Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

4. Фундаментальні теореми добробуту. Оптимальність і контроль: проблема ринкового соціалізму


Сучасна теорія добробуту виникла в 30-ті роки Лара лельно і в зв'язку з теорією загальної рівноваги. У ці роки і неяк до пізніше були строго сформульовані основні теореми благосост стояння, а також почалося обговорення обмежень, пов'язаних i ними, і способів їх подолання, уточнення формулювань.
У сучасній теорії конкурентну рівновагу і умова опти мальності по Парето розглядаються як щось еквівалентне Доказ цієї еквівалентності і укладено в фундаментал1> них теоремах добробуту.
Перша фундаментальна теорема свідчить, що якщо в умовах конкуренції існує рівновага і якщо усі товари отримали оцінку) на ринку, то рівновага є оптимальним в сенсі Парето.
Очевидно, що ця теорема формально висловлює стару переконаний-\ ність у тому, що економіці досконалої конкуренції притаманні певні бажані властивості, або що в такій економіці кори-j стние інтерес забезпечує досягнення загального блага. Новим у цьому твердженні є встановлення безпосередньої відповідності між цим бажаним станом і положенням рівноваги н \ сенсі Вальраса, хоча в принципі це бажане стан можна трактувати і як максимум щорічного доходу, і як максімумi національного дивіденду.
14 Coase R. The Problem of Social Costs / / Journal of Law and Economic i960. Vol. 3. № 1.
246
Сувора формулювання першої теореми добробуту була 1редложенаА.Лернером {1934), О. Ланге (1942), К. Ерроу (195I) '5.
Очевидно, що теорема залишає поза увагою багато пробле-ш: зовнішніх ефектів, яку почав обговорювати ще Пігу; загально-гпенних благ, тобто таких, виробництво яких на приватній основі Чи не призводить до оптимального рівня виробництва (ці блага можуть | | кшбще не проводитися приватно); нарешті, питання про те, Kit до подолати дистрибутивну нечутливість теореми, тобто як зробити більш справедливим розподіл ресурсів.
Специфічний погляд на останню проблему пропонує другий фундаментальна теорема добробуту. Вона говорить: якщо всі споживачі і виробники керуються своїми корисливими інте-І'самі і їх поведінка не впливає на ринкову ціну і виконуються | (U 'які умови (що стосуються виду функцій корисності і вироб-юдственних функцій), то оптимальне за Парето стан являють -Сп станом конкурентного рівноваги, відповідним нікому 1ф! юначальному розподілу купівельної спроможності.
Друга теорема мала безпосереднє відношення до проблеми соціалізму, що розуміється як можливість ефективного функціонування економіки, заснованої на державній власності. У дискусії з цієї проблеми брали участь в 30-ті роки Л. Мізес і в>. Хайек, з одного боку, і О. Ланге і А. Лернер - з іншого. Теорія MI осостоянія дала прихильникам соціалізму важлива зброя в бо-Oi1 зі своїми ідеологічними супротивниками.
У 1944 р., спираючись на II v теорію, Лернер в роботі «Економічна теорія контролю: Прин-| (» »(. (економічної теорії добробуту ^ спробував примирити ліризм і соціалізм. Принципова можливість зближення систем, на його думку, була визначена тим, що прагматічес-соціалізм, до прихильників якого зараховували себе Лернер і з, припускає колективну форму організації всюди, крім 1учаев, коли конкурентна система краще служить громадським | |) ЕСАМ, а ліберальний капіталізм виступає за збереження сво- юй конкуренції всюди, крім тих випадків, коли це неможливо.) кономіческіх теорія добробуту дозволяє виявити умови щальний аллокации ресурсів для будь-якого початкового розподілу
1 Lerner A. The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly i / / Review of Economic Studies. 1934. Vol. 1; Lange O. The Foundation of nv Economics / / Econometrica. 1942. Vol. 10; Arrow K. An Extension ofthe I '. Theorems of Classical Welfare Economics. Second Berkeley Symposium on Miiilicmatical Statistics and Probability. Berkely, 1951.
