Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Зміни-реального попиту на гроші


З рівняння (3) видно, де слід шукати пояснень ня цих виводоа Воно показує, що отклоненіяот точного рівності між інфляцією і ростомденежной маси виникають як результат динами-ки темпів приросту реального попиту на деньгі.Рассмотрім тому фактори, що визначають спросна реальні залишки.
Три головні чинники лежать в основі дінамікіоб'ема реального попиту на гроші:
- Зміни реальних доходів.
- Зміни величини альтернативних іздер-жек зберігання грошей.
- Фінансові нововведення і зміни в регу-лятора.
Розглянемо кожен з цих факторів окремо.
РЕАЛЬНІ ДОХОДИ. Динаміка реальних доходовможет досить істотно коливатися на протяже-ванні тривалого відрізка часу, рівного, скажімо, 20 років. Як правило, за цей проміжок време-ні кумулятивне зростання реальних доходів здатний взначною мірою збільшити реальний попит нагроші. Б зокрема, щорічне зростання реальних дохо-дов на 4% приведе через 20 років до подвоєння іхуровня, що в свою чергу викличе значітельнийрост реального попиту на гроші, можливо, навіть нате ж 100%. З точки зору рівняння інфляції (3) зростання реальних доходів збільшує реальнийспрос на гроші і, отже, в тенденції при-водить до скорочення норми інфляції для каждогоіз рівнів номінальної грошової маси.
Якщо зростають як номінальна грошова мас-са, так і реальні доходи, то два ці фактора впливав-ють на рівень цін у протилежних напрямках-ях: зростання номінальної грошової маси способствуетінфляціі, тобто зростанню цін, тоді як зростання реальнихдоходов і, отже, збільшення реальногоспроса на гроші в тенденції призводять до паденіюуровня цін. Чистий ефект залежить від соотношеніядвух цих сил. Інтенсивне зростання номінальної де-ніжною маси, що не супроводжується увеліченіемспроса на реальні залишки, означає, що гроші «починають палити руки», що в свою чергу веде кеще більшої інфляції.
Якщо ж інтенсивно растетреальний попит на гроші, це при будь-якому даному
рівні зростання номінальної грошової маси веде ксокращенію інфляції.
Виходячи з даних табл. 34-1, можна припустити, що більш повільне зростання цін по сравнениюс зростанням грошової маси в більшості країн хо-рошо пояснюється зростанням реальних доходів. Ізтабліци видно, що реальні доходи зросли вовсех країнах і, крім того, спостерігалася тенденціяотставанія зростання рівня цін від зростання номінальнойденежной маси. Зокрема, для випадку Японііреальние залишки в 1985 р. були в 2,45 рази більше, ніж в 1965 р. (865/352). Зростання реальних доходів вЯпоніі за цей період становив 6% на рік, що при-вело до більш ніж 3-кратного зростання реальних дохо-дов за 20-річний відрізок часу. Настільки значні ве збільшення доходів пояснює основну частьразрива між зростанням реальної грошової маси іростом цін в Японії за цей період.
Альтернативні витрати. Серед источни-ков динаміки реального попиту на гроші слідую-щим за важливістю є альтернативні з-тримки зберігання грошей. Коли їх величина зростає, попит на реальні залишки падає і, отже, рівень цін має тенденцію до зростання. Зміни ввелічіне альтернативних витрат зберігання денегповліялі також на параметри залежності междуростом грошової маси та інфляцією, про що свідчать дані табл. 34-1. Наприклад, відсоток-ні ставки в Бразилії в період 1965-1985 рр.. ви-росли у величезних масштабах, що призвело до різко-го зростання величини альтернативних витрат хра-нения грошей (величини упущених процентних до-ходів в результаті зберігання грошей). Це сократілоспрос на реальні залишки щодо того гіпо-тетического рівня, якого він міг би досягти, складися ситуація по-іншому. Зросла велічінаальтернатівних витрат зберігання реальних остат-ков, таким чином, в змозі дати частічноеоб'ясненіе тому факту, що зростання реальних остатковв Бразилії виріс менш ніж у 2 рази, незважаючи нато, що реальні доходи в Бразилії на протяженііетого періоду росли навіть швидше, ніж у Японії.

ФІНАНСОВІ НОВОВВЕДЕННЯ. Третім джерелом ніком зміни реального попиту на гроші є-ються фінансові нововведення, що дають домашнімхозяйствам можливість здійснювати той же об'єк-ем операцій з меншими реальними залишками. Вкачестве прикладів можна навести кредитні кар-точки та взаємні фонди грошового ринку. Ці но-вовведенія скорочують попит на реальні залишки ітем самим, як показує рівняння (2), надаючи-ють на ціни тиск, приводячи до їх зростання.
