Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Зміст поняття «джерело вартості»


У першу чергу, звичайно, слід визначитися зі змістом поняття, вине-сінного в назва цієї глави. Мова в ній піде не про джерела товару як фізич-ського об'єкта? ними є фактори виробництва, витрати яких матеріалізуються в товарі. Ми повинні виявити джерела вартості товару, тобто джерела тієї са-мій «субстанції», яка робить можливим обмін товарів, незважаючи на якісне розходження, гадану несумісність їх споживчих вартостей і корисно-стей.
Розкрити зміст поняття «джерело вартості» найзручніше на прикладі трудової теорії, як найбільш розробленою.
Категорію «вартість» можна розглядати з двох сторін? чисто качествен-ної, як якусь «субстанцію», і з кількісної, оскільки величину міститься в продукті «субстанції» можна виміряти і виразити в певних одиницях. Відповідно до трудової теорії (і класичної політекономії взагалі) субстанцію вартості неможливо можна безпосередньо виділити в товарі. Але вона виявляє, проявляє себе в про-процесі обміну в безлічі мінових відносин даного товару з іншими товарами і, відповідно, в мінових вартостях: «те спільне, що виражається в міновому відношенні, або мінової вартості товарів, і є їх вартість» 21. Якщо абстрагуватися від всіх якісних характеристик товару, пов'язаних з його споживчою вартістю, кількісний міра продукту в міновому відношенні буде визначатися тільки «згустками (витратами) абстрактного праці». Вони і являють собою ту саму шукану «субстан-цію». Величина цих витрат визначає величину вартості та кількісну міру то-вару в усіх його мінових відносинах.
Цю логіку легше утримати в пам'яті у вигляді схеми. На рис. 5 мінова вартість (10 лососів за 1-го оленя) абсолютно нічого не говорить нам про значення вартості оленя.
Знання мінового відношення? те, що 1 олень прирівнюються 10-ти лососям, не змінює ситуації. Однак саме вартість визначає дане мінове відношення (як і мено-ші відносини оленя до інших товарів на ринку) і мінову вартість. Щоб вияв-жити вартість, ми повинні задати виробникам оленя і лососів цілком конкретні питання про витрати їхньої праці. З їхніх відповідей ми дізнаємося, що той і інший затратили на про-ництво свого товару однакову кількість праці, тобто однакове робочий час? 200 годин. Причому обидва працівника є середніми і типовими, і витрати їх праці також середні по галузі. Таким чином, ми виявили вартість (ту саму «суб-станцію») у вигляді витрат абстрактної праці, необхідність яких визнана гро-вом. Причому нова вартість створюється тільки живою працею, тобто, безпосередній-вим працею працівника в процесі отримання даного продукту (оленя), а не минулим працею, уречевленим в засобах виробництва (мисливських приладді і т. п.). Величина самих витрат праці вимірюється робочим часом. Рівність витрат робочого часу на виробництво конкретної кількості товару у обох суб'єктів (200 годин) і визначає мінове відношення.


Рис. 5. Схема формування мінової вартості у трудовій теорії
Отже, «субстанція» вартості? це суспільно необхідні (а не індивіду-альні) витрати живої праці в абстрактній, тобто, позбавленої будь-яких якісних раз-відмінностей формі. Звідси трудова теорія робить висновок, що джерелом вартості є живою абстрактна праця.
Слід мати на увазі, що для трудової теорії характерна деяка термінологіче-ська недбалість: часто, вживаючи термін «праця», мають на увазі «витрати праці».
Возь-мем класичне визначення: вартість? матеріалізований в товарі громадський труд22. Однак праця (фактор виробництва) є джерелом вартості, але не самої вартістю, і упредметнюється в товарі не праця, а витрати праці конкретного працівника. З цієї причини вартість вимірюється в робочих годинах, тобто, одиницях витрат праці, а сама праця, як чисто якісна категорія, не має кількісного виміру.
Втім, формулювання трудової теорії, навіть недостатньо вивірені терміноло-гически, настільки устоялися, що вони, можна не сумніватися, присутні і в цій рабо-ті.
Тепер стає зрозумілим, що мають на увазі під джерелом вартості в традиційну теоріях. Під ним розуміється єдине джерело «субстанції» стоїмо-сті, що міститься як у власному, так і чужому товарі. Кількості «субстанції» в обох товарах (рівні в об'єктивних теоріях, нерівні в суб'єктивній) визначають ме-нове ставлення, за яким відбувається обмін. Зведення за джерелами вартості в традиційну теоріях представлена в табл. 2.
