Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

В економічній літературі не існує однозначного визначення категорії «рівень життя населення», у зв'язку з чим дискусійним є і питання про перелік показників, необхідних для адекватної її статистичної характеристики. Досить поширеним є метод, відповідно до якого рівень життя визначається насамперед як сукупність товарів і послуг, якими володіє окрема людина, сім'я чи соціальна група населення. При цьому одним з найбільш важливих індикаторів рівня життя, як правило, вважається показник доходів домашніх господарств, що визначає їх можливість купувати товари, послуги і різні активи. Доходи використовуються на фінансування споживчих витрат і заощадження, яке може бути джерелом майбутніх витрат на споживання або використовуватися для фінансування придбання населенням фінансових активів і майна (будинки, земля тощо), володіння якими також впливає на рівень життя.
Зважаючи на відсутність єдиного узагальнюючого показника, що характеризує рівень життя населення, для його аналізу розраховується цілий ряд статистичних показників, що відображають різні сторони даної категорії і згрупованих у такі основні блоки:
показники доходів населення;
показники витрат і споживання населенням матеріальних благ і послуг;
заощадження;
показники накопиченого майна і забезпеченості населення житлом ;
показники диференціації доходів населення, рівня і меж бідності;
соціально-демографічні характеристики;
узагальнюючі оцінки рівня життя населення.

Наведена підсистема показників рівня життя займає особливе місце в загальній системі показників соціально-економічної статистики, так як багато хто з них використовуються для загальної характеристики стану економіки, при проведенні міжнародних зіставлень рівнів економічного розвитку різних країн, а також для розробки соціальної політики держави та визначення першочергових напрямків соціальної підтримки окремих груп населення.
Слід зазначити, що наведена вище підсистема показників відображає більшою мірою кількісну сторону досліджуваної категорії. Для якісної характеристики умов життя населення необхідно використовувати показники соціальної статистики, що дають уявлення про якість життя. До їх числа відносяться основні показники демографічної статистики, стану та охорони здоров'я, якості і структури споживаних продуктів харчування, рівня грамотності та стану сфери освіти і культури, комфортабельності житла та ін Зазначені показники використовуються в міжнародній статистичній практиці для більш повної характеристики добробуту населення. Деякі з них застосовуються як узагальнюючі характеристики рівня життя, наприклад, коефіцієнт дитячої смертності і середня тривалість майбутнього життя, які поряд з обсягом ВВП надушу населення входять в блок узагальнюючих показників, не тільки відображають рівень життя населення, а й є найважливішими індикаторами рівня соціально-економічного розвитку країни.