"'Lerner A. The Economics of Control. Principles of Welfare Economics. NY, 11ч-М.
247
ня благ. У строгих термінах другого теореми це означає наступне »Нехай є якийсь оптимальний (з точки зору деякого критерію) виробничий план Y *, тоді існує такий вектор Р *, що точка (У *, Z5 *) буде точкою рівноваги, тобто для всіх виробників мак * симум прибутку досягається в цій точці, Р * Y *> PY, при деяких обмеженнях на виробничі плани.
Знаючи умови оптімальності17, можна через механізм цін noSy-t дить учасників децентралізованої економіки діяти так ^ щоб ресурси розподілялися оптимально і при цьому учітивалісв деякі громадські уподобання, відображені в плані. Саме ця ідея і була висловлена Ланге і Лернером в 30-і роки, а потім | розвинена в подальших работах18.
Сенс пропозиції, відомого в літературі як «рішення Лан-ге-Лернера», полягав у тому, що управління економікою не передбачає директивного завдання обсягу і структури виробництва і, тим I більш, споживання, а може обмежитися лише встановленням оп-| ределенного вектора цін, надаючи виробникам і споживачам діяти за ринковими правилами, тобто прагнути до максі-] МІЗАН прибутку або індивідуальної корисності.
Ланге і Лернер запропонували деяку модель, що описує децентралізовану економіку, яка складається з державних них підприємств, споживачів і керуючого органу - Цет рального комітету з планування. Останній фактично В | полняет роль аукціоніста з моделі Вальраса, рассчітивающе] оптимальні ціни, насамперед ціни виробничих фаь рів, для деякої умоглядної економіки, і задає їх екоь мическим суб'єктам. Менеджери державних підприємств самостійно приймають рішення, орієнтуючись на параметр * но задані ціни.
При цьому вони керуються двома прав *
Лернер сформулював три набору умов оптимальності. Пере стосувалося розподілу даної кількості споживчих товарів м «| ду людьми і передбачало рівність граничних норм заміщення для. бій пари товарів для всіх споживачів, Друга умова стосувалося розмір ня ресурсів між виробництвами різних товарів і передбачало, 'граничні норми трансформації дорівнюють граничним нормам заміщений! Третя умова визначало оптимальне розміщення ресурсів в ситуац | коли для виробництва продукту використовуються кілька факторів, і єв дилось до рівності граничних норм заміщення факторів, що беруть участь ^ виробництві товару, для всіх виробництв.
Ia Lerner A. Economic Theory and Socialist Economy / / Review of Economl Studies. 1934. № 2; Lerner AA Note on Socialist Economics / / Review of Economir Studies. 1936. № 4; Lange O. On the Economic Theory of Socialism / / Lange Про Taylor F. On the Economic Theory of Socialism. Minneapolis, 1939.
248
| лами, по суті відтворюють поведінку максимизирующей прибуток фірми: встановлюють обсяг і структуру виробництва
I таким чином, щоб було забезпечено рівність граничних витрат ціні продукту і граничного продукту ціною фактора. По-
| требителей само поводяться звичайним способом, прагнучи максимізувати корисність , в результаті чого визначається рівень і струк-
| туру попиту на споживчі товари.
Прихильники ринкового соціалізму вважали, що ця модель га-р.штірует ефективну аллокації ресурсів , так як менеджери сле-
| л УЮТ умовам оптимізації, причому регулююча роль Комітету II встановлюються їм ціни виключають монопольне поведінку; підвищення суспільного добробуту досягається завдяки
I (юлее рівномірному розподілу доходів від власності на капітал і землю, які надходять державі; вирівнювання ча-с того і громадського чистого продукту, або інтерналізація зовн-
| них ефектів, досягається включенням в ціну всіх витрат, і тому числі громадських.
