Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

2. Інфляція і гріш: скоростьобращенія і колічественноеуравненіе


Сучасна макроекономіка аналізує спросна реальні залишки та їх пропозиція на основеуравненія (1). Використання предшествовавшегоему за часом методу, заснованого на аналізесвязі між грошима і цінами з точки зреніяскорості обігу грошей, дозволяє поглянути напроблему з трохи іншої сторони.
Про Швидкість обігу грошей в біде доходів (або, для стислості, просто швидкість звертання-ня) являє собою число раз, котороеномінальная грошова маса оборачіваетсяпрі фінансуванні сукупних витратою доходів. Вона вимірюється у вигляді ставлення-ня номінального ВНП до номінальної де-ніжною масі.
Б Сполучених Штатах в 1986 р. номінальнийВНП становив 4400 млрд. дол, грошова маса (Ml) дорівнювала 673 млрд. дол, звідси швидкість об-рощення склала 6,5 (4400/673) . Цю цифру мож-но інтерпретувати в такий спосіб: каждийдоллар з агрегату Ml в середньому звертається 6,5 ра-за при фінансуванні сукупних витрат у раз-мірі 4400 млрд дол
Швидкість обігу, рівна 6,5 , - насколькоето швидко? Б табл. 34-2 наведені дані про ско-рости звернення для ряду країн, в багатьох з ко-
ТАБЛИЦЯ 34-2. Швидкість обігу грошей в відедоходов
Країна Швидкість обігу грошей
Аргентина 51,1
Ізраїль 39,9
Бразилія 30,4
Філіппіни 20,3
Мексика 16,3
Великобританія 7,0
Німеччина 6,5
Японія 3,8
Італія 2,5
Примітка. Дані наведені для різних років з проміжку
1983-1985 рр..
Джерело International Financial Statistics та національні джерела.
Торих цей показник значно перевищує уро-вень США. Чому показник швидкості обращеніяденег у вигляді доходів настільки різний у різних стра-нах? Для відповіді на це питання важливо мати на увазі, що швидкість обігу доходів висока в країнах зверхньо інфляцією і низька в країнах з низькою ін-фляции. Швидкість обігу - відношення номі-нальних доходів до маси готівки - високатам, де люди тримають на руках мало грошей порівня-рівняно з розміром своїх доходів. Це відбувається висловах значних альтернативних іздержекхраненія грошей, що і має місце в країнах з ви-сокой інфляцією. Другим визначальним факто-ром швидкості обігу є набір знаходячи-трудящих в розпорядженні домашніх господарств спосо-бов, альтернативних зберіганню готівки. Втой економіці, де існують хороші замініть-ли грошей, зокрема взаємні фонди денежногоринка, швидкість обігу, як правило, вище, чимось, де гроші не мають близьких субститутів. Кро-ме того, на швидкість обігу впливає рівень ре-альних доходів: на практиці зростання реальних доходовсопровождается повільнішими темпами ростареального попиту на гроші. Таким чином, в тен-денця швидкість обігу вище там, де вишереальние доходи3.
3 З цього абзацу випливає, що швидкість обігу залежить від тих же пе-ремінних, що і попит на реальні залишки. Насправді мається точ-ная залежність між двома цими показниками: швидкість обращеніяV дорівнює відношенню номінальних доходів до грошової маси, або в відеформули: (PXY) / 'M, де P - рівень цін, а У - реальні доходи.
Отсю-так V | | У '/ (, MfP), що означає рівність швидкості обігу отношеніюреальних доходів до реальних залишкам. При даному - рівні доходовскорость звернення зростає, коли попит на реальні залишки падає. Етоможет відбуватися, наприклад, в результаті зростання величини альтернатив-них витрат зберігання грошей або внаслідок введення грошового суб-туту. Швидкість обігу також зростає, якщо збільшення реальнихдоходов (Y) супроводжується зростанням попиту на реальні залишки в мен-ший ступеня.
Почавши з визначення швидкості обігу какотношенія номінальних доходів до номінальної "грошовій масі, ми можемо ввести знамените ко-кількісного рівняння, яке часто служітосновой досліджень інфляції:
MV=PY (4)
У цьому рівнянні M - номінальна грошова мас-са, V - швидкість, або норма, звернення грошовоїмаси, P - рівень цін, a Y - реальні доходи, звідки випливає, що PY - номінальні доходи. Пе-ред тим як ми відповімо на питання, чому це ви-ражение називається кількісним рівнянням, ми просунемося ще на один крок, переписавши Урава-ня (4) таким чином, щоб зосередити ува-гу безпосередньо на рівні цін:
P=MV / Y (5)
Чому ж все-таки - «кількісне рівняння ня»? Якби V і Y були константами або мене-лись незначно , тоді з рівняння (5) слідові-ло б, що номінальна грошова маса (кількісних-во грошей в обігу) M визначає рівень цін: Якщо M подвоюється, те саме відбувається і з P. Такоеіспользованіе рівняння (5) при збереженні VHYна постійному рівні призводить до колічественнойтеоріі грошей, яку ми розглядали в п. 1.
