Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

5.4. РІВНОВАГА І ДИСБАЛАНСОМ НА РИНКУ БЛАГ ПРОСТА МОДЕЛЬ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РАВНОВЕСІЯМОДЕЛЬ «ХРЕСТ КЕЙНСА»


Рівновага на товарному ринку досягається за умови, що со-сукупними попит (AD) дорівнює сукупній пропозиції (AS=Y):
AD (C + I)=AS (Y), де У=С + S, тобто
(С + I)=(С + S) .
Звідси проста макроекономічна модель буде перебувати в рівновазі, якщо інвестиції дорівнюють заощадженням: I=S.
Це означає, що заощадження (S) можна розглядати як запропонованого-ються, а інвестиції (I) - як попит на інвестиційному ринку.
Тоді сукупна пропозиція (Y) дорівнюватиме сумі споживчого (С) та інвестиційного попиту (I).
Y=С + I=Са + МРС - Y + I.
Графічне зображення стану макроекономічного рівноваги на ринку благ через співвідношення функцій споживання сбе-реження та інвестицій показано на рис. 5.4.
На обох малюнках в даних моделях рівновага досягається в точці А, де рівноважного рівня доходу YA відповідає равновес-ве споживання благ (С + I) A при рівності інвестицій (I) і збережемо-ний (S).


Рис. 5.4.а. Співвідношення споживання, заощадження і автономних інвестицій в простій моделі


Рис. 5.4.б. Співвідношення споживання, заощадження, автономних
і індукованих інвестицій в простій моделі
Однак розбіжність планів інвестицій і заощаджень по на-звання в параграфі 5.3 причин обумовлює коливання фактіче-ського обсягу виробництва та зайнятості щодо рівноважного (потенційного) рівня.
Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги, провезення-глашающая принцип ефективного попиту, припускає, що в еко-номіці з наявністю резервних потужностей рівень виробництва на-нальні доходу дорівнює запланованим витратам суспільства.
Графич-ське зображення цієї моделі отримало назву «Хреста Кейнса» (рис. 5.5).
Плановані витрати (Е) - це сума, яку домогосподарства та фірми планують витратити на товари і послуги. Функція плануємо-мих витрат Е=С + I зображується графічно як функція по-требления С=Са + МРС - Y, яка «зсунута» вгору на величину I. Для простоти аналізу I=Iа. Плановані витрати ідентичні сово-купно попиту і рівні:
Е=AD=С + I.
Фактичні витрати (Y) рівні рівню фактичного обсягу виробництва в грошовому виразі (або величині сукупного до-ходу Y) і ідентичні сукупній пропозиції (АS), тобто рівні:
Y=АS=С + S.
На рис. 5.5 зображені:
- на осі ординат - значення планованих витрат (Е);
- на осі абсцис - значення фактичних витрат (Y);
- бісектриса - лінія, на якій завжди Y=Е і плановані інвестиції рівні фактичним заощадженням:
Y=Е, тобто АD (С + I)=АS (С + S), значить, I=S;
- точка А - точка перетину планованих і фактичних видатків, в якій дотримуються рівності:
Y=Е, АD=АS, I=S.


Рис. 5.5. Рівновага і нерівновага на ринку благ.
Модель «Хрест Кейнса»
Це точка макроекономічної рівноваги, якої відпо-яття оптимальний (рівноважний) рівень виробництва національно-го доходу і зайнятості (YA) і значення ефективного сукупного попиту (ЕA).
Рівноважний рівень виробництва - це такий обсяг виробниц-ства, який забезпечує загальні витрати, достатні для закупівлі даного обсягу благ.
Макроекономічне нерівновага настає, коли виникає розбіжність між величиною заощаджень та інвестицій.

