Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

3. Як державні органипрінімают рішення?


Мотивації, які економісти приписують від-слушною особам і фірмам, є простимі.Фірми займаються господарською деятельностьюраді отримання прибутку для своїх владельцев.Предполагается, що індивіди вибирають такіекомбінаціі благ, які є для них най-кращими. Ці прості припущення, як прави-ло, дозволяють економістам пояснити процес при-йняття рішень споживачами і підприємця-ми.
Прийняття рішень державою не може битьоб'яснено так просто. Типовий процес, з по-міццю якого державні органи влади тауправління приймають рішення про податки, расхо-дах та інші рішення, показаний на рис 4-4. Избира тели віддають свої переваги тим чи інимпредставітелям влади (особам, які беруть ре-ня). До них відносяться законодавці і виборниепредставітелі виконавчої влади, такі, какпрезідент і губернатори штатів. Їх робота заклю-чає в прийнятті основних рішень орасходах і податках, у прийнятті нових законів іразработке нових програм з регулірованію.Каждий з обираються кандидатів запропонував сво-їм виборцям програму (пакет заходів), що відображає власну позицію кандидата і тенаправленія політики, які він або вона будетподдержівать. Таким чином, шляхом голосованіяізбірателям вдається висловити свої предпочтеніясреді альтернативних політичних платформ, а непо кожному окремому питанню.
Законодавці в свою чергу вказують чинов-кам (включаючи вищу виконавчу владу), Чтоделать, а чиновники на основі мандатів законодав-котельної влади збирають надходження, управляютгосударственнимі витратами, проводять у життя за-кони, пропонують і контролюють виконання регу-

РІС 4-4. Процес прийняття суспільних рішень
лірующіх правил, як, наприклад, правила технікібезопасності та охорони здоров'я. На протяженіівсего процесу прийняття і виконання будь-якого дер-жавного рішення зацікавлені вибор-ли та організації об'єднуватимуться в лобіюю-щие групи, намагаючись переконати законодавців і чиновниками винести потрібне їм рішення.
Особи, які керують державою, законодавці, виборні представники влади та чиновники не яв-ляють простими пішаками, тільки виполняющімінакази суспільства.
Вони мають свої власні це-Чи, прагнучи, як і всі інші люди, максімізі-ровать своє власне благополуччя. Вони могутмаксімізіровать своє власне благополуччя, де-гавкоту те, що, на їх думку, добре для суспільства, або вони можуть мати більш вузькі цілі, якого: битьпереізбранним знову або просунутися вгору поіерархіческой сходах. Добре оформлена про-громадської система - це та, в якій люди, що керують державою, орієнтовані на до-сягнення інтересів суспільства при реалізації сво-їх власних цілей, тобто та, яка действуетіменно так, як невидима рука на конкурентнихринках, направляючи індивідів, що переслідують своївласні інтереси, на реалізацію інтересовобщества.
Сучасні теорії суспільного вибора8 пи-тають зрозуміти і передбачити, яким чином людів рамках політичної системи завершують процессраспределенія ресурсів при заданій її структуру заданих своїх власних целях9. Ключевимявляется питання як і в якій мірі результат про-процесу, представленого на рис 4-4, відображає перед-вшанування виборців? Звичайно ж, серед избира
8 Серед найбільш важливих розробників цієї теорії - Нобелівські Лау-Реате Кеннет Ерроу зі Стенфордського університету та Джеймс Биоке-нен з університету Джорж Мейсон.
9 Аналогічне питання виникає в теорії фірм. Управляючі здійснювала-вляют керівництво фірмою від імені акціонерів. У цьому зв'язку возника-ет питання (обговорюваний в гол. 7): чи діють керуючі всегдав повній відповідності з інтересами акціонерів, як і в даному слу-чаї - чи діє держава завжди в інтересах суспільства?
Вікно 4-2. Парадокс голосування
Суспільство може виявитися не в змозі проранжуйте-вать політичні альтернативи несуперечливим, со-погоджений чином шляхом голосування по прінціпубольшінства, що й ілюструє табл 40-1. Обществодолжно вибрати з трьох можливостей: А, В і С табло-ца показує, як троє голосуючих - 1-й, 2-й і 3-й-ранжируют ці можливості. Наприклад, перший голосу-ющий ставить на перше місце А, потім В і нарешті С
ТАБЛИЦЯ 40-1. Парадокс голосування: ранги
голосуючих
Ранги можливих альтернатив Голосуючі А В С 123 13
2 лютого 31 лютого
1 Березня Тепер нехай дана група вибирає між А і В попрінціпу більшості.
Результат - два голоси протіводного на користь А, так як обидва голосуючих - перший ітретій - воліють можливість А можливості В.Точно так же результат голосування буде два протіводного на користь У проти С, так як обидва голосуючих -перший і другий - воліють можливість У віз-
можности З Таким чином, при голосуванні за принципом більшості група в цілому воліє А посравненію з В і В порівняно С Для узгоджено-сти, несуперечності процесу вибору ми должнизатем очікувати результату голосування на користь А Противсіх. Але, як ви можете укласти на основі таблиці, врезультаті голосування З перемагає А. Звідси следуетвивод, що принцип більшості не може привести кнепротіворечівому, погодженим вибором з трехальтернатів, представлених в табліце10.
Чи справді це серйозна проблема чи простолюбопитний приклад? Це серйозна проблема, оскіль-ки не можна завжди спиратися на принцип більшості дляпрінятія несуперечливих, узгоджених решеній.Напрімер, віддасть перевагу чи суспільство можливість А віз-можности С, якщо індивіди мають показання в табл40-1 уподобання? Відповідь полягає в тому, що це зави-сит від того, чи здійснюється вибір в результаті пря-мого голосування між А і С, при якому біль-шість забезпечує вибір альтернативи С, або в результа-ті двох послідовних голосувань між А і В імежду В і С, при яких суспільство вибирає альтерна-тиву А.
Чи існує який-небудь механізм, за помощьюкоторого суспільство може приймати несуперечливі, узгоджені рішення, що відображають лежать в іхоснове уподобання членів суспільства? Відповідь буде від-ріцательно, якщо тільки переваги індивідів неявляются безумовно одностайними.

