Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

3. Ринковий соціалізм


В принципі більшість рішень про распределенііресурсов в соціалістичній економіці можуть битьпріняти на ринках, а не центральним плановиморганом. Яким чином це може бути зроблено? Планують органи, замість того щоб отдаватьподробние команди про те, «що», «як» і «для ко-го» потрібно провести, встановлює ціни, коториедолжни забезпечити бажане розподіл ре-сурсів. Це мають бути такі ціни і такий уро-вень зарплати, які гарантували б випусктоваров і пропозиція праці на необходімомуровне, а також забезпечували б доходи тим, ктодолжен їх отримати.
При даному рівні цін споживачам дозволя-ється витрачати свої доходи так, як вони побажають, фірмам - максимізувати прибутку, а робочим-працювати там, де вони хочуть. Якщо установлениправільние ціни, то результатом буде таке рас-пределеніе ресурсів, яке бажає плановий орган.
Тепер подивимося, як ціни допомагають решітьпроблему планування? Насамперед плановийорган повинен вгадати, які ціни оголосити в пер-ший раз, а це означає, що він повинен вгадати, ка-ков буде рівень попиту та пропозиції на коженз товарів і факторів виробництва. Якщо він сможетето зробити, то, без сумніву, він зможе утверждатьдіректівние показники випуску продукції.
Використання цін вносить суттєві корективи у вирішення проблем На це є дві при-чини. По-перше, ціни дуже легко корректировать.Предположим, що обрані спочатку ціни оказ-лись неправильними. Як наслідок на некоторихринках виявиться надлишок пропозиції, а наінших - надлишок попиту Плановий орган долженвсего лише підняти ціни на тих ринках, де має-ся надлишок попиту, і опустити їх на ринках з з-Битків пропозиції.
Потім у разі, якщо попит іпропозиції все ще не врівноважені, він можетвновь їх скорегувати.
По-друге, використання цін встановлює не-обхідні стимули для фірм. Якщо директору взувши-
ної фабрики дано вказівку максимізувати при-бувальщина, то він буде виробляти ті туфлі, коториепріносят прибуток. Якщо є надлишок детскойобуві, то немає сенсу її виробляти. У тому випадку, якщо ціни коригуються в цілях зрівноважуван-ня попиту та пропозиції, взуттєва фабрика в кон-це-решт прийде до виробництва того набору обу-ви, який вважають за краще потребітелі10.
Існує одне серйозне ускладнення, котороенеобходімо розглянути. Залишається неясним, какоераспределеніе ресурсів слід вибирати. Припускає-ложим, що центральний плановий орган хочетускоріть інвестування, а тому вибирає вари-ант відносно низького рівня виробництва по-споживчих товарів. Тоді потрібно знайти які-Томер, що гарантують, що сукупний попит на по-споживчі товари не буде перевершувати іхпредложеніе Одна з простих процедур укладає-ся в оподаткуванні споживчих товарів налогом.Ілі ж можна оподаткувати доходи потреби-телей. У кожному разі, для того щоб досягти за-планованих обсягів виробництва обладнан-ня, купівельна спроможність споживачів дол-жна бути знижена.
Чим економіка ринкового соціалізму відрізняєтьсявід капіталістичної економіки? Существенноеразлічіе вносить право власності на капітал. Вкапіталістіческой економіці капіталом - обору-дованием, землею і будівлями - володіють частниеліца. Власниками найчастіше є також дер-жателей акцій корпорацій. Кожної, хто хоче від-крити нову фірму, може спробувати зайняти грошей, він може піти в банк або продати акції і обліга-ції на ринках капіталу.
У соціалістичній еконо-Міці продуктивним капіталом володіє государ-ства Ніхто не може розбагатіти, будучи удачлівимна ринку цінних паперів, оскільки таких там по-просту немає. Людина, у якої виникла хорошаяідея про виробництво нового продукту, не має мож-ливості відкрити нову справу, щоб іспользоватьсвою ідею у власних інтересах. Можливо, оноб'ясніт суть своєї ідеї в плануючому органі, від-відповідальних за випуск нової продукції; можливо, що за хорошу ідею йому вручать медаль. Возможнотакже, що йому дадуть більш високий оклад. Але нельзяпросто піти і спробувати самостійно реализо-вать свою ідею в комерційних цілях.
Більшість соціалістичних економік Наявна між двома крайнощами: командному економік і ринковим соціалізмом. Однак у неко-
10 Більш того, в аналізі, представленому в гол. 10, встановлено, що у разі, якщо всі ринки є абсолютно конкурентними, кінцеве рас-пределеніе ресурсів буде економічно ефективним. За крайнеймере в теорії невидимої руки Адама Сміта не має значення, ктовладеет засобами виробництва - держава чи приватні влас-ники.
