Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

2. Розподіл ресурсів при класичному соціалізмі

Від марксистської теорії ми перейдемо до організа-ції класичних соціалістичних економік, від-лічітельнимі рисами яких є держав-ного власність на продуктивний капі-тал і використання ринків лише в ограніченнихпределах. У цьому параграфі ми опишемо, як рас-пределяет ресурси центральним плановим орга-ном. Центральний плановий орган відповідає за ре-ня про те, які товари слід виробляти, як їх слід виробляти і для кого. У цьому па-раграфе ми припускаємо, що він жодним образомне розраховує на ринки. Всі рішення носять ді-ректівний характер.
8 Існує й інша точка зору на причини помилковості теорій мар-ксізма. Відповідно до цієї точки зору марксизм помилковий не тому, що в XX в. роль держави зросла, а тому, що марксизм невірно опісалсовременную йому економіку XIX в. Детальніше CMJ Вишеславцев Б.П.Крізіс індустріальної культури. Нью-Йорк 1982, Chalidze Publications, р 33-140. (Прим. тун. Ред.)
Як ми зазначали в гол. 1, опора виключно нацентралізованное планування є характер-ної рисою командної економіки. Насправді, як ми відзначали в цьому ж розділі, а також при ана-ліз табл. 40-1, немає країни, яка б ніяк невикористаних ринки. Командна економіка являє-ся теоретичної крайністю, яку ми аналізі-руем для того, щоб з'ясувати проблеми плану-вання. У наступному параграфі ми будемо обсуждатьвозможності ринкового соціалізму (див. табл. 40-1), при якому капітал є собственностьюгосударства, однак для цілей розподілу ресур-сов використовуються ринки. У частині главими опишемо практичні способи распределеніяресурсов в Радянському Союзі, Китаї та інших соціа-лістіческіх країнах.
Малюнок 40-1 допоможе описати проблеми, кото-які повинні вирішуватися плановим органом. На кри-вої PPF (межі виробничих можливостей) нанесені блага, які можуть бути проізведениекономікой. Вибір робиться між производствомпотребительских товарів (продовольства, одягу, тенісних ракеток) та обладнання. Чим большепроізводітся обладнання, тим вище рівень бу-дущего виробництва і тим нижче рівень сьо-нього споживання.
Для вирішення питання про те, що виробляти, пла-новий орган вибирає точку на кривій PPF. Припускає-

Виробництво споживчих товарів
РІС. 40-1. Проблема централізованого планування.
При даному рівні виробничих можливостей економікіцентральний плановий орган повинен вибрати точку на PPF. Етотвибор падає на точку А з випуском обладнання, рівним OM, і випуском споживчих товарів, рівним ОС Точці А соот-ветствует якесь розподіл факторів виробництва серед от-раслей і фірм в економіці. Крім того, центральний плановийорган повинен вирішити, як споживчі товари повинні битьраспределени між людьми в економіці
ложим, він вибирає точку А. На основі чого робить-ся такий вибір? Можливо, плановий орган вибира-ет таку точку на кривій яка, як він вважає (або вважає його політична партія), благоприят-на для країни.
Якщо вибір точки А означає, чтобольшая частина ВНП направляється на інвестування, плановий орган намагається прискорити розвиток еконо-міки допомогою швидкого збільшення маси основ-ного капіталу Але це одночасно означає і со-кращения поточного споживання. Можливо, плано-вий орган вважає, що він вибирає те, що вибраліби і споживачі, якби мали право вибору Нов будь-якому разі не споживачі, а плановий органвибірает положення, відповідне точці А
Вибираючи, що виробляти , плановий орган уже внекотором ступеня вирішив, для кого проізводіть.Еслі точка А увазі високий обсяг вироб-ництва обладнання, такий план не зможе одно-тимчасово забезпечити і високий рівень душевогопотребленія. Сукупне споживання, виделенноена цей рік, знаходиться на рівні ОС. Вознікаеттакже питання яким чином сукупний обсяг по-точного споживання повинен бути розподілений се-ред населення? Розподіл може бути рівним, тобто всі громадяни отримають однакову колічествохлеба, цукерок, тенісних ракеток і м'яса. Можли-но, урядові чиновники отримають большеІлі, можливо, центральний плановий орган при-мет в розрахунок те, що у людей мають бути стімулик праці, і вирішить, що люди повинні отримувати тембольше, чим більше вони працюють. Центральномуплановому органу доводиться все це докладно рас-сувати.