З точки зору динаміки цін, грошей, випускупродукції і швидкості обігу рівняння (5) може бути переписано в термінах темпів приро-ста:
Норма
інфляції=темп приросту номінальнойденежной маси - темп приросту реальних
доходів + + темп приросту швидкості
звернення (6)
Порівнюючи рівняння (3) і (6), ми бачимо, що темппріроста обсягу реального попиту на гроші равентемпу приросту реальних доходів за вирахуванням темпапріроста швидкості обігу.
Хоча прихильники кількісної теорії в целомпрізнают, що зростання реальних доходів впливає натемп інфляції, вони проте стверджують, чтоскорость звернення є майже константою, тобто темп приросту приблизно дорівнює нулю. Есліскорость звернення і справді величина по -стоячи, а реальні доходи зростають, скажімо, на 3% на рік, в цьому випадку реальний попит на гроші Вира-СТЕТ на ті ж 3%. Якби номінальна грошова
маса росла темпом 10% на рік, то норма інфляціісоставіла б при цьому 7% (10% - 3%). При ростеденежной маси на 15% норма інфляції була биуже 12% (15% - 3%); підвищення же темпів при-росту реальних доходів, скажімо, до 5% замість 3% буде означати зниження інфляції.
Тепер подивимося, наскільки добре уравне-ня (6) в умовах передумови про постійність ско-рости звернення відповідає реаліям життя.
Бкачестве прикладу візьмемо Ямайку в період 1979-1984 рр.. За цей відрізок часу среднегодовиетемпи приросту реальних доходів становили ветой країні - 0,2%, т.е величина реальних доходовслегка скорочувалася. Номінальна грошова массаросла середнім темпом 16,0% на рік . Відповідно суравненіем (6) за умови рівності последнегослагаемого нулю норма інфляції повинна була бисоставіть 16,2% [16,0% - (-0,2%)]. На самому делетемпи інфляції на Ямайці дорівнювали в цей пери-од в середньому 16,9%. Таким чином, в пріведенномвише прикладі припущення про сталість ско-рости звернення дає нам результат, вельми близ-кий до істинного значення інфляції і набагато бо-леї близький, ніж це відбувається в більшості слу-чаев4.
З таблиці. 34-2 ми бачили, що швидкість звертання-ня для різних країн варіює в широких пре-справах, але ми бачили також і те, що вона варіює-ся в кожній окремо взятій країні з плином ча- мени всякий раз, коли у величині альтернатівнихіздержек зберігання грошей відбуваються значітельниеізмененія. Подібним же чином будь-які зраді-ня в інституційній структурі, що дають людямвозможность обходитися меншою кількістю де-шей щодо величини їх доходів (прімеромчего може служити винахід кредитних карто-чек), знижують обсяг попиту на гроші і тим самимпріводят до зростання швидкості обігу. Більш того, швидкість обігу може змінитися і в случаеізмененія рівня доходів; як правило, надає-ся, що швидкість зростає, коли зростають доходи. Такимобразом, не слід очікувати сталості скоростіобращенія у часі; це положення подтвержда-ється і практикою.
При аналізі гіперінфляції в п. 4 ми роз-рим феномен «втечі від грошей". З точки зреніяколічественного рівняння це явище представля-ет собою колосальне збільшення швидкості звертання-ня. В Аргентині, наприклад, швидкість обращеніятолько за чотири роки зросла з 15 до 50.
4 Лише на підставі аналізу значно більшої кількості країн іперіодов часу ми можемо судити про точність цієї залежності. Мабуть, Ямайка є перманентно вдалим прикладом: в первомізданіі книги ми аналізували дані по Ямайці за п'ятирічний пе-ріод 1975-1980 рр.., для якого оцінки норми інфляції составілі22, 3%, а фактичні темпи інфляції дорівнювали 24,9%.
