Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Перший етап обміну (Т-Д)


У сучасній практиці отримання натуральних благ в обмін на ресурси опосре-довай грошима . Внаслідок цього обмін власного товару на МНТ здійснюється в два етапи. На першому етапі суб'єкт виступає в ролі товаровиробника і обмінює ресурс (товар) на гроші (Т - Д), на другому він перетворюється на покупця і платить гроші за МНТ (Д - Т).
Найманий працівник також може розглядатися в якості товаровиробника. Ресурс (власний товар), який він пропонує ринку - його робоча сила.
На першому етапі обміну товаровиробник пропонує до обміну свій ресурс Рсуб, гроші для нього - чужий товар. Він здійснив витрати належних йому факто-рів виробництва заради отримання МНТ, тому йому відомий його склад і обсяг в нату-рального вигляді Рмнт. Оскільки ціна всіх товарів, що входять в МНТ, відома і виражена в грошах, Рмнт відповідно до поточної купівельною спроможністю (ціною) грошей може бути представлений певним їх кількістю Дмнт:
Рмнт=Дмнт. (11)
Таким чином, мінове відношення (1) приймає вигляд:
Рсуб=Дмнт. (12)
З (12) випливають сукупні вартості суб'єкта як споживача чужих товарів і виробника власного:
ССпотр=Рсуб, од.
Ресурсів за Дмнт руб.; (13)
ССпроізв=Дмнт, руб. за Рсуб од. ресурсів. (14)
Сформульований на початку цієї глави тезу про принципову єдність процесу обміну в умовах бартеру та розвиненого ринку формально математично виражається в тому, що рівності (1) і (2) зберігають свою силу «в усіх випадках життя », але вигляд їх змінюється залежно від конкретних умов. Зокрема, (12) являє собою модифікацію (1), а (13) збігається з (2), але має більш конкретну розмірність.
МНТ складають товари, призначені для компенсації витрат факторів про-виробництва - праці та ін Тому кількість грошей Дмнт відповідає сумарній ціні використаних факторів виробництва, тобто собівартості продукту. Рівність (14) показує, що індивідуальна вартість товаровиробника (як виробника) ССпроізв збігається з собівартістю виробництва продукту.
МНТ (у натуральному і грошовому вираженні) можна трактувати як собівартість виробництва всього обсягу власного товару. Це ототожнення виявляється можли-вим тому, що МНТ в розглянутої концепції представлений як мінімальний набір товарів, необхідний суб'єкту для компенсації здійснених ним витрат факторів про-виробництва.
У даному випадку в МНТ входить тільки один товар - гроші, тому при визна-леніі питомих вартостей суб'єкту немає необхідності розподіляти сукупну вар-тість між різними благами у складі МНТ:
спотр=ССпотр / Дмнт, од.
Ресурсів / 1 руб.; (15)
Спроізв=ССпроізв / Рсуб, руб. / 1 од. ресурсів. (16)
Приклад. У нашому «наскрізному» прикладі МНТ рибалки (Рмнт) у грошовому виразі (Дмнт) дорівнює 600 руб.: Рмнт=600 руб. (Див. (11)). Риболов прирівнює свій ресурс (100 ло-сосей) цієї кількості грошей: 100 лососів=600 руб. (Див. (12)). Звідси очевидним обра-зом, відповідно до (13) і (14), випливають значення сукупних вартостей суб'єкта. У ка-честве споживача МНТ рибалка готовий заплатити максимум 100 лососів за 600 руб. (ССпотр), одночасно як виробник він хоче отримати мінімум 600 руб. за 100 Лосо-сей (ССпроізв).
На першому етапі обмінюються тільки два товари? лососі і гроші. У даному слу-чаї 600 руб. ? це знеособлений МНТ в потенційній формі. Тому ситуацію можна представити і так: весь МНТ рибалки становить один-єдиний товар? гроші. Для визначення вартості одиниці свого і чужого товару досить провести прості ма-тематичні операції (див. (15) і (16)): спотр=1/6 лосося за 1 руб., Спроізв=6 руб. за 1-го лосося.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Перший етап обміну (Т-Д) "
 1. 8. Передбачення передбачуваних змін купівельної спроможності
  етап інфляційного процесу може тривати довгі роки. У цей час ціни на багато товарів і послуги ще не приведені у відповідність із зміненим грошовим ставленням. У країні ще існують люди, поки не усвідомили, що вони зіткнулися з ціновою революцією, яка в кінцевому рахунку призведе до значного зростання всіх цін, хоча ступінь цього зростання не буде однаковою для різних товарів і послуг.
