Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 2. ПОКАЗНИКИ ДОХОДІВ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ У СНР І СТАТИСТИЧНОЇ ПРАКТИЦІ РОСІЇ

Для впровадження в статистичну практику Російської Федерації системи національних рахунків потурбувалися переглянути концептуальні основи обчислення показників, що відображають процес утворення, розподілу і перерозподілу доходів. У СНР ООН 1993 в якості теоретичної основи для обчислення даного блоку показників прийнято визначення доходу, запропоноване англійським економістом Дж. Хіксом: дохід - це максимальна сума, яка може бути витрачена протягом певного періоду на споживання за умови, що власний капітал господарюючого суб'єкта за цей період не зменшиться. Більш детально зміст концепції Дж. Хікса викладено в главі 10.
Згідно концепції Дж. Хікса в СНС обчислюються показники доходів домашніх господарств, що відображають різні етапи процесу розподілу доходів: первинні доходи; наявні доходи; скориговані наявні доходи.
Первинні доходи (ПД) домашніх господарств - це доходи, отримані даним сектором економіки в результаті первинного розподілу доданої вартості: оплата праці, змішані доходи, чисті доходи від власності, а також прибуток і прирівняні до неї доходи від житлових послуг, що надаються для власного споживання власником займаного ним житла. Чисті доходи від власності визначаються як різниця між сумами отриманого і виплаченого доходу. Следуеттак-таки відзначити, що показник оплати праці в даному випадку включає валову заробітну плату найманих працівників і відрахування роботодавців на соціальне страхування.
При вивченні рівня життя населення країни необхідно враховувати тільки первинні доходи, отримані її резидентами, сума яких за певний період у ринкових цінах являє собою національний дохід.
Не всі первинні доходи можуть бути безпосередньо використані | домашніми господарствами на споживання або заощадження. Частина з них | передається у вигляді поточних податків на доходи і власність, обов'язковий-; них відрахувань на соціальне страхування, пожертвувань, штрафів, <добровільних внесків тощо в інші сектори економіки. З іншого боку, має місце і зустрічний потік поточних трансфертів з інших сек-, торів домашнім господарствам: виплати соціального характеру (пенсії,, стипендії, допомоги тощо), страхові премії та відшкодування і т. п.
Первинні доходи, скориговані на сальдо поточних трансфертів, утворюють наявні доходи домашніх господарств:
РД=ПД +? ТТ,
де ПД - первинні доходи;
? ТТ - сальдо поточних трансфертів, яке визначається як різниця між поточними трансфертами, отриманими і сплаченими іншим секторам економіки.
Національний дохід, обчислений з урахуванням сальдо поточних трансфертів, отриманих та переданих за кордон, являє собою наявний національний дохід - макроекономічний показник, який разом з показником національного доходу може використовуватися при проведенні комплексного аналізу рівня життя населення та стану економіки країни.
За рахунок наявного доходу здійснюються витрати домашніх господарств на кінцеве споживання, а різниця між ними утворює суму заощадження даного сектора.
Однак трансферти можуть надаватися домашнім господарствам не тільки в грошовій, але і в натуральній формі (у вигляді безкоштовних послуг закладів охорони здоров'я, освіти, культури і т. д.). Якщо суму таких надходжень, іменованих соціальними трансфертами, додати до розташовується доходу, то можна отримати скоригований наявний дохід домашніх господарств:
СРД=РД + СТ,
де СТ- - соціальні трансферти в натуральній формі, одержувані домашніми господарствами від органів державного управління і некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства.
Скоригований наявний дохід домашніх господарств дозволяє більш точно визначити обсяг їх кінцевого споживання з урахуванням одержуваних соціальних трансфертів. Такий уточнений показник споживання називається фактичним кінцевим споживанням. Визначення його величини особливо актуально в умовах реформування економіки.
При переході до ринку багато послуг соціального характеру, які раніше надавалися населенню безкоштовно, набувають ринковий характер. У зв'язку з цим збільшення витрат на кінцеве споживання, навіть випереджаюче зростання споживчих цін, може не супроводжуватися фактичним збільшенням споживання через різке скорочення обсягу соціальних послуг, одержуваних безкоштовно. Таким чином, для оцінки рівня життя населення та аналізу його динаміки з усіх перерахованих вище показників доходів в даний час найбільш переважним представляється показник скоригованого наявного доходу домашніх господарств.
У статистичній практиці Росії обчислюється ряд показників доходів населення, але найбільш близьким до описаних вище показниками за своїм економічним змістом є наявний грошовий дохід, який визначається як дохід, отриманий домашніми господарства-ми від виробничої діяльності, від власності і в результаті перерозподільних операцій. При цьому враховуються лише перерозподільні операції, здійснювані в грошовій формі, тобто без соціальних трансфертів, одержуваних домашніми господарствами в натуральному вираженні. Основою для обчислення цього показника служать дані балансу грошових доходів і витрат населення, який складається відповідно до методологічними принципами, покладеними в основу балансу народного господарства. Зважаючи на відсутність достатньо розробленою інформаційної бази зазначений показник обчислюється при допущених, що знижують цінність отриманого результату.
Баланс грошових доходів і витрат населення є одним з основних джерел інформації про обсяг і структуру грошових доходів, витрат і заощаджень населення. Він традиційно використовується вітчизняною статистикою в якості одного з інструментів аналізу рівня життя. Його дохідна частина дозволяє отримати інформацію про загальну суму грошових доходів населення, проаналізувати їх структуру за джерелами отримання і динаміку. Крім того, дані балансу використовуються при вивченні розподілу населення країни за рівнем доходу, визначенні купівельної спроможності грошових доходів населення, вивченні рівня та меж бідності та проведенні інших економічних розрахунків як на федеральному, так і на регіональному рівні.
Іншим показником, використовуваним в статистиці Російської Федерації, є грошові доходи населення (оплата праці, пенсії, допомоги, стипендії та інші соціальні трансферти у грошовій формі, надходження від продажу продукції сільського господарства, доходи від власності в вигляді відсотків за вкладами, цінних паперів, дивідендів, від підприємницької діяльності, від продажу іноземної валюти, а також страхові відшкодування, позички та інші надходження). Загальна сума денежнихдоходов населення Росії в 1998 р. склала 1703,0 млрд. руб. і за рік збільшилась у номінальному вираженні на 3,6%. Дані, що відображають зміну їх структури за період з 1993 по 1998 р., наведено в табл .. 21.1.
Таблиця 21.Структура грошових доходів населення Росії (у%) *


