Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Пристосування до розширення попиту


Почнемо з приросту грошової маси. Сначалавспомнім, що ми знаємо про короткостроковому воздей-відно з гол. 30. На рис 31-5 представлені кріваясовокупного попиту AD і крива краткосрочногосовокупного пропозиції AS, спрямована вверх.Ісходное макроекономічну рівновагу достига-ється в точці E. Тут спостерігається повна зайнятість, що відбивається вертикальною лінією У *. Пріростномінальной грошової маси зрушує криву со-

Випуск продукції
РІС. 31-5. Короткострокові наслідки приросту гро-ної маси. Приріст номінальної грошової маси сдвігаеткрівую сукупного попиту з положення AD у положення AD '. З точки вихідного рівноваги з повною зайнятістю? економі-ка перемішається в точку E '. Обсяг виробництва і зайнятість по-Виша, реальна грошова маса збільшується, а відсоток-ні ставки падають, приводячи, таким чином, до підвищення рів-ня доходів і витрат. Але в точці? ' не досягає окончатель-ве рівновага: внаслідок сверхзанятости зарплата зростає, сдві-гаю AS з часом вгору

Випуск продукції
РІС. 31-6. Динаміка сукупної пропозиції. Кратковре-менное рівновагу, наступне за грошовою експансією, достига-ється в точці E '. Але так як в цій точці обсяг виробництва ви-ше нормального і, значить, високий рівень зайнятості, то ціни бу-дуть зростати. Підвищувальний вплив на витрати викликає сдвігкрівой AS вгору і вліво - до положення AS '
сукупного попиту вгору і вправо - від AD до AD'. Новою точкою короткострокової рівноваги при віз-що росла фізичному обсязі виробництва і уровнецен є точка E '.
У короткостроковому періоді грошова експансіявизивает зростання обсягів випуску, а також зайнятості іценів. У новій точці короткострокової рівноваги обсяг виробництва знаходиться вище рівня повної зайнято-сті. Отже, працівники працюють понаднормово, і через деякий час підприємці звернуть-ся до ринку праці, щоб найняти більше работніков.Прі первісному рівні заробітної плати поя-вітся надлишок попиту на працю і на заробітну платубудет надано підвищувальний вплив
АДАПТАЦІЯ В середньострокових перспектив-ВЕ. Малюнок 31-6 ілюструє, що буде затемпроісходіть. До тих пір, поки об'єм проізводствабудет перевершувати У *, пропозиція на ринку тру-так буде порівняно мало, а зарплата буде расті.Фірми, що випускають продукцію в обсязі У, об-наружіваться, що наявні працівники требуютповишенія зарплати, щоб продовжувати працювати стій же інтенсивністю , і що для залучення но-вих працівників потрібно підвищити зарплату. По-щення зарплати призводить до того, що фірми по-щують ціни, так як фірми можуть дозволити себепредложіть на ринок даний обсяг проізводімойімі продукції тільки за цінами, возмещающімрост витрат. Таким чином, крива сукупного
предл ° вання зсувається вгору - із положення ASв положення AS '. У результаті адаптації зарплатиі цін точка короткочасного рівноваги переме-стіт з E 'в E ", де ціни вищі, а фізичний об'єк-ем виробництва нижче, ніж у E'.
Однак новий стан рівноваги в точці E "- це ще не фінал. Навіть у точці E "обсяг вироб-ництва залишається вище рівня повної зайнятості, і, таким чином, все ще є надлишок попиту натрудившись Отже, зарплата зростатиме.
Витратиш-ки фірм продовжують рости, і фірми продолжаютповишать ціни. Таким чином, крива сукупно-го пропозиції буде продовжувати зрушуватися вгору вліво. Крива короткострокового сукупного запропонованого-вання зсувається вгору і вліво до тих пір, покафактіческій обсяг виробництва не превзойдетпотенціальной величини, що досягається за умови повної зайнятості.
Отже, з часом точка макроекономічна рівноваги на кривій AD 'сдвігаетсявверх - від E' до E "і вище Цей процес продовжуе доти, поки зарплата, витрати і ценине збільшаться настільки, щоб скоротити уровеньрасходов знову до рівня повної зайнятості. Етопроізойдет тільки тоді, коли економіка пройдетвесь шлях до точки В. У точці В ціни збільшилися втой же пропорції, що і номінальна денежнаямасса. Отже, обсяг реальної грошовоїмаси той же, який він був спочатку в точкеE. Зарплата підвищується, ціни підвищуються, денеж-ва маса зростає, але реальна зарплата і реальнаяденежная маса залишаються такими ж, як в точці E, і, отже, сукупний попит, зайнятість іоб'ем виробництва також повертаються до своімпервоначальним рівням.