43 *
642 Частина 7: Сукупна пропозиція та економічне зростання

1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987
Роки
РІС 34-3. Бюджетний дефіцит (у% від ВНП) і інфляція (дефлятор ВНП) у Сполучених Штатах в 1965-1986 рр.. (Іс-точник Data Resources, Inc.)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Інфляція і гріш: скоростьобращенія і колічественноеуравненіе "
 1. Втеча від грошей
  інфляція в Германііявляет собою яскравий тому доказ. Коли інф-ляція досягає екстраординарного рівня, покупа-кові спроможність грошей тане надзвичайно бистро.Любой людина, що зберігає гроші навіть в теченіеодного дня, зазнає збитків у порівнянні з людиною, що має реальні активи: будинок, землю або, ска ^ ким, бакалійну лавку. Щоб уникнути такіхубитков, люди прагнуть економити на
 2. 4. Стабілізація
  інфляції, а отже, і різких змін цін вони дають грубе уявлення про події, які кожен індивід переживає щодня. Розсудлива домогосподарка знає про те, як зміни цін впливають на її господарство, набагато більше, ніж нам можуть сказати статистичні середні. Їй мало користі від розрахунків, які ігнорують зміни в якості і кількості товарів, які вона може купити за цінами,
 3. 5. Коріння ідеї стабілізації
  інфляції і створення умов, що заохочують кредитну експансію з боку банків. Однак ця програма сильно відрізняється від плутаних і внутрішньо суперечливих програм стабілізації купівельної спроможності. Все, що необхідно для економічного розрахунку, це уникати сильних і несподіваних коливань пропозиції грошей. Золото, а до середини XIX в. срібло дуже добре задовольняли всіх цілях
 4. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  інфляції) перша реакція полягає не тільки в тому, що зростання цін на деякі з них більш швидкий і крутий, ніж на інші. На самому початку може трапитися деяке падіння, так як попит на них пред'являється головним чином тими, чиї інтереси виявилися ущемлені. Причиною зміни грошового відношення може бути не тільки випуск в обіг додаткових грошей державою. Збільшення
 5. 5. Проблема Юма і Мілля і рушійна сила грошей
  інфляційний і дефляційний імпульси трапляються в один і той же час або слідом за інфляцією слід дефляція і в кінцевому рахунку ціни змінюються не сильно, все одно соціальні наслідки кожного з двох імпульсів трохи анулюють один одного. До соціальних наслідків інфляції додаються соціальні наслідки дефляції. Немає жодних причин вважати, що всі або хоча б більша частина тих, хто виграв від
 6. 6. Зміни в купівельній спроможності під дією грошових чинників і умов на товарних ринках
  інфляції паперових грошей, слід визнати, що дорожнеча виробництва золота є меншим злом. Марно заперечувати, що причина цих катастроф в неправильному використанні державою влади, що опинилася в його руках з появою кредитних і паперових грошей, і що будь держава мудрішим, воно проводило б більш здорову політику. Оскільки гроші ніколи не можуть бути нейтральними і
 7. 8. Передбачення передбачуваних змін купівельної спроможності
  інфляції 20-х років це явище було названо втечею в реальні цінності (Flucht in die Sachwerte *) або ажіотажним попитом (Katastrophenhausse). Математична економічна теорія може пояснити причинний зв'язок між збільшенням кількості грошей і тим, що в ній називають швидкістю обігу. Характерна особливість цього явища полягає в тому, що збільшення кількості грошей
 8. 10. Сенс грошового відношення
  інфляційного (експансіоністського), ні дефляційного (редукционистского) тиску на торгівлю, ділове життя, виробництво, споживання і зайнятість. Затвердження зворотного відображає образи людей, які не бажають приводити свою діяльність у відповідність до потреб оточуючих, вираженими через ринок. Чи не удаваний недолік грошей призводить до того, що ціни на продукцію сільського господарства занадто
 9. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  інфляції і кредитної експансії, вони хотіли ажіотажу і легких грошей . Американці, двічі ліквідували центральні банки, усвідомлювали небезпеку подібних інститутів. Погано, що вони не зуміли зрозуміти, що зло, з яким вони боролися, присутній в будь-якому виді державного втручання в діяльність банків. Сьогодні навіть самі фанатичні етатісти не можуть заперечувати, що всі пороки, нібито властиві
 10. 15. Міжрегіональні курси валют
  інфляції тільки в одній країні. Збільшення маси кредитних грошей і нерозмінних грошей спочатку робить вплив на ціни деяких товарів і послуг. Ціни інших товарів деякий час продовжують залишатися на колишньому рівні. Курс внутрішньої валюти по відношенню до іноземних валют встановлюється на біржі, а ринок організований відповідно з моделлю і комерційними звичаями фондової біржі. Дилери
© 2014-2022  epi.cc.ua