Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 2. КАТЕГОРІЇ, КЛАСИФІКАЦІЇ І СИСТЕМА СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ГРОШОВОГО ОБІГУ

Система статистичних показників, що характеризують грошовий обіг, грунтується на категоріях, пов'язаних з функціями грошей, визначеннями грошової маси та її структури.
Гроші виконують функції міри вартості, засобу обігу, засобу платежу, засобу накопичення і заощадження. У зовнішньоекономічних відносинах гроші функціонують як світові гроші.
Відповідно до зазначеними функціями система показників грошового обігу включає наступні показники:
грошова маса та її структура;
забезпеченість грошовими знаками звернення національної економіки та купівельна спроможність грошової одиниці (національної валюти);
показники, що відображають операції на рахунках, з депозитами, золотим запасом держави;
показники, що відображають операції з валютою в міжнародних економічних відносинах.
У процесі обігу товарів, надання послуг і здійснення різних платежів здійснюється рух грошей у внутрішньому обороті в готівковій та безготівковій формах. Всю грошову масу можна представити як сукупний грошовий агрегат (МЗ), що включає в якості складових частин грошові агрегати МО, Ml, M2. При побудові цих агрегатів кожна наступна величина зростає на попередню.
МЗ - грошова маса в обороті, яка вимірюється сукупним обсягом купівельних і платіжних засобів, що обслуговують господарський обіг і належать приватним особам, підприємствам і державі (крім центрального уряду).
Перехід від грошового агрегату МО до грошового агрегату МЗ на прикладі стандартів МВФ показаний в табл. 16.1.
Таблиця 16.

Грошові агрегати Інструменти
МО - готівкові гроші Національна Готівкова валюта
М 1 - гроші у вузькому сенсі слова МО плюс

Депозити до запитання
М2 - гроші у вузькому сенсі слова плюс близькі категорії М1 плюс

Термінові і накопичувальні депозити Депозити в іноземній валюті Депозитні сертифікати перекуповують цінні папери за угодою
МОЗ - гроші в широкому сенсі слова М2 плюс

Дорожні чеки Комерційні папери
від М4 до Мб або агрегат L (ліквідність)

МОЗ плюс

Ліквідні державні цінні папери

Вільно обертаються облігації

(«negotiable bonds»)

Пасиви інших фінансових посередників

Як видно з табл. 16.1, міжнародними стандартами передбачено від чотирьох до семи показників грошової маси. У статистиці ООН перевага віддається показником, об'єднуючого готівку і депозити. МВФ розраховує загальний для всіх країн показник Ml (сукупність готівки і всіх видів чекових вкладів) і показник «квазиденьги» (строкові та ощадні банківські рахунки і найбільш ліквідні фінансові інструменти, що обертаються на ринку). У банківській статистиці розвинених країн розраховується від трьох (наприклад, у Німеччині, Швейцарії) до десяти показників грошової маси (наприклад, у Франції), в США та Італії - чотири, в Англії - п'ять показників.

