Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

14.1 Сутність і завдання нормування праці, область застосування на підприємствах

Нормування праці покликане вирішувати важливі соціально-економічні завдання:
? забезпечувати науково обгрунтовану базу внутрішньозаводського планування і організації праці;
? сприяти виявленню і використанню резервів зростання продуктивності праці і зниження собівартості продукції;
? стимулювати зростання кваліфікації працівників на основі наукового узагальнення і масового поширення передового виробничого досвіду;
? сприяти вдосконаленню оплати праці, встановлення більш повної відповідності між мірою праці і розміром винагороди за працю.
До основних завдань нормування праці на сучасному етапі належать такі:
? встановлення і впровадження у виробництво для конкретних організаційно-технічних умов технічно обгрунтованих норм праці, розрахованих на підставі прогресивних міжгалузевих і галузевих нормативних матеріалів;
? більш широке охоплення нормуванням праці почасово оплачуваних робітників і службовців;
? підтримка постійної прогресивності норм праці шляхом своєчасної їх заміни і перегляду.
Технічне нормування охоплює також ряд інших завдань: розробку нормативів (вихідних матеріалів) для встановлення технічно обгрунтованих норм, що відповідають сучасному рівню розвитку техніки, технології та організації виробництва; встановлення кваліфікації робітників і тарифікації робіт; вивчення витрат робочого часу з метою підвищення продуктивності і поліпшення умов праці; розробку раціональної організації та обслуговування робочих місць; вивчення, узагальнення та поширення передових методів і ін
Таким чином, встановлення технічно обгрунтованих норм є основна, але не єдина задача технічного нормування праці на підприємстві.
За допомогою норм праці на підприємствах
? встановлюються кількісні пропорції між працівниками різних професій і спеціальностей, що мають різний рівень кваліфікації, з метою більш раціонального використання робочого часу і забезпечення ритмічної високопродуктивної роботи бригад, ділянок, цехів, підприємств;
? виробляється всебічне вивчення, узагальнення та поширення передового виробничого досвіду;
? оцінюється економічна ефективність впровадження нової техніки, технології, визначаються найбільш доцільні варіанти вирішення окремих виробничих питань, планування виробництва і праці;
? встановлюється найбільш раціональний регламент роботи і фізіологічно обгрунтовані режими праці та відпочинку.

? соизмеряются результати праці окремих працівників і низових виробничих колективів, визначається частка їх участі в загальних результатах праці, а також право на винагороду (оплату) відповідно до їхнього внеску.
Пряма зацікавленість у зниженні трудо-і матеріаломісткості продукції створюється з розвитком конкуренції і ринкових відносин, що змушують виробників знижувати ціни. У цьому випадку норми витрат живої і матеріалізованої праці є основою оцінки ефективності роботи та визначення перспективних напрямків як традиційних, так і нових виробництв. З їх допомогою визначається трудовий внесок колективів та працівників.
Оскільки в нових умовах ринкові ціни будуть виступати дієвим контролером ефективності витрат, так як зростання їх обумовлений підвищенням показника споживчих властивостей продукту праці, підприємства будуть зацікавлені в одержанні реальних сукупних витрат. Норми будуть служити основою для розрахунку як відпускної ціни, так і необхідних витрат конкретних підприємств в заданих умовах і використовуваних для розрахунку внутрішньовиробничих цін. У той же час споживач, використовуючи ці норми, може визначити обгрунтованість відпускної ціни. У цьому випадку доцільно розраховувати еталонні (для прогнозування ринкових цін) і заводські норми. Тоді оцінка результату роботи підприємства може проводитися зіставленням фактичного критерію з нормативним, отриманим по еталонним нормам.
Звідси, в умовах перебудови економіки та впровадження ринкових відносин значення функцій норм значно зростає. Дотримання ж науково обгрунтованих норм праці необхідно розглядати як один з найважливіших показників оцінки ефективності та якості роботи.
