Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
Наступна »
Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії, 2000 - перейти до змісту підручника

Введення


Одним з найважливіших інститутів держави є бюджетна система. Протягом тисячоліть існування держав фінансові ресурси, що мобілізуються в бюджетну систему, забезпечують державним і територіальним органам влади виконання покладених на них функцій. Бюджетна система дозволяє здійснювати регулювання економічних і соціальних процесів в інтересах членів суспільства.
Бюджет, грошовий обіг - це дзеркало держави, барометр його економічного і соціального стану і політичного становища. І як би не доводили прихильники першості духовності та моральності суспільства над економікою в цілому і фінансами зокрема, кількатисячолітня історія держав на нашій планеті свідчить про зворотне. З руйнуванням економіки, крахом фінансів, відсутністю коштів у бюджетній системі падають духовність, моральність і культура в суспільстві.
У ринковій економіці, в умовах звужених можливостей держави впливати на економічні процеси в країні, значно зростає роль бюджетної системи як одного з найважливіших інструментів державного регулювання економіки.
Це зумовлює місце, займане бюджетною системою в економіці країни. У свою чергу це обумовлює значення навчальної дисципліни «Бюджетна система Росії» в навчальному процесі підготовки кадрів для фінансових органів нашої держави.
Бюджетна система держави, будучи інфраструктурою економічного базису, схильна до його впливу. Зміни базису призводять до зміни бюджетної системи та коригуванні її функцій. Це відбивається на структурі та змісті підручників з бюджетної тематики і значення, надавало кожному з розділів цих підручників.
На відміну від раніше виданих підручників, в яких головна увага приділялася розкриттю впливу фінансів, бюджету на розвиток економічних і соціальних процесів, роботі контрольних органів і т. д., в даному підручнику значно ширше викладаються правова основа функціонування бюджетної системи, бюджетний процес, формування дохідної частини всіх видів бюджетів, сутність бюджетного федералізму і міжбюджетних відносин, методи розподілу коштів між ланками бюджетної системи. При цьому приділено увагу генезису виникнення та вирішення найбільш актуальних і нині проблем розвитку бюджетної системи Росії, бюджетного прогнозування і планування, формування доходів окремих видів бюджетів, раціонального використання бюджетних коштів.

