Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

24.1. Поняття, значення і завдання аналізу фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства (ФСП) - це економічна категорія, яка відображає стан капіталу в процесі його кругообігу й здатність суб'єкта господарювання до саморозвитку на фіксований момент часу.
У процесі постачальницької, виробничої, збутової і фінансової діяльності відбувається безперервний процес кругообігу капіталу, змінюються структура засобів і джерел їх формування, наявність і потреба у фінансових ресурсах і як наслідок фінансовий стан підприємства, зовнішнім проявом якого виступає платоспроможність.
Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння й підтримувати свою платоспроможність у несприятливих обставинах свідчить про його стійкий фінансовий стан, і навпаки.
Для забезпечення фінансової стійкості підприємство повинно володіти гнучкою структурою капіталу, уміти організувати його рух таким чином, щоб забезпечити постійне перевищення доходів над витратами з метою збереження платоспроможності і створення умов для самовідтворення.
Отже, фінансова стійкість підприємства - це здатність суб'єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів в змінюється внутрішньому та зовнішньому середовищі, що гарантує його постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах допустимого рівня ризику.
Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання плану по виробництву і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виручки і суми прибутку і як наслідок погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Отже, стійкий фінансовий стан не є щасливою випадковістю, а підсумком грамотного, умілого керування всім комплексом факторів, що визначають результати господарської діяльності підприємства.

Стійкий фінансовий стан в свою чергу робить позитивний вплив на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності повинна бути спрямована на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективне його використання.
Головна мета фінансової діяльності зводиться до однієї стратегічної задачі - збільшенню активів підприємства. Для цього воно повинно постійно підтримувати платоспроможність і рентабельність, а також оптимальну структуру активу і пасиву балансу.
Основні завдання аналізу.
1. Своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності і пошук резервів поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.
2. Прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності виходячи з реальних умов господарської діяльності і наявності власних і позикових ресурсів, розробка моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів.
3. Розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.
Для оцінки ФСП, його стійкості використовується ціла система показників, що характеризують:
а) наявність і розміщення капіталу, ефективність та інтенсивність його використання;
б) оптимальність структури пасивів підприємства, його фінансову незалежність і ступінь фінансового ризику;
в) оптимальність структури активів підприємства і ступінь виробничого ризику;
г) оптимальність структури джерел формування оборотних активів;
д) платоспроможність та інвестиційну привабливість підприємства;
е) ризик банкрутства (неспроможності) суб'єкта господарювання;
ж) запас його фінансової стійкості (зону беззбиткового обсягу продажів).
Аналіз ФСП грунтується головним чином на відносних показниках, тому що абсолютні показники балансу в умовах інфляції дуже важко привести в порівнянний вид.