Потім він повинен точно визначити, як вироб-дить споживчі товари і обладнання Длякаждого точки на PPF є якесь распределеніефакторов виробництва. Воно гарантує виробниц-ство економікою потрібної кількості споживач-ських товарів та обладнання. Праця повинна бути со-осередком на відповідних підприємствах. Обо-рудование повинно знаходитися в потрібному месте.Центральний плановий орган повинен разработатьметод розподілу завдань з виробництва се-ред різних фабрик в кожній галузі, і він дол-дружин бути впевнений, що кожна фабрика має все не-обхідні фактори виробництва для виполненіяпоставленних перед нею виробничих завдань.
Все це складно. Однак приймемо тепер під ува-гу, що рис 40-1 у величезній мірі упрощаетсітуацію, приймаючи в розрахунок існування всегодвух товарів. Насправді необхідно про-переводити сотні тисяч різних товарів і розбраті-делять по робочих місцях мільйони працівників, серед яких, крім того, потрібно распределітьпроізведенние споживчі товари.
На практиці центральне планування возможноблагодаря двома фактами. По-перше, проблеми не нуж-но вирішувати кожен день заново. Функціонірующаяекономіка, здатна виробляти певні то-вари, вже існує, при цьому праця і капітал ужераспределени певним чином серед підпри-ємств і галузей. Планують органи можуть начи-нать не з нуля, а з уже сформованого положення, ірешать, в якому напрямку слід змінювати розбраті-поділ ресурсів. Може виявитися, що проізводствооборудованія має бути збільшена Це означаетіз'ятіе праці та деяких машин з производствапотребительских товарів і переміщення їх у вироб-ництво обладнання.
Як результат - совокупноетекущее споживання повинне бути скорочено. Етоможет бути зроблено за допомогою скорочення тогооб'ема споживчих товарів, який долженпріходіться на кожного працівника
По-друге, план не повинен створюватися целікомсразу і назавжди. Може мати місце так званий-мий ітеративний (повторюваний) процес, пріреалізаціі якого центральний плановий органрассилает плани по підприємствах, а потім уточнимо-ет їх відповідно до реакцією останніх. Віз-можна, що директори підприємств порахують планпроізводства певного випуску продукції не-достатньо забезпеченим засобами проізводства.Плановий орган спробує оцінити обгрунтований-ність цієї претензії і, можливо, скорректіруетплан. Коригування можливі навіть після того, як план почав діяти. Наприклад, якщо вироб-ництво обладнання нижче контрольних цифр, тоіз галузі, що виробляє споживчі товари, може бути переміщено більше праці в галузь, що виробляє обладнання9.
Проте функціонування економіки, вовсех аспектах підкоряється тільки командам, які не-можливо. Занадто багато рішень має битьпрінято. На практиці навіть в умовах централізованого-ванно планованої економіки повинна мати местозначітельная децентралізація. Перед заводами іфермамі ставляться виробничі цілі, але виборметодов виробництва - як виробляти - залишається-ся за ними. Цей підхід також має свої пробле-ми, оскільки встановлення цілей - справа крайнетяжелое Наприклад, якщо взуттєвій фабриці наказу-но призвести 1 млн. пар взуття на рік, іспользуяданную величину праці, устаткування і сирих ма-теріалів, вона, ймовірно, буде виробляти детскуюобувь , яку легше виготовити і на яку йде
9 Існує щонайменше ще одна причина, по якій централі-заклику планована економіка може існувати тривалий время.Ето наявність світового ринку, закупівлі на якому, а також позики ком-пенсирующие помилки плануючих органів. В іншому разі помилки, накопичуючись, привели б до кризи системи в короткі терміни. (Прім.науч. Ред.)
Менше сировини. Або, припустимо, директор заводу, що випускає цвяхи, отримав завдання провести ветом році 50 т цвяхів. Радянська карикатура ізо-бражать завод, що відвантажує один 50-тоннийгвоздь. Такий цвях цілком задовольняє постав-ленній завданню, але пуття від цього мало.
