Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Сукупний попит та пропозиція: забегаявперед


У частині даного параграфа ми предста-вим просту схему, яка згодом станетядром макроекономічного аналізу рівня цін (і, отже, темпів інфляції), а також уровнявипуска продукції (і, отже, безробіття). Це схема сукупного попиту та сукупної про-позиції.
Макроекономічний графік попиту і про-позиції виглядає так само, як його стандартний мікрое-

1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987
Роки
РІС. 23-7. Спади виробництва та інфляція в США. Діаграма показує рівень інфляції (виміряний на огнове CPI) вСША. Затінені ділянки відповідають періодам спаду. Ці дані показують, що спади уповільнюють інфляцію, але не ликвиди-руют її остаточно. (Джерело: Historical Statistics of the USSeries E135, і Economic Report of the President, 1987.)

Кономіческіх двійник. У макроекономіці подспросом і пропозицією розуміються відпо-відно сукупний попит і сукупна пропозицію. Термін «сукупний» означає те, що розглядалися пропозиція і попит для всіх товарів іпослуг, а не для якихось окремо взятих. Точно також ціна на вертикальній осі на рис. 23-8 - етосовокупний рівень цін, а не ціна якогось одноготовара або одного виду послуг.
Криві сукупного попиту та пропозиції, каки відповідні мікроекономічні криві, досить корисні для того, щоб показати, какіефактори визначають рівень цін і обсяг випускупродукції. Криві сукупного попиту і запропонованого-вання корисні навіть більшою мірою, ніж стан-дротяні мікроекономічні криві, головним об-разом тому, що повинні бути прийняті до ува-ня взаємозв'язку доходів і видатків між домаш-ними господарствами і фірмами, показані в круго- обороті на рис. 23-1.
У частині цієї книги, присвяченої мак-роекономіке, ми спочатку познайомимося з економі-кою в її витратному аспекті, яка відображена кри-вої сукупного попиту AD на рис 23-8. У гол. 25-29

Y * Випуск продукції
РІС. 23-8. Сукупний попит, сукупна пропозиція іпотенціальний випуск продукції. Крива совокупногоспроса AD показує сукупний випуск продукції, на кото-рую є попит при кожному рівні цін. Ця крива показує, що попит за інших рівних умов тим нижче, чим вище уро-вень цін. Крива AS показує сукупну пропозицію Вели-чина сукупної пропозиції при інших рівних умовах темвише, чим вище рівень цін. Крива Y * Y * показує уровеньпотенціального випуску продукції, який залежить не від рів-ня цін, а від кваліфікації працюючих та обсягу доступнихфакторов виробництва. Первісне макроэкономическоеравновесие досягається в точці E
показано, як визначається сукупний попит длялюбого даного рівня цін і як правітельственнаяполітіка зрушує криву AD. Зниження податків, наприклад, веде до збільшення витрат, і, таким об-разом, AD зсувається вправо, і для кожного уровняцен попит збільшується. І навпаки, збільшення на-логів або скорочення державних расходовуменьшает попит на товари для кожного рівня цін.
Ми покажемо, що реальний попит на товари векономіке падає в міру зростання рівня цін. Так, крива сукупного попиту AD на рис.
23-8 показу-на з негативним нахилом. Чим вище уровеньцен за інших рівних умов, тим менше спросна випускається. У макроекономіці під «іншими рівними умовами» для кривої сукупність-ного попиту мається на увазі макроэкономическаяполитика уряду.
Крива AS на рис 23-8 являє собою кри-ву сукупної пропозиції. Обсяг випускаемойпродукціі, пропонованої для споживання, пріпрочіх рівних умов тим вище, чим вище уро-вень цін, за якими фірми можуть продати вироб-хто водиться ними товари. Це питання обговорюється в гл.30. «Під іншими рівними умовами» з точкизрения пропозиції маються на увазі заданнийуровень цін на ресурси, задана технологія та уро-вень потенційного випуску і, що найбільш важ-но, рівень зарплати і цін на інші фактори про-виробництва Більш висока зарплата або більше висо-кая ціна на такий ресурс, як нафта, зрушує гра-фік сукупної пропозиції вгору і вліво. Цеозначає, що фірми будуть забезпечувати даннийуровень обсягу виробництва тільки при більш ви-сокой ціною, відображаючи таким чином зрослі з-тримки виробництва.
Третя крива на рис 23-8, зазначена Y *, - етоуровень потенційного випуску продукції. Він по-казан як незалежна від рівня цін величина. По-потенційний випуск продукції, або випуск пріполной зайнятості, - це така відмітка висоти рів-ня випуску продукції, до якої економіка должнавсе час рухатися. У короткостроковій перспектівеуровень випуску може відхилятися від потенциаль-ного. Але ми побачимо, що існують сили, коториеавтоматіческі повертають його на рівень повної за-нятості. Наскільки міцні і як швидко действуютеті сили - це важливе питання в макроекономіці.
Пара прикладів послужить корисну службу пріпредварітельном розгляді того, як применя-ється цей апарат в практичних питаннях, що бу-дет предметом гл. 32-35.
РОСТ ВИТРАТ. На рис. 23-8 економіка знахо-диться в точці початкового рівноваги E з рів-ньому цін P0 і рівнем випуску продукції У *. Рас-
дивимося шоковий зміна пропозиції, котороеувелічівает витрати виробництва, наприклад ростцен на нафту.
На рис 23-9 крива AS зсувається вліво і вгору, до AS '. Від початкового рівноваги з повною за-нятості в точці E економіка переміститься в точ-ку E 'з більш високим рівнем цін P' і більше низьким рівнем випуску У '. Збільшення цін на нефтьведет, таким чином, до загального збільшення цін іпаденію випуску продукції.
Чи повернеться економіка до ситуації повної заня-тости? Як ми побачимо в наступних розділах, безробіттю-Тіца веде до зниження зарплати і, таким чином, до зниження витрат і цін, отже, в ко-кінцевому рахунку економіка все ж повертається кполной зайнятості. Ми також побачимо, що цей про-цес може вимагати тривалого часу, і об-судимий здатність уряду прискорювати його. Фак-тично повільне пристосування економіки кпотрясеніям є одним з прінціпіальнихвопросов, що вивчаються макроекономікою, а такжеосновним аргументом на користь проведення дер-жавної макроекономічної політики, покликаний-ної прискорити процес пристосування.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БУМ. На рис 23-10 показу-але вплив шокового зміни попиту, збільшую-ного сукупний попит Припустимо, що фірмиболее впевнено дивляться в майбутнє і збільшують

