Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

4. Скорочення государственнихрасходов веде до їх витіснення


У п. 3 ми бачили, що в разі зростання грошової мас-си економіка може повернутися до повної зайнятості, як тільки зарплата і ціни збільшаться в достатній-ної ступеня. Чи виникає подібна реакція в від-вет на зміни у фіскальній політиці? Есліправітельство зменшить свої закупівлі товарів іпослуг, то це скоротить сукупний попит Що перед-ставлять собою процес, що приводиться в двіженіеподобним скороченням витрат, який в конеч-ном рахунку повертає сукупні витрати до рів-ню повної зайнятості? Щоб поглибити наше поні-мание процесу пристосування, розглянемо такоесокращеніе державних витрат. Просимо васначертіть графіки для ілюстрації цього процессаОні будуть дуже схожими на графіки, наведено-ні в попередньому параграфі, за винятком того, що на них має бути відображено не збільшення, асокращеніе сукупного попиту
Припустимо, що в момент повної занятостіправітельство скорочує витрати на оборону. Ні-повільним результатом буде скорочення сукупність-них витрат і, отже, зсув кривої сово-купного попиту ліворуч Так як короткострокова кріваяAS спрямована вгору, то обсяг виробництва і ценипрі новому короткостроковому рівновазі знизяться.
Падіння цін загальмує скорочення виробниц-ства та зайнятості, тому що воно означає збільшен-ня реальних залишків коштів і, отже, па-дення процентних ставок. Падіння процентних ста-вок стимулює інвестиції і, отже, за-безпечує часткову компенсацію скорочення дер-жавних витрат. Таким чином, навіть у короткострокові перспективі наявності деякий компен-саціонное збільшення приватних витрат, т.
е витес-ня ними державних витрат. Як ми уви-дим, в довгостроковому періоді цей процес проявля-ється ще сильніше
У короткостроковому періоді спостерігається безработ-ца і, отже, зарплата і витрати падают.Крівая сукупної пропозиції, таким чином, весь час зсувається вправо, відображаючи сокращеніерасходов на оплату праці Результатом зсуву ASвправо буде розширення виробництва та дальнейшеепаденіе процентної ставки, тому що ціни поні-зились, а реальні залишки зросли. Цей процес
ТАБЛИЦЯ 31-2. Ефект витіснення
(2)
(3)
(D
них ставок сти- мулірующее інвес-тиции і подни-маєт сукупність-ний попит
увелічіваетреальние ос-татка і сни-жает відсоток-ні ставки
Зниження государ-Зниження цін Падіння відсоток-
дарських расхо-дов сокращаетспрос, обсяг виробництва, зайнятість і ціни
продовжується до тих пір, поки зарплата, витрати іцени не зменшаться настільки, щоб процентні став-ки скоротилися до рівня, при якому возросшіеінвестіціонние витрати повністю компенсіруютсокращеніе державних витрат.
Таким чином, класична модель, яка по-могает оцінити довгострокові наслідки політи-ки, призводить до дуже важливого висновку:
Про Скорочення державних витрат (редукціоністская фіскальна політика) вдолгосрочном періоді веде до повного витес-нению їх приватними витратами. Увеліченіегосударственних витрат (экспансионистскаяфискальная політика) веде до повного витес-нению ними інших видів витрат.
Повний витіснення відрізняється від того, що ми ві-діли в попередніх розділах, де було показано, що, наприклад, експансіоністська фіскальна політікаувелічівает процентні ставки і, отже, призводить до деякого скорочення інвестицій, яке перешкоджає подальшому ослабленіюфіскальной політики.
І навпаки, скорочення дер-жавних витрат зменшує процентниеставкі, що веде до деякого збільшення інве-стірованія, яке гальмує падіння випускупродукції. Тут ми маємо випадок полною заміщення-ня, або повного витіснення. Причина такого силь-ного результату проста: якщо об'єм виробництва за-фіксований, як це має місце в долгосрочномперіоде, то зрослі державні расходидолжни означати, що приватний сектор витрачає мень-ше Скорочення державних витрат означаючи-ет, що приватний сектор, як тільки відновлює-ся повна зайнятість, витрачає більше Так як потре- бітельскіе витрати залежать в основному від уровнядоходов, зміна витрат приватного сектора дол-жно відображати зміну інвестиційного попиту, яке викликане зміною процентних ставок.