У Росії обчислюється чотири показники. У російській практиці категорія «сукупна грошова маса» (грошовий агрегат МЗ) як сума всіх готівкових та безготівкових коштів в обігу досить близька до міжнародних стандартів, хоча є деякі відмінності в розумінні сукупної грошової маси, і особливо в трактуванні її складових - грошових агрегатів Ml і М2. Так, відповідно до міжнародних рекомендацій у грошовому агрегаті Ml крім МО враховуються тільки вклади до запитання, а в Росії - не тільки вклади до запитання, а й строкові вклади населення і підприємств у комерційних банках, а також кошти на розрахункових, поточних і спеціальних рахунках підприємств, населення та місцевих бюджетів. Навпаки, в міжнародних рекомендаціях грошовий агрегат М2 у порівнянні з грошовим агрегатом Ml розширюється за рахунок сертифікатів і знаходяться у продажу цінних паперів, тоді як у російській, практиці сертифікати та облігації держпозики включаються до грошовий агрегат МЗ.
До складу сукупної грошової маси, що розраховується Банком Росії, входять наступні показники:
1. Грошовий агрегат МО - готівка в обігу, тобто не включаючи готівку, утримувачем яких є банківська система.
2. Кошти на розрахункових, поточних і спеціальних рахунках підприємств, населення та місцевих бюджетів.
3. Депозити населення і підприємств у комерційних банках.
4. Депозити населення до запитання в ощадних банках.
5. Засоби Держстраху.
Грошовий агрегат Ml=(МО + п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5).
6. Строкові депозити населення в ощадних банках.
Грошовий агрегат М2=(Ml + п. 6).
7. Сертифікати та облігації держпозики.
Грошовий агрегат МЗ=(М2 + п. 7).
У російській практиці як найбільш універсального показника грошової маси застосовується грошовий агрегат М2. За 1992 - 1999 рр.. грошова маса збільшилася з 0,9 до 452500000000000. неденомінованих рублів, у тому числі грошовий агрегат МО на 1 січня 1999 р. склав 187,8 млрд. деномінованих рублів. Таким чином, частка грошового агрегату М2 (обсяг готівки в обігу (поза банками) і залишків коштів у національній валюті на розрахункових, поточних рахунках і депозитах нефінансових підприємств, організацій та фізичних осіб, які є резидентами Російської Федерації; при цьому не включаються депозити в іноземній валюті; за методологією розрахунку, прийнятої в 1998 р., до складу грошової маси не включаються дані з кредитних організацій з відкликаною ліцензією) у сукупній грошовій масі склала близько 37% (для порівняння в Казахстані та Киргизстані - 52-54%, на Україні - 43%).
Самостійним компонентом грошової маси є показник грошової бази. Грошова база включає грошовий агрегат МО (готівка в обігу), грошові кошти в касах банків, обов'язкові резерви комерційних банків у Центральному банку, і їхні кошти на кореспондентських рахунках у Центральному банку. Для контролю за динамікою грошової маси, аналізу можливості комерційних банків розширювати обсяги кредитних вкладень в економіку використовується показник «грошовий мультиплікатор».
Грошовий мультиплікатор - це коефіцієнт, що характеризує збільшення грошової маси в обігу в результаті зростання банківських резервів.
Він розраховується за формулою:
M2 / H=(C + D) / (C + K)=(C / D + 1) / (C / D + R / D), (16.1)
де М2 - грошова маса в обігу;
Н - грошова база;
С - готівка;
D - депозити;
R - обов'язкові резерви комерційних банків.
Гранична (максимально можлива) величина грошового мультиплікатора перебуває у зворотній залежності до ставки обов'язкових резервів, яка встановлюється Центральним банком для комерційних банків. Відповідність кількості грошових знаків обсягом обігу та фактори знецінення грошей визначаються за допомогою наступних показників: 1) кількість грошових одиниць, необхідних в даний період для звернення;
2) показник, що характеризує, у скільки разів твір грошей на швидкість обігу більше твори рівня цін на товарну масу;
3) показник інфляції.
Відповідно до економічним законом грошового обігу в кожен даний період кількість грошових одиниць, необхідних для звернення, визначається за формулою:


де Ц - сума цін товарів, що підлягають реалізації ;
В - сума цін товарів, платежі по яких виходять за рамки даного періоду;
П - сума цін товарів, проданих у минулі періоди, терміни платежів по яких настали ;
ВП-сума взаимопогашающихся платежів;
Со - швидкість обороту грошової одиниці (скільки разів на рік обертається рубль).
У спрощеному вигляді ця формула виглядає так:


де М - маса реалізованих товарів;
Цср - середня ціна товару.
З вищенаведеної формули отримуємо рівність (рівняння обміну):


