Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Зовнішні ефекти і оптімальноерегулірованіе


Про Зовнішній ефект має місце завжди, ко-ли дії деякого домашнього хозяйстваю фірми безпосередньо впливають на з- держки або вигоди будь-яких інших домаш-них господарств або фірм і коли ці Побічніефекти не знаходять повного відображення в ри-нічних цінах.
Забруднення навколишнього середовища - це наіболееочевідний і важливий приклад зовнішнього еффектаРассмотрім хімічну компанію, яка скидали відходи свого виробництва в річку. Ці сто-ки забруднюють місцеві запаси води, прічіняютвред рибі і птахам і поширюють отвратитель ^ ний запах. Компанія завдає прямої шкоди місць-ним жителям Іншими словами, вона користується ре-кою для скидання стічних вод і не несе відповідними-
7 Хоча ми відкладаємо докладне обговорення антитрестовской політікідо наступного розділу, тут варто відзначити, що ні витоки антітрестов-ських законів, ні поведінка антитрестовских агентств повністю не про> ясняют гіпотезою захоплення. Антитрестовські закони подібно блешні-ству положень з соціального регулювання застосовні в сущностіко всім фірмам в економіці. А антитрестовские агентства, так само каки комісії з соціального регулювання, укомплектовані головнимчином професіоналами: юристами та економістами.
Чих витрат. Приватні витрати проізводстваетой хімічної компанії нижче величини гро-ських витрат, так як вона не платить за збиток, що наноситься нею навколишньому середовищу. А отже, і ринкові ціни вироблених фірмою химиче-ських продуктів, ймовірно, будуть нижче справжніх про-суспільних витрат виробництва, які вклю-чають повні витрати на обробку стічних вод.Ето в свою чергу веде до неефективного рас-пределенія ресурсів, оскільки споживання етіххіміческіх продуктів занадто велике. Предельнаяценность останньої одиниці виробленої про-дукції нижче величини граничних общественнихіздержек виробництва, так що її проізводстводолжно бути скорочено.
Не всі зовнішні ефекти мають нежелательнийхарактер. Забарвлюючи заново свій будинок, його володіли-ца приносить певну користь своїм сусідам, так як вид з їхніх вікон стає більш прива-них. Але оскільки домовласники не оплачуються вироблені ними побічні ефекти, товелічіна громадських вигод від фарбування домапревосходіт величину приватних вигод. Це сільноуменьшает пропозицію знову забарвлених будинків, т.е суспільство в цілому виграло б, будь такого родадомов більше. Однак домовласники проізводятокраску тільки тоді, коли їхні приватні вигоди отокраскі перевищують витрати.
Як підказують ці приклади, зовнішні ефекти-ти виникають на місці відсутніх ринків, фірми або домашні господарства виступають в якост-стве споживачів (скидаються у річку відходів) або виробників (приємного вигляду свежеокра-шенних будинків) продуктів, що володіють цінністю, але не мають ціни. Навіть якщо всі существующіеринкі є абсолютно конкурентними, тораспределеніе ресурсів в економіці в цілому не бу-дет ефективним, якщо деякі ринки отсутству-ють. У цьому випадку граничні витрати виробниц-ства благ не будуть збігатися з їх граничної цін-ністю. Буде вироблено занадто багато благ, що призводять до несприятливих або негатівнимвнешнім ефектам, а благ, що призводять до поклади-тільних зовнішніх ефектів, буде вироблено внедостаточном обсязі
Чому ми говоримо тут в першу чергу оботсутствующіх ринках? В цілому тому, що загряз-ня навколишнього середовища та інші важливі зовн-ня ефекти є в багатьох аспектах гро-веннимі благами (або громадськими «бідами»). Якщо ви виробляєте забарвлення свого будинку, то у всехвашіх сусідів вид з вікон стає більш прият -ним; вигоди, одержувані будь-яким з них, отріцатьневозможно. Кожен живе у великому городедишіт тим же повітрям, що і решта; і в дан-
ном випадку неможливо заперечувати вигоди для когоби то не було від зниження рівня загрязненіявоздуха Як обговорювалося в гол. 4, оскільки «Неплях-ків» не можна виключити із споживання, звичайні ринки не можуть працювати нормально в слу-чаї суспільних благ.
