Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

4. Криві пропозиції вдолгосрочном періоді


Довгострокові криві пропозиції фірми і отрас-ли виходять по суті тим же самим спосо-бом, що і короткострокові криві предложенія.Для фірми довгострокова перспектива відрізняєтьсявід короткостроковій тим, що в довгостроковому періоді
Вікно 9-2. Підтримання цін на молочні продукти
роки, що уряд накопичив гори молочних про-дуктів при величезних витратах з боку платників податків.
. Цю проблему ілюструє рис 90-1. D - це кри-вая попиту на молочні продукти, a S - краткосрочнаякрівая пропозиції. З боку пропозиції отрасльявляется зовсім конкурентною, що задовольняє
Уряд США протягом багатьох років підтримуючи-ло доходи молочних фермерів, гарантуючи мінімальна-вий рівень цін на молочну продукцію. Гарантиро-ванна ціна розраховується так, щоб зберегти при-ріст цін на молоко на рівні приростів загального ін-дексу цін на використовувані фермерами види ресурсов.Гарантірованная ціна була настільки висока в останні
п'яти перерахованим в п. 1 умов конкуренції. Пра-вительство встановлює гарантовану ціну в розмі-рі P0 і зобов'язується викупити надлишок, якщо обсяг запропонованого-вання перевищить обсяг попиту при даній ціні. З ріс.90-1 видно, що уряд змушений щорічно за-купати обсяг AB в силу того, що гарантована ценавише рівноважної ціни РЕ в точці ринкового рівноваги E.
Для підтримки ціни на запланованому уровнеправітельство витратило в 1984 р. 2 млрд. дол назакупкі молочної продукції, що склало близько 11% загальної вартості виробленого фермерами молока.На малюнку 90-2 показано, як збільшилися правитель -недержавні запаси молочних продуктів. До кінця 1984 г.правітельство мало понад 1,4 млрд фунтів нежірногосухого молока, а також запаси сиру і масла, становить рілі понад 40% загального обсягу виробництва сиру імасла цього року.
Звичайно, якби уряд був змушений про-давати свої запаси, то воно знизило б ринкову цену.Тогда воно знищило б мета програми, що складається всохраненіі ціни на високому рівні. Правітельствораздало частина запасів сиру низькодохідним сім'ям та по-намагалося продати і безоплатно віддати деякий кіль-кість молочних продуктів за кордон. Незначний-ве скорочення державних запасів в 1984 р. об'єк-ясняется саме цими зусиллями, а також некоторимпаденіем обсягів виробництва.
Проблема з часом загострилася в силу того, що

Обсяг випуску
РІС. 90-1. Програма підтримки цін на молочнуюпродукцію. Уряд фіксує гарантовану ценуна молоко P0, з тим щоб захистити доходи молочних фермі-рів. Але гарантована ціна перевищує рівноважну ценуPj, І обсяг пропозиції при гарантованій ціні значно перевищує обсяг попиту. Надлишкова пропозиція, що збільшується з часом у міру увеличенияпроизводительности, зрушує короткострокову криву запропонованого-вання вниз і вправо