Таблиця 2
Джерела вартості в традиційних теоріях
Теорія вартості «Субстанція» вартості Джерело вартості Трудова Суспільно необхідні витрати живої абстрактного праці Живий абстрактна праця Витрат виробництва Суспільно необхідні витрати всіх факторів виробництва Всі фактори виробниц-ства Суб'єктивна Цінність товару Здатність індивіда до суб'єктивній оцінці цінності товару
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Зміст поняття« джерело вартості »"
 1. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» До . Маркса
  зміст вартості, а іноді тільки форму прояву. Це змішання викликає відому неясність. Тому Маркс надалі при підготовці першого розділу першого тому «Ка-питала» вже чітко розмежовує поняття «вартість» і «ме-нова вартість». Під міновою вартістю в «Капіталі» Маркс розумів толь-ко форму прояву вартості. Друга особливість книги «До критики політичної
 2. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  зміст. Перейду до розгляду теорії ціни Маршалла. Я умиш-повільно говорю не про теорію вартості, а саме про теорії ціни. Справа в тому, що Маршалл виявився одним з перших економі-В-167.-12177 стов, які виступили з положенням, що в реальному дійсності існує тільки категорія ціни, а не категорія вартості. Ці економісти стверджують, що треба розрізняти ринкову
 3. 2.10.10. Деякі міркування про ціни
  зміст найбільш розвинених форм цін, шлях їх формування. Підстави розуміння цін. Синтез різних ідей для розуміння сучасного ціноутворення: - вчення про працю взагалі; - вчення Маркса про абстрактне працю; - вчення Маркса про підпорядкування праці капіталу; - слідства монопольної влади на ринку. Що таке праця? У темі «Зайнятість» дана версія рішення цієї проблеми. Тут
 4. Цінність і вартість
  зміст категорій тепер змінилося, щоб уникнути плутанини краще отка-заться від традиційної назви «мінова вартість» та ввести нову категорію, назвавши її «здатність до обміну ». 2. Стрілки на рис. 1, що показують взаємозв'язку «здібності до обміну» і «стоїмо-сті» з іншими категоріями, відображають той факт, що здатність до обміну визначається тільки цінністю товару для споживача,
 5. Обгрунтування суб'єктивної теорії
  зміст вкладають у поняття «джерело вартості» традицій-ційні теорії, ми маємо право поставити наступне питання: де і, головне, як шукати джерела вартості в синтетичної концепції? Чи повинні ми визнати джерелом вартості лише працю чи «зробити послаблення» і додати до нього інші фактори виробниц-ства? Наскільки правомірно розглядати здатність індивіда до суб'єктивній оцінці
 6. Про «вартості» і «цінності»: термінологічне відступ
  зміст цього терміну відрізняється від того, яке мали на увазі «класики »політекономії та яке в російській мові викликало появу терміну« вартість ». Сучасний зміст терміна «цінність» утвердилася тільки в кінці XIX ст. в результаті «маржиналістськуреволюції» (див. гл. 10). Відповідно до цього підходу ціни товарів виводяться безпосередньо з суб'єктивних оцінок і переваг
 7. 3. Теорія загальної рівноваги в XX в.: Вклад А, Вальда, Дж. фон Неймана, Дж. Хікса, К. Ерроу і Ж. Дебре
  зміст? Нейман довів, що за деяких умов рішення суті-п, причому максимально можливий темп зростання дорівнює мінімально допустимому відсотку, тобто maxg=min r. Це означає, що якщо обраний якийсь g, і для деяких товарів умови (I) порушуються, то потрібно зменшувати g доти, поки дня всіх товарів ці умови не виконуватимуться, причому для какою (одного або декількох
 8. § 3. ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ
  зміст - вартість. Тому вони можуть прирівнюватися один до одного в певній мінової пропорції. Друге положення. Вартість усіх товарів створюється суспільною працею товаровиробників. Ця праця є громадським тому, що виробник ринкового продукту працює не на себе, а створює корисну річ для інших. Стало бути, вартість - втілений у товарі суспільна праця. А
 9. КАТЕГОРІЇ
  змістом . Антагонізм теорій виявляється і в їх відношенні до категорій «фактор вироб-ництва», «суспільно необхідні витрати праці» та ін Існує велика імовірність того, що, задавши фахівцям питання про зміст категорії «цінність» та її від-носінні до «вартості», ми почуємо різні, можливо, навіть взаємовиключні вер-сии. Навряд чи можна визнати нормальним, що в рамках єдиної
 10. Споживча вартість і корисність
  зміст інших . За визначенням, категорія - наукове поняття, Вира-лишнього найбільш загальні властивості і зв'язки явищ действітельності8. Проте категорія? це не просто окреме, одиничне поняття, а поняття, вбудоване в систему категорій, що знаходиться у зв'язку з іншими категоріями. Категорії це не тільки словесні позначення-ня явищ, а й усвідомлений інструмент аналізу. У класичній
© 2014-2022  epi.cc.ua