Випуск продукції
РІС.
23-9. Несприятливий шоковий зміна запропонованого-вання. Збільшення цін на нафту зрушує графік AS вгору Івлєв Рівноважний рівень цін піднімається, а реальний випускпродукціі падає. У точці E 'економіка на спаді. Безробіття Вточку? ' викликає падіння зарплати доти, поки економікане повернеться до ситуації повної зайнятості

Випуск продукції
РІС. 23-10. Розширення попиту. Бум в інвестиційних расхо-дах, підживлює оптимізмом фірм, збільшує совокупнийспрос на продукцію, що випускається для кожного рівня цін. Кри-вая сукупного попиту AD відповідно зсувається до положенню AD '. Рівень рівноважних цін піднімається, а випуск про-дукції зростає. Але економіка не зупиниться в точці? '. Над-зайнятість впливає на зарплату, підвищуючи її і зрушуючи AS. Такимобразом, економіка повертається до повної зайнятості
свій попит на обладнання та виробничі зда-ня. Це веде до збільшення сукупного випускупродукції для кожного рівня цін. Крива сукупність-ного попиту, отже, зрушиться на рис 23-10із положення AD у положення AD '. Нове рівновага буде досягнуто в точці E ', в якій ціни ви-росли разом із зростанням обсягу виробництва продук-ції.
У точці E 'економіка працює сверхнапряжениям, щоб задовольнити високий рівень попиту. Вер-нется чи випуск продукції до потенційного рівнях-ню? Сверхзанятость впливатиме на зарплату, підви-Шая її, що зрушить вгору криву AS (шоковий з-сування пропозиції в термінах предидущегопрімера). Таким чином, ціни весь час будутрасті і рівноважний випуск продукції буде сни-жатися до тих пір, поки економіка не повернеться вТочку У *. Цей автоматичний процес може по-вимагати довгого часу.
РНЗЮМЯ. Опис подробиць процесу саморе-лювання макроекономіки, проілюстрований-.ного на цих прикладах, займає майже всю залишати-шуюся частина книги. Проста модель совокупногоспроса та сукупної пропозиції, яку ми бу-дем розвивати, служить корисної схемою для пояс-нения основних сил і наслідків. Ця схема вчить
Глава 23: Введення в макроекономіку, схема «сукупний попит - сукупна пропозиція» 431
роздумувати про економіку, проводячи різницю між-ду двома її сторонами: попитом і предложеніемЕта модель є початковим пунктом в дискус-оці про залежність попиту від змін про-позиції, про сприятливі і несприятливі зраді-ниях. Вона відразу ж висуває на перший план двеглавние змінні: обсяг виробництва і ціни.
Схема «сукупний попит - сукупна запропонованого-ються» також висвічує відмінність між ініцію-рующим зміною, яка порушує равновесіеекономікі при повній зайнятості, і последующіміізмененіямі, які повертають економіку кполной зайнятості. Макроекономіка має справу спроцессом саморегулювання. У суперечки про макроек-номической політиці залучені як ті, хто докази-кість, що дії уряду можуть прискорити до-сягнення повної зайнятості і стабільності цін, таки ті, хто стверджує, що уряд може толь-ко посилити шок і зробити економіку ще менше ста -більной, ніж вона була б у протилежному випадку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Сукупний попит та пропозиція: забегаявперед "
 1. 3. Людська праця як засіб
  сукупної людської діяльності та виробництві для задоволення потреб. Наш світ характеризується феноменом негативною корисності праці. Люди обмінюють праця, що приносить негативну корисність, на продукти праці; праця є для них джерелом опосередкованого задоволення. У тій мірі, в який конкретний вид праці приносить обмежена кількість задоволення, а не
 2. 4. Стабілізація
