит, є покупцями матеріальних благ і послуг інших галузей.
Модель «Витрати - випуск» призначена для аналізу речового аспекту процесу виробництва і розподілу продукту. У загальному вигляді модель балансу В. Л. Леонтьєва відображена в таблиці 17, де в рядках під назвою «випуск» записані галузі як продавці, а шпальтах під назвою «витрати» ці ж галузі як покупці.
Таблиця 17.
Модель «Витрати - Випуск».

Модель «Витрати - Випуск».


У СНР аналіз проводиться на основі використання ряду показників.
Основним показником СНР є валовий національний продукт (ВНП).
ВНП (GNP) - сумарна ринкова вартість усіх готових товарів і послуг, вироблених в країні за рік. Готовий (кінцевий) продукт - це товари і послуги, які на відміну від проміжних продуктів не вимагають додаткової переробки для використання. Існує три методи розрахунку ВНП (таблиця 18)
Таблиця 18.
Методи підрахунку ВНП.

Методи підрахунку ВНП


ВНП - не абстрактна величина. Тому його оцінка здійснюється в потенційному і реальному розрізі, з урахуванням безробіття, інфляції та зміни цін.
Потенційний випуск ВНП - це рівень випуску продукції, що передбачає залучення в економічний оборот всіх економічних ресурсів, тобто при повній зайнятості і повному обсязі виробництва. Фактичний випуск може бути більше або менше потенційного. Оцінку проводять за допомогою визначення «розриву» між ними:


Розрив зазвичай визначається за економічний цикл. Для короткочасного періоду (рік) визначають номінальний і реальний ВНП.
Номінальний ВНП - це вартість готових товарів і послуг, вироблених в економіці країни протягом року за поточними цінами.
Реальний ВНП - вартість всіх вироблених готових товарів і послуг в даному році з урахуванням цін базового року.
Ставлення номінального ВНП до реального ВНП називають індексом цін або дефлятором ВНП.
На відміну від ВНП валовий внутрішній продукт (ВВП) - охоплює готову вартість всієї кінцевої продукції, створеної всередині країни (як вітчизняними, так і іноземними виробниками). Співвідношення між ВНП і ВВП показано на наступній схемі.
Схема 41.

Співвідношення між ВНП і ВВП


Крім ВНП і ВВП в систему національного рахівництва включають інші макроекономічні показники (схемі 42).
Схема 42.


Чистий національний продукт (ЧНП) - це створений ВНП за вирахуванням тієї частини продукту, яка необхідна для заміщення засобів виробництва, зношених в процесі випуску продукції (амортизаційні відрахування).

Національний дохід (НД) - це сума доходів усіх власників, що беруть участь у виробництві факторів, тобто як сума заробітної плати, прибутку, відсотка і ренти. НД визначається як ЧНП за вирахуванням непрямих податків на бізнес.
Особистий дохід виходить шляхом вирахування з НД внесків на соціальне страхування, нерозподіленого прибутку корпорацій, податків на прибуток корпорацій і додавання суми трансфертних платежів. Необхідно також відняти чистий відсоток і додати особисті доходи, отримані у вигляді відсотка, в тому числі і відсоток по державному боргу.
Наявний доход обчислюється зменшенням особистого доходу на суму прибуткового податку з громадян та деяких неподаткових платежів державі. Наявний доход використовується на споживання і заощадження.
Незважаючи на те, що СНР є найбільш ефективним способом вимірювання національного багатства, існують багато операцій та послуги, які даною системою не враховуються. Недоліки системи національних рахунків показані на схемі 43.
Схема 43.
Недоліки СНС.

