Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Костакова Тетяна Олександрівна. Шпаргалка з історії економічних вчень, 2008 - перейти до змісту підручника

17. А. Сміт - родоначальник класичної школи політичної економіки


Адам Сміт (1723-1790) - англійський вчений - економіст, утворений дослідник, який розробив і представив економічну картину суспільства як систему, а не як збірник рекомендацій щодо питань господарської діяльності. У цьому його заслуга і відмінність від інших авторів економічних трактатів.
Концепція основної праці Сміта відрізняється від образу викладу та організації робіт інших первоісследователей, які приділяли основну увагу порад, рекомендацій щодо того, як вести витрати, встановлювати податки, організовувати торгівлю, а не теоретичних досліджень та класифікації наукових категорій .
Робота А. Сміта «Багатство народів» (повна назва «Дослідження про природу і причини багатства народів») - це його праця, що викладає в згрупованому вигляді певну концепцію. Він насичений прикладами, історичними аналогіями, посиланнями на господарську практику.

«Дослідження про природу і причини багатства народів» - це п'ять книг, в яких розглядаються теорія вартості, форми розподілу і розподіл праці, природа запасів, капіталу, процеси накопичення і споживання ресурсів. Також в книгах йдеться про економіку Європи (свого роду історія народного господарства), про системи політичної економії (меркантиліст і фізіократів), про фінанси, принципах оподаткування, державний борг.
Перевага А. Сміта як вченого полягає в його економічних прогнозах і фундаментальних теоретико-методологічних позиціях, які більш ніж на сторіччя зумовили і подальшу економічну політику багатьох держав, і напрямок наукового пошуку в цілому.
Основне місце в методології його досліджень займає концепція економічного лібералізму, в основу якої він поклав ідею природного порядку, т.
е. ринкових економічних відносин. Водночас, Сміт підкреслює, що ринкові закони кращим чином можуть впливати на економіку, коли приватний інтерес стоїть вище суспільного, тобто коли інтереси суспільства в цілому розглядаються як сума інтересів складових його осіб.
Головне завдання Сміта - визначити, що лежить в основі багатства народів, які причини сприяють її зростанню, а які перешкоджають цьому. Багатство народів вивчається з різних сторін у всіх п'яти книгах: з точки зору факторів, матеріальних передумов освіти, форм розподілу, умов (економічної політики), концептуальних підходів («комерційної системи», «сільськогосподарської системи»), доходів та витрат держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17. А. Сміт - родоначальник класичної школи політичної економіки "
 1. Коментарі
  родоначальник німецької класичної філософії. Кантильон Річард (Cantillon Richard) (1680-1734) - підприємець, банкір, економіст ірландського походження, зробив стан у банківській справі в Парижі, згодом вів свої операції в Лондоні. Його перу належить унікальне для свого часу твір "Essai sur la nature du commerce en general" ("Нарис про природу торгівлі"), по
 2. 1. Класична економічна теорія - витоки. Економічні погляди У. Петті
  родоначальником класичного напряму. Крім основоположного тези, властивого всім представникам класичної політичної економії про те, що багатство нації створюється у всіх сферах матеріального виробництва, Петті формулює основи трудової теорії вартості, стверджуючи, що рівність товарів означає ні що інше, як рівність витрачається на їх виробництва праці. Ця ідея
 3. § 5. Виникнення і еволюція політичної економії до кінця XIX в. Марксизм і сучасність. Історична школа та маржиналізм
  родоначальниками вважаються англійський економіст У. Петті і французький вчений П. Буагільбер, що заклали основи трудової теорії вартості. Подальший розвиток класична політична економія набула у працях фізіократів Ф. Кене і А.Р.Ж. Тюрго (Франція). Її найвище досягнення - праці англійських економістів А. Сміта (1723-1790) і Д. Рікардо (1772-1823). Класичної політичної економії
 4. § 1. З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ
  класичної концепції пропозиції товарів на ринку). Потім виникає інша концепція, яка описує протилежну сторону явища (такою була концепція попиту, висунута прихильниками теорії граничної корисності споживчих благ). Обидві концепції М.Блауг назвав асиметричними, маючи на увазі явну неповноту освітлення всього процесу формування ринкової ціни. Перша концепція виявила
 5. 1.2. Індивідуалістичні початку теорії податків
  родоначальників англійської класичної політичної економії Вільям Петті (1623-1687 рр..), Будучи попередником шотландця Адама Сміта (1723-1790 рр..) І англійця Давида Рікардо (1772-1823 рр..), відомий і як автор першого спеціального твору «Трактат про податки і збори» (1662). У цьому невеликому творі (в російській перекладі 70 книжкових сторінок) автор спочатку розкриває природу шести
