Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Економічне зростання


Дані про реальний ВНП використовуються також длясравненія функціонування економіки який-чи-бо однієї країни в різні періоди часу. Багато хто з труднощів, що виникають при сравненііВНП в різних країнах, тут також мають ме-сто. Зокрема, номенклатура това-рів змінюється. Порівняння ВНП, виробленого в1986 р. і 1886 р., означає, що ми порівнюємо двеекономікі: одну, в якій випускаються комп'ю-тери, автомобілі, телевізори і реактивні літаки-ти, і іншу, де жоден з цих товарів не відо-стін .
Чим ближче об'єкти порівняння в часі, темболее точні оцінки. Відмінності в номенклатурі про-ізводімих товарів не доставляють багато проблемпрі порівнянні реального ВНП 1986 р., скажімо, с1985 р.
Незважаючи на ряд концептуальних труднощів, були зроблені оцінки темпів зростання економікіСоедіненних Штатів та інших країн за длітельниеперіоди часу. Такі оцінки можуть бути побудувати-єни у вигляді послідовності проміжних ін-Декс, в якій, наприклад, ВНП 1986 порівнюють ється з величиною ВНП 1982 р. у цінах 1982 р., за-тим 1982 порівнюється з ВНП 1972 г . у цінах
15 См, наприклад Robert Summers and Alan Heston, «Improved Interna-tional Comparisons of Real Product and Its Composition, 1950-1980», Review of Income and Wealth, June 1984
16 Кожної, хто бував у дуже бідній країні, знає, як цінується там долларВот чому обчислення на основі купівельної спроможності відрізняючи-ються від використання обмінних курсів.
ТАБЛИЦЯ 24-9. Темп приросту абсолютного і душевогопоказателей ВНП (в% за рік)
1870-1984 рр.. 1955-1973 рр.. ВНП ВНП на душу ВНП ВНП на душу населення населення Австралія 3,15 1,15 5,05 2,89 Німеччина 2,83 2,44 5,39 4,40 Італія 2,28 1,61 5,65 4,90 Японія 3,76 2,65 9,84 8,68 Великобританія 1,81 1Д9 2,99 2,49 США 3,44 1,88 3,65 2Д5 Джерела: Angus Maddison, «Phases of Capitalist Development», вRCOMatthews (ed) , Economic Growth and Resources, vol. 2, Macmillan, 1980; International Financial Statistics, Yearbook, 1986.
1972 р. і т.д. Проблема появи нових товарів Неграючий настільки важливої ролі, коли мова йде про сравне-ванні випуску продукції в даному році з уровнемдесятілетней давності.
Тому через послідовно-ність таких десятирічних порівнянь економі-сти можуть оперувати віддаленими періодами впрошлом.
У табл 24-9 представлені середні темпи приро-ста ВНП для декількох великих країн, побудований-ні за допомогою часових рядів промежуточнихсравненій за описаним в попередньому абзаці ме-Тодуа. Темпи представлені для абсолютного і длядушевого показників ВНП. Японія є стра-ної з найвищими темпами приросту як аб-солютно ВНП (3,76% на рік), так і ВНП на душунаселення (2,65% на рік). Відзначимо, що, хоча еконо-міка США займає друге місце після Японії повелічіне темпів зростання абсолютного ВНП (3,44%), за темпами душового показника США лише натрете місці (1,88%). Різниця виникає через те-го, що населення Сполучених Штатів росло Би-сь-реї, ніж населення Німеччини.
Здавалося б, середньорічні темпи нікчемні посвоєму величині. Однак за такий довгий періодчасу, як сторіччя, складні проценти17 рожда-ють колосальне зміна рівня ВНП на душунаселення. Щорічне зростання ВНП на душу населеніяЯпоніі з темпом 2,65% протягом 114 років, з 1870по 1984 р., привів до того, що в 1984 р. цей показу-тель в 19,7 рази перевищив рівень 1870 Цей
17 При обчисленні 'результатів економічного зростання з іспользованіемтемпов приросту застосовують так звані складні відсотки. Есліг - середньорічний темп приросту за період з 1981 по 1992 г, то ін-декс, або темп, зростання за цей період складе:
i-^ a + рр.,
де п - 1992 - 1981 + 1 - 12. Індекс при цьому є відношення (Л1992 / * 1980) Х 100, де X '- показник на рік t. (Прим. науч. Ред.)
Е | З 31 - Економіка
величезне зростання матеріального добробуту вивелЯпонію, яка жила колись в ізоляції, на переднійкрай сучасного індустріального світу Подоб-ним же чином невелика з вигляду різниця в тем-пах зростання двох країн накопичується протягом дли-них періодів часу. Якщо в Японії за 114лет ВНП на душу населення зріс приблизно в 20раз, то у Великобританії - лише в 4,3 рази.
У табл. 24-9 ми особливо виділяємо темпи ростаВНП під час одного з найінтенсивніших пери-одов зростання - з 1955 по 1973 р.
Для большінствапріведенних країн (за винятком СоедіненнихШтатов) як абсолютний, так і душовою показате- Чи ВНП протягом цих років росли темпами, в двараза і більше перевищують рівень своїх довгостро-РОЧНО трендів. За ці 18 років ВНП в Японії уве-лічілся в 5 разів. У 1973 р. цей період беспрецеден-тного зростання закінчився. З тих пір економістиіщут пояснення причин уповільнення економіч-ського зростання, яке приблизно збіглося за временіс початком швидкого зростання цін на нафту.