Недоліки СНС


Показники СНС є найважливішим індикатором рівня соціально-економічного розвитку країни. Однак в обсязі виробленої продукції та послуг не можуть відображатися такі показники, як здоров'я нації, тривалість життя, в тому числі її активної частини, вирішення екологічних проблем і т. д. Це викликає досить критичне ставлення до даного методу вимірювання національного багатства у ряду вітчизняних економістів . Як приклад наведемо слова А. Г. Грязнова і Т. В Чечелеве, які стверджують, що «Західна методологія обчислення макроекономічних показників має більше недоліків, ніж переваг. Єдина її перевага - відсутність повторного рахунку доходів. Один і той же дохід юридичної чи фізичної особи входить в національний дохід стільки разів, скільки переходить від одного до іншого ». Такий підхід викликає підвищений інтерес до оцінки альтернативних методів обчислення національного багатства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.2. Система національних рахунків "
 1. Основні структурні елементи системи національних рахунків
  системі національних рахунків використовується система подвійного запису за методом бухгалтерського обліку. Метод побудови системи національних рахунків полягає у відображенні всіх економічних процесів як сукупності двосторонніх операцій, скоєних контрагентами. Національне господарство представляється у вигляді замкнутої моделі; економічна діяльність суб'єктів розписується по рахунках як потоки
 2. Контрольні питання
  система національних рахунків і яка її головна мета? 2. Які рахунки входять в структуру системи національних рахунків? 3. Що являє собою рахунок? 4. Дайте визначення ВВП і ВНП. У чому різниця між ними? 5. У чому полягають основні недоліки ВВП як комплексного макроекономічного показника? 6. Що таке дефлятор ВВП? 7. Якими методами можна розрахувати ВВП (ВНП)? 8. Як
 3. Система національних рахунків (СНР)
  систему збору та обробки інформації про стан і результати функціонування національної економіки. Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної політики держави, економічного прогнозування, для міжнародних зіставлень національного доходу. Національне
 4. Система національних рахунків
  національних рахунків (СНР) - це сукупність статистичних макроекономічних показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки . СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній
 5. Терміни і поняття
  національних рахунків Валовий внутрішній продукт Валовий національний продукт Додана вартість Чистий внутрішній продукт Національний дохід Макроекономічні
 6. Глава 20. Система національних рахунків і її показники
  система показники, що дають повноцінну картину господарської
 7. Система національних рахунків (СНР)
  систему збору та обробки інформації про стан і результати функціонування національної економіки. 2. Показники функціонування національної економіки 299 Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної політики держави, економічного
 8. Система національних рахунків
  системі національних рахунків (повна назва: система рахунків національного продукту і доходу). Система національних рахунків була розроблена в кінці 1920-х рр.. групою американських вчених, співробітників Національного бюро економічних досліджень, під керівництвом майбутнього лауреата Нобелівської премії Саймона Кузнеця. Спроби розробити систему макроекономічних показників, які дозволяють
 9. 1. Поняття Системи національних рахунків
  системі макроекономічних показників була усвідомлена ще англійським економістом Вільямом Петті, який вперше у світі здійснив оцінку національного доходу своєї країни. Першу макроекономічну модель національної економіки створив француз Франсуа Кене, глава школи фізіократів. Проте особливо сильно потреба в системі макроекономічних показників проявилася в 20-30-х рр.. XX в. У СРСР
 10. Інвестиційний бюджет
  системи Японії. Місцеві органи влади нараховують близько 7 тис. подібних
 11. Методологічні аспекти макроекономічних показників
  система показників, яка дозволяє виміряти загальні (сукупні) результати господарської діяльності всіх учасників економічних відносин. Внаслідок того, що історично склалися дві системи господарства: директивно-планова і ринково-регульована, виникли два методи розрахунку макроекономічних показників - балансовий і національних рахунків. Перший метод широко застосовувався в економіці СРСР
 12. Основні терміни і поняття
  система національних рахунків, чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, дохід, чистий економічний добробут, безробітний, фрикційна, структурна, циклічна безробіття, рівень безробіття, природний рівень безробіття, повна зайнятість, закон Оукена, інфляція, помірна, галопуюча інфляція, гіперінфляція, індекс цін, темп інфляції, відкрита і
 13. 2. Уніфікація податкових систем як основна тенденція їх функціонування
  систем розвинених країн на сьогоднішній день є їх уніфікація. Уніфікація податкових систем як один з напрямків податкової глобалізації відбувається в рамках загальної системи глобалізації світової економіки. Уніфікація податкових систем проявляється у гармонізації національних податкових систем розвинених країн і їх податкової політики. Єдиний підхід до визначення різних елементів оподаткування
 14. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  національний продукт. Розрахунок валового національного продукту за витратами і за доходами. Номінальний і реальний ВНП. Дефлятор - ВНП. Система національних рахунків. Валовий національний продукт і суспільний добробут. Безробіття: поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х
 15. 13.6. Національне рахівництво: балансовий метод, метод системи національних рахунків
  системи національного рахівництва (СНР). СНР - це спеціальні таблиці і баланси, в яких відображено, з одного боку, наявність ресурсів, з іншого - їх використання. Національне рахівництво має свою історію. Економісти давно зрозуміли, що дослідження економіки неможливо без зіставлення доходів і витрат, без балансу. Першу спробу розробити баланс зробив в 1758 р. Франсуа Кене
 16. Тема 2. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ. ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
  Тема 2. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ. ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ
 17. 11.3. Макроекономічні показники
  системі показників обсягу виробництва центральне місце займає валовий національний продукт (I i 11П), що представляє собою сукупну вартість всього обсягу звичайно-I про 11 роизводства товарів і послуг, створених не тільки всередині країни, але і за і ч межами за один рік. Для вимірювання національного обсягу виробництва використовуються також валовий внутрішній продукт (ВВП) - узагальнюючий
 18. 7. СИСТЕМА національне рахівництво
  системи національного рахівництва (СНР) лежить концепція «господарського кругообігу», стрижнем якої є економічний оборот. В системі національного рахівництва визначаються кількісні значення найважливіших макроекономічних показників. Для цього по кожному з економічних суб'єктів і народному господарству в цілому складається система функціональних рахунків, що відображають участь
© 2014-2022  epi.cc.ua