  1993р. 1995 1997р. 1998р.
Всього грошових доходів 100 100 100 100
У тому числі:        
оплата праці. 58,0 37,8 39,3 42,4
соціальні трансферти 17,2 12,8 14,9 13,3
доходи від власності, підприємницької діяльності та ін 24,8 49,4 45,8 44,3

* Соціально-економічне становище Росії. 1998. № 12. С. 263.
З наведеного визначення грошових доходів населення видно, що до складу цього показника включаються надходження, які являють собою лише зміну форми активу, наприклад, доходи від продажу іноземної валюти, худоби, речей через комісійні магазини, плата за знос будинків, що належать громадянам, і т.
п., а також виплати, які за своїм економічним змістом є капітальними трансфертами (безоплатні позики на житлове будівництво та інші цілі) або елементами проміжного споживання (витрати на відрядження в частині оплати готелів і транспорту).
Слід зазначити, що в даний час, коли має місце приховування від оподаткування частини доходів населення, одержуваних від індивідуальної підприємницької діяльності, заробітної плати, що виплачується в комерційних структурах у вигляді купівлі працівникам житла, садових ділянок, предметів тривалого користування і т. п., питання про надійність статистичної інформації, що відображається в балансі грошових доходів і витрат населення, набуває особливої актуальності, оскільки дані балансу широко використовуються для оцінки добробуту населення і ступеня його економічної диференціації.
Дохідна частина балансу заповнюється на основі статистичної та бухгалтерської звітності, вибіркових обстежень бюджетів домашніх господарств, даних податкових інспекцій та інших джерел.
При аналізі динаміки рівня життя населення необхідно використовувати всі перераховані вище показники доходів не тільки в номінальному, а й в реальному вираженні, оскільки зміна цін істотно впливає на обсяг товарів і послуг, який може бути придбаний населенням на одержувані ним доходи.
У статистичній практиці зазвичай розраховувати не ^ абсолютний обсяг реальних доходів, а його відносна величина, тобто відповідний індекс. Наприклад, індекс реальних наявних доходів домашніх господарств дорівнює:


де IРД - індекс номінальних наявних доходів;
IP - зведений індекс споживчих цін, який є величиною, зворотною індексом купівельної спроможності грошей (Iпс). Таким чином, можна записати:

.
Крім того, при порівняльному аналізі доходів населення по окремих регіонах, галузям економіки або соціальним групам доцільно використовувати показники доходів у розрахунку на душу населення. Середні значення можуть розраховуватися не тільки для всіх перерахованих вище показників (як номінальних, так і реальних), але і для окремих їх складових, наприклад, середній розмір нарахованої заробітної плати або призначеної місячної пенсії і т. д.
У табл. 21.2 наведено кількісні значення основних показників доходів, що використовуються для оцінки рівня життя та аналізу його динаміки в Росії.
Таблиця 21.Дінаміка доходів населення Росії *


Показник 1995 р. 1996р . 1997р. 1998р.
Грошові доходи (у середньому на душу населення на місяць, тис. руб.) 532,9 764,2 923,3 970,0
Середньомісячна нарахована заробітна плата одного працівника (тис. руб.) .472,4 805,9 950,0 1095,0
Середній розмір призначеної пенсії з урахуванням компенсаційних виплат (на місяць, тис. руб.) 188,1 302,1 328,1 399,0
Реальні розташовувані середньодушові грошові доходи (у% до попереднього року) 87 100 106,3 81,8
Реальна середньомісячна нарахована заробітна плата одного працівника (у % до попереднього року) 72 106 104,7 86,2
Реальний середній розмір призначеної місячної пенсії (у% до попереднього року) 81 109 94,6 95,2