Отже, твір кількості грошей в обігу на швидкість обігу (Д Со) дорівнює добутку товарної маси на рівень цін (МЦср). Коли рівність порушується (Д С> М Цс>), відбувається знецінення грошей. Зазначене рівняння обміну вперше запропоновано І. Фішером. Сучасний монетаризм (М. Фрідман та ін.) також грунтується на рівнянні І. Фішера. Але якщо І. Фішер робить наголос на взаємозв'язку грошового феномена з цінами, то М. Фрідман пов'язує динаміку грошового чинника з номінальним ВВП.
Знецінення грошей, що виявляється у формі зростання цін на товари та послуги (інфляція), виникає внаслідок переповнення каналів грошового обігу надлишковою грошовою масою при відсутності адекватного збільшення товарної маси. Інфляція, як правило, вимірюється за допомогою двох індексів-дефляторов: дефлятора ВВП та індексу споживчих цін. Найчастіше для вимірювання інфляції (у споживчому секторі економіки) застосовується індекс споживчих цін.Де Q1 - обсяг товарів і послуг, що споживаються населенням та включаються до їх грошові витрати в поточному періоді;
Р0 і Р1 - ціни на товари та послуги, що споживаються населенням відповідно в базисному і поточному періоді.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. КАТЕГОРІЇ, КЛАСИФІКАЦІЇ І СИСТЕМА СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ГРОШОВОГО ОБІГУ "
 1. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  класифікацій, які повинні бути застосовані для розподілу досліджуваних соціально-економічних явищ на однорідні групи на основі тих чи інших критеріїв; 5) визначення основних джерел даних, необхідних для обчислення показників, а також процедури обробки зібраних даних з метою одержання узагальнюючих показників. Система показників економічної статистики - це деяке
 2. Контрольні питання
  класифікація »? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 3. РЕЗЮМЕ
  система міжнародної статистики є складним механізмом, в якому одні статистичні організації розробляють статистичну методологію, програми спостереження, а інші безпосередньо здійснюють збір, обробку та публікацію статистичних даних. Різноманіття статистичних збірників, що випускаються різними організаціями з різних сфер економічної діяльності, ставлять питання про
 4. 3. ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ КЛАСИФІКАЦІЇ.
  Категорій. Стандартна міжнародна торгова класифікація ООН (СМТК) (StandardInternationalTradeClassification-SITC). Ця система стала основою для багатьох національних зовнішньоторговельних класифікацій більшості промислово розвинених країн. На базі СМТК багато країн розраховують індекси, а по них - загальні індекси зовнішньої торгівлі. В основі побудови СМТК лежить ступінь обробки товарів.
 5. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ грошового обігу та кредиту
  система заходів держави, спрямована на стабілізацію грошового обігу, валютної системи, поліпшення функціонування кредитної системи. Шляхом зміни грошової маси кредитних ресурсів держава впливає на економіку. Конкретний механізм такого впливу коригується у зв'язку з коливаннями економічної кон'юнктури. Центральний банк при грошово-кредитному регулюванні
 6. Російські джерела статистичної інформації за відповідні рік
  статистичний щорічник Держкомстату Росії. 97. Росія в цифрах: Короткий статистичний збірник Держкомстату Росії. 98. Росія і країни світу: Статистичний збірник Держкомстату Росії. 99. Регіони Росії: Статистичний збірник Держкомстату Росії. 100. Соціально-економічне становище Росії: Щомісячний статистичний збірник Держкомстату Росії. 101. Митна статистика зовнішньої
 7. 5. РОСІЯ У МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ рахунків
  класифікаціями і форм представлення даних до органів міжнародної статистики; | уточнення складу показників, періодичності, порядку подання та форми публікації статистичних даних відповідно до міжнародних правил. При цьому як першочергове і основоположною завдання передбачалося реформування общеметодологических та організаційних основ державної
 8. Контрольні питання
  класифікацію операцій сектору державного управління. 4. Які розділи включає бюджетна класифікація Російської Федерації? 5. Що таке відомча класифікація видатків федерального бюджету? У чому її
 9. 5. ПЕРЕХІД РОСІЇ НА прийнятих у міжнародній практиці систему обліку та статистики відповідно до вимог розвитку ринкової ЕКОНОМІКИ