ПОВНА КАРТИНА. Якби ми продовжували ри-пхати рухому криву короткострокового сово-купного пропозиції на рис 31-6, то ми б обготівковув-ружілі, що рівень цін і обсяг виробництва про-продовжували змінюватися. Рівень цін стійко растетпо напрямку до його нового рівня довгостроково-го рівноваги P '". Обсяг виробництва після егопервоначального зростання до Y' поступово падаетвновь до рівня повної зайнятості. На цьому фонекак зарплата, так і безробіття зростають.
Малюнок 31-7 показує, як грошова експансії-ся впливає на ціни, обсяг виробництва і ін-фляции в економіці в часі, стосовно ккороткім і тривалим періодам. В моментt0 грошова маса збільшується. Обсяг виробниц-ства спочатку піднімається вище рівня пів-ної зайнятості У *, а потім поступово падає вновьдо того ж рівня. Ціни підвищуються по порівняй-нію зі своїм первісним рівнем P0 і про-

РІС. 31-7. Траєкторії адаптації цін, обсягу виробниц-ства та інфляції до зростання грошової маси. Коли в моментt0 грошова маса збільшується, рівень цін і обсяг виробниц-ства зростають. Після цією ціни повільно ростуть аж до досягнення ними нового рівноважного рівня F "в міру движ-ня кривої сукупної пропозиції вгору. Обсяг виробниц-ства повільно знижується, повертаючись до потенційного уровнюУ *. На малюнку показаний також темп інфляції. Темп інфляції-темп приросту цін - найбільш високий спочатку, потім він мед-повільно падає до нуля, у міру того як ціни наближаються кравновесному рівню P '"
довжують рости. На малюнку показаний також уровеньінфляціі, т . е. темп зростання цін. До тих пір, покауровень цін зростає, рівень інфляції положітелен.Он найбільш високий спочатку, коли рівень цін з-вершив свій найбільший стрибок, і після етогопадает до нуля.
Таким чином, повна модель сукупного спро-са та пропозиції, описана нами, показує, какопределяется рівень інфляції і чому требуетсядлітельное час, щоб економіка отреагіровалана зміну попиту на гроші і сукупного спро-
са.
Основною причиною тривалості процесу є-ється повільна адаптація зарплати.
Малюнок 31-7 ілюструє різницю між пів-ної моделлю, до якої ми підійшли, і двома край-ними випадками, які обговорювалися раніше: Кейнс-анской моделлю з фіксованими цінами і клас-січеской моделлю з еластичними цінами (або сфіксірованним об'ємом виробництва). реалістичний-ська модель, яку ми викладаємо тут, об'едіняететі два крайніх випадку. Ціни не є ні пів-ністю фіксованими, ні повністю гібкімі.Расшіреніе грошової маси поступово піднімаючи-ет рівень цін доти, поки ціни в долгосроч-ної перспективі не піднімуться в тій же пропор-ції, що і номінальне грошову пропозицію По-сле завершення всіх адаптаційних процесів етамодель дає результати, в точності збігаються срезультатамі класичної моделі. Це краще всеговідно на прикладі зміни обсягу производствав довгостроковій перспективі обсяг проізводствавозвращается до рівня повної зайнятості. Але пів-ної картини процесу пристосування классіческаямодель не дає, так як експансіоністська денеж-ная політика під час адаптації швидше веде до ро-сту обсягів виробництва, ніж до непосредственномуросту зарплат і цін без будь-якого впливу наоб'ем виробництва і рівень зайнятості.
Таким чином, друкування грошей не може Неоген-раничения збільшувати зайнятість вище нормальногоуровня. Але оскільки ціни не зростають так швид-ро, щоб скоротити реальні залишки до їх першо-початкового рівня (що викликано відносною стійкої зарплати), то на практиці в краткос-рочной і середньостроковій перспективі ощущаютсяпоследствія збільшення номінального денежногопредложенія. Це означає, що в перехідний пері-од обсяг виробництва і зайнятість вище, а процен-тні ставки нижче тих, якими вони могли б битьпрі відсутності збільшення грошової маси.
