Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

5. Наслідки бюджетного дефіциту


Лауреат Нобелівської премії 1986 р. по економікеДжеймс Б'юкенен Qames Buchanan) з Універсам-тета Джорджа Мейсона стверджує, що наіхудшеенаследіе Кейнса для економіки полягає в тому, чтоон узаконив бюджетний дефіціт10. Вважаючи, що го-сударство має право оплачувати свій вихід з де-прес, Кейнс виступав проти преобладавшей дру час ортодоксальної точки зору на способиблагоразумного ведення державних фінансоаЕта точка зору полягала в тому, що для недопущення-ня державного дефіциту прийнятні любиесредства. Таким чином, стверджує Б'юкенен, Кейнс відкрив шлюзи, що дозволили політикам тра-тить гроші, не піднімаючи при цьому податків дляоплати витрат. Зрозуміло, Кейнс не був сторін-ником нерозважливих трат, результатом которихявілся би дефіцит. Він писав свою працю під времяВелікой депресії, коли високий рівень безробіттю-
9 Див збірник лекцій під редакцією F.lCRinger, The German Inflation of1923, Oxford University Press, 1969, і A. Ferguson, When Money Dies, William Kiraber, London, 1975.
10 James Buchanan and Richard Wagner, Democracy in Deficit. The Legacy ofLord Keynes, Academic. Press, New York, 1977.
Тіци і падіння цін означали мінімальний ріскінфляціі при дефіцитному фінансуванні.
Знадобилося тривалий час для прінятіяідеі Кейнса про користь бюджетного дефіциту у вре-мя спадів. І якщо вона була прийнята, Дефі-Цітни фінансування стало використовуватися навітьв сприятливі часи. У 80-х роках дефіцітполной зайнятості Сполучених Штатів перешагнулза позначку 3% ВНП (див. рис 34-3).
Настільки значні масштаби дефіциту, кото-які мали місце в Сполучених Штатах до середи-не 80-х років, можуть зрештою викликати інфля-цію. Однак ми вже говорили про слабкість в Сполуче-наних Штатах як прямого зв'язку між дефіцит-те та інфляцією, так і непрямої зв'язку «дефіцит-зростання грошової маси - інфляція». Звідси за-явище про те, що дефіцит не може бути допу-щен, оскільки він неминуче веде до інфляції, слід визнати необгрунтованим, по крайней Мерево тих умовах, які переважають в Сполучений-них Штатах в останні десятиліття.
Проте є ще одна причина для турбуй-ства з приводу дефіциту. У сучасних промисло-повільно розвинених країнах, що функціонують в умо-вах прийнятних темпів інфляції, головна небез-ність дефіциту полягає в ефекті витесненія.Рост дефіциту повної зайнятості витісняє частниеінвестіціі в результаті збільшення реальної процентної ставкі11. Скажімо простіше: чим більше Дефі-цит, тим вище обсяг заощаджень, іспользуемихдля фінансування державних витрат, ітем менше величина коштів, доступних для фі-нансування інвестицій. При зменшенні етойсумми реальна процентна ставка повинна вирастітакім чином, щоб скоротити попит на інвести-ції до суми, що відповідає обсягу предлагае-мих засобів.
Зростання реальної процентної ставки і відповідними-ющее йому скорочення норми інвестицій пріводятк того, що в розпорядженні економіки остаетсяменьше заводів і устаткування, і рано чи позднодефіціт викличе зниження рівня життя.
У етомсостоіт тягар державного боргу. Допускаючи де-фіціта і фінансуючи його за допомогою випуску цін-них паперів, одне покоління має можливість збіль-шити своє споживання, залишаючи майбутнім поколе-вам збільшений борг, менше основного капіталу і, отже, більш низькі масштаби потребле-ня.
РІВНІСТЬ РІКАРДО. Вирішальний аргумент впользу того, що державний борг і фінан-сування цього боргу створюють тягар для майбутніх поко-
11 Ефект витіснення був предметом нашого обговорення в гол. 30.

1960
1965
1970
1975
1980
1985
РІС. 34-6. Реальна процентна ставка і де-фіціта повної зайнятості в Сполучених Шта-тах в 1960-1986 рр.. Примітки. Метод ісчісленіяреальной процентної ставки описаний в тексті. Дефі-цит повної зайнятості вимірюється у відсотках отВНП. (Джерело Data Resources, Inc.)
