Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Попит на гроші і процентні ставки


При розгляді зв'язку між попитом на грошах цінами ми відзначали, що люди використовують деньгідля фінансування своїх витрат . Взаімосвязьже попиту на гроші з рівнем процентної ставкіотражает той факт, що люди воліють дер-жати частину своїх активів саме в грошовій, а нев-якій іншій формі. Як правило, обичнийчеловек майже завжди має гроші у своєму карманеілі на банківському рахунку У міру скорочення етойсумми в процесі витрачання грошей він пополняетіх запас для наступного циклу витрат. Він можетдепоніровать на свій рахунок надходження платні, перевести кошти зі свого ощадного рахунку, отримати позику, нарешті просто попросити своїх ро-уря надіслати гроші.
Що ж визначає величину тієї суми грошей,
4 У гол. 30 і 31 ми завершимо опис грошового механізму, рассмотревекономіческіе процеси з точки зору пропозиції і показавши, каквзаімодействіе сукупних попиту та пропозиції одночасно визна-ділячи масштаби випуску продукції і рівень цін, а тим самим і тим-пи інфляції.
Яку люди воліють тримати на руках? Ча-стично це залежить від їхніх планів витратити яке-токолічество грошей, але не тільки від них. Ця велічінатакже залежить від тих витрат або вигод, коториевлечет за собою багаторазове і часте полученіенебольшіх сум готівки. Цілком возможнопотратіть за місяць 1000 дол, жодного разу не маючи прісебе суму більше 50 дол Яким чином? На-приклад, ви інвестуєте всі ваші кошти в акці облігації, отримуючи, таким чином, процентиілі дівіденди5. Якщо вам раптом захочеться що-лібокупіть, в будь-який момент часу ви оперативно з додавали від частини ваших облігацій або акцій, отримуючи натомість гроші, необхідні для оплати по-купки. Виходить, що в середньому ви тримаєте прак-тично нульові грошові залишки, за винятком-ем короткого проміжку часу безпосередній-але перед оплатою товару Проте практично ні-хто, за винятком великих корпорацій, що не мо-же дозволити собі реалізувати таку стратегію, оскільки звичайні люди просто не імеютдостаточно часу, щоб здійснити всі необ-хідні переміщення своїх коштів з чекових рахунків та назад. Таким чином, рівень денежнихостатков є результатом підрахунку всіх іздер-жек і вигод подібного роду
Існує безліч різного виду активів, вкоторие люди можуть вкласти свої кошти, вместотого щоб тримати їх у формі грошей. Головними фі-фінансовими активами поряд з облігаціями і акці-ями є почтіденьгі, зокрема сберегатель Цінні та строкові депозити та взаємні фонди денеж-ного ринку Для зручності аналізу ми об'єднаємо всееті негрошові активи одним поняттям - обліга-ції. Доходи, одержувані від володіння цими активу-ми, будемо називати відсотками. У разі акцій та-кі доходи насправді можуть прініматьформу дивідендів, а також надходжень від приро-ста (скорочення) ринкової вартості капітала6, нопока ми будемо уникати зайвої деталізації.
Про Процентна ставка (норма відсотка)-це сума, виражена у відсотках на рік, ко-торую позичальник сплачує кредитору в обменна використання грошей, узятих у позику.
Коли приватна особа, фірма чи уряд про-дають облігацію, це насправді означає, що вони беруть у її покупця гроші в борг. У про-мен продавець облігації обіцяє здійснювати ре-
5 Дивіденди - це частина доходу, що виплачується фірмою своїм акціоне-рам. Дивіденди зазвичай виплачуються раз на квартал. Строго кажучи, ви-плата дивідендів не входить в обов'язки фірми, однак фірми, дей-ціалу протягом багатьох років, зазвичай роблять це.
6 Приростом (скороченням) ринкової вартості капіталу називаютрост (падіння) піни відповідних акцій. Для більш детальних све-дений зверніться до гол, 17.
Регулярні процентні виплати. Аналогічно етомубанк виплачує відсотки за сберегательномусчету, оскільки вкладник кредитує банк грошима (депозитом), який він (банк) тепер може використати для надання позичок.