Однак з точки зору обгрунтування можливості ринкового со-
| піанізму ця модель не мала вирішального значення. Критики соці-цлізма справедливо відзначали вразливість моделі перед обличчям інформаційних, мотиваційних та інноваційних проблем в економіці, і якій відсутній приватна власність.
Поряд з дослідженнями, пов'язаними теорію добробуту і проблему децентралізованої соціалістичної економіки, в! М) з роки тривали спроби розширити трактування критерію 11; | рето і вирішити проблему прямого зіставлення оптимальних со-
| поїному.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. Фундаментальні теореми добробуту. Оптимальність і контроль: проблема ринкового соціалізму"
 1. 3. Людська праця як засіб
  Працею називається застосування в якості засобу фізіологічних функцій і проявів людського життя. Прояв потенційних можливостей людської енергії і життєвих процесів, які людина не використовує для досягнення зовнішніх цілей, відмінних від простого перебігу цих процесів і від тієї фізіологічної ролі , яку вони відіграють у біологічному підтримці його життєвої структури, що не
 2. 2. Обмеження потомства
  Природна рідкість засобів існування змушує кожна жива істота дивитися на інших живих істот як на смертельних ворогів у боротьбі за виживання і породжує безжальну біологічну конкуренцію. Але у людини цей нерозв'язний конфлікт інтересів зникає, коли і в якій мірі розподіл праці змінює економічну автаркію індивідів, пологів, племен і народів. В суспільній системі
 3. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [див Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г . Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 4. 3. Проблеми вибору в умовах представницької демократії
  Найпростіші моделі вибору в умовах представницької демократії припускають наявність двох партій, конкуруючих за голоси виборців. Щоб здобути перемогу на виборах, партії повинні анонсувати надання такого обсягу суспільних благ, який був би бажаним для більшості членів суспільства. Ключове значення для теорії суспільного вибору має правило, висунуте Е. Даунс в
 5. 2. Світогляд і ідеологія
  Теорії, направляючі діяльність, часто недосконалі і незадовільні. Вони можуть бути суперечливими і непридатними для вбудовування у всеосяжну і логічно струнку систему. Якщо ми представимо всі теореми і теорії, направляючі поведінка окремих індивідів і груп, у вигляді логічно зв'язного комплексу і спробуємо, наскільки це можливо, привести їх у систему, тобто під
 6. 19. Золотий стандарт
  Люди вибрали дорогоцінні метали золото і срібло для служби в якості грошей через їх мінералогічних, фізичних і хімічних властивостей. Використання грошей в ринковій економіці суть праксиологической необхідний факт. Те, що саме золото або що-небудь ще використовується в якості грошей суть просто історичний факт і як такий не може бути осягнуть каталлактики. В історії грошей, як і в
 7. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  З незапам'ятних часів люди базікають про благословенних умовах, якими їх предки насолоджувалися в первісному природному стані. Зі старих міфів, переказів і поем образ первісного щастя перейшов в різні філософії XVII і XVIII ст. На їх мові термін природний означав те, що добре і корисно для людських справ, в той час як термін цивілізація мав образливий зміст. Відхилення від
 8. РОЛЬ УРЯДУ
  Як відомо з історії, уряду відігравали важливу роль, включаючи в капіталізм не включені до неї. Ми побачимо в наступному розділі, що уряду буде належати головна роль у відновленні економіки, здатної породжувати підвищення реальних заробітків для більшості громадян в епоху штучної інтелектуальної промисловості - хоча ця роль буде дуже несхожа на роль, що відводиться уряду
 9. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 10. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  Еволюція ринкової економіки. Основні риси та критерії класифікації сучасних економічних систем Еволюція ринкової економіки і основні риси сучасних економічних систем. Ринкова економіка (або ринкове господарство) - це система господарювання, що базується на економічному відокремленні її суб'єктів, які користуються свободою вибору способів реалізації своїх економічних інтересів.
© 2014-2022  epi.cc.ua