Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р . Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Пошук оптимального положітельноговипуска


Фірма знаходить свій оптимальний положітельнийвипуск (тобто обсяг випуску, який максімізіруетпрібиль фірми в припущенні, що вона не соби-рается закриватися) шляхом застосування такого жерода граничного аналізу, який ми викорис-ли в гол. 6 для дослідження споживчих расхо-дов. Фірма починає з перевірки того, чи може онаувелічіть прибуток, виробляючи трохи більше або чутьменьше, ніж вона виробляє в справжній момент3.Еслі вона може збільшити прибуток за рахунок збільшен-ня випуску, то вона повинна повторити ту ж про-ревірку при трохи більшому обсязі випуску Навпаки, якби прибуток збільшився в результаті зменшення ня випуску, то фірмі слід було б рассмотретьчуть менший обсяг випуску Коли фірма вияв-жива, що прибуток не може бути збільшена пу-тем зміни обсягу випуску, рівень прібилідолжен бути максимально можливим за умови, що фірма не збирається закриватися. Тоді оптимальний позитивний випуск знайдений.
Так як прибуток - це різниця між доходомі витратами, то одиничний приріст випуску про-дукції збільшить прибуток тільки в тому випадку, еслідополнітельний дохід, отриманий від продажу до виконавчої одиниці, перевищує витрати про-
3 Якщо фірма в настоягдій. момент нічого не виробляє, то вона можетначать цю перевірку при будь-якому позитивному обсязі випуску.
Л
изводства даної одиниці, продукції.
Що являють собою ці зміни доходу і витрат? Насилу того що абсолютно конкурентна фірмасталківается з горизонтальною кривої попиту тіпаD на рис. 9-Ia, ціна, яку вона отримує за своюпродукцію, не залежить від того, скільки вона вироб-водить. Якщо продається ще одна одиниця продукції, то приріст доходу буде, отже, дорівнює вели-чині вихідної ринкової ціни товару P0. Зі сторо-ни витрат - додаткові витрати вироб-ництва додаткової одиниці продукції равнипредельним витратам MC, як ми бачили в гл. 8.
З цього випливає, що якщо існуюча ценапревишает граничні витрати при будь-якому конк-ної обсязі випуску, то фірма отримає большепрібилі, виробляючи на одну одиницю більше, по-скільки приріст доходу P0 перевищував би пріростіздержек MC Якщо ціна нижче граничних іздержекпрі деякому обсязі випуску, той же самий аргу-мент приводить до висновку, що фірма могла б збіль-шити прибуток, виробляючи на 1 одиницю меньше.Еслі ніяка зміна випуску не може повели-чить прибуток, то фірма повинна знаходитися насвоем максимальному рівні при умови, що онарешает залишитися у справі. Таким чином, при наилуч-шем позитивному обсязі випуску ціна рівняє-ся граничним витратам.
Підсумки цього аналізу можна підвести, сформульовані граничне умова оптимального виборауровня випуску в короткостроковому періоді

Обсяг випуску
РІС.
9-Z Перше правило максимізації прибутку: P=MC.