Телей широко поширене відчуття, що дер-дарства часто нечуйними до їхніх бажань. Какми зараз покажемо, дійсно существуюттрудності у прийнятті рішень за допомогою полі-тичного процесу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Як державні органипрінімают рішення? "
 1. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  як немає його і у інших людських досягнень. Людина позбавлена всезнання. Найдосконаліші теорії, що задовольняють на перший погляд нашу спрагу знань, одного разу виправляються або замінюються на нові. Наука не дає нам абсолютної і остаточної визначеності. Вона тільки дає нам деяку частку впевненості в межах наших розумових здібностей і існуючого стану наукового знання. Наукова
 2. 3. Апріорі і реальність
  як ідентичне, що спочатку, приховане, не було для нас таким (Meyerson. De l'Explication dans les sciences. Paris, 1927. P. 154; див. також: Cohen MR A Preface to Logic. New York, 1944. Р. 1114).]. У понятті грошей вже укладені всі теореми грошової теорії. Кількісна теорія не додає до нашого знання нічого, що фактично не міститься в понятті грошей; вона лише аналізує і тому
 3. 10. Метод економічної науки
  якого особливого досвіду, і ніякий досвід, яким би багатим він не був, не здатний розкрити їх суті, якому апріорі невідомо, що таке людська діяльність. Єдиний спосіб пізнання цих теорем це логічний аналіз притаманного нам знання категорії діяльності. Ми повинні згадати себе і поміркувати про структуру людської діяльності. Подібно логіці і математиці праксеологічне
 4. 1. Бунт проти розуму
  як ніби це були їхні кишенькові годинники. Чи не ухилялися вони і від проголошення вічних абсолютних цінностей і встановлення моральних норм, обов'язкових для всіх людей. Крім того, існував довгий список авторів утопій. Вони розробляли проекти земного раю, де мав правити один чистий розум. Ці автори не розуміли: все те, що вони називали абсолютним розумом і очевидною істиною, було
 5. 4. Виробництво
  як кажуть, роздає свої багатства безоплатно, а за працю повинна бути виплачена його негативна корисність. Працюючи і долаючи негативну корисність праці, людина приносить у світ щось, що раніше не існувало. У цьому сенсі праця був названий творчим. Це також помилково. Здатність людини до роботи така ж даність Всесвіту, як і початкові і невід'ємні можливості землі
 6. 2. Світогляд і ідеологія
  як про світогляд. Світогляд як теорія є поясненням всього, а як керівництво до дії думкою щодо найкращого засобу усунення занепокоєння в тій мірі, наскільки це можливо. Таким чином, світогляд, з одного боку, є поясненням всіх явищ, а з іншого боку, технологією в обох значеннях цього терміна, взятого в самому широкому сенсі. Релігія,
 7. 2. Межі економічного розрахунку
  як і сила, здоров'я і саме життя, беруть участь у діяльності і як засобу, і як мети, але вони не враховуються в економічному розрахунку. Одні речі взагалі не можна оцінити в грошах, в інших у грошах можна виразити тільки частина приписуваною їм цінності. При визначенні вартості старої будівлі необхідно знехтувати його художнім та історичним значенням, оскільки ці якості не є
 8. 3. Чистий ринкова економіка
  як реакційність, економічний роялізм, манчестерізм, негативізм і т.д. Вони заперечують, що з цієї ідеальної конструкції можна витягти хоч що-небудь корисне для пізнання реальної дійсності. Однак ці буйні критики суперечать самі собі, коли вдаються до того ж методу, висуваючи власні твердження. Вимагаючи мінімальної зарплати, вони описують нібито незадовільний стан
 9. 4. Суверенітет споживачів
  якої якості і в якій кількості. Вони безжальні боси, повні примх і примх, мінливі і непередбачувані. Для них не має значення нічого, окрім власного задоволення. Їм абсолютно байдужі минулі заслуги і чиїсь майнові інтереси. Якщо їм пропонується те, що їм подобається більше або є дешевшим, вони відмовляються від своїх колишніх постачальників. У ролі
 10. 5. Конкуренція
  якого відношення до проблем конкуренції в рамках каталлактики. Наскільки в дію вступають природні умови, настільки конкуренція може бути вільною тільки щодо тих факторів виробництва, які не є рідкісними і тому не виступають об'єктом людської діяльності. В області каталлактики конкуренція завжди обмежена невблаганною рідкістю економічних товарів і послуг.
© 2014-2022  epi.cc.ua