Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Попит на гроші і реальні доходи


Третім фактором, який визначає попит на гроші, є витрати на купівлю товарів і оплатууслуг. Це абсолютно природно: той, хто не тра-тит, не має потреби і в грошах, а той, хто тратітмного, буде змушений тримати у себе гораздобольше грошей, ніж той, хто витрачає менше
Рівень витрат, як ми вже бачили у попередніх розділах, залежить від суми реальних доходів, по-одержуваних домашніми господарствами. Таким чином, зростання реальних доходів призводить до увеліченіюуровня витрат. З огляду на те що ріст витрат прінеізменних реальних грошових залишках будетозначать більше число незручностей у управленіібанковскім рахунком, підвищення рівня доходів уве-лічівает потреба в реальних залишках.
Ця ситуація представлена на рис 29-3. Первісна рівновага знаходиться в точці E, де сума ре-альних грошових залишків дорівнює L. Потім реальниедоходи зростають, а з ними збільшується і уро-вень витрат. Фінансування цього більш високогоуровня витрат при незмінних реальних остаткахозначало б виникнення додаткових неу-добств. Таким чином, розмір граничної вигоди в

Реальні грошові залишки
РІС 29-3. Вплив зростання реальних доходів на рівень оптимальних розміру грошових залишків. Спочатку рівноваги знаходиться в точці В, де граничні витрати і пре-слушні вигоди від кожного додаткового долара в формеденег рівні. Зростання реальних доходів збільшує масштаб пре-ділових вигод, оскільки при більш високих реальних доходахвозрастает і рівень витрат. Новою точкою рівноваги являє-ся точка В 'з великими масштабами грошових залишків
результаті збільшення суми реальних залишків на 1долл. зростає, що й показано переміщенням кривої граничних вигод в положення МВ \ У разі ес-ли процентні ставки залишаються незмінними, новоеравновесіе буде знаходитися в точці E 'з більш висо-ким рівнем реальних залишків.
Наскільки зросте попит на реальні остаткіпрі збільшенні реальних доходів на 1%? Фактічес-кі дані говорять про те, що при збільшенні рів-ня реальних доходів на 1% попит на реальні залишки-ки зростає на 0,7%.
Іншими словами, еластичний-ність попиту на гроші по доходу становить 0,7. Віз-обертаючись до співставлення розмірів грошових вкла-дів в 1965 р. і в 1985 г, зауважимо, що в період 1965-1986 рр.. обсяг реального ВНП на душу населення вСоедіненних Штатах зріс на 41,7%. Такий ростреальних доходів повинен був збільшити попит на ре-альні грошові залишки на 29,2% (41,7 х 0,7).
Розрахунок масштабів попиту на грошові *, залишки в 1965-1986 рр..
Рівень реальних залишків на душу населення в пе-ріод 1965-1986 рр.. суттєво не змінився. Етотфакт важко узгодити з результатами нашого ана-
ТАБЛИЦЯ 29-2. Попит на гроші
Зростання рівня цін
Зростання реальних доходів
Зростання альтернатівнойстоімості зберігання грошей