Разом з тим ринок висуває інші вимоги до методології нормування. До числа основних відносяться наступні:
? організація виробництва в умовах ринку вимагає жорсткого нормування;
? норми повинні бути равнонапряженность;
? норма повинна відображати внесок працівника в загальні кінцеві результати;
? норма повинна виконувати всі функції, об'єднуючи стадії проектування - виробництво - споживання;
? нормування не тільки живого, але і уречевленої праці, витрат виробника і споживача, спрямоване на мінімізацію сукупних витрат при отриманні певного результату;
? норми повинні встановлюватися на основі врахування організаційних та технічних взаємозв'язків і узгодженості елементів виробництва через результат.
Так, визначення завдань працівникам, виходячи з результату бригади, дає можливість вирівняти завантаження працівників і, відповідно, гарантувати рівну плату за рівну працю;
? нормування не окремих операцій, а процесу праці;
? виділення груп витрат, зниження яких залежить від величини результату, для визначення підвищення результативності виробництва;
? нормування механізованих і автоматизованих процесів, виходячи з продуктивності машин з урахуванням обмежень для збереження нормального стану працівників;
? норма повинна встановлюватися з урахуванням психологічних і фізіологічних особливостей людського організму. При цьому групові особливості (стать, вік) повинні враховуватися при встановленні завдань. Можливі відхилення через індивідуальних відмінностей і коливань темна роботи в часі використовуються для розрахунку допустимих відхилень фактичних значень від нормативних;
? державне нормування передбачає розробку науково обгрунтованих норм і нормативів. Проте їх характер дії для підприємств рекомендаційний.
Норма - це інструмент, що дає можливість ефективно і розумно господарювати. Але щоб цей інструмент міг працювати, виконувати повною мірою певні функції, його повинні розробляти не окремі підприємства, а фахівці, що мають глибокі знання і можливості. Мова йде не про те, щоб готувати колишні інструктивні матеріали, що зв'язують і обмежують роботу з організації, нормування і оплати праці межами, розпорядженнями. Мова йде про створення та доведенні до працівників підприємств науково-обгрунтованих методів застосування того чи іншого критерію оцінки трудового внеску, на основі яких вони ефективніше використовували б надані їм права; необхідність створення централізованих служб нормування сукупних витрат на підприємствах з включенням до складу груп нормування фахівців різного профілю: конструкторів, технологів, психологів, фізіологів, нормировщиков, фахівців з організації праці та управління, маркетингу продукції. Це створить можливість спільного проектування технології, організації і розробки норм, що містять витрати всіх видів ресурсів у виробництві та експлуатації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.1 Сутність і завдання нормування праці, область застосування на підприємствах "
 1. 9. Сутність нормування праці
  нормування праці. Сутність нормування праці полягає в процесі встановлення міри праці, тобто обгрунтованих норм витрат робочого часу на виконання різних робіт. Нормування праці дозволяє визначити трудомісткість планованого випуску продукції; розрахувати очікувані витрати виробництва; встановити необхідну чисельність та професійно-кваліфікаційну структуру персоналу
 2. 14.6 Нормування праці службовців
  завдання та особливості методики нормування праці. Одна з головних завдань нормування праці службовців - поставити заслін необгрунтованого зростання їх чисельності, виявляти надмірність в штатах, в той же час не допускаючи виникнення вузьких місць на тому чи іншому ділянці управлінської та інженерної роботи. Вирішення цього завдання вимагає широкого використання прогресивних методів нормування. Велике
 3. 14.8 Шляхи подальшого розширення і вдосконалення нормування праці службовців
  задач нормування праці службовців вимагає подальшої розробки теоретичних і методологічних проблем, розширення масштабів нормативно-дослідної роботи в цій
 4. 9.5 Нормування оборотних коштів
  нормуванням оборотних коштів розуміється процес визначення мінімальної, але достатньої (для нормального протікання виробничого процесу) величини оборотних коштів на підприємстві. При плановій економіці кожному підприємству вищестояща організа-ція встановлювала загальний норматив оборотних коштів. У цих умовах підприємства були змушені контролювати цю величину. З переходом на
