Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

9.2. Національні програми відродження економіки


На загальному тлі післявоєнного стану економіки західноєвропейської-пейських країн особливо гнітюче виглядала Німеччина. У 1946 р. про-промислове виробництво становило близько 1/3 від довоєнного 1939 р., років на 30 назад було відкинуто сільське господарство. Інфляція достига-ла 600% до довоєнного рівня. Розроблені ще в ході другої миро-вої війни і остаточно узгоджені на Берлінській (Потсдамській) конференції 1945 принципи післявоєнного устрою Німеччини передбачали її повне роззброєння і демілітаризацію. У порядку часткового відшкодування збитків країнам антигітлерівської коаліції Німеччина повинна була виплатити репарації в обсязі 20 млрд. дол, в тому числі у вигляді обладнання.
Джерела репарацій:
- вилучення з національного багатства;
- товарні поставки сільськогосподарської продукції;
- використання праці військовополонених;
- дохід із зон окупації країн-переможців.
Основною метою реформування економіки Німеччини стало фор-мування соціально орієнтованого ринкового господарства. Його тео-ретические основи були розроблені ще в 30-і рр.. представниками Фрайбургской школи.
Інструменти механізму соціально орієнтованої ринкової економіки:
* панування в економіці приватної власності;
* підтримання конкуренції без монополії;
* принцип вільного ціноутворення;
* стабільність грошового обігу;
* економічна самостійність і відповідальність підпри-приємець.
Початок функціонування моделі соціального ринкового госпо-дарства в Західній Німеччині відноситься до середини 1948 року, коли почала здійснюватися господарська реформа Ерхарда. Вона складалася з двох частин: грошової та цінової реформ.
Ще в початку 1948 р. по американським зразком був заснований Банк німецьких земель. У Німеччині стала складатися дворівнева систе-ма, в якій Центральний банк був наділений такими функція-ми:
* облік векселів;
* операції на вільному ринку;
* регулювання грошового ринку (визначення резервів ком-мерческих банків);
* всі платіжні операції із закордоном;
* емісія грошей.
21 червня 1948 з оголошення рейхсмарок недійсними нача-лось здійснення грошової реформи. Заміна рейхсмарок дойчмар-ками по курсу 100: 6,5 призвела до того, що 93,5% грошової маси знищилося. При цьому зарплата і пенсії перераховувалися в співвідносячи-шении 1:1, що стимулювало працю і гарантувала прожитковий мі-німум. Половину заощаджень і готівки дозволялося обміняти у співвідношенні 10:1, друга половина була заморожена і пізніше обмени-валась за курсом 20:1. Велика частина грошових зобов'язань підпри-ємств перераховувалася в співвідношенні 10:1.
Зобов'язання банків та ін-ших установ старої Німеччини в основному анулювалися.
4 червня 1948 був оприлюднений закон про принципи господарської структури і політики цін. Ціни відпускалися на свободу, скасовувалися адміністративний розподіл ресурсів і численні нормативні документи, що регулювали до цього економічні відносини. Однак вільні ціни не поширювалися на ряд продуктів харчування, деякі види сировини (вугілля, чавун, сталь, мінеральні добрива), а також на житло та енергоносії. Крім того, держава аж до оборотності західнонімецької марки на початку 50-х рр.. зберігало за собою монополію у зовнішній торгівлі. Дещо пізніше для забезпе-чення умов вільного розвитку підприємництва була проведена податкова реформа: зниження ставок прибуткового податку, податків на підприємницьку діяльність і прибуток корпорацій. Максі-мальна сума податкових ставок знизилася з 95 до 65%.
Всі ці заходи стимулювали процес утворення внутрішніх дже-рел капіталовкладень, які в подальшому зумовили "не-німецьких економічне диво".
"Економічне диво" - процес, що характеризується швидкими темпами економічного зростання певної держави при не менш швидкому поліпшенні життєвого рівня його населення.
