Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Регульовані курси та долларовийстандарт


Доларовий стандарт - це різновид сістемифіксірованних валютних курсів, яка поступово розвивалася протягом XX в. і являласьнормой для промислово розвинених країн у 50-ті і60-ті роки нашого століття. Найкраще опісиватьету систему, порівнюючи її з золотим стандартом.Прі золотому стандарті кожна країна встановлювали-ла вартість своєї валюти в золоті. При долар-вом стандарті країни фіксували вартість своіхвалют в доларах. До того ж ці країни підтримай-вали конвертованість, але теж в долари, а не взолото. Тому центральні банки купували іпродавалі долари за офіційно установленномукурсу.
Країни повинні зберігати резерви іноземноївалюти на випадок, якщо вона буде потрібно, в основномв вигляді доларів, а також, хоча і в меншій ступеня-ні, в золоті. Ці золотодоларового резерви отримай-
Вікно 38-1. Альтернативні системи валютних курсів

Після другої світової війни в сфері валютних курсовіспользовалісь проміжні варіанти між двумякрайнімі випадками: системою вільно плаваючих курей-сов і системою суворого золотого стандарту. У цей пери-од існували дві основні системи: регуліруемихфіксірованних курсів і керованого флоатинга
При системі регульованих фіксованих курсів го-сударство встановлює валютний курс, поддержіваяего постійним протягом декількох місяців, а в які-то періоди - навіть декількох років. Але час отвремені курс може змінюватися. Наприклад, в 1947-1972гг. Великобританія мала фіксований курс по відно-шенню до долара. Проте іноді курс подвергалсяізмененіям: в 1949 р. ціна фунта була знижена з 4,03 до 2,80 дол за фунт; в 1967 р. відбулося дальнейшеесніженіе - до 2,40 дол за фунт. Допускаючи рідкісні коригування курсу, система фіксованих валютнихкурсов дозволяє уникнути граничної жорсткості систе-ми золотого стандарту в чистому вигляді.
При системі керованого флоатинга (іноді називаючи-емой «брудним флоатинга *), яка діє сьо-годні, валютний курс по суті є плаваючим, ногосударство проводить інтервенції, в ряді випадків-щоденні, намагаючись змінити валютний курс в визна-ленном напрямку. Причиною цих інтервенцій мо-же бути бажання держави усунути занадто силь-ві коливання валютного курсу або встановити валют-ний курс на рівні, відмінному від рівня свободногоринка.
Щоб зрозуміти, які причини втручання
ТАБЛИЦЯ 38O-1. Альтернативні системи валютнихкурсов
Валютні курси
Втручання держави
у функціонування - ~ "" "" "~ ~ ~ ~ -
валютного ринку фіксовані
гнучкі
Активне Золотий стандарт XIX в. Керований
втручання Регульований флоатинг
фіксований курс
Відсутність - Вільний
втручання флоатинг
держави, ми розглядаємо далі взаємозв'язку валют-ного курсу з інфляцією і безробіттям.
У табл. 380-1 наведені приклади режимів валютнихкурсов, які існували в минулому. Випадок авто-автоматично регулювання та фіксованих курсів-це золотий стандарт XIX в. В даний час ми име-ем гнучкі обмінні курси і їх періодичну Коригування - систему керованого флоатинга, дію-щую з 1972 р.
На рис 380-1 показано поведінку курсів двох ключі-вих валют - німецької марки і фунта стерлінгів - впериод починаючи з 1960 р. Зростання індексу означає, що дол-ларів ціна іноземної валюти зростає, тобто доллардешевеет. Відзначимо різницю між 60-ми роками і пе-ріод після 1972 Протягом першого з етіхперіодов використовувалися фіксовані курси з рідкісні-ми коректуваннями (курс фунта коректувався В1967 р., а німецької марки - в 1961 р. і 1969 р.). На-проти, з 1972 р. валютні курси формувалися в умо-вах керованого флоатинга. Проте з точки зре-ня численних критиків керованого флоатинга, було б краще, якби в майбутньому ми повернулися до сис-темі, ближчою до фіксованих курсів.
РІС. 38O-1. Курс долара до німець- кой марці і фунта стерлінгів. На
1990
малюнку показаний індекс (1980 р. - 100) доларової ціни стерлінга і немецкоймаркі починаючи з 1960 р. Малюнок нагляд-но показує, що при системі фіксованих валютних курсів наблюдалісьнебольшіе зміни валютного курсапо порівнянні зі значними коливаннями в період гнучких валютних кур-сов, який почався після 1972
ні, в золоті. Ці золотодоларового резерви отримай-ли назву міжнародних резервів.
Про Міжнародні резерви - це принадле-жащие країні запаси іноземної валюти ідругіх активів, які можуть бути вико-вани для задоволення вимог на іно-дивну валюту.