Таким чином, є серйоз-ний аргумент на користь державного вмешательствав тому випадку, коли безліч людей іспитиваютвоздействіе зовнішніх ефектів.
ОПТИМАЛЬНИЙ ВТРУЧАННЯ. Повинно лігосударство втручатися завжди, коли чітко уста-новлено наявність такого роду зовнішнього ефекту? Як-що розглядати це питання в практичному пла-ні, відповідь має бути негативним, посколькугосударственное регулювання не є бесплат-ним. Наприклад, почуття студентів можуть битьоскорблени смаками професорів у виборі Галстена-ков, але важко собі уявити агентство по «гал-стучному» регулюванню, вигоди від діяльностіяких були б рівні недоліків за його содер-жанію. У більшості країн регулювання обхвати-кість зовнішні ефекти, пов'язані з іспользованіемземлі (наприклад, не дозволяється строительствоэлектростанций в житлових районах) і загрязненіемокружающей середовища.
Припустимо, уряд вирішив що-топредпрінять у зв'язку із забрудненням річки. Каковадолжна бути його мета? Оскільки конкурентниеринкі розподіляють ресурси ефективно, то і пра-вительству (якщо воно зацікавлене в ефективно-сті) слід спробувати зімітувати роботу конкурентних ринку. Іншими словами, воно должнонайті заміну відсутньому ринку.
Малюнок 13-1 ілюструє використовувані прицьому принципи. На горизонтальній осі показаносніженіе ступеня забрудненості конкретної рекіпо порівнянні з ситуацією, що передує дер-жавної вмешательству8. Крива, обозначеннаяMC, - це крива граничних витрат, связаннихс зниженням рівня забруднення в результаті со-кращения обсягу скидаються у річку відходів, при мінімально можливих сукупних издерж-ках. Вона аналогічна кривій пропозиції на звичайні-ном конкурентному ринку Згадайте, що на конку-рентному ринку сукупний випуск обходиться най-більш дешево в силу рівності граничних іздер-жек виробництва для всіх фірм, так що іздержкіне можуть бути зменшені за рахунок перерозподілу ня сукупного випуску між ними. Економія
8 Ми характеризуємо даний ринок як зв'язаний скоріше зі сніженіемуровня забруднення, ніж з абсолютним рівнем забруднення або сосбросамі стічних вод в річку, так що по горизонтальній осі відкладаючи-ється позитивний ефект - «благо», а не негативний - «шкоду», як у звичайному аналізі попиту-пропозиції. Це не впливає на резуль-тати.

100%-й уровеньчістоти
Зниження рівня забруднення
РІС. 13-1. Оптимальний рівень зниження забруднення.
Граничні витрати щодо зниження рівня забрудненості во-ди зростають у міру зменшення цього рівня. Предельниевигоди від подальшого зниження рівня забрудненості падаютпо міру того, як вода стає чистішою. Оптимальний уровеньсніженія обсягу забруднень - це рівень Q0. При данномуровне забруднення величина граничної вигоди, одержуваної врезультаті невеликого поліпшення стану навколишнього середовища, в точності збігається з величиною граничних витрат по до-полнительному зниження рівня забрудненості
крива AdC в даному випадку є результат узагальнення-ня більш різноманітного набору рішень і стра-тегій, ніж у випадку більшості звичайних крівьнпредложенія.
На рис 13-1 ми зображуємо криву AdC як би-будів зростаючу, щоб відобразити той факт, що дл1резкого скорочення обсягу скидів необхідні, як правило, рішучі і дорогі мери.На рис. 13-2 показані граничні витрати посніженію одного виду забруднень у процесі очи-стки нафти. До 70% обсягу забруднень можетбить усунуто досить дешево, але ізбавленіеот решти 30% вимагає істотно большіхзатрат.
Крива AdB на рис. 13-1 показує велічінупредельних громадських вигод, обусловленнихсніженіем рівня забруднення, точно так само какобичние криві попиту показують величину пре-слушною цінності зрослого обсягу випуску дл1общества. Основна відмінність полягає в тому, що, по-скільки річка відноситься до категорії общественнихблаг, неможливо заборонити споживачам користу-ватися нею.