Вирішити проблему розподілу ресурсів толькокоманднимі методами дійсно невозможно.В такому випадку, стверджують економісти социали-стических країн, для полегшення вирішення проблемираспределенія можуть бути введені ціни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Розподіл ресурсів при класичному соціалізмі "
 1. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  розподілу ресурсів можна описати за допомогою диференціального рівняння і наочно представити у вигляді графіка. Але подібні побудови нічого не стверджують про ринковий процесі. Вони просто намічають нереальну ситуацію, в якій ринковий процес буде зупинено. Економісти-математики не прагнуть до цілісного теоретичного пояснення ринкового процесу, а ухильно бавляться допоміжними
 2. Коментарі
  розподілу суспільного продукту. Вони вважали, що чистий продукт створюється тільки сільськогосподарською працею. Виступали проти меркантилізму, були прихильниками вільної торгівлі. Ідеї фізіократів проклали шлях, по якому йшли Адам Сміт і за ним весь вік. [12] Laissez faire може бути визначена як доктрина, що вимагає мінімального втручання уряду в економічні та
 3. ЖИТТЯ В УМОВАХ НЕРІВНОСТІ
  розподілі економічних ресурсів - такими були Стародавній Єгипет, імператорський Рим, класичний Китай, держави інків та ацтеків. Але всі ці суспільства мали політичні та соціальні ідеології, згодні з їх економічними реальностями. Жодне з них не вірило в рівність у якому б то не було сенсі цього слова - ні теоретично, ні політично, ні соціально, ні економічно. У Стародавньому
 4. 2. Класифікація економічних систем
  розподіл базуються на звичаях даної країни. Економічні ролі членів суспільства визначаються спадковістю і кастової приналежністю. Такий тип економіки зберігається сьогодні в деяких так званих слаборозвинених країнах, куди технічний прогрес проникає з великими труднощами, так як він, як правило, підриває усталені в цих системах звичаї, традиції. Ринкова економіка
 5. 2. Економічні погляди Й. Шумпетера
  розподілу і споживання залишаються незмінними. Все, як би рухається по колу. Шумпетер так і називає цей стан - господарський кругообіг. Розглядаючи модель Вальраса, ми відзначали, що при подібному рівновазі всі доходи дорівнюють витратам і цінність будь-якого продукту виробництва дорівнює цінності використаних факторів виробництва, де формування цінностей підпорядковується закону альтернативних
 6. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  розподілу, обміну та споживання, підкреслюючи, що в цьому діалектичному ^ єдності головним визначальним моментом є виробництво. Характер і спосіб виробництва визна-ділячи характер розподілу, обміну та споживання. Австрійська школа намагалася протиставити Марксу теорію, побудовану на діаметрально протилежних на-чалах. На противагу примату виробництва, який
 7. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  розподілу доходу, спираючись на буржуазну демократію. Причому Еттлі прямо вказує, що для перемоги соціалізму зовсім не потрібно знищення старої державної машини. Ця теза явно спрямований проти ленінського вчення про необхідність зламу буржуазної дер-жавної машини. Еттлі посилався на історію, вказуючи, що під час переходу влади від землевласницького класу до бур-
 8. § 5. Виникнення і еволюція політичної економії до кінця XIX в. Марксизм і сучасність. Історична школа та маржиналізм
  розподілу виробленого продукту (як вважав Д. Рікардо), а й безпосереднього Виробництва, обміну та споживання, досліджувати виробничі відносини між людьми у всіх сферах і фазах суспільного відтворення у взаємодії з розвитком виробничих сил. Він зазначив прогресивну роль акціонерної власності. К. Маркс економічно довів об'єктивно минущий характер
 9. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  розподілу ресурсів та контролю над ними), які значно послаблюються після досягнення поставленої мети. Деякі вітчизняні економісти-«реформатори» активно підтримують ідею втілення моделі соціально орієнтованої ринкової економіки. Однак нечітке розуміння суті теорії соціальної ринкової економіки та некомпетентна реалізація їх рекомендацій призвели до розвалу
 10. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  розподіл, то, за твердженням одного з представників теорії змішаної економіки Е. Хансена, головною функцією «держави добробуту» виступає саме перерозподіл виробленого доходу. Іншою важливою функцією такої держави є здійснення тих чи інших форм національного планування. Заперечувати необхідність всебічного вдосконалення процесів розподілу і
© 2014-2022  epi.cc.ua