* Соціально-економічне становище Росії. 1998 .. № 12. С. 260.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. ПОКАЗНИКИ ДОХОДІВ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ У СНР І СТАТИСТИЧНОЇ ПРАКТИЦІ РОСІЇ "
 1. Російські джерела статистичної інформації за відповідні рік
  статистичний щорічник Держкомстату Росії. 97. Росія в цифрах: Короткий статистичний збірник Держкомстату Росії. 98. Росія і країни світу: Статистичний збірник Держкомстату Росії. 99. Регіони Росії: Статистичний збірник Держкомстату Росії. 100. Соціально-економічне становище Росії: Щомісячний статистичний збірник Держкомстату Росії. 101. Митна статистика зовнішньої
 2. РЕЗЮМЕ
  показники. Сучасна система міжнародної статистики є складним механізмом, в якому одні статистичні організації розробляють статистичну методологію, програми спостереження, а інші безпосередньо здійснюють збір, обробку та публікацію статистичних даних. Різноманіття статистичних збірників, що випускаються різними організаціями з різних сфер економічної
 3. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  показника і методів його оцінки. У більшості випадків розробка методології включає наступні етапи: 1) ідентифікація явищ і процесів, які підлягають статистичному вивченню, формулювання цілей, заради яких повинні бути обчислені ті чи інші показники; 2) визначення змісту показників; 3) визначення методів оцінки окремих показників; 4) визначення основних класифікацій,
 4. 2. Система національних рахунків і її показники
  показників, побудована у вигляді рахунків і таблиць для отримання загальної картини економічної діяльності країни. СНС розроблена американським економістом, лауреатом Нобелівської премії С.Кузнеця. Вдосконалений варіант СНР був схвалений Статистичної комісією ООН у 1968р. і був основою національного рахівництва до 1993р. Останній варіант методології СНР, підготовлений також
 5. 5. РОСІЯ У МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ рахунків
    показників різних аспектів соціально-економічних процесів у відповідності з міжнародною практикою; | підвищення аналітичної спрямованості та оперативності показників збору, обробки та розподілу статистичних даних на основі технічного переоснащення органів статистики та обліку; | вдосконалення організації обліку і проведення статистичних робіт, включаючи можливості
 6. 16.2. Розподіл доходу і майнова нерівність
    доходів, що надходять у розпорядження домашніх господарств. Для вимірювання нерівності в доходах широко використовується статистичний прийом розподілу населення на рівні частки - децили і квінтелі (1/10 і 1/5 частини досліджуваної сукупності). Вимірювання включає зіставлення доходів у верхніх, середніх і нижніх групах. Розподіл доходів по децил, квінтелям відображає ступінь диференціації доходів і
 7. 85. Платіжний баланс
    показників вивезення і ввезення товарів, послуг, капіталів. Балансовий рахунок міжнародних операцій є кількісне і якісне вартісне вираження масштабів, структури і характеру зовнішньоекономічних операцій країни, її участі у світовому господарстві. На практиці прийнято користуватися терміном «платіжний баланс», а показники валютних потоків по всіх операціях позначати як платежі
 8. Питання для самоперевірки
    показників? 6. Розрахуйте: а) ВВП; б) ЧВП; в) чистий національний доход, використовуючи наведені нижче умовні дані СНС, млрд. ден. од.:
 9. Фірми виробляють товари та послуги, використовуючи працю, землю і капітал (будівлі та верстати), тобто фактори виробництва.
    дохід у формі заробітної плати, ренти і прибутку надходить від фірм до домашніх господарств. Діаграма кругообігу потоків - одна з найпростіших моделей економі-ки, в якій відсутні різні, в даний момент несуттєві деталі. Складніша, наближена до реальності модель кругообігу потоків могла б включати в себе, наприклад, потоки доходів і витрат держави і міжна-
 10. Визначення доходу
    доходами населення розуміється сума грошових коштів і матеріальних благ, отриманих або вироблених домашніми господарствами за певний проміжок часу. Роль доходів визначається тим, що рівень споживання населення прямо залежить від рівня доходів. Грошові доходи населення включають усі надходження грошей у вигляді оплати праці працюючих осіб, доходів від підприємницької діяльності,
 11. Питання 2. Завдання економічної статистики
    показників, забезпечення порівнянності їх з показниками інших галузей; 7) інтегрування досліджень на макроекономічному рівні для визначення першопричин різних економічних явищ; 8) розширення кола показників і статистичних думок, використання при оцінці громадської думки прийомів і методів соціології та психології; 9) надання органам державного
 12. Висновки
    показник економічного стану суспільства (ВНП - його модифікація) являє собою додану вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених протягом року. Проміжні продукти (їх повторний рахунок) виключаються при обчисленні ВВП. 3. ВВП по галузях (по виробництву) розраховується як сума доданої вартості всіх галузей національної економіки, в тому числі сфери послуг. 4.
 13. В результаті заробітна плата некваліфікованих робітників, по порівняй- нию із заробітною платою
    доходів і збільшенні нера-венства сімей. Глава 20. Розподіл доходів Практикум Феміністський рух і розподіл доходів В останні кілька десятиліть роль жінок в економіці значно зміни-лась. Частка працюючих жінок зросла з приблизно 32% в 1950-х рр.. до приблизно 54% в 1990-х рр.., їх заробітна плата стала важливим фактором сімейних доходів. Феміністський рух,
© 2014-2022  epi.cc.ua