Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПОКАЗНИКИ ПЛАНОВІ

показники, які застосовуються при складанні планів, в яких виражені планові завдання, намічені результати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПОКАЗНИКИ ПЛАНОВІ "
 1. 2.8.4. Планові показники
  Плани являють собою моделі майбутнього, що складаються з багатьох показників. План підприємства може складатися із сотень і тисяч показників, кожен з яких співвіднесений в тій чи іншій мірі з усіма іншими. У зв'язку з цим необхідно вивчати самі форми планових показників. Вони можуть бути директивними та розрахунковими. Перші з них складають мізерну частку від усіх показників плану. Їх стверджують
 2. 13. СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  Оцінка виконання виробничих завдань проводиться за допомогою певної системи показників процесів і явищ виробничо господарської діяльності. Кожен показник має числове вираження, що характеризує конкретний вимір об'єкта аналізу і його економічний зміст. За економічним змістом показники класифікуються на кількісні і якісні. Перші
 3. 6. Метод ланцюгових підстановок
  Метод ланцюгових підстановок полягає в тому, що ступінь впливу кожного фактора на загальний результат встановлюється послідовно, шляхом поступової заміни кожного показника іншим, причому один з них розглядається як змінний при незмінних інших. Цей метод використовується для аналізу зміни узагальнюючого економічного показника під впливом багатьох виробничих факторів. Наприклад,
 4. ПРОГНОЗ
  (від грец. Prognosis - передбачення, пророкування) науково обгрунтована гіпотеза про ймовірне майбутнє стані економічної системи та економічних об'єктів і характеризують цей стан показники. Розробку, складання прогнозів називають прогнозуванням. Прогнозування широко використовується на попередніх стадіях розробки планів і програм як інструмент наукового передбачення,
 5. Питання 61. Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції
  Собівартість продукції є узагальнюючим показником витрат виробництва, за допомогою якого можна проаналізувати рівень і динаміку витрат на виробництво і реалізацію різнорідної продукції по підприємству в цілому. Для аналізу зміни собівартості виробленої продукції порівняно з планом або базисним періодом розраховується агрегатний індекс собівартості продукції: {foto185}
 6. Визначення планового обсягу і структури надходження товарів в організацію.
  Потреба організації торгівлі в товарах складається з наступних показників: - необхідний обсяг продажу товарів населенню (Тр); - передбачуваний обсяг реалізації товарів організаціям і установам соціальної сфери (Тс); - приріст або зниження товарних запасів у порівняно з встановленими нормативами (? ТЗ); - втрати від уцінки товарів (Уц); - втрати в межах норм природного убутку
 7. 5. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Аналіз ФГД підприємства включає в себе велику кількість різних видів оцінок і, отже, вимагає і допускає застосування різноманітних методів і прийомів. Для обробки економічної інформації користуються такими методами, як балансовий, базисний, графічний, і такими прийомами аналізу, як порівняння, угруповання, елімінування. Балансовий метод дає можливість встановити взаємозв'язок
 8. 5.3.3. Визначення планового обсягу та джерел закупівлі необхідних товарів.
