Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

2. Економічна роль, темпи та етапи приватизації в перехідній економіці


Процес приватизації має тривалу історію. У Стародавньому Егип-ті приватна власність складалася на основі державної. Собст венность єгиптянина включала і те державне майно, яким він володів завдяки своїй службі в державному апараті.
А. Сміт більше двох століть тому писав, що продаж земель могла б принести значну суму грошей; коли коронні землі стануть част-ними, вони будуть покращені.
У будь-якої історичної епохи акт продажу державного імущі-ства в приватну власність можна віднести до приватизації. У 20-му столітті приватизація в сучасному її розумінні почалася наприкінці 70-х років.
Генезис приватизації: Єгипет, А. Сміт, 70-ті роки 20 століття - в стра-нах з ринковою економікою, 90-ті роки - в постсоціалістичних стра-нах.
Для розуміння сучасної природи процесів приватизації, важ-но враховувати наявність двох типів пріватізіціі.
Перший тип приватизації пов'язаний зі структурною перебудовою країн Заходу наприкінці 70-х років, з переоцінкою місця і ролі державної власності і державного підприємництва в економіці країн з великою часткою держсектора. Понад 80-ти промислово-розвинених країн у 80-х - 90-х роках 20-го століття здійснили приватизацію.
Мотиви приватизації першого типу:
- збільшення доходів бюджету;
- оздоровлення державних фінансів;
- підвищення ефективності економіки;
- пожвавлення конкуренції;
- спеціалізація і демонополізація.
Цей тип приватизації здійснюється у вже сформувалася ринковому середовищі при наявності приватного сектора, в ході розвитку економі-ки.
Другий тип приватизації почався з 1989 року в ході перетворень в колишніх соціалістичних країнах. Особлива роль другого типу привати-зації полягає в переході від адміністративно-командної системи госпо-дарства до системи, заснованої на ринково-конкурентних принципах.
Відмінності у визначеннях приватизації обумовлені відмінностями в розумінні категорії «власність»:
- власність ототожнюється з її об'єктом,
- власність розуміється як система (структура) відносин між суб'єктами;
- власність - це економічна реалізація традиційних майнових відносин на мікрорівні (спосіб привласнення об'єктів) і макрорівні (функціонування системи господарства).
Система визначень приватизації:
- технічне: процес продажу майна держпідприємств ча-стному особі, сектору або роздержавлення - це вузьке розуміння приватизації,
- системне: приватизація - тривале системообразующее яв-ня, що включає 2 процесу:
1. самоусунення держави від функцій регулятора влас-ності,
2. свідомий процес формування нових економічних і правових інститутів.
Радянська економіка була самої одержавленої і тому самої монополізованої. Становлення ринку - це розвиток конкуренції, ко-лось здійснюється через демонополізацію шляхом роздержавлення (комерціалізацію діяльності держпідприємств) і приватизації гос-власності.

Приватизація - за законом РФ «Про приватизацію державних і муніципальних підприємств» - це придбання у держави і муні-ціпальних органів у приватну власність підприємств, цехів, виробництв, виділених у самостійні підприємства, обладнання, зда-ний, інших матеріальних активів підприємств, часток (паїв, акцій) дер-жави і місцевих органів в капіталі АТ.
В даний час відповідно до Федерального закону "Про при-ватизації державного майна основи приватизації муни-ціпального майна в РФ" під приватизацією розуміється "оплатне відчуження перебуває у власності РФ, суб'єктів РФ або муні -ціпальних утворень майна (об'єктів приватизації) у власність ність фізичних та юридичних осіб "обладнання, будівель, інших ма-ріальних активів підприємств, часток (паїв, акцій) держави і місць-них органів у капіталі АТ.
Цілі приватизації:
- вихідна - створення шару приватних власників (ваучеризация),
- акумулювання коштів до держбюджету - основний мотив в країнах з ринкової економікою,
- забезпечення економічної та майновій самостійності,
- підвищення ефективності економіки.
Способи приватизації:
1. Продаж акцій АТ, створених в процесі приватизації.
2. Продаж підприємств, що не є АТ, за комерційним конкурсом (в т.ч. з обмеженням складу учасників).
3. Продаж пакетів акцій АТ по інвестиційному конкурсу.
4. Продаж майна діючих, ліквідованих і ліквідувати-діруемих підприємств за конкурсом і на аукціоні.
