Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афон. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

3.« Два думки про зовнішній торзі »: фрітредерство і протекціонізм


Физиократическая переконаність і перевагах свободи тієї говли висловилася у скасуванні Катериною II привілеїв« указних фа <| ріканов »(1762-1763) та лібералізації митного тарифу (176Й а за рік до виходу «Багатства народів» А. Сміта в Росії був з царський «Маніфест про свободу торгівлі та закладів промисловими станів» (1775). З цього часу полеміка навколо свободи торгівлі) протекціонізму стала осьовим питанням російської економіческс думки.
Одним з перших цього питання приділив увагу гнівний Kplj тик кріпосного права Олександр Радищев. «Бунтівник гірше ПУГ чева», він був першим в Росії не тільки публіцистом-революц> нером, а й дослідником структури ціни, сутності і функц | (грошей, у тому числі паперових. Радищев не згадував у своїх вироб | дениях ні фізіократів, ні А. Сміта, але змістовна сторона * творів, використання терміну «задатки» (аванси) і налич »особистій бібліотеці французького перекладу« Багатства народів »i Воля припустити знайомство мислителя з ідеями класичне <| політекономії. Як службовець Петербургскойтаможні, онбил | ників складання тарифу 1782, жорсткішого, ніж тариф 17 \ а на засланні поглиблено вивчав історію й економіку Сибіру, ра шлявся над перспективами включення краю в загальноросійський рь
У «Листі про китайський торзі» (1792) Радищев, відкидаючи заходів тілістское уявлення про зовнішній торгівлі як джерелі гатством держави, сформулював пріоритет товарного нась ня внутрішнього ринку, для чого необхідна єдина мережа шляхо спілкування, долає замкнутість місцевих ринків з бол! ми розривами в цінах. Аналізуючи наявні в економічній) тературе «дві думки про зовнішній торзі»: «новітнє» - за неогр; ППГ ченную свободу торгівлі і «стародедовское» - за «тарифи і митний причет», Радищев зазначив, що Англія благодар5
338
кенному протекціонізму «поставила себе в число первостатей-ilx держав Європи, але англійці самі нині говорять і пишуть, i осе перепони у торгівлі шкідливі: бо вона неодмінно сама себе ^ тримає завжди у неминучому рівновазі ».
Вважаючи, що всередині рани держава не повинна утрудняти« природну свободу тор-Ьілі », Радищев питання про протекціонізм пропонував вирішувати з урахуванням рм конкретно-історичних обставин і підкреслював, що біс-) шлінний привіз дешевих закордонних товарів може бути вре-[для вітчизняного виробництва, особливо текстильного. До-ська протекціонізм, Радищев турбувався, однак, про інте-пе великої мануфактурної, а дрібної селянської примушує-(нпості. Він вказував, що обмеження торгівлі з Китаєм оказа-; i, благодійним для російських кустарів, яким шовкові ру-Пслі «доставляють довольственное житіє ». З початку ХТХ в. поступово зміцніло російське фрітредерство. | ЧНУ для нього підготували перший російський переклад« Багатства на-| він »(1802-1806), профінансований урядом Алексан-I, переклади творів Бентама та Сея, вплив першого петер - ^ гского академіка (з 1804 р.) по розряду політекономії Андрія (Ге-(; i) Шторха, поява друкованого органу - «Духа журналів». | Торхов в 1815 р. видав у Петербурзі, але французькою мовою, 6-те - | й курс політичної економії - в основному компіляцію з поч-| Йукпальним запозиченням положень Тюрго, Сміта, Бентама, та інших авторів. На російській мові твір Шторха, викорис-Ifliiiiiero для ілюстрації багато приклади з життя Росії, не За видано з цензурних міркувань : автор різко критикував | ностно право!
Фритредери наполягали на лібералізації митного тарифу, [опонентом виступив видатний державний діяч адмірал (Олай Семенович Мордвинов (1754-1845), перший голова Егшмента державної економії (1810). Він був переконаним | офілом і шанувальником А. Сміта, але вважав принцип свободи шей торгівлі невідповідним для Росії з її незміцнілої про-Ijii'FiHOCTbio. Мордвинов засуджував Шторха, який вважав поліз-| для Росії «відступлені прав рукоділля і торгівлі» більше разів- 1м країнам і спеціалізацію на землеробстві. У «Деяких пові-шнііх по предмету мануфактур в Росії і про тариф» (1815) Морд-| lh поставив завданням зміну в Росії «системи внутрішнього flu на, т.
тобто переходу з землеробського господарства в рукоділлі-i і промислове », для чого необхідно не тільки розвиток го-№ ш і наявність твердих законів, що захищають приватну влас-
339
ність, а й митне заступництво молодий вітчизняної прс мисловості. Адмірал-економіст не обмежився охоронні ^ протекціонізмом, але і обгрунтовував наступ Росії на внеь ня, а саме азіатські ринки. У «Думка про способи, якими Россн зручніше можна прив'язати до себе сталість кавказьких народів »(18 \ {Мордвинов писав, що мирне завоювання Азії торгівлею і промити Шлейном виробами дасть Росії багато більше, ніж« наші ядра 1 багнети ».
Короткочасний успіх російського фритредерства-ліберал. ний митний тариф 1819р. - був смененлініей на посилення при текціонізма, що проводилася з 1822 р. до середини XIX в.