  класифікаційної бази - Світового співтовариства і Європейського союзу. В даний час значна частина загальноросійських класифікаторів безпосередньо базується на чинних міжнародних класифікаціях. Так, базою для Загальноросійського класифікатора видів економічної діяльності та послуг (ОКДП) послужила МСОК та Класифікатора видів економічної діяльності Європейського Союзу. Перехід Російської
 10. ПЕРЕДМОВА
  класифікацій, що використовуються в економічній статистиці, їх зміст і область застосування; взаємозв'язку між показниками і класифікаціями економічної статистики; найбільш важливі напрямки економічного аналізу, заснованого на даних економічної статистики; основні джерела первинних даних. Підручник підготовлено з урахуванням того, що його читачі знайомі з курсом загальної теорії
 11. Механізм грошових імпульсів
    статистичний показник включається в моделі, за якими розраховуються нормативи грошової політики. Монетарний базис впливає на економічне життя не відразу, а з певним розривом у часі (лагом). При цьому темпи зростання монетарного базису повинні бути скоординовані з темпами зростання товарної маси. Монетаристский передавальний механізм схематично представлений на рис. 7.2. {Foto12} Рис.
 12. § 3. Економічні закони і категорії, їх класифікація sssn
    § 4. Метод економічної теорії та його структурні
 13. 2. МЕХАНІМЗ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ СТАТИСТИКИ
    класифікацій таких показників у різних галузях статистики, на розвиток обміну думками між науковими та практичними працівниками статистики та їх організаціями. МСІ є автономною міжнародною організацією, але має консультативний статус при ЕКОСОР ООН і ЮНЕСКО, не входить в систему спеціалізованих установ ООН, але регулярно бере участь у роботі Статі-стической комісії
 14. Ключові терміни
    системи Комітет з операцій на відкритому ринку Бюро з операцій на відкритому ринку Норма обов'язкових резервів Операції на відкритому ринку Облікова ставка Грошовий мультиплікатор Гроші підвищеної ефективності (грошова база) Федеральна корпорація страхування депозитів (FDIC) Золотий стандарт Контрольні показники кількості грошей в обігу Правило постійного зростання
 15. 85. Платіжний баланс
    категоріях запасу. Він показує, на якому ступені інтеграції у світове господарство перебуває країна. У ньому відбивається співвідношення вартості отриманих та наданих країною кредитів, інвестицій, інших фінансових активів. Показники міжнародної фінансової позиції та платіжного балансу взаємопов'язані. За економічним змістом розрізняються платіжний баланс на певну дату і за
 16. Система національних рахунків
    статистичних макроекономічних показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу
 17. 1. ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
    класифікація займає одне з важливих місць у цій роботі. Для повноцінного аналізу проблем МЕВ і прогнозування ситуації, природно, слід враховувати не тільки суто економічні чинники, а й інші фактори, що або пряме, або опосередкований вплив: географічні умови, політична та законодавча середу, особливості соціально-культурного розвитку і т.д. Основним
 18. 1.2. Типи нерухомості
    категорій нерухомості, управління ними. Класифікація за найбільш часто зустрічається ознаками представлена в табл. 1.1. Існують такі форми доходу від інвестування в нерухомість: - збільшення вартості нерухомості за рахунок зміни ринкових цін, придбання нових і розвитку старих об'єктів; - майбутні періодичні потоки грошових коштів; - дохід від перепродажу
 19. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
    класифікації економічної статистики та статистики окремих галузей чітко узгоджені один з одним. Особливість економічної статистики полягає в системному підході до характеристики економічних процесів і явищ, що передбачає розробку системи показників, що охоплює основні види економічної діяльності. Системний характер економічної статистики означає узгодженість
 20. 5.1. Призначення бюджетної класифікації
    класифікація являє собою угруповання бюджетних доходів і витрат за однорідними ознаками, розташованим і зашифрованим у встановленому порядку. Характер угруповань і принципи їх побудови визначаються соціально-економічним змістом бюджетних доходів і витрат, структурою народного господарства і системою управління. Регламентація джерел доходів і визначення цілей бюджетних
© 2014-2022  epi.cc.ua