Фірма вибирає обсяг випуску Q *, при якому ціна равняетсяпредельним витратам. При. обсягах випуску нижче Q пріроствипуска приносить додатковий прибуток, оскільки P> MC, при обсягах випуску понад Q * скорочення випуску увелічіваетпрібиль, так як P Про Зовсім конкурентна фірма можетувелічіть прибуток за рахунок збільшення випу-ска тоді, коли існуюча ринкова це-на перевищує граничні витрати вироб-ництва (P> MC). У тому випадку, якщо ценаменьше граничних витрат (P Це правило проілюстровано графічно на ріс9-2. P0 - це ціна, при якій фірма може про-дати будь-яку кількість своєї продуции. Ця ценапрінімается абсолютно конкурентній фірмойкак дана. Крива короткострокових граничних з-держек позначена MC Як було показано в гл. 8, граничні витрати зростають при високих об'емахвипуска внаслідок закону спадної віддачі. оптимальних позитивний обсяг випуску достига-ється в точці E, відповідної випуску Q, в кото-рій P0=MC
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Пошук оптимального положітельноговипуска"
 1. 6. Монопольні ціни
  пошуки того, що слід вважати показником однаковості вироби. Немає необхідності обговорювати питання, чи всі краватки можна назвати екземплярами одного виробу, або їх слід розрізняти по тканині, кольором і моделі. академічність розмежування різних виробів марно. Має значення тільки те, як покупці реагують на підвищення цін. Теорії монопольних цін немає чого називати кожного виробника
 2. 7.3. Аналіз ефективності використання матеріалів
  пошуку можливих шляхів скорочення витрат у цих відділеннях при одночасному зростанні ступеня задоволення потреби в них по інших відділеннях. Особливе значення в процесі аналізу ефективності використання матеріальних цінностей в ТМО має оцінка дотримання затверджених планових норм витрат на продукти харчування та медикаменти. На відміну від аналогічного аналізу за раніше наведеними видами
 3. 4.5. Кредитний консалтинг
  пошуку і розв'язання проблем, а тільки навчає клієнта і перевіряє правильність виконання «домашнього завдання». На практиці всі три підходи часто перетинаються і взаємодоповнюють один одного. Акценти зміщуються в залежності від того, що більше за все необхідно клієнту: щоб рішення проблеми знайшли за нього, або щоб йому допомогли вирішити проблему, або ж щоб навчили, як її вирішувати.
 4. 3. Виручка і прибуток фірми
  пошуку обсягу виробництва, при якому прибуток фірми досягає свого максимуму. Перший підхід «повні витрати - сукупний дохід» полягає в порівнянні валового доходу і валових витрат. Малі фірми, що не мають великих бухгалтерських підрозділів, часто саме так і чинять. У даному випадку бухгалтер чисто досвідченим шляхом перебирає співвідношення витрат і доходів при різних обсягах
 5. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  пошуку роботи, шукають роботу і готові приступити до неї. Сучасні форми безробіття наступні. Фрикційне безробіття пов'язане з професійними, віковими, регіональними переміщеннями працівників. Це особи найманої праці, які, покинувши попереднє місце роботи, знаходяться в процесі переходу на нове місце. Відмітна ознака цього виду безробіття - добровільність і низька
 6. 1. Економічна думка стародавньої Греції та стародавнього Риму
  пошуків сумірності товарів працею, його тривалістю. З іншого боку, і в цьому знову проявляється подвійність позиції Аристотеля, у складі витрат виробництва він надавав найбільше значення саме праці. Зрештою, Аристотель приходить до висновку, що обмін на принципах справедливості означає обмін "по достоїнству". Він стверджує, що знаючи щире достоїнство обмінюються
 7. 1. Теорія граничної корисності як теорія ціноутворення
  пошук умов, при яких виробничі послуги розподіляються з оптимальним результатом між конкуруючими цілями. Це питання економічної ефективності, і як раз граничний аналіз обслуговує даний принцип. Слід додати, що економічна модель, яка є предметом маржіналісткого аналізу, є статичною, де проблемам економічного зростання місця немає. Але нас в першу
 8. 2. Теорія монополістичної конкуренції Е. Чемберліна
  пошук оптимального обсягу виробництва і відповідно рівня цін, що забезпечує фірмі максимальний прибуток. Чемберлін допускає, що в умовах монополістичної конкуренції фірма максимізує прибуток при обсязі виробництва меншому, ніж той, який би найвищу технологічну ефективність. Іншими словами, в масштабі всього суспільства перехід до стану монополістичної
 9. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  пошуків причин вартості та її заснування. Він писав, що є різні варіанти пояснення вартості, оскільки одні визначають її витратами виробництва, дру-Гії - корисністю. Маршалл вважав, що обидва ці пояснення не повні, оскільки взагалі не можна говорити про те, що є причиною вартості, а завдання дослідника тільки в тому, що-б показати, які існують функціональні зв'язки
 10. Розглянемо кожне з наступних тверджень Згодні ви з ними чи ні? а.
  пошуку відповідей на наступні питання: - Чи всі криві попиту носять спадаючий характер? - Яким чином заробітна плата впливає на пропозицію праці? - Як рівень заощаджень домашніх господарств залежить від процентних ставок за банківськими вкладами? - Як ставляться незаможні споживачі до натуральних трансфертах і денеж-ному воспомоществованію? На перший погляд може здатися, що ці питання
© 2014-2022  epi.cc.ua