Роки
лений, полягає в тому, що збільшення обсягів Заїм-ствования державою призводить до зростання реальнойпроцентной ставки. Професор Роберт Барро (Robert Вагг) з Гарвардського університету напів-чіл популярність завдяки наступного свого тези-су: у той час як зростання державних расходовувелічівает реальну процентну ставку, зраді-ня у величині дефіциту, що викликаються зміни-ми в оподаткуванні, не впливають на рівень процентної ставки за умови, що государственниерасходи і всі інші мають значення факторисохраняются незмінними.
Щоб побачити, як діє цей механізм, припустимо, що держава скорочує податки на20 млрд. дол без скорочення витрат. Отже, воно повинно зайняти у суспільства 20 млрд.дол. Припустимо, що це робиться за допомогою Аміс-оці облігацій, які повинні бути погашені че-рез 5 років. Природно припустити, що раціо-нально мислячі люди розуміють: через 5 років дер-дарства повинне буде підняти податки, для того щоб виплатити 20 млрд. дол і ще відсотки понимю. Які зміни вони внесуть у свій поведеніевследствіе усвідомлення цього факту? Їхні доходи в ре-док скорочення податків підвищуються на 20млрд. дол Тому вони можуть заощадити 20 млрд.дол. та інвестувати їх у державні обліга-ції, для того щоб через 5 років платежі, коториеоні отримають від держави в якості оплати засвоі облігації, були достатніми для компен-
сации зростання налого Відповідно до цієї логікойсегодняшнее скорочення податків повністю на направляється в заощадження, залишаючи поточне потреб-ня без зміни, оскільки люди очікують вмайбутньому збільшення податків.
За логікою Барро зрослі заощадження потре-бителей в точності відповідають рівню, достатній-ному для запобігання росту процентної ставкі.Такім чином, вплив дефіциту на інвестіцііотсутствует. Ця логіка була проаналізована іотвергнута англійським економістом Давидом Рікардо (1772-1823). Звідси й з'явилося названіеравенство Рікардо для тези про эквивалентностифинансирования даного рівня государственнихрасходов допомогою боргу і за допомогою налого
ЕМПІРИЧНІ ДАНІ.
Логіка рівності Рі-кардо цікава з теоретичної точки зору, носоответствует Чи воно реального поведінки людей? Малюнок 34-6 ілюструє динаміку реальної процентної ставки і дефіциту повної зайнятості в Сої-діненія Штатах для періоду починаючи з 1960 г.1280-ті роки виділяються як період найбільш високіхпроцентних ставок та сталого великомасштабні ного дефіциту повної зайнятості. Але в цілому оче-
12 Реальна процентна ставка обчислюється як різниця між среднімізначеніямі річний номінальної ставки за казначейськими векселями інорми інфляції для даного року (зокрема, для 1984 норма ін-фляции вимірюється як процентне збільшення дефлятора ВНП в пери-од з IV кварталу 1983 р. по IV квартал 1984 р.).
Видною зв'язку немає. Наприклад, в 1960-1964 рр.. імелместо величезне зростання дефіциту повної зайнятості, який, мабуть, не впливав на величину реальнойпроцентной ставки.
Як це часто буває в економіці, проблема со-стоїть в тому, що теоретична передумова «пріпрочіх рівних умовах» на ділі не виконується. Впериод 1960-1964 рр.. грошова політика стимули-вала економічне зростання, тоді як на початку 80-ХДАДМ вона була надзвичайно рестриктивной. Болеевнімательний аналіз даних рис 34-6, адаптуватися-ванних з урахуванням впливу грошової політики, при-водить до висновку, що зростання дефіциту повної зайнято-сті за інших рівних умов дійсно втенденціі викликає збільшення реальної відсоток-вої ставки.
Істинність рівності Рікардо може бути так-же встановлена шляхом перевірки факту увеліченіялюдьмі норми своїх заощаджень в результаті со-кращения податків. У даному випадку досвід 80-х годовсвідетельствует не на користь цієї тези: дефіцит, що пішов за значним скороченням подат-
гов, був високим, але норма заощаджень тим не ме-неї залишалася досить низькою порівняно спредшествующім періодом.