Торих зі східно-європейських країн (а також Всев переважно в Китаї) існують і капита-листические елементи, зокрема в сільському хо-зяйстве, де деякі фермери управляють своімісобственнимі фермами. Вони володіють тим оборудо-ристанням, яке використовують, і діють так само, як фермери в Америці
До цих пір ми досліджували соціалізм в теоріі.Теперь розглянемо, як соціалістичні економі-ки функціонують на практиці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Ринковий соціалізм "
 1. 3. Загальна рівновага і добробут
  ринкового соціалізму. Припустимо, що: 1) на всі товари і послуги (як споживчого, так і виробничого призначення) держава встановлює універсальні і незмінні ціни; 2) на всю вироблену продукцію є попит, вона вільно продається і купується, тобто виробництво збалансовано і існують ціни загальної рівноваги; 3) немає перешкод для вільного входу фірм в будь-яку
 2. 4. Фундаментальні теореми добробуту. Оптимальність і контроль: проблема ринкового соціалізму
  ринкову ціну і виконуються | (U 'які умови (що стосуються виду функцій корисності і вироб-юдственних функцій), то оптимальне за Парето стан являють-Сп станом конкурентного рівноваги, відповідним нікому 1ф! юначальному розподілу купівельної спроможності. Друга теорема мала безпосереднє відношення до проблеми соціалізму, що розуміється як можливість ефективного
 3. 1. Ф. Хайек і економічна думка XX в.
  ринкового соціалізму. Критичні статті Хайєка з проблеми соціалізму увійшли до його книги «Індивідуалізм та економічний порядок» (1949). 603 НЕ Хайек слідував за епохою, а епоха в кінцевому рахунку пішла за ним. Сьогодні ім'я Хайєка - патріарха сучасної австрійської школи, стало синонімом захисту ліберальних цінностей, твердості і непримиренності в боротьбі з будь-якими проявами
 4. 1. Маркс і його економічна теорія
  соціалізм, наприклад Югославія, Угорщина Класичний соціалізм, наприклад Радянський Союз , Албанія Глава 40: Альтернативні економічні системи 753 Вікно 40-1. Комуністичний маніфест [Примітка авторів: «Комуністичний маніфест» був написаний Марксом і Енгельсом в 1848 г, в качествепрограммного документа для організації робітників «Com-munist League» («Союз комуністів»). «Маніфест»
 5. 2. Розподіл ресурсів при класичному соціалізмі
  ринкового соціалізму (див. табл. 40-1), при якому капітал є собственностьюгосударства, однак для цілей розподілу ресур-сов використовуються ринки. У частині главими опишемо практичні способи распределеніяресурсов в Радянському Союзі, Китаї та інших соціа-лістіческіх країнах. Малюнок 40-1 допоможе описати проблеми, кото-які повинні вирішуватися плановим органом. На кри-вої PPF
 6. Резюме
  ринковому соціалізмі ціни встановлюються так, щоб забезпечити бажане розподіл ресурсов.После цього споживачі вільні купувати те, що оніхотят, а директорам підприємств надано пра-во максимізувати прибуток. Підприємства находятсяв власності держави Якщо ціни установленинеправільно і в результаті є надлишок спросаілі пропозиції, то ціни можуть коригуватися дотех
 7. Ключові терміни
  соціалізм Резервна армія безробітних Трудова теорія вартості Відчуження працівників Соціалізм Комунізм Капіталізм Командна економіка Нова економічна політика (неп) Гіпотеза
 8. 3. Людська праця як засіб
  ринковому суспільстві завжди існують покупці на будь пропонований запас праці. Достаток і надлишок будуть існувати тільки в окремих секторах ринку праці; це призведе до виштовхування праці в інші сегменти і розширенню виробництва в інших областях економічної системи. З іншого боку, збільшення кількості наявної землі за інших рівних умов призведе до збільшення виробництва
 9. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
  ринковий обмін здійснюються за допомогою загальновизнаного засобу обміну грошей, і тому ціни є відмінною рисою певного способу економічної організації суспільства, якого не існувало в первісної цивілізації і який, можливо, зникне в ході майбутніх історичних змін [Німецька історична школа висловила це твердженням, що приватна власність на засоби
 10. 1. Визначення меж проблем каталлактики
  ринкових явищ, т. тобто визначення взаємних співвідношень обміну товарів і послуг, переуступає на ринках, їх прояв в людській діяльності та їх вплив на подальшу діяльність. Складність точного визначення предмета економічної науки виникає не з невизначеності області досліджуваних явищ. Вона пов'язана з тим, що спроби прояснити відповідні явища повинні вийти
© 2014-2022  epi.cc.ua