Рівень відсоткової ставки в економіці змінять-ється залежно від видів наданих ссудНапрімер, процентна ставка по сберегательнимвкладам зазвичай нижче, ніж по казначейських векселів-лям.
Це відбувається тому, що здійснити покуп-ку або продаж ощадного депозиту легше Дляетого потрібно просто прийти в банк і зробити вклади призвести вилучення коштів, тоді як покупкаказначейского векселя може бути зроблена тільки насуму 10 тис дол і вище. З огляду на те що відсоток-ні ставки за активами різних типів ростуть і пада-ють, як правило, одночасно, використовуване здесьупрощенное поняття єдиної процентної ставки неповинно вводити когось в оману
Отже, в основі попиту на гроші лежать витрати вигоди від зберігання коштів у формі грошей, а не у вигляді облігацій.
Про Альтернативна вартість володіння день-гами, а не облігаціями є сума виплат попроцентам, не отриманих у результаті отказаот можливості володіти облігаціями.
Припустимо, що процентна ставка по вкладений-ним на поточний чековий рахунок засобам дорівнює 5, апроцентная ставка за облігаціями дорівнює 8. Тогдаальтернатівная вартість зберігання коштів у фор-ме грошей становить 3%. Кожної, хто зменшує раз-заходів своїх коштів у грошовій формі на 100 дол всреднем за рік, поміщаючи їх в облігації, до концугода виявить 3 дол додаткових виплат попроцентам.
Яким чином можна скоротити поточні де-ніжні вклади, скажімо, в середньому на 100 дол? Уявімо собі наш альтернативний актив (обли-гацію) у вигляді акції взаємного фонду денежногоринка Якщо уважно спостерігати за состояніемсвоего банківського рахунки і бути впевненим, чтосумма грошей на ньому не перевищує розумних межах вели-лов, то цілком можливо скоротити середню суммусредств, що знаходяться в банку Як тільки на бан-ському рахунку з'являється сума достатнього раз-мера, власник рахунку купує облігації шляхом від-правки свого чека у взаємний фонд денежногоринка. Якщо ж сума коштів на банківському счетепадает нижче певних меж, власник дол-дружин точно розрахувати, коли йому слід зробити пе-РЕВОД коштів назад з взаємного фонду денеж-ного ринку, щоб бути впевненим, що він не зро-бив цього занадто поспішно.
Два фактори визначають кількість грошей, кото-
рої люди тримають на рахунку в банку. Перший фак-тор - це альтернативна вартість (витрати). Чим більше величина цих витрат, тим вище сти-мул вести свої банківські рахунки найбільш раціональним чином і тримати на них як можноменьшую суму грошових коштів. У той же времястоль ретельне ведення рахунків не занадто прият-ная річ, вона вимагає витрат певного часу чималих зусиль. Чим більше існує подібно-го роду незручностей, тим більшою мірою люди посядуть грошима і в меншій - облігаціями.
Малюнок 29-2 ілюструє процес прінятіячеловеком рішення про те, яка кількість денегследует йому тримати. Шкала граничного доходу длякаждого рівня грошових залишків визначає ви-роки, очікувані індивідуумом від збільшення цих

Грошові залишки
РІС. 29-2. Оптимальні розміри грошових залишків.
Крива MB показує можливу вигоду від додавання додат-Передачі долара до залишків для кожного з рівнів об'емапоследніх. Перший такий долар приносить величезні зручності іекономію з точки зору необхідності складати і витримай-вать плани своїх витрат-Однак у міру збільшення общейсумми авуарів розмір вигод від кожного наступного долларабудет все менше і менше Крива MC показує предельниеіздержкі від зберігання кожного додаткового долара в відеденег замість вкладення його в облігації. Граничні іздержкіравни сумі відсотків, які могли б бути отримані прівложеніі цього додаткового долара в облігації. Оптімаль-ним рівень грошових залишків буде в точці E, де вигоди отхраненія на рахунках кожного наступного долара рівні з-Держко Якщо має місце зростання процентної ставки (на рісункеето показано зрушенням вгору кривої MC), то це призводить до пе-міщення точки рівноваги в? '. Таким чином, увеліченіепроцентной ставки за облігаціями знижує розмір оптімальнихденежних залишків з рівня I до Г
залишків на один додатковий долар. Така ви-року може полягати в скороченні колічествавремені і хвилювань, що мають місце з огляду на те, що на рахунках накопичуються кошти, що в своючергу скорочує необхідність ретельно сле-дить за станом цих рахунків.