 5. 2. Предмет економіки праці
  сутності та змісту ринку праці, проблем зайнятості та безробіття; 4) розкриття основних теорій мотивації праці, сутності потреб, інтересів мотивів і стимулів для забезпечення високої трудової активності працівників; 5) розгляд організації оплати праці, її форм і систем, диференціації заробітної плати, обумовленої як якісними особливостями робочої сили, так і відмінностями у
 6. Контрольні питання
  завдання вирішує колективно-договірне регулювання соціально- трудових відносин? 2. Які взаємоузгоджені стандарти в галузі регулювання оплати праці доцільно передбачати в генеральній угоді? 3. Яке місце в регулюванні оплати праці займають галузеве і територіальне угоди? 4. Які основні питання у сфері оплати праці покликаний відображати колективний
 7. 21.4.1 Завдання аналізу нормування праці
  завдання аналізу нормування праці наступні: - визначення охоплення робіт нормуванням праці; - оцінка якості діючих норм і його зміни при здійсненні організаційно-технічних заходів; - встановлення ступеня равнонапряженность норм праці, що дозволить виявити, а потім і усунути «вигідні» та «невигідні» норми; - оцінка рівня виконання норм праці, виявлення працівників, які не
 8. Список літератури
  нормування праці робітників у народному господарстві. - М.: Економіка, 1987. 19. Методи і засоби підвищення трудової активності робітників на капіталістичних підприємствах (Великобританія, США). - М., - 1989. 20. Наукова організація праці в управлінні виробничим колективом. Загальметодичні рекомендації. - М.: Економіка, 1987. 21. Наукова організація праці робітників. Методичні рекомендації.
 9. Глава 12. Система управління сучасним підприємством
  сутність, основні форми та методи сучасного управління підприємствами, розглянути найбільш важливі види
 10. 7. Наслідки поділу праці
  задач ще сильніше адаптує людей до вимог виробленої роботи; у них розвиваються одні вроджені здібності і гальмується розвиток інших. Виникають професійні типи, люди стають фахівцями. Поділ праці розбиває процеси виробництва на окремі завдання, багато з яких можуть бути виконані машинами. Саме це робить можливим використання механізмів і призводить до
 11. Глава 6. Підприємництво: сутність, сучасні форми.
  Сутність, сучасні форми 6.2. Фактори і витрати виробництва, їх сучасна структура 6.3. Просте і розширене відтворення індивідуального капіталу Недоліки виробництва не чинили б ніякого впливу на конкурентну ціну, якби вони не впливали на пропозицію. Джон Стюарт Мілль 'Стрижень будь-якої економічної системи - виробництво, виступаюче базовою основою
 12. 4.2 Трудові спори і порядок їх вирішення
  задач профспілок щодо захисту прав працівників, вони не можуть бути об'єктивним учасником процесу розгляду спору і виносити обов'язкові рішення по трудовому спору. Предметом індивідуального трудового спору можуть бути права і законні інтереси працівника, порушені, на його думку, власником підприємства або уповноваженим ним органом при застосуванні трудового законодавства, колективного або
 13. 14.5 Методи нормування праці
  нормування праці. Технічно обгрунтовані норми встановлюються аналітичним методом. Цей метод базується на попередньому аналізі виробничих можливостей робочого місця, проектуванні з урахуванням передового досвіду регламенту продуктивної роботи і визначення необхідних витрат праці на кожен елемент і операцію в цілому. При аналітичному методі нормування здійснюється в
 14. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  сутність сучасної ринкової
 15. Другий напрямок експлуатації
  сутність тих виробництв-ських відносин, в які вступають учасники процесу виробництва товару, стано-вить найманий характер праці. Він юридично закріплений у відповідних правових нормах, включаючи трудове
 16. Зміст проблеми вартості
  сутність; Це ключовий і найскладніший етап. Те чи інше визначення вартості предопреде-ляє зміст усіх наступних висновків. Більше того, вся подальша робота, не втрачаючи свого творчого характеру, перетворюється, між тим, в чисто технічну по суті: визначивши сутність вартості, ми втрачаємо «свободу волі» - вимушено підкоряємося об'єк-єктивні внутрішній логіці прийнятої концепції, що не
© 2014-2022  epi.cc.ua