Як здійснюється витіснення, коли государ-ство скорочує рівень своїх витрат? Проследімето при допомоги табл. 31-2. Вона відображає связьмежду безробіттям, рівнем зарплати, витрата-ми і цінами; зв'язок між цінами і реальними
залишками; зв'язок між реальними залишками іпроцентнимі ставками; нарешті, зв'язок між про- центной ставками та інвестиційними расходамі.В табл. 31-2 показані окремі стадії процесу, що призводить до витіснення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. Скорочення государственнихрасходов веде до їх витіснення"
 1. фіскальна експансія та процентниеставкі
  скорочення сукупного ТАБЛИЦЯ 29-6. Фіскальна експансія і ефект витіснення (1) (2) (3) (4) Зростання правітельственнихрасходов або поніженіеналогов збільшує уровеньвипуска продукції ідоходов Збільшення доходів повишаетразмер попиту на реальниеденежние залишки Підвищення реального спросана гроші при неізменномколічестве грошей в обраще -ванні веде до
 2. Грошова і фіскальна політика
  скорочення податків) зрушує криву AD вправо, до AD ', що веде до зростання цін і обсягу виробництва. У результа-ті тою, що грошова маса не збільшилася, реальні остаткіпоніжаются, а процентна ставка підвищується ке E, так що реальні залишки М / Р повинні битьменьше Якщо випуск продукції при новому равнове-оці вище, то це означає, що реальний попит нагроші буде вище, а реальні залишки -
 3. 5. Наслідки бюджетного дефіциту
  скорочення норми інвестицій пріводятк того, що в розпорядженні економіки остаетсяменьше заводів і устаткування, і рано чи позднодефіціт викличе зниження рівня життя. У етомсостоіт тягар державного боргу. Допускаючи де-фіціта і фінансуючи його за допомогою випуску цін-них паперів, одне покоління має можливість збіль-шити своє споживання, залишаючи майбутнім поколе-вам збільшений борг, менше
 4. 6. Монопольні ціни
  скороченням обсягу продажів. Всю тяжкість скорочення повинен нести власник р1. Це впливає на його плани і в результаті призводить до встановлення монопольної ціни, що відрізняється від тієї, яка могла б бути встановлена у разі повної монополії [Очевидно, що задум неповної монополії зазнає невдачі, якщо конкуренти скористаються можливістю збільшити обсяг своїх продажів.]. 10. Дуополія
 5. Коментарі
  скорочення посівної площі і поголів'я худоби. У 1935 р. було прийнято Закон про трудові взаємовідносини (National Labor Relations Act), що закріплював спочатку зафіксоване в п. 7а NIRA право робітників на організацію у профспілки, перший в історії США Закон про соціальне забезпечення (Social Security Act), Закон про справедливе наймі робочої сили (Fair Labor Standards Act), що встановлював
 6. Способи фінансування дефіциту державного бюджету
  скорочення приватних інвестицій і скорочення обсягу випуску. 3. Фінансування дефіциту державного бюджету за допомогою зовнішнього боргу. У цьому випадку дефіцит бюджету фінансується за рахунок позик у інших країн або міжнародних фінансових організацій (Міжнародного валютного фонду - МВФ, Світового банку, Лондонського і Паризького клубів та ін.) Інакше кажучи, це теж вид боргового
 7. Методи і способи боротьби монополій на ринку
  скорочення споживання будь-яких інших товарів. Тому кожна монополія зацікавлена в розширенні збуту шляхом витіснення з бюджету споживачів товарів, вироблених в інших галузях. Наприклад, монополії, що виробляють меблі та інші предмети побуту, намагаються за допомогою реклами, шляхом продажу в розстрочку нав'язати споживачам якомога більше своїх товарів. Але тими ж методами і того ж
 8. 3. Економічні погляди С.Сисмонди
  скорочення сукупного попиту, так як, за висловом Сісмонді, "машини не знають ніяких потреб і тому не пред'являють ніякого попиту". Чи не розширює внутрішнього ринку і попит капіталістів, які частину доходу, призначену для споживання, накопичують. Іншими словами, здатність економіки виробляти все більше товарів наштовхується на недостатній попит з боку основних
 9. 32.7 ефект витіснення На графіку (а) представлений ринок грошей. Коли государ-ство збільшує закупівлі товарів і послуг,
  скорочення державних витрат потенційно може впливати на сукупну пропозицію. Припустимо, наприклад, що уряд збільшує витрати на утримання інфраструктури, наприклад на будівництво доріг. Дороги використовуються приватним біз-несом для забезпечення поставок клієнтам; збільшення чис-ла доріг означає підвищення продуктивності приватного бізнесу. Отже,
 10. Проіллюстрі-руйте відповіді за допомогою графіків.
  Скорочення налогооб-розкладання на сукупний попит? 722 Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому періоді в. Як співвідноситься сумарний ефект скор-щення податків на $ 20 млрд з сумарним ефектом зростання державних закупівель на $ 20 млрд? Чому? 8. Припустимо, що споживачі оптимистич-но оцінюють майбутні доходи і приймається-ють рішення про додаткові
© 2014-2022  epi.cc.ua