H У цій главі була розглянута обоснованностьпростих залежностей інфляції, зростання грошовоїмаси та дефіциту державного бюджету. Миобнаружілі, що деякі залежності такого ро-да дійсно існують. Стійкий бистрийрост грошової маси справді призводить до ви-соким темпам інфляції. При гіперінфляції швид-трий зростання грошової маси викликається Колоссаль-ним бюджетним дефіцитом. Однак у условіяхумеренних темпів інфляції та помірного об'емабюджетного дефіциту простих жорстких связеймежду зростанням грошової маси, інфляцією і Дефі-цітом не існує. Емпіричні дані свідчать про те, що в цій ситуації головна про-блема, пов'язана з дефіцитним фінансуванням, полягає в викликається ним тенденції сокращеніяоб'ема приватних інвестицій і звідси в сніженіізапасов капіталу майбутнього.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Наслідки бюджетного дефіциту "
 1. 1. Плоди интервенционизма
  наслідків, які передбачали економісти. Війни, громадянські війни, жорстоке пригнічення мас самопризначеної диктаторами, економічні депресії, масове безробіття, проїдання капіталу, голод. Однак не ці катастрофічні події призвели до кризи интервенционизма. Інтервенціоністські доктринери і їх послідовники пояснюють всі ці небажані наслідки як неминучі властивості
 2. СТАРІННЯ
  наслідки для державного бюджету, треба розглядати загальний дохід і загальна витрата як одне ціле. Якщо в уряду дефіцит всього бюджету в цілому, то не має значення та обставина, що в частині бюджету є профіцит через бухгалтерської умовності, що виділяє для деякого сектора витрат більше податків, ніж йому потрібно. Які б не були ці умовності, в тому, що стосується
 3. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  наслідків фінансового краху. Борг приватного сектора (ставлення якого до ВВП вдвічі більше, ніж у Сполучених Штатах) попросту занадто великий, щоб приватна економіка могла знову запустити свої економічні двігателі19. Традиційні японські методи відновлення економічного зростання - наприклад, розширення експорту - більше не діють. Японська економіка тепер так велика, що навіть приріст
 4. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  наслідки і для споживання, і для інвестиційних витрат. Цілком ймовірно, Японія могла б здійснити рефляція, але лише в тому випадку, якщо б вона побажала структурно перебудуватися, перейшовши від економіки, орієнтованої на експорт, до економіки внутрішньої орієнтації. Зі свого експортно-орієнтованою економікою вона надто залежала від зростання в решті частини світу, щоб знову привести в
 5. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  наслідків нового положення у світі, коли великі маси капіталу можуть швидко переміщатися з однієї країни в іншу. Замість того, щоб зосереджувати увагу на зниженні ставок відсотка з метою домогтися повної зайнятості і швидкого зростання, політика ставок відсотка повинна тепер зосереджуватися на контролі у вищій мірі рухливих потоків капіталу. Грошова політика стала тепер заручником
 6. ЕПОХА вузького ТИМЧАСОВОГО кругозір
  наслідки. Наприклад, просте зниження податків, як це робилося при адміністрації Рейгана, просто залишало людям більше грошей на споживання - що вони і робили, між тим як відсоток заощаджень в дійсності падав. Якщо бажано збільшити заощадження, то правильна техніка полягає не в податкових пільгах на дохід, а в податкових штрафах на споживання, що підвищуються в міру зростання
 7. Агрегирование
  наслідків зміни рівноваги на кожному з ринків. Агрегирование ринків дає можливість виділити чотири макроекономічні ринку: 1) ринок товарів і послуг, або реальний ринок; 2) фінансовий ринок, або ринок фінансових активів; 3) ринок економічних ресурсів; 4) валютний ринок. Для отримання агрегованого ринку товарів і послуг ми повинні абстрагуватися (відволіктися) від усього
 8. Інфляція та її показники
  наслідки, то розрізняють інфляцію очікувану і непередбачену (несподівану). Спільними наслідками і очікуваної, і непередбаченої інфляції є зниження купівельної спроможності грошей. Купівельна спроможність (цінність) грошей - це та кількість товарів і послуг, яку можна купити на одну грошову одиницю. Якщо ціни на товари підвищуються, то на одну і ту ж суму грошей можна купити
 9. Державний борг, його види та наслідки
  бюджетних дефіцитів, скориговану на величину бюджетних надлишків (якщо такі мали місце). Державний борг, таким чином, - це показник запасу, оскільки розраховується на певний момент часу (наприклад, за станом на 1 січня 2006 р.), на відміну від дефіциту державного бюджету, що є показником потоку, оскільки він розраховується за певний період
 10. Соціально-економічні наслідки інфляції
  наслідків можна додати: - перерозподіл доходів і багатства; - відставання цін державних підприємств від ринкових; - приховану державну конфіскацію грошових коштів через податки; - прискорену матеріалізацію грошових коштів; - нестабільність економічної інформації; - падіння реального відсотка; - зворотний пропорційність темпу інфляції і рівня
© 2014-2022  epi.cc.ua