Номінальний попит на гроші
Реальний попит на гроші
Номінальний попит на гроші надушу населення в 1965-1986 рр..
Пропорциональноувеличивает попит наномінальние залишки
Не змінює попиту нареальние залишки
Збільшує попит
Збільшує попит
Збільшує спросУвелічівает попит
Зменшує попит
Зменшує спросВероятно, зменшує попит
Примітка. У кожній з клітин (за винятком клітин з першого шпальти) показано вплив, який надає зміна, описане взаголовке стовпця, на змінну у відповідному рядку першого стовпчика.
Лізу формування попиту на гроші, оскільки бо-леї високий рівень реальних доходів на душу населення повинен був приблизно на 29% відвели-чить-і рівень реальних грошових залишків. З дру-гой боку, збільшення середньої альтернатівнойстоімості зберігання коштів у грошовій формі дол-жно було б скоротити їх обсяг. Однак еластичний-ність попиту за ставкою відсотка на реальні остат-ки дуже низька для того, щоб возросшаяальтернатівная вартість могла компенсіровать29%-е збільшення реальних грошових залишків, ви-званнями збільшенням реальних доходов7.
Незважаючи на те, що три основні чинники (уро-вень цін і реальних доходів, а також процентниеставкі) нездатні повністю пояснити збільшен-ня номінального попиту на гроші з 872 дол
в1965 р. до 3025 дол в 1986 р., аналіз впливу каж-дого з них заслуговує на особливу увагу. Представляється очевидним, що з чинників, визвавшіхтрехкратное збільшення грошової маси, главнимбил зростання рівня цін. Відзначимо також, що спостеріга-довший зростання альтернативних витрат, мабуть, не був достатнім для того, щоб компенсуються-вать збільшення грошових вкладів, викликане ро-стом доходів. Таким чином, при обговоренні макроекономічної проблем ми будемо мати на відутрі основних результату. По-перше, зростання уровняцен залишає незмінним реальний попит на день-ги, викликаючи при цьому пропорційне увеліченіеспроса на номінальні грошові залишки. По-дру-яких, зростання альтернативної вартості зберігання де-шей скорочує попит на реальні грошові залишки-
7 Еластичність попиту на гроші залежно від змін процентнойставкі або від динаміки альтернативної вартості оцінюється прибли-зительно на рівні 0,25. Максимальне збільшення альтернативної вар-тості в період 1965-1986 рр.. склало 50% (з 4 до 6%). При еластично-сті 0,25 це мало б скоротити попит на гроші на 12,5% (0,25 хх 50%). Проте насправді через те, що в даний времяпроценти виплачуються і по деяких рахунках до запитання (чегонить було в 1965 р.), альтернативна вартість зберігання коштів у гро-ної формі виросла значно менше, ніж на 50%.
Ки. І нарешті, по-третє, більш високий уровеньреальних доходів збільшує попит на реальниеостаткі. Ці три аспекти попиту на гроші перед-ставляют собою одночасно найважливіші направ-лення проведення грошової політики. Ми Собралом разом в табл. 29-2, на яку будемо ссилатьсяв процесі подальшого аналізу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Попит на гроші і реальні доходи "
 1. 5. Коріння ідеї стабілізації
  попиті і пропозиції дорогоцінних металів і викликані цим зміни протікали так повільно, що економічний розрахунок підприємців міг знехтувати ними, не побоюючись відхилитися далеко вбік. Точність недосяжна в економічному розрахунку, навіть якщо не враховувати недоліки, що виникають від недооцінки змін у грошовій сфері [Жодне практичне обчислення не може бути точним. Формула,
 2. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  попит споживачів. Якби все точно спрогнозували майбутнє стан ринку певного товару, то його ціна і ціни відповідних компліментарних чинників виробництва вже сьогодні були б узгоджені з цим майбутнім станом. І зайнявшись цим виробництвом, не можна було б ні витягти прибутку, ні понести збитку. Специфічна підприємницька функція полягає у визначенні сфер
 3. 4. Облік витрат виробництва
  спространенние омани, необхідно підкреслити, що якщо не дотримуються умови, що вимагаються для появи монопольних цін, то підприємець не в змозі збільшити свій чистий виторг шляхом обмеження виробництва нижче рівня, відповідного попиту споживачів. Але ця проблема буде обговорюватися нижче, в параграфі 6. Недосконала подільність фактора виробництва не завжди означає,
 4. 9. Специфічна цінність грошей
  попиту та пропозиції грошей [Така спроба зроблена в: Greidanus. The Value of Money. London, 1932. P. 197 ff.]. Користь і шкода залишків готівки не є об'єктивними факторами, безпосередньо роблять вплив на величину залишків готівки. Вони зважуються і порівнюються один з одним кожним індивідом. Результат являє собою суб'єктивну оцінку, забарвлену особливостями особистості
 5. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  попит. Неможливо уявити собі наближення цієї катастрофи, не припускаючи, що її першим проявом стає зникнення впевненості. Люди, безумовно, віддадуть перевагу обміняти інструменти, що не мають покриття, на гроші втечі в реальні цінності, тобто скупці без розбору будь-яких товарів. У цьому випадку банк повинен розоритися. У разі втручання держави, яке звільнить банк від
 6. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
  спространенная теорія запевняє, що поступальне зниження купівельної спроможності грошової одиниці зіграло вирішальну роль в історичній еволюції. Вона стверджує, що людство не досягло б сьогоднішнього рівня добробуту, якби пропозиція грошей не збільшилася більшою мірою, ніж попит на гроші. Нібито наступне за цим падіння купівельної спроможності було необхідною умовою
 7. 6. Вплив минулого на діяльність
  попиті скасовують багато планів, направляючі хід виробництва, і ставлять питання про те, чи слід продовжувати рухатися по розпочатому шляху. Людей може захопити дух стрімких нововведень, тріумфуючи над інерцією неробства і лінощів, заохочуючи пасивних рабів рутини на радикальне анулювання традиційних оцінок і рішуче спонукаючи людей піти новим шляхом до нових цілей. Доктринери можуть
 8. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  попит з боку підприємців, які здійснюють розширення операцій, сприяє зростанню цін на товари виробничого призначення і ставок заробітної плати. З ростом останніх ціни на споживчі товари також зростають. Крім того, і підприємці вносять свій внесок у зростання цін на споживчі товари, так як і вони теж готові споживати більше, введені в оману уявними доходами,
 9. 7. Вплив дефляції і стискування кредиту на валову ринкову ставку відсотка
  попитом на гроші (в широкому сенсі) для залишків готівки. Строго кажучи, це можна назвати дефляцією. Але було б серйозною помилкою вважати, що причиною падіння товарних цін є прагнення до великих залишків готівки. Тут зворотна причинна обумовленість. У ході буму ціни на фактори виробництва як матеріальні, так і людські стали надмірними. Перш ніж виробництво стане
 10. 6. Заробітна плата та засоби існування
  попиту і пропозиції праці, з одного боку, і ставки, нав'язаної учасникам ринкової угоди зовнішніми силами, з іншого. Треба визнати, що в середовищі найманих працівників широко поширені ідеї про те, що заробітна плата має бути достатньою щонайменше для того, щоб дозволити їм підтримувати рівень життя, відповідний їх положенню в ієрархічній структурі суспільства. Кожен
© 2014-2022  epi.cc.ua