І нарешті, наведена нами модель інакше, чемклассіческая, описує динаміку інфляції. Вклассіческой моделі рівень цін відразу підстрибуючи-ет до нового рівня довгострокової рівноваги, і наетом процес пристосування закінчується. В на-шей ж моделі інфляція проявляється не відразу, темпи її найбільш високі спочатку, а потім уповільнювався-ються. Пристосування відбувається поступово.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ. Наявність устойчівихотклоненій обсягу виробництва від його потенциаль-ного рівня, що досягається за умови повної за-нятості, є відмінною рисою економіч-ського циклу Ми вже бачили, що збільшення денеж-ної маси може призвести до таких тривалим від поклоніння, як зростання обсягу виробництва, а потім
його скорочення знову до потенційного рівня. Теж саме вірно для фіскальної експансії або ро-ста інвестицій. Аналогічно: скорочення сукупність-ного попиту викликає спади, а потім в кінцевому рахунку підйоми, так як обсяг виробництва повер-тається до рівня повної зайнятості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Пристосування до розширення попиту"
 1. 5. Конкуренція
  пристосовані рослини і тварини. Антагонізм між тваринами, вмираючими від голоду , і тими, хто вириває у них їжу, непримиренний. Громадське співробітництво в рамках поділу праці усуває цей антагонізм. Ворожість воно заміняє партнерством і взаємністю. Члени товариства об'єднані спільною справою. Термін конкуренція, застосовуваний до тваринної життя, позначає суперництво між
 2. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  пристосування виробничих процесів до нового положення справ. Вивчаючи цю проблему, як і будь-яку іншу проблему змін ринкової інформації, ми повинні остерігатися поширеної помилки жорсткого поділу короткострокових і довгострокових результатів. Те, що трапляється в короткому періоді, є першим етапом ланцюжка послідовних змін, які в тенденції призводять до довгострокових
 3. 6. Монопольні ціни
  пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора виробництва не приносить ніякої граничної чистої виручки.
 4. 6. Вплив минулого на діяльність
  пристосування, марність яких очевидна. Тим самим патентний захист забезпечується величезному числу нікчемних винаходів. Їх автори схильні переоцінювати свій внесок у розвиток технологічного знання і покладати перебільшені надії на матеріальні вигоди, які вони можуть їм принести. Розчарувавшись, вони скаржаться на безглуздість економічної системи, яка позбавляє людей переваг
 5. 9. Гроші і капітал; заощадження та інвестиції
  пристосування виробничої діяльності до уявному зубожіння. Це просто змінює статті грошового розрахунку. Тепер припустимо, що збільшення кредитних або паперових грошей або кредитна експансія виробляють додаткові гроші, необхідні для збільшення залишків готівки індивідів. Тоді незалежно протікають три процеси: тенденція падіння цін на товари, викликана збільшенням
 6. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  пристосування виробництва до бажань споживачів і називаються депресією. У соціалістичній економіці враховуються тільки суб'єктивні оцінки держави, а люди позбавлені всяких засобів вираження своїх власних оцінок. Диктатора не хвилює, чи схвалюють маси її рішення щодо того, що направити на поточне споживання, а що на додаткові інвестиції. Якщо диктатор більше
 7. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  пристосувань, які він сприймає як само собою зрозуміле! Підвищення матеріального благополуччя змінило оцінку вільного часу робітником. Краще забезпечений задоволеннями життя, він швидше досягає точки, за якою розглядає будь-яке подальше прирощення негативною корисності праці як зло, яке паче не переважується очікуваним додатковим приростом проміжного
 8. Методи і засоби ведення конкурентної боротьби монополій наступні
  пристосування. Рівновага Курно досягається на ринку тоді, коли в умовах дуополії кожна фірма, діючи самостійно, вибирає такий оптимальний обсяг виробництва, який очікує від неї інша фірма. Рівновага Курно виникає як точка перетину кривих реагування двох фірм. Монополістична конкуренція поєднує риси монополії та ринку досконалої конкуренції. Продовольчі
 9. 3. Економічні погляди С.Сисмонди
  пристосуванні сукупного попиту до сукупній пропозиції і неможливості загальної кризи надвиробництва, Сісмонді висунув тезу про сталість криз надвиробництва в капіталістичній економіці. Звівши вартість суспільного продукту до доходів, Сісмонді заявляє, що для реалізації всього виробленого продукту необхідно, що б виробництво повністю відповідало доходам суспільства. І
 10. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  пристосування до ній економіки і пом'якшення її негативних наслідків. Активна антиінфляційна політика передбачає використання методу шокової терапії, при якій за короткий період часу знищуються причини інфляції як на стороні попиту, так і пропозиції, і яка полягає в наступному: а) зменшуються державні витрати, б) зростають податки; в) формується бездефіцитний
© 2014-2022  epi.cc.ua