  сукупністю товарів і послуг. Пізніше люди поміняли місцями члени цього твердження. І сталість цінності стало приписуватися не грошам, а сукупності купуються і продаються речей. Люди стали винаходити методи зіставлення сукупностей одиниць товарів і грошової одиниці. Палке бажання відшукати показники для вимірювання купівельної спроможності придушило всі сумніви. При цьому не
 3. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  сукупністю подібних дій, якщо не трапиться ніяких змін вихідних даних. Вони описують це уявне рівновагу за допомогою системи диференціальних рівнянь. Вони не здатні зрозуміти, що в стані, який вони досліджують, ніяка подальша діяльність неможлива, а можлива лише послідовність подій, порушувана містичним перводвигателем. Вони віддають всі свої сили
 4. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  сукупної послідовності подій немає жодної миті, коли вигоди, що здобуваються із збільшення кількості наявного капіталу і технічних удосконалень, приносили б користь тільки підприємцям. Якщо багатство і дохід решти залишалися б без змін, то вони могли б купити додатково випущену продукцію, тільки відповідно обмеживши купівлю іншої продукції. Тоді
 5. 2. Визначення цінності і визначення вартості
  сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції, то використовують інший спосіб вираження тієї ж самої взаємозв'язку явищ. Попит і пропозиція є результатом поведінки що купують і продають. Якщо при інших рівних умовах пропозиція збільшується, то ціни повинні впасти. Всі, хто готовий заплатити початкову ціну, можуть купити стільки, скільки хочуть купити. Якщо пропозиція збільшиться, або вони
 6. 3. Ціни на товари вищих порядків
  сукупності компліментарних чинників виробництва приписується цінність кінцевого продукту; b) ціни одиничних факторів виробництва, що сформувалися на ринку як рівнодіюча спільних дій суб'єктів, що роблять найвигідніші пропозиції про покупку. Визначення цінності, здійснюване ізольованим суб'єктом (Робінзон Крузо або соціалістичний рада виробничих керуючих),
 7. 4. Облік витрат виробництва
  сукупності виробничих факторів будь-які комплектуючі елементи будь-яка машина, будь-який робочий, будь-яку кількість сировини використовуються повністю тільки в тому випадку, якщо повністю використовуються і продуктивні сили всіх інших елементів. При цьому виробництво частини максимально досяжного випуску не вимагає великих витрат, ніж виробництво максимально можливого випуску. Ми також можемо
 8. 6. Монопольні ціни
  сукупного запасу по будь-якій ціні, що перевищує конкурентну, стане менше, ніж сукупна виручка від сукупних продажів за конкурентною ціною. Отже, зайво витрачати час на пошуки того, що слід вважати показником однаковості вироби. Немає необхідності обговорювати питання, чи всі краватки можна назвати екземплярами одного виробу, або їх слід розрізняти по тканині, кольором і моделі.
 9. 7. Репутація
  сукупної виручки над сукупними витратами. Випадок 3. Продавець користується у вузькому колі відданих постійних клієнтів такої блискучої репутацією, що може призначати для них більш високі ціни, ніж ті, що сплачуються його менш відомим конкурентам. Однак ці ціни не є монопольними цінами. Вони не є результатом обдуманої політики, спрямованої на обмеження сукупних
 10. 2. Зауваження з приводу найпоширеніших помилок
    сукупна пропозиція грошей, наявне в Volkswirtschaft; обсяг торгівлі, тобто грошові еквіваленти всіх переміщень товарів і послуг, що відбуваються в Volkswirtschaft; середня швидкість обігу грошових одиниць; рівень цін. Ці формули, на перший погляд, доводили правильність доктрини рівня цін. Однак фактично весь хід цього міркування є типовим прикладом кола в аргументації,
© 2014-2022  epi.cc.ua