У Сполучених Штатах такі нововведення осу-
здійснювалися особливо інтенсивно протягом 1965-1985 рр.. Нововведення фінансових інститутів і з-трансформаційних змін в регуляторах привели до створення новихактівов, що стали гарною заміною грошам і со-Крат попит на реальні залишки при каждомуровне доходів і процентних ставок. Це явленіепомогает зрозуміти, чому в Сполучених Штатахденьгі і ціни росли майже в однаковій мірі, незважаючи на той факт, що реальні доходи значно зросли. Скорочення реального попиту нагроші в Сполучених Штатах в результаті фінан-сових нововведень, а також в результаті вище-ня відсоткових ставок лише компенсувало ростспроса на реальні залишки, викликаний зростанням до-ходо Б інших країнах, де процентні ставки нерослі в настільки значних масштабах і нововведе- ний було менше, реальний попит на гроші повели-чился більшою мірою, в результаті чого ценивирослі менше, ніж грошова маса.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміни-реального попиту на гроші "
 1. 4. Стабілізація
  зміни. Крім вічних апріорних категорій діяльності в цьому безупинно хиткому світі не існує інших стаціонарних орієнтирів. Марно відокремлювати процес визначення цінності і діяльність від непостійності людини і мінливості його поведінки і міркувати, як якби у Всесвіті існували вічні цінності, незалежні від суб'єктивних оцінок людей і здатні стати
 2. 5. Коріння ідеї стабілізації
  змін у грошовій сфері [Жодне практичне обчислення не може бути точним. Формула, що лежить в основі розрахунку, може бути вірною, але сам розрахунок залежить від приблизно встановлених величин і тому неминуче неточний. Економічна наука, як було показано вище (с. 41), є точною наукою про реальні речі. Але як тільки в ланцюг міркувань вводиться інформація про ціни, ми відмовляємося
 3. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  зміни в оцінках хоча б одного боку. Деякі стверджують, що поняття простого стану спокою незадовільно. Воно, мовляв, відноситься до визначення цін на товари, запас яких вже є, і нічого не говорить про те, який вплив ці ціни нададуть на виробництво. Це заперечення необгрунтовано. Теореми, що містяться в понятті простого стану спокою, дійсні для всіх угод без
 4. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  змінам реальному світі постійно виникає різниця між сумою цін компліментарних чинників виробництва і цінами вироблених виробів. Саме ця різниця створює грошову прибуток і грошовий збиток. Впливом цих змін на продавців праці та природних факторів виробництва, а також на капіталістів, позичають гроші, ми займемося нижче. Тут ми розглянемо підприємницькі прибуток і збиток
 5. 3. Ціни на товари вищих порядків
  змін. Таким чином, вказавши позитивно на те, що приводить його в дію, і негативно на те, що припинить його рух, ми повно і адекватно описали цей процес. Особливу важливість слід надати позитивному опису. Оскільки завданням є вивчення не ідеальних концепцій, які ніколи не з'являються в житті і діяльності, а ринкових цін, за якими товари вищих порядків реально
 6. 4. Облік витрат виробництва
  змін. Він несвідомо керується упередженням, що рівномірно функціонуюча економіка є нормальним і найбільш бажаним станом людських справ. У цій схемі прибутку місця немає. Він оперує плутаними уявленнями про справедливу норму прибутку і справедливої віддачі на вкладений капітал. Однак нічого подібного не існує. У рівномірно функціонуючої економіці немає
 7. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  зміна однієї ринкової змінної ceteris paribus. Ніякої кількісної економічної науки не існує. Всі економічні величини, які нам відомі, є даними економічної історії. Жодна розумна людина не буде наполягати на тому, що зв'язок між ціною та пропозицією в цілому або пропозицією конкретного товару є постійною. Навпаки, нам відомо, що зовнішні явища
 8. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  зміни у співвідношенні попиту та пропозиції грошей викликають зміни мінових відносин грошей і товарів. Всі гроші знаходяться у володінні людей, складових ринкову економіку. Перехід грошей з-під контролю однієї діючої особи під контроль іншого в часі відбувається миттєво і постійно. Не існує проміжку часу, протягом якого гроші не є частиною залишку готівки
 9. 5. Проблема Юма і Мілля і рушійна сила грошей
  змінам пред'являється або пропозицію грошей, або попит на гроші? Іншими словами, чи можна уявити нейтральні гроші в рамках економічної системи, яка не відповідає ідеальній конструкції рівномірно функціонуючої економіки? Ми можемо назвати це питання проблемою Юма і Мілля. Незаперечно, що ні Юму, ні Миллю не вдалося знайти позитивної відповіді на це питання [СР: Mises.
 10. 6. Зміни в купівельній спроможності під дією грошових чинників і умов на товарних ринках
  зміни купівельної спроможності під дією грошових чинників і під дією умов на товарних ринках. Причиною змін купівельної спроможності під дією умов на товарних ринках можуть бути зміни в пропозиції товарів і послуг або у попиті на окремі товари і послуги. Загальне збільшення або зниження попиту на всі товари і послуги чи на більшу їх частину може бути викликане
© 2014-2022  epi.cc.ua