1979 1980 1981 1982 1983 1984года
РІС 90-Z Державний запас молочних продуктів.
Малюнок показує вартість молочних продуктів: вершково-го масла, сиру і сухого молока, що належать державі. (Джерело: Statistical Abstract of the United States, 1986, Table1152)
стійке зростання продуктивності зумовив резкійсдвіг короткострокової кривої пропозиції молочнойпромишленності вправо. Кількість молока, полученно-го від однієї корови, збільшилася майже на 40% за пери-од між 1970 і 1984 рр.. Розглянемо ринок з іншогобоку - з боку попиту. Крива попиту на молокопереместілась вправо тільки злегка, так як обсяг спро-са на молоко не зростає так само швидко, як споживач-ські доходи. Таким чином, внаслідок змін тех-ного рівня виробництва ціна рівноваги РЕ ви-росла менш круто, ніж гарантована ціна P0, кото-раю розраховується тільки на основі змін до вар-тості ресурсів. Відповідно швидко виросло і хати-точну пропозицію при гарантованій ціною.
Уряд намагався час від часу знизити га-гарантованого ціну. На початку 1985 р, наприклад, бюд-житній управління Конгресу дало висновок:
«Довід на користь зниження рівня гарантірованнойцени на молоко грунтується на вірі в те, що програ-ма збільшила доходи молочних виробників за счетналогоплательщіков. ... Рівень дотацій в останні го-ди був настільки високий по відношенню до іздержкампроізводства молока, що молочні ферми проізводіліскорее для уряду, ніж для ринку ».
Але виробники молока являють собою хоро-шо організовану групу із загальним інтересом, і імвсе-таки вдалося заблокувати істотне скоро-чення дотацій на молочні продукти.
Примітка. Детальніше про цю програму см CongressionalBudget Office, Reducing the Deficit, February 1985, Part II, pp.161-162; і Michael T. Belongia. «The Dairy Support Program: AStudy of Misdirected Economic Incentives», Federal Reserve Bankof St Louis, Review, February 1984 См також обговорення про-блеми концентрованих інтересів в гол 4.
Всі види витрат є повністю змінні-ми. Відмінності між постійними і переменнимівідамі витрат відносяться тільки до краткосрочномуперіоду. Для галузі існують два отлічіямежду короткостроковим і довгостроковим періодамі.Во-перше, всі існуючі фірми можуть сво-бодно змінювати всі види своїх витрат, і, по-друге, може змінюватися число фірм в галузі вследствіетого, що старі фірми можуть йти з галузі, Анів - вступати в неї
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. Криві пропозиції вдолгосрочном періоді"
 1. Довгострокова крива пропозиції фірми
  Малюнок 9-7 ілюструє залежність між довгостроковій кривими витрат фірми і її довгостро- рочной кривої пропозиції. Ця залежність посути є тією ж самою, що і для краткосроч-ного періоду. Про Довгострокова крива пропозиції вдосконалення-шенно конкурентної фірми представляє з-бій частина її кривої LMC, розташовану ви-ше точки мінімального рівня LAC. На рис 9-7 LAC мінімізується при
 2. Зрушення довгострокових кривих пропозиції
  Зрушення довгострокових кривих пропозиції визваниізмененіямі двох типів. По-перше, тому що в довгостроковій періоді не існує постійних відовзатрат, то зміна ціни любою виду витрат ока-викликають вплив на довгострокові середні і пре-слушні витрати фірм і, таким чином, сдвігаетдолгосрочние криві пропозиції фірми і ринкуі цілому Наприклад, якщо піднімається ставка про-цента, то це ж
 3. Домінантні фірми
  На початку цього століття сталеливарна промисло-ність США складалася з безлічі дрібних продавши-цов. Корпорація «Юнайтед стайт Стіл» була со-здана в результаті масового злиття фірм в 1901 р. У той час їй належало близько 65% суммарнихмощностей з виробництва сталі в США. Строгоговоря, «Ю.С. Стіл »не була монополістом, так какмножество інших фірм виробляли сталь, але ееповеденіе можна
 4. Кейнсіанська макроекономічна модель
  Причини Великого краху, можливі шляхи виходу з нього та рекомендації щодо недопущення в майбутньому подібних економічних катастроф були проаналізовані та обгрунтовані в книзі видатного англійського економіста Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», опублікованій в 1936 р. Наслідком виходу в світ цієї книги було те, що макроекономіка виділилася в самостійний розділ
 5. Величина і характер зміни попиту
  Отже, попит - величина змінна. При цьому слід розрізняти зміну величини попиту, або обсягу попиту, і зміна характеру попиту. Величина попиту змінюється тоді, коли переменна тільки ціна даного товару. Характер же попиту змінюється тоді, коли змінюються фактори, що мали раніше постійні величини. Графічно зміна обсягу попиту виражаються в «рух» по кривій попиту вниз або
 6. Запитання для самоперевірки
  1. Чи можете ви викласти сучасну класифікацію підприємств (фірм)? 2. Які ви можете назвати переваги і недоліки основних організаційно-правових форм підприємств? 3. Розкажіть про два підходи в економічній теорії до аналізу витрат виробництва. 4. Охарактеризуйте виробництво і його основні фактори. 5. Яке з визначень фірми є найбільш повним: а) фірма - це
 7. Види конкуренції
  Розрізняють конкуренцію: 1) функціональну (це конкуренція певного товару), 2) видову (за ціною і якістю), 3) межфирменную (серед окремих підприємств, фірм), 4) внутрігалузеву і міжгалузеву, механізм яких досить докладно досліджено К. Марксом в томі III «Капіталу». Залежно від співвідношення між кількістю виробників і кількістю споживачів розрізняють
 8. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  Безробіття - це вимушена незайнятість, що виникає внаслідок постійного порушення рівноваги між попитом і пропозицією праці як на інтегрованому ринку праці, так і в різних його сегментах. Термін «безробіття» вперше з'явився в Британській енциклопедії в 1911 р., потім вжитий в 1915 р. у звіті Мінпраці США. В даний час безробіття присутній у всіх країнах світу в
 9. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  Термін «сукупний попит» означає сукупна кількість грошей, яке різні сектори економіки готові витратити за даний період часу. В економічній теорії під сукупним попитом (AD, aggregated demand) розуміється заплановані усіма макроекономічними суб'єктами сукупні витрати на придбання усіх кінцевих товарів і послуг, створених у національній економіці. В
 10. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  Альфред Маршалл - відомий буржуазний економіст минулого і початку цього століття. Він викладав в Кем-бриджі, і тому школу, створену Маршаллом, нерідко на-викликають в політичній економії кембріджської школою. Він зробив величезний вплив на англійську в особливості і в значній мірі на американську буржуазну економічну думку. Головна праця Маршалла під назвою «Основи
© 2014-2022  epi.cc.ua