Таким чином, суменьшеніем суми грошей на рахунку гранична ви-року знижується. Коли на рахунку майже немає грошей, лю-бій додатковий долар здатний значітельнооблегчіть життя. Якщо ж людина тримає на своемсчете багато грошей і у нього немає приводів турбувати-ся про те, що готівка раптом закінчиться, то збе-ня на рахунку одного додаткового долларапрінесет дуже незначну дополнітельнуювигоду. Крива граничних витрат показує, що зберігання на рахунку одного додаткового дол-лара весь час обходиться в одну і ту ж суму, аіменно суму втрачених виплат за відсотками. Ікакіх би не був рівень реальних залишків, пре-слушні витрати будуть завжди однакові. Так, впредидущем прикладі, де по чековому рахунку виплачується 5%, а по акціях взаємного фонду - 8%, величина альтернативної вартості, або уровеньпредельних витрат, при зберіганні ще 1 дол начековом рахунку склала б 3%.
Сума грошових залишків буде оптимальною вслучае, якщо граничні витрати дорівнюють предельнимвигодам. У цій точці при зберіганні додатково-го долара приріст витрат виявляється вище раз-мера додаткових вигод, в результаті чого дляіндівідуума матиме сенс скорочення розмі-рів своїх грошових залишків. Аналогічним чином, якщо б кількість грошей на рахунку було на 1 доллменьше, збільшення грошових залишків могло бипрінесті більше вигод, ніж витрат Слідчий-но, саме величина L є оптимальною суммойденег, наявних у розпорядженні індивідуума
ЗБІЛЬШЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ стоимос-ТИ. Показаний на рис 29-2 зсув кривої MC в положенні MC є результатом увеліченіяальтернатівной вартості при зберіганні коштів вденежной формі Оптимальний рівень денежнихостатков знижується до V, оскільки тепер хране-ня грошей стає більш накладними. Таким обра-зом, розмір необхідної кількості грошей будетсокращаться в міру збільшення альтернатівнойстоімості зберігання коштів у формі грошей.
Як змінювалася альтернативна вартість храненіяденег в період з 1965 по 1986 р.? Значення краткос-рочной процентної ставки за облігаціями пріняторавним ставкою по казначейських векселях, яка в1965 р. перебувала на рівні 4%, а в 1986 р. биларавна 6%. Таким чином, процентна ставка по ак-тівам, виступаючим в ролі можливої альтернативи-
ви грошам, збільшилася, в той час як основниекомпоненти агрегату грошової маси Ml - налич-ні гроші, дорожні чеки та розрахункові рахунки під-приємств - зовсім не приносили відсотків. Очевид-но, що за період 1965-1986 рр.. альтернативні з-тримки при зберіганні коштів у формі денежнихостатков зросли. Водночас современниеNOW-рахунки, які становлять близько чверті грошово-го агрегату Ml, приносять відсотки, тоді як в1965 р. ні по одному з компонентів Ml НЕ виплачується відсотки. У 1986 р. за депозитами, прино-сящім відсотки, виплачувалося близько 5% на рік. Цеозначає, що альтернативна вартість зберігання та-ких депозитів склала вже не 4% (різниця между4%-й ставкою по казначейських векселях і нулевойставкой для депозитів в 1965 р.), а лише 1% (величи-на різниці між 6%-й ставкою по казначейскімвекселям і 5%-й ставкою, що виплачується по NOW-рахунками в 1986 р.).