Отже, ми не можемо получітьоценку кривої AdB, відзначаючи безпосередньо обсягів по-ми попиту на зниження рівня забруднення пріразлічних значеннях ціни. На практиці суті-ють різноманітні способи оцінки величини пре-слушною вигоди. Наприклад, цінність забезпеченнябезпеки купання в річці могла б бути отри-на на основі оцінки передбачуваної кількості

на витратах якоїсь однієї фірми, обумовлений-ная скороченням її випуску на 1 одиницю, в точно-сті дорівнює величиною приросту витрат другойфірми при виробництві 1 додаткової едини-ці. Точно так само величина сукупних витрат, пов'язаних зі зниженням рівня забруднення, мі-мінімальних тоді, коли граничні витрати по со-ності обсягів викидів однакові для всехзагрязнітелей навколишнього середовища.
Проте є і суттєва відмінність, фірми, що забруднюють конкретну річку, можуть проізводітьсільно відрізняються продукти, використовуючи вдосконалення-шенно різні виробничі технології. Длянекоторих фірм найбільш дешевий спосіб змен-шення скидів може полягати в предваритель-ної очищенні відходів перед скиданням їх у річку. Дру-Гії фірми можуть змінити використовувані техноло-гии або асортимент вироблених продуктів. Втре може не бути іншого вибору, окрім скор-щення обсягу своєї продукції або остаточно-тельного відходу з цієї галузі діяльності. Пре-слушні витрати, пов'язані із зменшенням скидів, можуть виявитися дуже високими для одніхфірм і дуже низькими для інших. Таким чином,

0 20 40 60 80 100
Зниження обсягів викидів,%
РІС. 13-2. Граничні витрати по зниженню забруднення-ня в процесі очищення нафти. (Джерело William J. Baumoland Wallace E. Oates, Economics, Environmental Policy, and theQuality ofUfe, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1979, p. 213.)
Глава 13: Регулювання економічної діяльності 239
плаваючих і визначення вираженої в долларахстоімості кожного відвідування виходячи з стоімостіпосещенія інших місць для купання. Як правило, криві MB стрімко зменшуються, оскільки послетого, як випромінюєш неприємний запах річка, що не-придатна для існування в ній риби, становит-ся досить чистою для пиття, подальше підви-щення якості води має надзвичайно малий еф-фект для будь-якої людини.
Коль скоро уряд має уявлення окрівих MB і AdC, його оптимальна політика ясна.Оптімум має місце в точці E на рис 13-1, в ко-торою граничні витрати по зниженню об'емазагрязненій в точності дорівнюють величині пре -слушною вигоди, пов'язаної з подальшим зниженням-ем рівня забруднень. Якщо забруднення річки пре-вишает його рівень у точці E, то вигоди від знижено-ня забруднення трохи перевершують величину з-держек; якщо річка чистіша, ніж у точці Q0, тообщество в цілому отримує вигоди, дозволяючи фір-мам знижувати свої витрати за рахунок увеліченіяоб'емов викидів.