Якщо індекс промислового виробництва Німеччини в 1948 р. зі-складало лише 63% порівняно з 1936 р., то в 1950 р. він досяг 113,7, а в 1951 р. - 136. Реальна заробітна плата зростала протягом всього вре-мени з початку економічної реформи темпами, що перевищують 5% на рік.
У Японії відновлення народного господарства відбувалося гораз-до повільніше і значно важче. Це пояснювалося двома важливішого-шими причинами:
* відсутністю ринків швидко розвиваються;
* тривалим періодом оновлення інституційної системи за американським зразком.
Відразу після закінчення військових дій Японія була Окупуй-вана американськими військами, що виступали від імені всіх союзних держав. У розвитку економіки країни в умовах окупації можна виділити два основних періоди:
1. 1945-1946 рр.. - Здійснення демілітаризації та демократизації-ції.
2. 1947-1950 рр.. - Вироблення курсу реформ і початок їх реалі-ції.
У перший період були проведені зміни в соціальній і ін-стітуціональной сфері. У березні 1946 р. проводиться конфіскаційних за своїм характером грошова реформа, яка звелася фактично до вилучення вільних готівкових грошей у населення при обмеженні видав-чі грошей з рахунків (500 ієн щомісяця). У жовтні 1946 аграрна реформа позбавила володінь великих поміщиків, що не використовували свої землі, і просто розукрупнені великі господарства, хоча і викорис-вуються їх власниками.
Хлібороби-орендарі отримали землі у власність. Там, де система оренди збереглася, грошова плата власникам була замінена натуральною. Руйнуванню також піддалися великі земельні клани (дзайбацу), контролюючі важку про-мисловість і банківську сферу. У 1947 р. вступив в силу закон про заборону надмірної концентрації економічної потужності, по якому заборонялося утворення держательських компаній, картелів та інших монополістичних об'єднань, а також володіння більш ніж 25% ак-цій інших компаній. Особливу роль для розвитку японської економіки відіграло рішення про заборону мати власну армію. Це обставина спричинило за собою необхідність більш глибокої перебудови економіки, ніж у Німеччині, і дало додаткові джерела фінан-нансування.
Після прийняття в 1947 р. нової японської Конституції США нача-Чи здійснювати нову політику щодо стимулювання економічного зростання країни, яка в 1949 р. прийняла форму "плану економічної стабілізації" Японії. Відомим американським фінансистом Д. Дод-жем був розроблений проект збалансованого державного бюд-жету, що передбачав різке, на 62% збільшення податків, заміну безповоротних державних субсидій на комерційний банківський кредит, стабілізацію заробітної плати, встановлення державно-го контролю над цінами і т.д . За рекомендацією Д. Доджа були внесені істотні зміни в систему американської економічної по-мощі. Був утворений так званий "еквівалентний" фонд, який поповнювався коштами від продажу в Японії американських товарів, що поставлялися раніше в порядку допомоги. Був встановлений твердий об-менний курс у співвідношенні 360 ієн за 1 дол США. Важливу роль у процесі відновлення економіки Японії зіграла війна в Кореї. Надходження від американських військових замовлень в 1950-1953 рр.. досягли 2,5 млрд. дол Вони дозволили Японії покрити зовнішньоторговельний дефіцит і розширити імпорт сировинних ресурсів.
В результаті в 1949-1951 рр.. обсяг промислового виробництва в Японії зріс більш, ніж в 1,5 рази, перевищивши довоєнний рівень. Оборот зовнішньої торгівлі за 1950-1954 рр.. став майже в 10 разів більшим, ніж у 1945-1949 рр.. Таким чином, за окупаційний період японська економіка не тільки успішно закінчила відновну фазу, але й змогла створити стартовий фундамент для подальшого розвитку. За основу післявоєнної економічної моделі розвитку Японії була взята теорія Кейнса. При цьому японська модифікація кейнсіанської концепції забезпечила стадію інтенсивної індустріалізації країни в 50-70-і рр..