 6. ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В РОСІЇ
  класичної економічної теорії Д. Рікардо зазначав, що тільки капіталісти здійснюють свою діяльність у відповідності з логікою власного інтересу, в той час як поведінка робітників в більшій мірі підпорядковане звичкам і інстинктам. * ** Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів. М., 1962. С.253. ** Рікардо Д. Соч. М., 1955. Т.1. С.86, 95. Таким чином, в
 7. Генезис економічної науки
  класичної (справжньої) науці. Його роботи - «Трактат про податки і збори» (1662), «Політична арифметика» (1683), «Дещо про гроші» (1682) та ін Остання робота оцінена Ф. Енгельсом як шедевр політичної економії. Заслуга У. Петті в тому, що він вперше оголосив джерелом багатства працю і землю. Відомо його вислів: «Праця є батько і найактивніший принцип багатства, а земля - його мати».
 8. 1. Предмет економіки як науки
  класичної школи політичної економії розширили предмет політичної економії до дослідження умов виробництва та накопичення (А. Сміт), а також розподілу (Д. Рікардо) національного багатства, створюваного в усіх галузях матеріального виробництва , куди включалися промисловість, сільське господарство, будівництво, лісове господарство та ін Аналогічної думки про предмет політичної
 9. ПЕРЕДМОВА
  класичного напряму в економічній науці - Адам Сміт. Треба сказати, що класична політична економія зробила величезний вплив на весь наступний розвиток економічної науки. Не випадково в даній роботі цього напрямку присвячена найбільша глава (Лекція 3, написана спільно з к.е.н. Акуленко Д.Н.). І в даний час одним з провідних напрямків економічної науки
 10. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  родоначальниками уявлення про нестачу грошей як про причину безробіття, яке економісти-класики пізніше відкинули як безглуздість. Яскравим прикладом є дебати про брак грошей, що відбувалися в англійській палаті громад в 1621 році. Вказувалося, що фермери і ремісники майже повсюдно відчувають позбавлення, так як "... ткацькі верстати не діють, а селянам доводиться розривати свої
 11. 2. Становлення політичної економії як науки. Економічні погляди А. Сміта
  класичної школи, які вважали, що оподатковувати капітал, значить його знищувати, відповідно до принципу "що обкладається податком - то убуває". Цікаво відзначити, що теорія про непродуктивну характері державних витрат не заважає, тим не менше, Сміту визнати податок справедливою ціною за оплату послуг держави. Це дало підставу пізнішим дослідникам вважати, що в
 12. 3. Економічні погляди Д. Рікардо
  класичної політичної економії . Д.Рикардо досліджував економіку як складну систему, де діють об'єктивні економічні закони й існує механізм, що забезпечує дію цих законів як переважаючих тенденцій. Найбільш повно Рікардо виклав свої погляди в роботі "Початки політичної економії та оподаткування" (1817), у передмові до яку він пише, що головне завдання
 13. 1. Аналіз процесу монополізації економіки представниками історичної школи та марксизму
  класичної школи, і марксизму, що прагнення до можливо більш високого прибутку має об'єктивним результатом тенденцію до встановлення рівної середньої норми прибутку на рівні за величиною капітали. Цей результат досягається конкуренцією капіталів з-за сфер застосування, постійним припливом капіталу в такі сфери, де норма прибутку вище середньої і постійним відливом з таких сфер, де вона нижча
 14. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
  класичної школи в Англії, у Франції і хто був завершителем цієї школи. Маркс з'ясовував роль Буагільбера як засновника класичної школи у Франції. Крім того, в досить розгорнутої характеристиці вчення Вільяма Петті Марксом робиться перша спроба показати роль Петті не лише-ко як статистика, яким він був раніше відомий, але і як політеконома, як одного з отців політичної
 15. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  класичної політичної економії вульгарну і вказував, що в отли-чие від класичної політичної економії, яка вивчала внутрішні залежності буржуазного суспільства, вульгарна політична економія обертається в колі зовні здаються - ся залежностей, тобто розглядає явища такими, якими вони виступають на поверхні. Вона виходить з ходячих перед-ставлений буржуазних діячів,
 16. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  класичної школи, як Адам Сміт і Рікардо. Які вихідні положення Фабіанскі ідеології? Насамперед для неї характерне заперечення класової бо-16 * 243 б. У програмі лейбористської партії 1918 йдеться про те, що лейбористська партія звертається до розсудливим Муя ^ чинам і жінкам усіх класів. Сам термін «розсудливість-щие» * 11мел специфічний відтінок. Програма
© 2014-2022  epi.cc.ua