 2. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  перший погляд визначаються капризами, мають виробничі коріння. Маяків-ський у своїх спогадах про Америку призводить любопит-ні приклади впливу реклами. Він зазначає, яке величезне вплив робить буржуазна реклама на споживання і як під впливом цілого ряду процесів, керуючих про-изводством, змінюються потреби людей. Дуже важливо ^ врахувати, що споживання
 3. Розділ I ВІД ВИТОКІВ ДО ПЕРШИХ НАУКОВИХ ШКІЛ
  перший класик економічної +11 науки, мислитель, завдяки якому політична економія зайняла гідне місце в системі наук. Становлення, основні ідеї та внутрішні протиріччя класичної політичної економії розглядаються в 3-6-й главах розділу. Наступний етап у розвитку економічної думки почався в середині ХГХ ст., Коли після кількох десятиліть незаперечного лідерства
 4. 3.1. Еволюція індивідуальної свідомості: від логічного мислення до творчого
  етап розвитку технологій, коли знаряддя праці тільки зародилися і виготовлялися (або могли виготовлятися) кожним окремо взятим людиною для себе, не допускав не тільки необхідності, але навіть стійкої можливості такого відчуження. В області соціальної організації цього етапу відповідає первіснообщинний лад, в якому немає місця для сталої експлуатації, а умови функціонування
 5. 7.3.2. Удосконалення форм співпраці країн СНД
  перший етап формування Митного союзу, до якого спочатку увійшли Росія, Білорусія і Казахстан. На цьому етапі проведено роботи щодо скасування тарифних і кількісних обмежень у взаємній торгівлі; уніфікації нормативних актів, пов'язаних з тарифного і нетарифного регулювання у сфері зовнішньої торгівлі; уніфікації ставок акцизів на товари, що ввозяться на території держав; досягненню
 6. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  перший том Капіталу був опублікований за кілька років до цього. Єдина реакція Маркса на граничну теорію цінності полягала в тому, що він відклав публікацію наступних томів своєї основної праці. Вони з'явилися лише після його смерті. Розробляючи свою доктрину ідеології, Маркс цілився виключно в економічну науку і соціальну філософію утилітаризму. Його єдиним
 7. 1. Закон граничної корисності
  перший закон Госсена). Обговорюючи граничну корисність, ми не розглядаємо ні чуттєве насолоду, ні насичення і ситість. Даючи таке визначення, ми не покидаємо сфери праксиологических міркувань: спосіб застосування одиниці однорідного запасу, який людина реалізує, якщо його запас становить n одиниць, але не реалізує, якщо за інших рівних умов його запас становить лише n 1
 8. 3. Могутність
  перший принцип керівництва, що покладаються на уявну невідпорність своїх збройних сил, котрі нехтували духом та ідеями, зрештою скидаються в результаті збройного виступу своїх супротивників. Цілком звичайна для багатьох політичних та історичних творів інтерпретація могутності як реального фактора, не залежного від ідеологій, є помилковою. Термін Realpolitik [50] має сенс
 9. 1. Характер грошового обліку
  перший погляд усувають будь-які сумніви. Однак насправді велика частина які в них чисел являє собою гіпотетичне передбачення майбутніх ринкових конфігурацій. Помилково уподібнювати статті комерційного розрахунку статей чисто технологічних обчислень, тобто проектування машини. Інженер, коли він займається технологічною стороною своєї роботи, застосовує тільки ті чисельні
 10. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  обміну і немає загальновживаного засобу обміну, то він має шанс добитися успіху, тільки володіючи надлюдськими розумовими здібностями. Йому необхідно одним поглядом охопити все мінові відносини, що встановилися на ринку, і відповідно до них точно визначити належне місце кожному товару. Неможливо заперечувати, що всі дослідження, що стосуються співвідношення цін і витрат,
© 2014-2022  epi.cc.ua