Твердження про те, що ступінь загрязненіяокружающей середовища може бути занадто низькою, може здатися дивним. Коли люди розмірковувати-ляють про проблему забруднення, то природно в даному випадку сказати, що чим менше, тим краще. Ноето тільки одна сторона рівності, показивающаявелічіну вигод. Так як скорочення загрязненіяозначает збільшення витрат на прилади контроляуровня забруднення і зменшення витрат на дру-Гії корисні речі, то спроба повністю хата-витися від забруднень не обов'язково є оптимальна стратегією. Наприклад, усунення всехзагрязняющіх повітря викидів * вимагало б гро-Мадні інвестицій в ядерну енергетику і над-вичайно збільшило б вартість електроенергіі.То, який рівень забруднення є економіч-скі ефективним, залежить як від вигод, так і отіздержек на очистку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зовнішні ефекти і оптімальноерегулірованіе "
 1. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  зовнішні події пишуть свою власну історію. Він озброєний набором інструментів для уявного схоплювання реальності. Людина придбав ці інструменти, тобто логічну структуру розуму, в ході своєї еволюції від амеби до сьогоднішнього стану. Але ці кошти логічно передують будь-якому досвіду. Людина не є всього лише тваринам, повністю підлеглим подразників, з неминучістю
 2. 1. Засоби і цілі
  зовнішнього світу стають засобами тільки в результаті роботи людського розуму і його слідства людської діяльності. Зовнішні об'єкти як такі суть лише явища фізичного світу і предмет вивчення природничих наук. Саме людські наміри і діяльність перетворюють їх на кошти. Праксиология вивчає не зовнішній світ, а поведінка людини по відношенню до нього. Праксеологічна
 3. 1. Закон граничної корисності
  зовнішній світ, до якого діючий людина повинна пристосовувати свою поведінку, це світ кількісної визначеності. У даному світі існують кількісні зв'язки між причиною і наслідком. В іншому випадку, якби певні речі могли приносити необмежену користь, в них ніколи не було б недоліку і вони не вважалися б засобами. Діюча людина цінує речі як засобу
 4. 3. Людська праця як засіб
  зовнішніх цілей, відмінних від простого перебігу цих процесів і від тієї фізіологічної ролі, яку вони відіграють у біологічному підтримці його життєвої структури, не є працею; це просто життя. Людина працює, якщо використовує свої сили і здібності як засіб для усунення занепокоєння і замінює процес спонтанної і безтурботного розрядки нервового напруження і здібностей
 5. 6. Монопольні ціни
  зовнішніх ринках. Зрозуміло, картелі не гарантують найманим робітникам ілюзорні соціальні завоювання, обіцяні їм політиками та профспілковими лідерами. Не існує засобів, щоб збільшити ставки заробітної плати усім найманим працівникам понад рівня, визначеного продуктивністю кожного виду праці. Картелі просто компенсують видиме збільшення номінальних ставок заробітної плати
 6. 6. Зміни в купівельній спроможності під дією грошових чинників і умов на товарних ринках
    зовнішніми симптомами, правителі роблять вигляд, що борються з першопричиною зла. Чи не осягнувши причинний зв'язок між збільшенням кількості грошей, з одного боку, і зростанням цін з іншого, на ділі вони роблять тільки гірше. Кращим прикладом можуть служити субсидії, що надавалися фермерам під час другої світової війни урядами Сполучених Штатів, Канади і Великобританії. Стеля цін скорочує
 7. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
    зовнішній витік. Всі спроби банківської школи спростувати цю теорію були поверхневими. На жаль, грошова школа помилялася в двох відносинах. Вона не допускала думки про те, що заходи, пропоновані нею, а саме суворі законодавчі обмеження розмірів емісії понад металевого резерву, не є єдиними. Вона ніколи не розглядала ідею вільної банківської діяльності. Друга
 8. 16. Процентні ставки і грошове відношення
    зовнішній витік змусить грошові резерви банків А скорочуватися. Якщо банки А не відмовляться від експансіоністської політики, то вони виявляться неплатоспроможними. Цей процес отримав абсолютно невірне тлумачення. Люди говорять про життєво важливою і необхідною функції, яку від імені держави повинен виконувати центральний банк країни. Саме у підтримці стабільності курсів іноземних валют і
 9. 2. Обмеження потомства
    зовнішніх умов благополуччя робить можливим відповідне зростання чисельності населення. Однак, якщо додаткове збільшення засобів існування повністю поглинається увеличивающимся додатковою кількістю людей, то для подальшого підвищення рівня життя нічого не залишається. Розвиток цивілізації зупиняється; людство досягає стану стагнації. Суть справи стає
 10. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
    зовнішня політика і насамперед відмінних рис суспільної системи, яка повинна замінити капіталізм. Але всі вони погоджуються з фундаментальним тезою, що саме існування капіталістичної системи шкодить життєвим інтересам переважної більшості робітників, ремісників і дрібних фермерів, і в ім'я соціальної справедливості всі вони вимагають знищення капіталізму [Офіційна доктрина
© 2014-2022  epi.cc.ua