Необхідно висловити одне предостереженіепротів використання темпів зростання реального ВНПв Як показник поліпшення життєвих стан-дартів. З того, що доходи на душу населення вкраїні виросли, зовсім не випливає, що цей процес
торкнувся всіх її жителів. Насправді возможнасітуація, коли зростання, що відбувається прілічнимітемпамі, супроводжується такою зміною в рас-пределенія доходів, яке робить деяких лю-дей абсолютно біднішими, тоді як інші цілком до-вольні більш швидким зростанням свого доходу відно-сительно середнього рівня в економіці.
| Більшість дискусій про макроэкономическомразвитии і суперечок про політику уряду спираючи-ється на офіційні оцінки ВНП, а також на пов'язані зі цим показники, що стали темою обговорень-ня цієї глави. Ми побачили, що ці показу-ки в деяких відносинах далекі від здійснений-ства. Однак рахунки національного доходу дають мож-ливість подивитися «з висоти пташиного польоту» на основні факти, що стосуються виробництва векономіке і кругообігу випуску продукції, до-ходів і витрат. Немає необхідності запомінатьсамі числа та інші деталі, але той факт, що онісуществуют, слід мати на увазі. Варто сказатьтакже про те, що понятійна структура, пов'язую-щая випуск продукції, доходи і витрати, являетсяотправной точкою для викладу макроекономічного ської теорії, починаючи з гл. 25.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Економічне зростання "
 1. Сім джерел економічного прогресу
  економічне зростання Конкуренція: змагання змушує з максимальною вигодою використовувати ресурси і є постійним джерелом прогресивних нововведень Ринок капіталу: щоб раціонально використовувати свої ресурси , країна повинна мати механізм спрямування капіталу в ефективні виробництва фінансова стабільність: інфляція спотворює цінові сигнали і підриває
 2. ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ
  економічному прогресу. На доказ цього можна привести чотири основних доводи. По-перше, приватна власність заохочує розумне управління майном. Якщо приватні власники не можуть належним чином утримувати свою власність або допускають погане з нею поводження, то вони будуть покарані пониженням її цінності. Наприклад, володіючи автомобілем, ви зацікавлені в тому, щоб
 3. СВОБОДА ОБМІНІВ
  економічне зростання Вільний обмін є форма суспільної кооперації, що дозволяє партнерам отримувати по можливості більшу кількість того, що вони хочуть. У ринковій системі ні покупець, ні продавець не можуть бути примушені до обміну. Особистий виграш служить мотивацією для укладання угод. Як було зазначено вище, від обмінів виграє все суспільство. Тому коли уряд
 4. НАЙНИЖЧІ ПОДАТКИ
  економічна неефективність. По-друге, високі податкові ставки скорочують як масштаби, так і ефективність капіталовкладень. Вони відлякують іноземних інвесторів, а внутрішніх примушують шукати інвестиційні проекти за кордоном, де податки нижче. Це призводить до скорочення темпів оновлення капіталу, і тим самим дестимулює економічне зростання. Крім того, внутрішні інвестори
 5. СВОБОДА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  економічному зростанні вісімнадцяти країн, що розвиваються в 80-ті роки - восьми країн з найнижчими торговими бар'єрами і десяти - з найвищими. Перші вісім протягом 80-х років скоротили і до того невисокий рівень імпортних тарифів. У більшості випадків вони утримувалися і від застосування контролю за валютними курсами, так що доходи чорного ринку від нелегальної конверсії
 6. ВИТРАТИ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ
  економічне зростання. Національний дохід не є ні небесної манною, ні пирогом, який випікається на державній кухні, ділиться потім на шматки різних розмірів і подається громадянам у гарячому вигляді. Якраз навпаки - дохід є те, що люди самі виробляють і заробляють, надаючи товари та послуги, за які споживачі готові платити. Податки та трансферна політика
 7. НОВА ГРА, НОВІ ПРАВИЛА, НОВІ СТРАТЕГІЇ
  економічна система, крім капіталізму. Ніхто не знає, як влаштувати успішну економіку на інших основах. Панує ринок, і тільки ринок. У цьому не сумнівається ніхто. Капіталізм, і лише він один, формує тепер поняття про людську особистість: щоб підвищити рівень життя він використовує, на думку деяких, низинні мотиви людини - жадібність і корисливість. Ніяка інша система з ним не
 8. ЕКОНОМІЧНА МАГМА
  економічних; плит, визначальних. Зовнішність економічного світу, плавають в рідкої суміші технології та ідеології. Зміни та взаємодії цих двох сил створюють течії, що зіштовхують між собою економічні плити. Перед тим, як капіталізм виник з феодалізму, - в останній період кусочной рівноваги - в технології та ідеології вже відбулися необхідні зміни. Технологічної передумовою
 9. КИТАЙ
  економічно зростає (на 10% в рік протягом більше п'ятнадцяти років), і якщо колишній капіталістичний світ хоче уникнути розладу травлення при спробі поглинути 1, 2000000000 китайців, включаються в глобальну економіку, то він і сам повинен швидко перебудуватися. Надаючи належне значення тому факту, що в Китаї живе п'ята частина людства, розглянемо це питання більш докладно (8). Навряд
 10. РОСТ
  економічне зростання не перевищував 3,6% на рік. Якби в останні сто років населення Сполучених Штатів збільшувалося на 3,5% на рік, то дохід на душу населення зараз був би нижче, ніж під час Громадянської війни, тому що середній економічне зростання за цей час становив лише 3,1% на рік . Як показує проста арифметика, щоб реальний дохід на душу населення міг зростати, зростання населення повинен
© 2014-2022  epi.cc.ua