Відносні показники аналізованого підприємства можна порівнювати:
із загальноприйнятими "нормами" для оцінки ступеня ризику і прогнозування можливості банкрутства;.
З аналогічними даними інших підприємств, що дозволяє виявити сильні і слабкі сторони підприємства і його можливості;
з аналогічними даними за попередні роки для вивчення тенденцій поліпшення або погіршення ФСП.
Аналізом фінансового стану займаються не лише керівники і відповідні служби підприємства, але і його засновники, інвестори з метою вивчення ефективності використання ресурсів, банки - для оцінки умов кредитування і визначення ступеня ризику, постачальники - для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції - для виконання плану надходження коштів до бюджету і т.д. Відповідно до цього аналіз поділяється на внутрішній і зовнішній.
Внутрішній аналіз проводиться службами підприємства і його результати використовуються для планування, контролю та прогнозування ФСП. Його мета - забезпечити планомірне надходження грошових коштів і розмістити власні і позикові кошти таким чином, щоб створити умови для нормального функціонування підприємства, отримання максимального прибутку і виключення ризику банкрутства.
Зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних і фінансових ресурсів, контролюючими органами на основі інформації, що публікується звітності. Його мета - встановити можливість вигідно вкласти кошти, щоб забезпечити максимум прибутку і виключити ризик втрати.
Основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану підприємства служать звітний бухгалтерський баланс, звіти про прибутки і збитки, про рух капіталу, про рух грошових коштів та інші форми звітності, дані первинного й аналітичного бухгалтерського обліку, які розшифровують і деталізують окремі статті балансу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 24.1. Поняття, значення і завдання аналізу фінансового стану підприємства "
 1. 56. ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  завдання аналізу фінансового стану підприємства: оцінка майнового стану підприємства; оцінка капіталу, вкладеного в майно підприємства; аналіз забезпеченості підприємства власними оборотними засобами та оцінка впливу факторів на величину їх зміни; аналіз ефективності використання оборотних коштів; аналіз показників фінансової стійкості підприємства; оцінка
 2. Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)
  поняття фінансів. Фінанси підприємств (організацій) - господарюючих суб'єктів - це фінансові відносини, які виражені в грошовій формі. Ці відносини виникають при утворенні, розподілі та використанні грошових фондів і накопичень в процесі виробництва і реалізації товарів, виконання робіт і надання різних послуг. Фінансові відносини підприємств (організацій) можна
 3. 12.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу
  значення. Аналіз господарської діяльності повинен починатися і закінчуватися вивченням стану фінансів на підприємстві. Основні завдання аналізу: 1) вивчення вихідних умов функціонування підприємства; 2) встановлення змін в наявності і структурі капіталу за звітний період і оцінка відбулися змін; 3) пошук шляхів нарощування капіталу, підвищення рівня його віддачі та
 4. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 5. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  аналізувати характер зміни окремих його статей. Такий аналіз проводиться за допомогою горизонтального (тимчасового) і вертикального (структурного)
 6. 57. ЦІЛІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  завдань. Цілі індивідуальні для кожного господарюючого суб'єкта. Підприємства в умовах високої інфляції й існуючої податкової політики держави можуть мати різні інтереси в питаннях формування і використання прибутку, виплати дивідендів, регулювання витрат виробництва, збільшення майна й обсягів продаж (виручки від реалізації). Одне із завдань реорганізації підприємства -
 7. 48. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу - своєчасно виявляти і усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його
 8. 58. НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  аналіз фінансово економічного стану підприємства; розробка облікової і податкової політики; вироблення кредитної політики підприємства; управління оборотними коштами, кредиторської та дебіторської заборгованістю; управління витратами, включаючи вибір амортизаційної політики; вибір дивідендної політики. При аналізі фінансово економічного стану використовують показники квартальної та річної
 9. 20.1. Завдання аналізу фінансових результатів
  завданнями аналізу фінансових результатів діяльності є:. систематичний контроль за виконанням планів реалізації продукції й одержанням прибутку; визначення впливу як об'єктивних, так суб'єктивних факторів на фінансові результати; виявлення резервів збільшення суми прибутку і рентабельності; оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення прибутку та
 10. 40 БІЗНЕС-ПЛАН: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
  зрозумілий фінансистам, банкірам, партнерам по бізнесу; інформація повинна бути чітко сформульованої, ємною і в той же час короткої. Бізнес-план необхідний для: 1) розробки загальної концепції, генеральної стратегії розвитку підприємства (організації), 2) оцінки та контролювання процесу розвитку основної діяльності підприємства; 3) залучення грошових коштів (позики кредити) з боку; 4)
 11. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)
  значення для задоволення потреб виробничого і споживчого призначення. Між підприємствами-резидентами і нерезидентами відбувається рух фінансових ресурсів. Фінансові відносини складаються при вкладенні коштів в акції та облігації інших підприємств та отримання по них дивідендів і відсотків, русі експортно-валютної виручки, сплати або отриманні штрафів у разі
 12. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  значення для оцінки фінансового стану має і вертикальний (структурний) аналіз активу і пасиву балансу, яке дає уявлення фінансового звіту у вигляді відносних показників. Мета вертикального аналізу полягає в розрахунку питомої ваги окремих статей у підсумку балансу й оцінці його змін. За допомогою вертикального аналізу можна проводити міжгосподарські порівняння
 13. Література
  аналізу фінансового становища підприємства. Мн., 1995. 6. Русак Н.А., Русак В.А. Фінансовий аналіз суб'єкта господарювання. Мн., 1997. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах. М., 1989. 8. Кравченко Л.І., Кравченко М.А. Методика комплексного і глибокого аналізу стану розрахунків, дебіторської і кредиторської заборгованості / /
 14. Питання 68. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств і організацій
  значення менше 70%, 2) коефіцієнт фінансової рівноваги (у відсотках): {foto211} Даний показник характеризує забезпеченість позикових коштів власними коштами. Він показує ту кількість власного капіталу, яке припадає на 1 руб. вкладених в активи позикових коштів. Чим більше даний показник, тим більш стійким є фінансове становище підприємства; 3)
 15. Література
  значення для організації обліку виконання кошторисів видатків бюджетних установ. Мн.,
 16. 3.3.6. Економічний і фінансовий аналіз
  аналізу знаходять своє грошове вираження ефекти і особливості, виявлені в інших розділах аналізу: технологічного, комерційного, екологічного та соціального. Тут же визначається ціна заходів, які слід прийняти для формування позитивного середовища діяльності. Економічний і фінансовий аналіз планів розвитку дозволяє зв'язати воєдино всі вигоди і витрати майбутньої діяльності підприємства,
 17. 2.2.2. Види зв'язків в економічних системах
  значенню факторної ознаки відповідає цілком визначене невипадкове значення ознаки результативного. Система називається жорстко детермінованої, якщо за даних початкових умов вона переходить в єдино можливе (зовсім визначене) стан. Аналіз жорстко детермінованих систем часто називають факторним аналізом. Детально він буде розглянутий в розділі 2.6.2. Зв'язок
 18. 11. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  завдань.
 19. 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ І ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ
  завдання аналізу: вивчення діяльності підприємства за допомогою комплексу взаємопов'язаних техніко економічних показників, що характеризують роботу організації як в цілому, так і її підрозділів; підвищення ефективності виробництва і забезпечення виконання планів при мінімальних витратах; виявлення і вимір внутрішніх резервів на всіх стадіях виробничого процесу. Зміст аналізу:
 20. 8. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДІАГНОСТИКИ
    аналіз, - перший вид аналізу, що визначає ситуації, в яких знаходиться підприємство, тобто виявляє обставини, що впливають на весь хід його виробничої, господарської та фінансової діяльності. Цілі діагностики - виявити місце, яке займає підприємство в загальному економічному просторі, його поточні виробничі можливості, споживані трудові, матеріально технічні та
© 2014-2021  epi.cc.ua