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.2. Національні програми відродження економіки "
 1. Тема 9. Історія світової економіки в післявоєнний період
  національних програм відродження економіки після вто-рій світової війни. Методи державного регулювання. Інтер-націоналізація виробництва на приватно-господарському та межгосудар-ственном рівнях. Рушійні сили економічного зростання країн Заходу. Національ-ні моделі змішаної економіки. Розвиток НТР і структурна пере-стройка в розвинених країнах. Роль регіональних союзів у світовій
 2. Коментарі
  національної освіти і соціального страхування, зростання муніципальних закупівель, необхідність захисту споживачів, особливо з точки зору здоров'я нації, необхідність відповідати на вимоги електорату , склад якого ставав все більш пролетарським, та інші подібні причини все сильніше пом'якшували гострі кути оригінальної доктрини. До кінця століття тих, хто сповідував цю доктрину в її
 3. Роздержавлення і приватизація
  національного доходу на душу населення. Поспішна приватизація та криміналізація економіки призвели до різкого спаду виробництва, зростання безробіття, деіндустріалізації економіки. Десятки тисяч заводів і фабрик не змогли перебудувати виробництво і зв'язку, піддалися структурної деградації, організації роботи на базі менш складних технологічно відсталих виробництв. За 1992-1998 рр.. закрилося більше
 4. 32.1. Пріоритетна роль інформаційних технологій у бюджетному процесі
  національного інформаційного потенціалу. Рішення ключових проблем розвитку та ефективного використання інформаційних та телекомунікаційних технологій припускає корінний поворот у державній політиці інформатизації Росії, суть якого полягає в переході від пріоритетного розвитку інструментальних засобів інформатизації до координації та інтеграції інформаційних ресурсів. Це важливий
 5. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  національного господарства і поточне державне регулювання економіки. І цю негативну позицію можна зрозуміти. Наприклад, в США в період панування кейнсіанства допускався велике свавілля державних чиновників стосовно підприємців. До середини 70-х р. щорічно видавалося до семи тисяч правил і вказівок, що регламентують діяльність приватного бізнесу. Прихильники теорії
 6. 2.4. Етапи розвитку світового господарства
  національних господарств виділяються кілька періодів. 1. Це 20-30-ті роки XX в., Які характеризувалися кризовими явищами в розвитку світового господарства. Вони виявлялися в загальній нестійкості економічних зв'язків, дезінтеграції господарства західних країн. Початок цього періоду було покладено Першою світовою війною і революцією в Росії. Переклад національних економік на військові рейки,
 7. 4. Виробництво
  програму, оголошуючи перевагу іншого колективістського ідола, вони не знаходять іншого заперечення, окрім як заявляти знову і знову: Ми праві, тому що внутрішній голос каже нам, що ми праві, а ви помиляєтеся. Конфлікти антагоністичних колективістських віровчень і сект можуть бути дозволені не шляхом логічних міркувань; вони можуть бути дозволені тільки за допомогою зброї. Альтернативою
 8. 12. Індивід і ринок
  національної економіки є неминучим наслідком спроб втручання в місцеву ділове життя і, крім того, результатом войовничих тенденцій, так само як і чинником, що породжує ці тенденції. Але справа все-таки в тому, що ідею протекціонізму неможливо продати виборцям, якщо їх не переконати, що протекціонізм не тільки не завдає шкоди їх рівню життя, а й значно його підвищує.
 9. 6. Монопольні ціни
  національному рівні проводиться в Сполучених Штатах політика щодо сільського господарства, а на міжнародному рівні договори, евфемістично звані Міждержавна угода з контролю над товарами. Для опису цієї форми втручання держави в ділове життя вироблена нова термінологія. Обмеження обсягу виробництва, а отже, і відповідного споживання,
 10. 3. Обмеження функцій держави
  національному законодавстві, при переробці або скасування існуючих законів або при написанні нових законів стоїть питання не про справедливість, а про суспільну доцільності та суспільному добробуті. Абсолютного поняття справедливості, що не відноситься до певної системи соціальної організації, не існує. Чи не справедливість визначає прийняття рішення на користь певної
© 2014-2022  epi.cc.ua