Найбільш послідовним російським фритредерів проявив cu »(J Микола Іванович Тургенєв (1789-1871), проникшийся під час уче б в Геттінгені під враженням лекцій смітіанца Георга Сарто РІУС ідеями класичної політекономії. У книзі «Досвід теори податків» (1818), взявши за основу чотири сформульованих Сміт принципу раціонального налогоообложение, Тургенєв, як він са пізніше пояснював, «намагався довести, що як еконол * іческіе і ф (| нансових, так і політичні теорії істинні лише остільки, п (кільки вони засновані на принципі свободи ». В« принцип свобод! Тургенєв вкладав подвійний зміст: фритредерскую і протівокр постніческого, викриваючи кріпосне право прозорими натяками своїх історико-економічних екскурсах.
Тургенєв виїхав за кордон незадовго до повстання декабрист (з якими раніше розійшовся) і відмовився виконати веління нов го імператора про повернення, ставши першим в XIX в. російським поли емігрантом. Зберігаючи вірність «принципом свободи», він дожив j скасування кріпосного права в Росії і до загальноєвропейського TOJ ства фритредерства в 1860-і роки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.« Дві думки про зовнішній торзі »: фрітредерство і протекціонізм"
 1. Зовнішньоторговельна політика
  Історично існують різні форми державного захисту національних інтересів у боротьбі на світових ринках, які й визначають торгову політику окремих країн. Найбільш відомі політика протекціонізму (захисту) і фритредерства (повної свободи торгівлі). Жорсткий протекціонізм припускає стримування імпорту товарів і всіляке стимулювання експорту, захист національної промисловості
 2. Висновки
  1. Світове господарство є система національних господарств окремих країн, об'єднаних міжнародним поділом праці, торгово-виробничими, фінансовими та науково-технічними зв'язками. Це не просто сума окремих держав, а якісно нове утворення, яке функціонує на базі єдиних узгоджених правил і стандартів. 2. Формування і розвиток світового господарства пов'язано з дією
 3. Терміни і поняття
  Світове господарство Світова економіка Міжнародні економічні відносини Міжнародний поділ праці (МРТ) Теорія абсолютної переваги Теорія відносної переваги Теорія співвідношення факторів виробництва Парадокс В. Леонтьєва Модель «кваліфікованої робочої сили» Модель альтернативних витрат Теорія життєвого циклу товару Концепція незалежності ,
 4. 9.2. ЗОВНІШНЬОТОРГОВА ПОЛІТИКА
  Під зовнішньоторговельною політикою держави зазвичай розуміється діяльність, спрямована на розвиток і регулювання торгових від-носіння з іншими країнами. У більшості сучасних держав існує обширний набір інструментів, що дозволяють здійснюва-лять торговельну політику. Співвідношення між експортом та імпортом регулюється дер-дарства шляхом проведення політики протекціонізму і
 5. 2. Фрідріх Ліст - економіст-геополітик
  Першим, хто почав широко використовувати історичні приклади як політекономічні аргументи, акцентуючи при цьому значення політико-правових і соціокультурних інститутів для економічного розвитку, був Фрідріх Ліст (1789-1846) - запальний критик ідей Сміта і Сея; проголосив, що «наука не має права не визнавати природу національних відносин »3.« Космополітичній економії »Сміта та його
 6. 2. Міжнародна торгівля та її регулювання. Зовнішньоторговельна політика держави
  Міжнародна торгівля є історично першою формою міжнародних економічних зв'язків і являє собою форму міжнародного обміну товарами і послугами між виробниками різних країн. Міжнародна торгівля складається з експорту (вивезення) та імпорту (ввезення) товарів і послуг. Експорт означає, що реалізація товарів і послуг відбувається на зовнішніх ринках і споживатися вони будуть
 7. 3. праксиологической аспект полілогізма
  Ідеологія в марксистському розумінні цього терміна є теорія, яка, хоча і є хибною з точки зору правильної логіки пролетаріату, вигідна егоїстичним інтересам класу, її розробив. Ідеологія є об'єктивно порочної, але саме за рахунок цієї порочності вона служить інтересам класу, до якого належить мислитель. Багато марксисти вважають, що вони довели цей принцип,
 8. 3. Людська праця як засіб
  Працею називається застосування в якості засобу фізіологічних функцій і проявів людського життя. Прояв потенційних можливостей людської енергії і життєвих процесів, які людина не використовує для досягнення зовнішніх цілей, відмінних від простого перебігу цих процесів і від тієї фізіологічної ролі, яку вони відіграють у біологічному підтримці його життєвої структури, що не
 9. 6. рікардіанську закон утворення зв'язків
  Для того щоб продемонструвати наслідки поділу праці в тому випадку, коли більш ефективні у всіх відносинах індивід або група співпрацюють з індивідом або групою, в усіх відношеннях менш ефективними, Рікардо розробив закон утворення зв'язків (law of association). Він піддав дослідженню наслідки розвитку торгівлі між двома регіонами, в нерівній ступеня обдарованими природою,
 10. 3. Капіталізм
  До теперішнього часу всі цивілізації були засновані на приватній власності на засоби виробництва. Минулого цивілізація і приватна власність були пов'язані воєдино. Ті, хто стверджують, що економічна теорія є експериментальною наукою, і проте рекомендують державне управління засобами виробництва, суперечать самі собі. Якщо історичний досвід і здатний чогось
© 2014-2022  epi.cc.ua