Як було зазначено вище, деякі показники в цій системі (дохід, споживання) зазвичай розглядаються як найбільш важливі для аналізу рівня життя, проте вони не охоплюють всі аспекти досліджуваної категорії. У цьому зв'язку в спеціальній літературі обговорюється питання про можливість і доцільність обчислення єдиного узагальнюючого показника рівня життя. Багато фахівців досить скептично ставляться до можливості його побудови. Проте час від часу робляться спроби запропонувати схему обчислення узагальнюючого показника добробуту населення. Наприклад, кілька років тому в рамках ООН стали обчислювати «індекс людського розвитку», який претендує на роль узагальнюючого показника рівня життя. Однак, як буде показано нижче, він має ряд істотних недоліків.
Методологічні підходи до побудови деяких узагальнюючих показників рівня життя викладені у § 6 цієї глави. Розроблені та спеціальні методи математичної статистики, що дозволяють об'єднувати різні за своїм змістом показники в єдине ціле: метод головних компонент, максимина кореляції та ін, які в даний час використовуються при наукових дослідженнях, але недостатньо широко застосовуються в практичній роботі органів державної статистики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ "
 1. Контрольні питання
  система соціального захисту населення? 9. Що таке рівень життя населення? 10. Які показники характеризують рівень життя
 2. Рівень і якість життя населення
  показників: «споживчий кошик» і «прожитковий мінімум». Рівень життя оцінюють також за показниками: | стану трудових ресурсів (середня тривалість життя, рівень освіти населення, споживання на душу населення основних продуктів харчування в калоріях, в протеїновому змісті, рівень кваліфікації трудових ресурсів, чисельність учнів і студентів на 10 тис. осіб
 3. Питання 89. Система соціально-економічних індикаторів рівня життя населення. Показники СНС, що характеризують рівень життя
  система показників більшою мірою характеризує кількісну сторону рівня життя населення. Для якісної характеристики умов життя населення використовуються показники соціально-економічної статистики, серед яких можна виділити: 1) основні показники демографічної статистики; 2) показники стану та охорони здоров'я; 3) показники якості і структури споживаних
 4. Питання 8. Оцінка чисельності населення, показник середньої чисельності населення. Показники динаміки чисельності населення
  загальна кількість населення, яке проживає на певній території. Чисельність населення на початок кожного року можна визначити за допомогою балансового рівняння: St +1=St + Nt - Mt + Пt - Bt, де St і St +1- чисельність населення на початок року t і року t +1 відповідно; Nt - число народжених в році t; Mt - число померлих у році t; Пt - число прибулих на дану територію в році t;
 5. Стаття 47. Загальні збори акціонерів
  загальні збори акціонерів. Суспільство зобов'язане щорічно проводити загальні збори акціонерів (річні загальні збори
 6. Питання 10. Показники природного руху населення. Народжуваність. Смертність
  уявлення про рівень народжуваності, тому що залежить від статево-віковою і шлюбної структури населення; 2) коефіцієнт плодючості: {foto15} де - середньорічна чисельність жінок у віці 15-49 років. Цей показник характеризує рівень народжуваності на кожну тисячу жінок репродуктивного віку. Між загальним коефіцієнтом народжуваності і коефіцієнтом плодючості існує
 7. Дана глава присвячена аналізу поведе-ня цих змінних в довгостроковому періоді.
  Показники середньодушового доходу в різних країнах і познайомимося з відмінностями в рівні життя їх населення. По-друге, ми проаналізуємо поняття продуктивності праці - показника обсягу товарів і послуг, вироблених в одиницю робочого часу. Зокрема, ми дізнаємося, як продуктивність праці впливає на рівень життя, і познайомимося з факторами, її визначальними. По-третє, ми
 8. Показники рівня економічного розвитку
  система показників, серед яких виділяються, перш за все, наступні: - загальний обсяг реального ВВП; - ВВП / В НП на душу населення; - галузева структура економіки; - виробництво основних видів продукції на душу населення; - рівень і якість життя населення; - показники економічної ефективності. Якщо обсяг реального ВВП характеризує головним образів економічний потенціал
 9. Глава 20. Система національних рахунків і її показники
  система показники, що дають повноцінну картину господарської
 10. Питання 92. Узагальнюючі показники рівня життя населення. Показники забезпеченості житлом населення та якості житла
  показником рівня життя населення є індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП). Даний індекс є складовим, що включає три показника, що характеризують найбільш важливі сторони категорії рівня життя населення: 1) очікувана тривалість життя при народженні; 2) досягнутий рівень освіти; 3) реальний обсяг ВВП у розрахунку на душу населення (у доларах США на основі
 11. 40. Рівень життя населення
  показників: «споживчий кошик» і «прожитковий мінімум». Рівень життя оцінюють також за показниками: а) стану трудових ресурсів (середня тривалість життя, рівень освіти населення, споживання на душу населення основних продуктів харчування в калоріях, в протеїновому змісті, рівень кваліфікації трудових ресурсів, чисельність учнів і студентів на 10 тис. осіб
 12. У бідних країнах гірше стан доріг, нижче уро - вень електрифікації, а населення має менше радіоприймачів, телевізорів
  уявлення про вплив економіки на наше життя. Але для вчених і державних діячів, формірующіхекономіческую політику своїх країн, для прийняття рішень требу-ються конкретні показники стану
 13. Питання 11. Таблиці смертності
  загальне число людино-років, які належить прожити сукупності осіб від віку x років і до граничного віку; 7) ex0 - середня тривалість майбутнього життя (число років, яке належить прожити особам, які досягли віку x років): {foto27} ex0 встановлює число років, яке належить прожити в середньому одній людині з числа даного покоління народжених або дожили до
 14. Лекція 20 Тема : СУКУПНІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  показники його вимірювання; - нерівність у розподілі доходів. Проблема бідності і багатства. - перерозподіл доходів. Соціальна політика
 15. 3. Рівень життя і бідність
  уявлення про рівень життя в даному суспільстві. Поряд з перерахованими вище показниками для оцінки рівня життя використовується ряд показників, які не є, по думку економістів, безпосередніми характеристиками рівня життя. Йдеться про такі показники, як ЧНД і ВВП на душу населення. Використання ВВП на душу населення, особливо для цілей міжнародного зіставлення рівнів
 16. 47. Поняття і елементи якості життя
  показниками дозволяють оцінити рівень соціального розвитку суспільства. Термін «якість життя» з'явився в 20-і рр.. ХХ в. в західних теоріях. Основоположниками концепції якості життя вважаються Е. Мейо, А. Маслоу, Д. МакГрегор та ін У Росії в доперебудовний період використовувалися термін «добробут», «спосіб життя», «рівень життя». Зараз поряд з поняттям «рівень життя» використовуються і такі
 17. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  системним підходом до вивчення економічної сторони життєдіяльності суспільства, що передбачає розробку системи показників, яка охоплює основні сфери економічної діяльності. Система показників економічної статистики відповідає двом вимогам системності, необхідним для характеристики та аналізу економічного розвитку країни: 1) вимога всеосяжного характеру,
© 2014-2022  epi.cc.ua