У ході підготовки даного підручника перед авторами стояло завдання приділити головну увагу висвітленню специфічних проблем розвитку бюджетної системи країни, що не дублюючи при цьому питань, що знайшли відображення в інших підручниках, виданих в останні роки Всеросійським заочним фінансово-економічним інститутом. Так, питання теорії державних фінансів досить детально висвітлені у виданих під редакцією проф. Л.А. Дробозиной підручниках «Загальна теорія фінансів» (1995) і «Фінанси» (1999), питання теорії податків-в підручниках проф. Л.П. Окуневої «Податки та оподаткування в Росії» (1996), Т.Ф. Юткін «Податки та оподаткування» (1998); питання корпоративних фінансів - в підручнику під редакцією проф. Г. Б. Поляка «Фінансовий менеджмент» (1997) і підручнику під редакцією проф. Н.В. Колчин «Фінанси підприємств» (1998); питання теорії формування позикових джерел бюджетної системи викладені в підручнику під редакцією проф. Е.Ф. Жукова «Загальна теорія грошей і кредиту» (1995).
У той же час автори підручника «Бюджетна система Росії» прагнули дати студентам розгорнутий і більш конкретне виклад технології бюджетного процесу в цілому і кожного з його етапів, характеристики основних видів бюджетних доходів і напрямів використання бюджетних ресурсів, методів проведення фінансових ревізій і перевірок.
Все це зумовило таку структуру підручника
У розділі I підручника характеризується бюджетне пристрій Російської Федерації, розкриваються економічна сутність бюджету, побудова бюджетної системи, даються основи бюджетного права, викладаються особливості формування всіх ланок бюджетної системи Росії, особливу увагу приділено міжбюджетних відносин, розвитку методів бюджетного регулювання, формування доходів територіальних бюджетів.
Розділ II присвячений викладу основ бюджетного процесу. Дається опис всіх процедур бюджетного процесу (складання, розгляд, виконання, контроль), у тому числі і таких мало висвітлених у літературі бюджетних етапів, як зведене фінансове планування і бюджетне прогнозування, аналіз бюджету та ін
У розділі III аналізується формування доходів бюджетів. Детально характеризуються всі види податкових і неподаткових бюджетних доходів.
У розділі IV розглядається система видатків бюджетів. Даються особливості планування та фінансування витрат у галузях матеріального виробництва і в невиробничій сфері.
Окремо досліджуються проблеми фінансування державних програм, управління державним боргом, надання фінансової допомоги територіям.
У розділі V зосереджені глави, в яких характеризується економічна і контрольна робота фінансових органів щодо складання і виконання бюджетів. При підготовці цього розділу автори прагнули ознайомити студентів з правовими основами організації такої роботи, методами і формами проведення фінансових перевірок і т. д.
Враховуючи велике значення автоматизації інформатизаційних технологій у сфері управління, у тому числі в області фінансів та бюджету, вперше в підручник з дисципліни «Бюджет і бюджетна система» включений розділ, в якому викладаються основи і особливості автоматизації бюджетної системи в Росії.
Завершуються XX століття і разом з ним друге тисячоліття нашої ери. У таке неординарне час, на переломі століть люди завжди намагалися оцінити свою діяльність, події за великий період часу, проаналізувати тенденції, дати прогноз на майбутнє. Виходячи з такої традиції настав також момент підведення підсумків розвитку в Росії наукових знань в галузі бюджету. Приблизно за двохсотлітній період вченими-фінансистами Росії були проведені наукові дослідження та опубліковані монографічні роботи, присвячені питанням державних і територіальних фінансів і бюджетів. Ці дослідження стали теоретичною та методологічною основою формування і функціонування бюджетної системи Росії протягом двох століть її історії. Саме тому в підручнику «Бюджетна система Росії» викладена історія бюджетної системи дореволюційної Росії та СРСР. Крім того, в багатьох розділах підручника наводиться перелік прізвищ російських і радянських вчених-фінансистів, які зробили найбільший внесок у розробку окремих наукових проблем в галузі бюджету. Студентам, які вивчають дисципліну «Бюджетна система», корисно мати уявлення про ці вчених і їхніх працях, бо знання попередників і їх ідей дозволить майбутнім фахівцям у цій галузі знань і діяльності на основі проведених минулого досліджень розвивати й удосконалювати бюджетну систему нашої держави, робити її більш придатною до мінливих у світі економічних умов.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Вступ "
 1. Введення
  Введення
 2. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  Багато хто звик звинувачувати економічну науку в відсталості. В даний час цілком очевидно, що наша економічна теорія знаходиться не в кращій формі. У людському знанні немає стану досконалості, як немає його і у інших людських досягнень. Людина позбавлена всезнання. Найдосконаліші теорії, що задовольняють на перший погляд нашу спрагу знань, одного разу виправляються або замінюються на
 3. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
  введення грошей в угоду не робить впливу на основні особливості ділового життя. При цьому не ігнорується той факт, що історії відомі випадки, коли траплялися різкі зміни в купівельній спроможності грошей потрясали всю систему обміну. Проте вважається, що ці виняткові факти викликані невідповідною політикою регулювання. Мовляв, тільки погані гроші можуть викликати подібні
 4. 4. Стабілізація
  Продуктом всіх цих помилок є ідея стабілізації. Вади урядового грошового регулювання і катастрофічні наслідки політики, спрямованої на зниження ставки відсотка і стимулювання ділової активності шляхом кредитної експансії, викликали до життя ідеї, які врешті-решт породили гасло стабілізації. Можна пояснити його виникнення і його привабливість, можна
 5. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  введення ізольованого фактора, провокуючого зміна, і, нарешті, аналізу його дії, виходячи з припущення інших рівних умов. Абсурдно також вважати, що користь, принесена конструкцією рівномірно функціонуючої економіки, тим більше, чим більше об'єкт дослідження, сфера реальної діяльності відповідає цій конструкції щодо відсутності змін. Статичний метод,
 6. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  введення більш високих ставок заробітної плати, є основними двигунами розвитку. Як вже було показано, перевищення надлишку загальної суми підприємницьких прибутків над загальною сумою підприємницьких збитків нерозривно пов'язано з тим, що частина вигод, що витягають із збільшення наявної кількості капітальних товарів і удосконалення технології, йде непідприємницьким групам.
 7. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  Проблема цін і витрат досліджується і за допомогою математичних методів. Завжди існували економісти, які вважали, що єдиним підходящим методом вивчення економічних проблем є математичні методи, і що висміювали економістів-логіків як літературних економістів. Якби антагонізм між економістами прихильниками логіки і математики представляв собою просто розбіжності
 8. 6. Монопольні ціни
  введення мита не робить ніякого впливу на ціну р. І внутрішня ціна, і світова ринкова ціна залишаться без змін. Однак мито, проводячи різницю між місцевим і закордонним виробництвом p, надає місцевим заводам привілеї, які можуть бути використані для монополістичного об'єднання, якщо дотримуються деякі додаткові умови. Якщо в просторі між s + t і s
 9. 15. Химера неринкових цін
  введенням занадто великої кількості нових термінів, ми будемо дотримуватися загальновживаного застосування, називаючи подібні розпорядження цінами, ставками відсотка, ставками заробітної плати, узаконеними і нав'язаними державою або іншими органами примусу (наприклад, профспілками) . Але ніколи не слід упускати з виду відмінність між ринковими явищами цінами, ставками заробітної
 10. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  введення непрямого обміну і грошей був забезпечений владою або угодою членів суспільства, це не похитнуло б твердження, що тільки поведінка обмінюються людей створює непрямий обмін і гроші. Історія може розповісти нам, де і коли вперше стали використовуватися засоби обміну і як згодом діапазон товарів, що використовувалися для цих цілей, все сильніше і сильніше обмежувався.
© 2014-2022  epi.cc.ua