5. Викуп майна, зданого в оренду.
6. Продаж часток, що належать державі.
Спосіб приватизації вибирає трудовий колектив, але має бути дотримана одна умова:
1. при приватизації дрібних підприємств з балансовою вартістю основних фондів на 1 липня 1992р. не більше 1 млн. руб. трудової колектив-тив міг обрати метод продажу - на аукціоні або за інвестиційним конкурсом без обмеження складу учасників,
2. всі інші підприємства могли обрати будь-який з 6 способів приватизації.
Найбільш поширений спосіб приватизації в РФ - акційний-вання, тому що в Росссіі склалося висококонцентрований і централі-заклику виробництво. Наприклад, у Ростовській області в 1993 р. було продано 192 об'єкта держвласності шляхом викупу орендованого иму-вин на суму 486,6 млн. руб. (13 - за конкурсом, 179 - оренда з Вику-пом), закритої підписки на акції трудових колективів - на 382 підприемствах із статутним капіталом майже 4 трлн. руб.
Переваги акціонерної форми приватизації:
- можливість ефективного застосування капіталів в галузях з низькою рентабельністю;
- гнучкість використання акумульованих коштів;
- універсальна застосовність в будь-якій сфері ділової активно-сті;
- можливість комбінування і диверсифікація, створення пе-рекрестно володіння акціями;
- демократизація управління господарською діяльністю.

Варіанти пільг трудовим колективам на чековому етапі прива-тизації при відкритому акціонуванні:
1. 25% привілейованих акцій передаються безоплатно тру-довому колективу, але не більше 20 мінімальних оплат на 1 працівника; 10% (але не більше 6 мінімальних оплат) звичайних акцій продають-ся по закритій підписці членам трудового колективу зі знижкою 30%; 5% звичайних акцій продаються за номіналом адміністрації, але не більше 2000 мінімальних оплат на 1 особу.
2. 51% звичайних акцій продається за номіналом без пільг трудовому колективу.
3. Якщо ініціативна група бере на себе відповідальність за ви-конання плану приватизації, то їй продається 30% звичайних ак-цій за номінальною вартістю, а всьому колективу - 20% обикновен-них акцій.
Пільги після завершення продажу 80% акцій за приватизаційні чеки:
- трудовий колектив може почати викуп акцій з фонду Акційні-вання працівників підприємства (після 1.02.94 не створюється) - 10% статут-ного капіталу (з частки Фонду майна) у разі вибору 1 або 3 вариан-та і 5% - якщо обраний 2 варіант,
- викупити земельну ділянку під підприємством.
Етапи приватизації
1. до 1 липня 1994 - ваучерна приватизація,
2. грошова.
Результат приватизації: в 1993 р. з 86 тис. підприємств привати-зированная 39 тис. підприємств, шляхом акціонування - 31%, продажу - 69%. Загальна вартість - 753 млрд. руб. 2варіант - 3/4 акціонованих підприємств, 3 варіант пільг - 1/6 підприємств, 1 варіант - 1%, викуп орендованих підприємств - 3,3%, контрольний пакет залишився за государ-ством - в 4,1% підприємств. На цьому етапі були приватизовані всі ма-Газін, ресторани, сфера обслуговування. Продаж невеликих підпри-ємств: на комерційному конкурсі - 44%, оренда з викупом - 43%, на аук-Ціон - 9%, курс (відношення продажної ціни до початкової) - 5,7.
Перспективи приватизації:
1. Уточнюється законодавство, виправляються виявившись НЕ-відповідності, оскільки це рух «на дотик».
2. Триває продаж державних часток.
3. При масовому продажі акцій їх вартість падає нижче номі-налу, що дозволяє скуповувати значні пакети і розподіляти на користь цих покупців прибуток. Для запобігання цьому керівників-дство скуповує акції у працівників (не втрачається контрольний пакет, але прибуток може піти). Якщо підприємство викуплено колективом, але не ВАТ, то за прикладом ESOP доцільно створювати народне ак-ціонерного підприємство з статутним капіталом у розмірі отриманих при акціонуванні акцій підприємства трудовим колективом.
4. Налагодити інвестиційні торги, залучити іноземних інве-стор.