З огляду на те що в період 1965-1986 рр.. альтерна-тивна вартість при зберіганні здебільшого де-ніжного запасу Ml все ж зросла, було б логич-ним припустити, що в цей період мав місце інебольшой зростання середньої величини альтернатівнойстоімості при зберіганні грошей на рахунках. І якщо бидінаміка реальних залишків (см табл. 29-1) визна-виділяється виключно поведінкою процентнихставок, то подібне зростання альтернативної стоїмо-сті мав би скоротити і попит на реальниеостаткі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Попит на гроші і процентні ставки "
 1. Критики активної стабілізаційно;: політики вважають, що ступінь її впливу на економіку обмежена внаслідок істота-вання
  попиту на про-ництво актуально тільки для короткострокового періоду в умовах жорсткості цін. У долгосроч-ном періоді обсяг виробництва визначається пропозицією факторів виробництва та техно-логией. Основні поняття Теорія переваги ліквідності Ефект витіснення Автоматичні стабілізатори Ефект мультиплікатора Питання 1. Що таке теорія переваги
 2. 5. Коріння ідеї стабілізації
  попиті і пропозиції дорогоцінних металів і викликані цим зміни протікали так повільно, що економічний розрахунок підприємців міг знехтувати ними, не побоюючись відхилитися далеко вбік. Точність недосяжна в економічному розрахунку, навіть якщо не враховувати недоліки, що виникають від недооцінки змін у грошовій сфері [Жодне практичне обчислення не може бути точним. Формула,
 3. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  попит. На ринку є люди, охочі їх придбати і готові обміняти на них товари і послуги. Засоби обміну мають мінову цінність. Заради їх придбання люди йдуть на жертви; вони платять ціни за них. Просто особливістю цих цін є те, що їх не можна висловити мовою грошей. Говорячи про товари і послуги, ми маємо на увазі грошові ціни. Говорячи про гроші, ми маємо на увазі купівельну спроможність
 4. 11. Заступники грошей
  попиту на гроші для формування залишків готівки. Тому зміни в кількості грошових сертифікатів не змінюють попит на гроші і грошове відношення. Вони не грають ніякої ролі у визначенні купівельної спроможності грошей. Якщо грошовий резерв, підтримуваний боржником проти випущених в обіг заступників грошей, менше, ніж загальна сума цих заступників, ми можемо суму заступників,
 5. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
    попит. Неможливо уявити собі наближення цієї катастрофи, не припускаючи, що її першим проявом стає зникнення впевненості. Люди, безумовно, віддадуть перевагу обміняти інструменти, що не мають покриття, на гроші втечі в реальні цінності, тобто скупці без розбору будь-яких товарів. У цьому випадку банк повинен розоритися. У разі втручання держави, яке звільнить банк від
 6. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
    спространенная теорія запевняє, що поступальне зниження купівельної спроможності грошової одиниці зіграло вирішальну роль в історичній еволюції. Вона стверджує, що людство не досягло б сьогоднішнього рівня добробуту, якби пропозиція грошей не збільшилася більшою мірою, ніж попит на гроші. Нібито наступне за цим падіння купівельної спроможності було необхідною умовою
 7. 19. Золотий стандарт
    попиту і руйнування грошової системи. У цьому випадку здійсниться ідеал кейнсіанців. Діятиме інститут, керуючи яким, можна здійснювати експансіоністський тиск на світову торгівлю. Однак прихильники цих планів проігнорували одну фундаментальну проблему, а саме проблему розподілу цієї додаткової маси кредитних або паперових грошей. Припустимо, що
 8. 1. Проблеми
    попитом і пропозицією грошей на залишки готівки, то вплив відчувають всі ціни товарів і послуг. Однак ці зміни не роблять впливу на ціни всіх товарів і послуг в один і той же час і в одній і тій же мірі. Наступні за цим зміни багатства і доходів індивідів також можуть змінити початкові дані, що визначають величину первинного відсотка. Кінцеве значення ставки
 9. 3. Цінова премія як компонента валової ринкової ставки відсотка
    попит на гроші для залишків готівки, а також в якій часовій послідовності і в якій мірі зміняться ціни на товари. Цінова премія може нейтралізувати вплив змін в грошовому відношенні на субстанциональную та економічну значимість кредитних договорів тільки в тому випадку, якщо її поява передувало змін цін, породжених змінами в грошовому відношенні. Вона була б
 10. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
    попит з боку підприємців, які здійснюють розширення операцій, сприяє зростанню цін на товари виробничого призначення і ставок заробітної плати. З ростом останніх ціни на споживчі товари також зростають. Крім того, і підприємці вносять свій внесок у зростання цін на споживчі товари, так як і вони теж готові споживати більше, введені в оману уявними доходами,
© 2014-2022  epi.cc.ua