Таким чином, долар служив точкою відліку си-стеми так само, як золото при золотом стандартеДоллар використовувався як ключової валюти, а до Сполучених Штатів ставилися як до странеключевой валюти. Але було одне решающееразлічіе між системою фіксованих валют-них курсів і золотим стандартом. При долларовомстандарте відсутній автоматичний регулюю-щий механізм, оскільки центральні банки неследовалі третьому правилу золотого стандарту, тре-бующей, щоб грошова маса формувалася винятково під впливом платіжного балансу.
При золотом стандарті дефіцит платіжного ба-Ланса призводив до зниження пропозиції грошей, аізбиток - до зростання пропозиції грошей. При долла-ровом стандарті центральні банки, не будучи пов'язаними строгими правилами золотого стандарту, змінювали грошову масу, щоб надавати впливав-ня на внутрішню безробіття і інфляцію.Страна, що мала дефіцит платіжного балансу істрадающая від безробіття, при доларовому стандартом могла збільшити пропозицію грошей, питаясьсократіть безробіття, замість того щоб позво-лити дефіциту платіжного балансу викликати скор-щення грошової маси. Країни з положітельнимсальдо платіжного балансу відповідно до прави -лами золотого стандарту повинні були розширювати усебя пропозицію грошей, але вони не робили цього, воліючи тримати свою інфляцію під конт-ролем
Країни, що мали дефіцит платіжного балансу, повинні були продавати іноземну валюту всемтем, хто бажав купити товари за кордоном, що при-водило до виснаження в цих країнах резервів іноземної валюти. Країни з позитивним сальдоплатежного балансу безперервно поповнювали своірезерви. Країни з дефіцитом не могли вічно нахо-
ТАБЛИЦЯ 38-3 . Центральний банк втрачає резервиІзмененія активів
диться в ситуації, що виснажуються резервів і рано пізно повинні були коректувати валютнийкурс Очікування змін валютного курсу в своюочередь створювало грунт для спекуляції, що ми іувідім при обговоренні переливів капіталу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Регульовані курси та долларовийстандарт "
 1. 19. Золотий стандарт
  регульованою валюти. Демонетизація срібла і встановлення золотого монометалізму стали результатом свідомого втручання держави в грошові сфери. Безглуздо задаватися питанням, а що б сталося, якщо цього не станеться. Але не слід забувати, що метою держави було не встановлення золотого стандарту. Держава прагнула до подвійного стандарту. Воно прагнуло встановити жорстке,
 2. § 18. Сутність і структура ринку
  регульованого ринків є їх високоорганізованность. Відмінність даних типів ринків полягає в тому, що перший охоплює повністю, монополізований сектор економіки і лише частково - немонополізований, а регульований - всю економіку в єдності всіх її секторів, включаючи державний, хоча кожен з них - не однаковою мірою. Крім того, кон'юктуроформірующім суб'єктом на
 3. § 19. Інфраструктура ринку.
  регульованого ринку діяльність товарних бірж, як і фінансових, контролює держава. Такий контроль здійснюється через прийняття відповідного законодавства, в якому визначаються правила їх діяльності (у тому числі клієнтів і посередників), права та обов'язки, а також заходи нагляду за дотриманням норм і правил. Крім того, держава регламентує діяльність бірж через
 4. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
  регульованої системи. Неспроможність ринкового регулювання в сучасних умовах і основні функції держави Причини виникнення ринково-регульованої системи. Як вже зазначалося, з моменту свого народження капіталістичний спосіб виробництва грунтувався на ручній праці і найбільш адекватної суспільної формою його розвитку була індивідуальна власність. Ринкова форма зв'язку
 5. § 64. Еволюція міжнародної валютної системи
  регульованого державами та міжнародними економічними організаціями, що по більшості ознак означало перетворення його на звичайний товар. Проте юридичне проголошення повної демонетизації не привело до повної реальної демонетизації золота. Воно як і раніше має певну (хоча і слабку) зв'язок з СДР, оскільки в деяких договорах грошові суми можуть переглядатися в
 6. § 65. Валютний ринок і валютне регулювання
  регульованою, про що свідчить, зокрема, встановлення в рамках ЄС твердо фіксованого курсу валют, який не підлягає перегляду, а також введення єдиної валюти. Двома основними видами операцій на валютному ринку є, по-перше, операції на умовах «СПОТ», а по-друге, операції форвардного типу. Операція «СПОТ» (від англ. spot - готівковий, негайно оплачуваний) передбачає
 7. Ключові терміни
  курси валют (вільне флоатинг) Регульовані курси Доларовий стандарт Міжнародні резерви Втручання держави Стерилізація Переливи (потоки) капіталу Реальне знецінення (здешевлення) Паритет купівельної спроможності (ПКС) Керований («брудний») флоатинг Європейська валютна система
 8. 4. Валютні відносини. Валютних курс і його різновиди
  регульований плаваючий валютний курс, де урядом і центральним банком застосовуються заходи з регулювання меж коливання валютного курсу. Якщо валютний курс відходить від цих кордонів, то використовують ті чи інші інструменти для підтримки стабільності валютного курсу, в тому числі: - дисконтну політику (політику зміни облікової ставки відсотка з боку центрального банку);
 9. 1. Невизначеність і діяльність
  курси неможливо передбачити інакше, ніж з більшою чи меншою часткою ймовірності. Будь-яка дія звернено в майбутнє. У цьому сенсі воно завжди є ризикованою спекуляцією . Проблеми істини і визначеності стосуються загальної теорії людського знання. Проблема ймовірності, з іншого боку, є основною турботою
 10. 15. Міжрегіональні курси валют
  курси валют. Але завжди слід додавати, що це відбувається тільки в тому випадку, якщо мешканці А і В не мають наміру змінювати величину своїх залишків готівки. І тільки тому з'являється можливість взагалі уникати переміщення золота і тримати курси валют у межах, заданих двома золотими точками. Якщо жителі А захочуть зменшити свої залишки готівки, а жителі В, навпаки, захочуть їх збільшити,
© 2014-2022  epi.cc.ua