5. Допомога приватизованим підприємствам за програмою ока-зания їм технічної допомоги, на реалізацію якої ЄС виділяє 500 - 1500 тис. дол для кожного відібраного підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Економічна роль, темпи та етапи приватизації в перехідній економіці "
 1. 2. Закономірності та етапи перехідної економіки
  економічних закономірностей перехідної економі-ки відносяться: 1.Неустойчівость. Класична політична економія, К. Маркс, Н. Кондратьєв ис-ходять з стійкості економічної системи, маржиналізм ставить її в центр уваги економічної теорії, що вивчає зріле стан ринкової економічної системи. «Перехідні процеси ... не є-рівноважними, їх характеризує нелінійність,
 2. ТЕМА 2. Відносини власності та їх трансформа-ція в перехідній економіці
  роль, темпи та етапи приватизації в перехідній еко-номіці 3.Перспектіви розвитку приватної, державної, перехідних і корпоративному форм власності. 4.Дінаміка постприватизаційної структури акціонерного капіта-ла. Програмна анотація. Власність. Економічний та юридичний аспекти власне-сти. Форми реалізації власності. Структура форм власності в перехідній
 3. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  економічних відносин з формування і використання фондів грошових коштів або фінансових ресурсів через спеціальні фонди та установи. Фінанси - історична категорія. Вони виникли в умовах товарно-грошових відносин під впливом розвитку функцій та потреб держави. Термін «фінанси» походить від латинського «fi-nancia», що означає дохід, платіж. Вперше зі значенням «грошовий
 4. Групи країн з перехідною економікою
  економічними та історичними зв'язками з Західною Європою, відносної збалансованістю структури народного господарства або невеликим об'ємом диспропорцій, консенсусом всіх верств населення відносно необхідності переходу до ринкової системи. Друга група включає країни, де перехід до ринкової економіки виявився зв'язаним з чималими, труднощами і здійснюється набагато повільніше, ніж у
 5. Перетворення відносин власності
  економічної ефективності і темпи зростання виробництва . Китай і Росія наочно показали, що конкуренція важливіша для успішного економічного розвитку, ніж зміна форм власності. Китай розширив сферу конкуренції без приватизації державних підприємств. У Росії відбулася приватизація переважної частини економіки, але формування конкурентної сфери проходить досить повільно. Китай
 6. 31.2. Етапи економічного розвитку
  економічна і фінансова криза 30-х років, що супроводжувався відтоком капіталу, багато в чому підірвав позиції латифундизма. Він викликав скорочення фонду заощаджень і зумовив необхідність мобілізації внутрішніх ресурсів, що призвело до розширення національної бази промислового розвитку. Крах світового ринку кави означав, що експортний сектор не може служити двигуном економічного зростання. 1.
 7. 11.2.1. Сутність та основні етапи розвитку світової торгівлі
  економічних відносин. Етап III - друга половина XX в. - Початок XXI в. Для післявоєнного періоду характерно помітне прискорення темпів розвитку світової торгівлі, досягли найвищого рівня за всю історію людської цивілізації. Середньорічний темп зростання світового експорту товарів становив: у 50-і рр.. - 6%, в 60-ті - 8,2, в 70-80-ті - 9,0, в 90-ті - 6%. Зростав і обсяг світової
 8. Словник термінів
  економічне явище, при якому частина економічно активного населення не зайнята у виробництві товарів і послуг. У реальному економічному житті безробіття - це перевищення пропозиції праці (обсягу робочої сили) над попитом на працю (кількістю робочих місць). ^ Бреттон-Вудська валютна система - світова валютна система, при якій долар США, а також англійський фунт стерлінгів хоча і в
 9. 1.2. Закономірності перехідної економіки
  економічні характеристики перехідної економіки. Змістом перехідної економіки є не стільки реформування економічної політики і методів господарювання, скільки перетворення системи соціально-економічних відносин. Змінюються практично всі доданки економіки: спосіб розподілу ресурсів і відносини власності, тип відтворення і моделі мотивації, цілі та засоби
 10. 3.1. Приватнопідприємницькі структури
  економічні передумови для розвитку підприємств з різними формами власності. Основний тен-денцией стає зростання частки приватного сектора. Формування широкомасштабного приватного сектора пов'язано з необхідністю ліквідації старих, дореформених структур, створення нових інститутів ринкової економіки, нового фінансово-кредитного механізму. У концепції перехідною
© 2014-2022  epi.cc.ua