Якщо фактичний обсяг виробництва, відповідний вели-чині доходу Y1, більше рівноважного YA, це означає, що покупці купують товарів менше, ніж фірми виробляють, AD I на величину Y1Е1. Нереалізована продукція набуває форми то-варно-матеріальних запасів (ТМЗ), які з часом зростають. Зростання запасів змушує фірми знижувати виробництво і зайнятість, що в підсумку знижує ВНП до рівня YA, де дохід і плановані витрати вирівнюються. Відповідно, досягається рівновага сукупного попиту та пропозиції АD=AS, а значить, і S=I.
Якщо фактичний обсяг випуску, який відповідає величині доходу Y2, менше рівноважного YA, це означає, що фірми виробляють менше, ніж покупці готові придбати, тобто: AD> AS і S Таким чином, економіка буде завжди тяжітиме до рівноважного стану при деякому обсязі випуску YA. Разом з тим відхилення від стану рівноваги зовсім не обов'язково повертає систему до тієї ж самої точки рівноваги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.4. РІВНОВАГА І дисбалансом на ринку благ ПРОСТА модель макроекономічної РАВНОВЕСІЯМОДЕЛЬ «ХРЕСТ КЕЙНСА» "
 1. § 1. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ макроекономічного регулювання
  рівновагу. Припустимо, що виробництво у своєму розвитку відірвалося від обліку обсягу всього купівельного попиту і створило продуктів більше, ніж це треба для суспільного споживання. Тоді виникає загальна криза перевиробництва матеріальних благ. Якщо ж виробництво доставило істотно менше продуктів, ніж потрібно для суспільного споживання, то в наявності загальна криза недовироблення.
 2. Агрегирование
  рівноваги на кожному з ринків; визначення рівноважної ціни і рівноважного обсягу на основі співвідношення попиту та пропозиції; аналізу наслідків зміни рівноваги на кожному з ринків. Агрегирование ринків дає можливість виділити чотири макроекономічні ринку: 1) ринок товарів і послуг, або реальний ринок; 2) фінансовий ринок, або ринок фінансових активів; 3) ринок економічних
 3. Глосарій
  рівноваги сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції, сукупні доходи дорівнюють сукупним витратам Закон Оукена - відбиває відношення між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВВП. Згідно з цим законом перевищення поточного рівня безробіття на 1% над передбачуваним природним рівнем збільшує відставання обсягу ВВП на 2,5% Закон пропозиції - полягає в тому, що за інших рівних
 4. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  рівноваги на споживчому ринку. При формуванні стійкого дефіциту змінюються галузеві пропорції, створюється нова структура народного господарства шляхом перегрупування всередині сформованих продуктивних сил. Матеріальною основою малих циклів є масове оновлення товарів тривалого користування. Середні (промислові) цикли пов'язані зі зміною попиту на устаткування і
 5. 1.3. Сукупного попиту та сукупної ПРОПОЗИЦІЯ. ФАКТОРИ, ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ
  рівноваги сукупність-ного попиту та сукупної пропозиції. Аналогічно основних висновків з мікроекономіки макроекономічна аналіз дозволяє зробити висновок, що більш високі ціни ство-ють стимули до розширення виробництва і навпаки. Одночасно зростання цін за інших рівних умов веде до зниження рівня сово-купного попиту. Разом з тим модель AD-AS не слід розглядати як більш масштабний
 6. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  рівновазі ціни забезпечують збалансованість попиту і пропозиції окремих товарів, а також всіх доходів і суми цін вироблених продуктів. 'Всі ці функції цін тісно взаємопов'язані між собою, і спроби придушити одну з них негативно позначаються на інших. Не можна зберегти стимулюючу функцію, відокремивши її від розподільної. М.Фридмен роз'яснив: "Ціни стимулюють людей тільки
 7. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  рівноваги і досягне його, якщо припиняться всякі зміни вихідних даних. Але логічного економісту відомо набагато більше. Він показує, яким чином діяльність заповзятливих людей, промоутерів і спекулянтів, які прагнуть отримати прибуток за рахунок невідповідностей у структурі цін, знищує цю різницю і тим самим висушує джерела підприємницьких прибутків і збитків. Він показує,
 8. 6. Монопольні ціни
  рівноважних станів і умов ідеальної конструкції рівномірно функціонуючої економіки. Вона нічого не може сказати про дії, які в кінцевому рахунку встановлять цю рівновагу і рівномірно функціонуючу економіку, якщо не трапиться додаткових змін у вихідних даних. У теорії монопольних цін математика ближче до реальної діяльності. Вона показує, яким чином монополіст
 9. Коментарі
  рівноваги Вальраса, теоретичний аналог грошей у Вальраса. [54 ] Sozialpolitik (нім. соціальна політика) сформульована в 1878 р. програма соціального законодавства, яка передбачала державні гарантії широким верствам робітничого класу (особливо у сфері соціального страхування) і проведена в життя Бісмарком. [55] Новий курс система заходів уряду США в 19331938 рр.. в
 10. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  рівноваги тотожно дорівнює сумі сукупних витрат (Е): Y=E. Сукупні витрати (національний продукт) в двухсекторной моделі економіки полягають зі споживчих витрат домогосподарств (С) та інвестиційних витрат фірм (I): E=C + I, а національний дохід - із споживання (C) і заощаджень (S): Y=С + S. Звідси випливає, що С + I=С + S, тобто сукупні витрати тотожне
© 2014-2022  epi.cc.ua