  Плановий обсяг закупівлі товарів визначається виходячи з планового обсягу надходження товарів в організацію. При цьому слід врахувати, що обсяг надходження товарів розраховується в роздрібних цінах, в той час як обсяг закупівлі товарів - у цінах їх закупівлі (різниця між цими показниками становить суму торгових надбавок або дохід від реалізації товарів). Крім того, слід врахувати, що приріст
 9. ЗАМОВЛЕННЯ-НАРЯД
  плановий, забезпечений фінансуванням конкретне замовлення на проведення певних робіт, поданий у формі завдання. Використовувався як плановий державне замовлення на проведення науково-дослідних і проектно-конструкторських
 10. 40. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ
  Аналіз собівартості окремих видів продукції проводиться по калькуляціях (плановим і фактичним). При аналізі калькуляцій собівартості окремих видів продукції фактичні витрати в цілому і по окремих статтях порівнюються з плановими показниками, а по порівнянній продукції - з даними попереднього року. Особливу увагу необхідно приділити виробам, складовим найбільшу питому вагу в
 11. 23. АНАЛІЗ РИТМІЧНОСТІ ВИПУСКУ. ПОКАЗНИКИ РИТМІЧНОСТІ
  Ритмічність - це рівномірність випуску продукції в рівні відрізки часу протягом звітного періоду. Ритмічна робота господарюючого суб'єкта - важлива умова випуску та реалізації продукції, підвищення якості, зниження собівартості і збільшення прибутку, раціональної організації виробництва і праці. Показники рівномірності випуску діляться на прямі і непрямі. До прямих показників
 12. 6.4. Спосіб відносних різниць
  Сутність і призначення способу відносних різниць. Сфера його застосування. Алгоритм розрахунку впливу факторів цим способом. Спосіб відносних різниць, як і попередній, застосовується для вимірювання впливу факторів на приріст результативного показника тільки в мультиплікативних і адитивно-мультиплікативних моделях типу V=(а - b) с. Він значно простіше ланцюгових підстановок, що за певних
 13. 2.8.5. Принципи планування
  Надійність планів залежить від використовуваних принципів організації планування. В економічній літературі широко обговорювали принципи планування і називали багато з них: наукова обгрунтованість, безперервність, реальність, напруженість, багатоваріантність та інші. Легше визначити названі принципи, ніж забезпечити їх застосування при розробці планів, що залежить від професіоналізму їх
 14. 4.2.2. Планова економіка
  Планова економіка - це економіка, при якій матеріальні ресурси складають державну власність, а спрямування і координація економічної діяльності здійснюються за допомогою централізованого планування, управління і контролю. Планова економіка функціонує на базі суспільної власності на економічні ресурси. Основні економічні рішення приймаються
 15. 6.3. Спосіб абсолютних різниць
  Сутність, призначення і сфера застосування способу абсолютних різниць. Порядок та алгоритми розрахунку впливу факторів цим способом Спосіб абсолютних різниць є однією з модифікацій елімінування. Як і спосіб ланцюгової підстановки, він застосовується для розрахунку впливу факторів на приріст результативного показника в детермінованому аналізі, але тільки в мультиплікативних і
 16. 4. ЕТАПИ І ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФХД
  Аналіз включає в себе наступні етапи: 1. Складання програми аналізу. 2. Вибір і перевірка вихідної інформації. 3. Розрахунок і угруповання аналізованих показників. 4. Порівняння аналізованих показників, визначення їх відхилень від величин, прийнятих в якості базисних. 5. Встановлення причин та факторів, що впливають на зміну аналізованих показників. 6. Визначення характеру і ступеня зв'язку
 17. Рівень нормування та обгрунтованості величини і асортиментної структури товарообігу.
  Досвід роботи великих і успішно працюючих торгівельних організацій підтверджує той факт, що важливим фактором їхнього успіху є рівень прогнозування, планування всіх показників діяльності в економічно обгрунтованому їх співвідношенні. Перераховані вище фактори формування розміру товарних запасів в торговельній організації взаємопов'язані і взаємозумовлені. Їх взаємозв'язок реалізується в процесі
 18. 21.2.1 Аналіз виконання внутрішньовиробничого плану підвищення продуктивності праці
  Виконання плану підвищення продуктивності праці оцінюють за місяць, квартал наростаючим підсумком з початку року. Фактичне зростання продуктивності праці зіставляється з плановим або базисним. Зміна рівня продуктивності праці (виробітку) визначають методом порівняння за різні періоди за формулами: {foto102} (грн.) (21.1) {foto103} (%) (21.2) де ±? В - зміна
 19. Методологічні аспекти макроекономічних показників
  Для характеристики і оцінки економічного розвитку країни існує ціла система показників, яка дозволяє виміряти загальні (сукупні) результати господарської діяльності всіх учасників економічних відносин. Внаслідок того, що історично склалися дві системи господарства: директивно-планова і ринково-регульована, виникли два методи розрахунку макроекономічних показників -
 20. 14.2. Аналіз використання технологічного устаткування
  Показники, що характеризують використання технологічного устаткування. Порядок їх обчислення і аналізу. Розрахунок впливу факторів на зміну випуску продукції. Після аналізу узагальнюючих показників ефективності використання основних фондів більш детально вивчається ступінь використання окремих видів машин і устаткування. Аналіз роботи обладнання базується на системі показників,
© 2014-2022  epi.cc.ua